Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần học 4 năm 2017

I) Mục Tiêu :

- Nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ .

- Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng , sạch sẽ .

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân , đầu tóc , quần áo gọn gàng, sạch sẽ .

- Biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng , sạch sẽ và chưa gọn gàng, sạch sẽ .

II) Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Bài hát rửa mặt như mèo.

2. Học sinh: Vở bài tập đạo đức.

III) Các hoạt động dạy và học

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần học 4 năm 2017, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d, đ, dê, đò. Đao đức Bài 2 : GỌN GÀNG – SẠCH SẼ (Tiết 2) Mục Tiêu : - Nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ . - Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng , sạch sẽ . - Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân , đầu tóc , quần áo gọn gàng, sạch sẽ . - Biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng , sạch sẽ và chưa gọn gàng, sạch sẽ . Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bài hát rửa mặt như mèo. Học sinh: Vở bài tập đạo đức. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ : Em là học sinh lớp 1 -Vào giờ chơi có 2 bạn đùa giỡn làm dơ quần áo, em sẽ làm gì để giúp 2 bạn vào lớp ? Giáo viên nhận xét Dạy học bài mới : Giới thiệu:(1phút) Gọn gàng sạch sẽ tiết 2 Hoạt động 1:(5 phút) Ai sạch sẽ gọn gàng - Giáo viên cho HS xem tranh . - Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì ? - Bạn có gọn gàng sạch sẽ không ? - Em thích bạn ở tranh nào nhất ? vì sao ? - HS trả lời. - Học sinh quan sát - Học sinh nêu. - Học sinh nêu. - Học sinh nêu Hoạt Động 2: (6 phút) Thực hành - Cho 2 học sinh ngồi cùng bàn giúp nhau sửa sang lại quần áo đầu tóc . - Em đã giúp bạn sửa những gì ? - 2 bạn cùng giúp nhau sửa sang quần áo , đầu tóc - Học sinh nêu Hoạt Động 3:(7 ) Giáo dục ý thức giữ vệ sinh - Giáo viên cho học sinh hát bài “ rửa mặt như mèo” - Bài hát nói về con gì ? - Mèo đang làm gì ? - Mèo rửa mặt sạch hay dơ ? - Các em có nên bắt trước mèo không ? - Giáo viên : các em phải rửa mặt sạch sẽ - Học sinh hát - Con mèo - Rửa mặt - Rửa dơ - Không C Hoạt Động 4 :(7 phút) Đọc thơ - Giáo viên hướng dẫn đọc “ Đầu tóc em phải gọn gàng Áo quần sạch sẽ trông càng thêm yêu” - Học sinh đọc - 2 câu thơ này khuyên chúng ta luôn đầu tóc gọn gàng sạch sẽ 2. Củng cố – Dặn dò :( 4 phút) Qua bài học hôm nay em học được điều gì ? Nhận xét - Phải luôn ăn ở gọn gàng, sạch sẽ để giữ vệ sinh cá nhân . luôn được mọi người yêu thích Nhận xét tiết học. Thứ tư ngày 27 tháng 09 năm 2017 HỌC VẦN Bài 15: t - th I. Mục tiêu: Đọc được t, th, tổ, thỏ ; từ và câu ứng dụng . Viết được : t, th, tổ, thỏ . Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : ổ, tổ .Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : ổ, tổ . II. Đồ dùng dạy học: - HS: SGK, BĐD, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạ động của HS Tiết 1 1.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết : t, th -Đọc câu ứng dụng : dì na đi đò,bé và mẹ đ đi bộ. -Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới : Hoạt động 1: Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp hôm nay học âm t - th Hoạt động 2 : Dạy chữ ghi âm t -GV viết lai chữ t và nói: Chữ t gồm một nét xiên phải, nét móc ngược(dài) và một nét ngang. - Cho HS so sánh âm t với âm đ -Phát âm : t - GV phát âm mẫu và hướng dẫn phát âm(đầu lưỡi chạm lrăng rồi bật ra, không có tiếng thanh). - Muốn có tiếng tổ ta phải thêm âm gì sau âm t. -YC HS phân tích tiếng tổ. -Đánh vần tiếng tổ. -GV chỉnh sửa phat âm cho HS. - YC HS ghép tiếng tổ. Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng - GV ghi bảng, hdhs đọc từ ứng dụng To, tơ, ta. - GV nhận xét đánh giá. -QS nhận xét. Hoạt động 4: Trò chơi nhận diện. Hoạt động 5: Hướng dẫn viết chữ t -GV viết chư t lên bảng vừa viết vừa viết vừa HD cách viết. - GV cho HS dùng ngón trỏ viết vào không trung và bảng con chữ t. - GV nhận xét và sửa lỗi. * HD viết tiếng tổ: - GV viết mẫu tiếng tổ, vừa viết vừa hướng dẫn cách viết. - GV QS giúp đỡ HS. Tiết 2 Dạy chữ ghi âm th: - GV giới thiệu bài và ghi bảng th Quy trình tương tự như âm t Hoạt động 6: Nhận diện âm th Hoạt động 7: Đọc từ ứng dụng Hoạt động 8: Viết bảng con Hoạt động 9: Trò chơi Tiết 3 Hoạt động 10: Luyện đọc - GV hướng dẫn hs đọc phần bài tiết 1, 2 trên bảng lớp. - GV chỉnh sữa lỗi phát âm - GV cho hs qs tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ? - GV đọc mẫu và hd cách đọc. Bố thả cá mè, bé thả cá cờ. - Gọi hs lên bảng tìm và gạch chân các tiếng có âm mới học trong câu ứng dụng. Hoạt động 11:Luyện nói -MT:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung ổ, tổ. - Hỏi: -Con gì có ổ? - Con gì có tổ? -Các con vật có ổ,tổ còn người ta có gì để ở? - Em có nên phá ổ, tổ của con vật không? Hoạt động 12:Luyện viết: -Mục tiêu: HS viết đúng âm tiếng ứng dụng vào vở. -GV hướng dẩn HS viết theo dòng. 3. Củng cố dặn dò - HS thực hiện. - HS quan sát, - HS so sánh. - Cá nhân- đồng thanh - Âm ô - Âm t và âm ô. _HS đánh vần. -Ghép bìa cài tiếng dê -HS quan sát. - HS đọc -HS chơi trò chơi - HS viết vào không trung và bảng con. -HS quan sát. -HS viết bảng con. - HS đọc bài( cn, nhóm, đt). HS khác nhận xét. - HS trả lời. Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Tìm tiếng có âm mới học ( gạch chân thả) Quan sát và trả lời Tô vở tập viết : t, th, tổ, thỏ. To¸n LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: - Biết sử dụng các từ bằng nhau , bé hơn , lớn hơn và các dấu = , để so sánh các số trong phạm vi 5 * BTCL:1,2,3 II. Ñoà duøng: -Giaùo vieân: BĐD, VBT. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc : 1 .Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ (5’) - Ñieàn daáu: 3 5; 4 1; 5 5 2. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu baøi (2’) - Neâu yeâu caàu giôø hoïc, ghi ñaàu baøi. - naém yeâu caàu cuûa baøi. 3. Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp (27’). Baøi 1: Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi. - töï neâu yeâu caàu cuûa baøi. - Giuùp HS naém yeâu caàu. - ñieàn daáu thích hôïp vaøo choã troáng. - Yeâu caàu HS laøm vaøo vôû, quan saùt giuùp ñôõ HS. - laøm baøi. - Goïi HS chöõa baøi. - theo doõi, nhaän xeùt baøi baïn. Choát: 2 < 3; 3< 4 thì 2 < 4. Baøi 2: Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi. - 1hs. - Giuùp HS naém yeâu caàu. - xem tranh, so saùnh soá ñoà vaät roài ñieàn daáu cho thích hôïp. - Yeâu caàu HS laøm vaøo , quan saùt giuùp ñôõ HS. - laøm baøi. - Goïi HS chöõa baøi. - theo doõi, nhaän xeùt baøi baïn. Baøi 3 : GV neâu yeâu caàu cuûa baøi. - naém neâu yeâu caàu cuûa baøi. - Treo tranh maãu, hoûi HS taïi sao laïi noái ..? -quan saøt tranh traû loâøi . - Yeâu caàu HS laøm vaøo vôû, quan saùt giuùp ñôõ HS. - Caû lôùp . - Goïi HS chöõa baøi . 6. Hoaït ñoäng6 : Cuûng coá- daën doø (5’) - Thi ñieàn daáu nhanh. - Chuaån bò giôø sau: Luyeän taäp chung. -3 em chöõa baøi . THỦ CÔNG Xé dán hình vuông I- Môc tiªu: - Bieát caùch xeù, daùn hình vuoâng. - Xeù, daùn ñöôïc hình vuoâng. Ñöôøng xeù coù theå chöa thaúng, bò raêng cöa. Hình daùn coù theå chöa phaúng. * Xeù, daùn ñöôïc hình vuoâng. Ñöôøng xeù ít raêng cöa. Hình daùn tương đối phaúng. Có thể xé được thêm hình vuông có kích thước khác II- §å dïng D¹y - Häc: 1- Gi¸o viªn: - 2 tê giÊy, mÇu,hå d¸n ... 2- Häc sinh: - GiÊy nh¸p cã « kÎ, giÊy thñ c«ng III- Các hoạt động dạy học: 1- KiÓm tra bµi cò:(3') - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh a-Giíi thiÖu bµi: b- H­íng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt. - Cho häc sinh quan s¸t mÉu. - Quan s¸t vµ ph¸t hiÖn mét sè vËt xung quanh cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn. - Xung quanh ta cã nhiÒu ®å vËt cã d¹nh h×nh vu«ng, h×nh trßn chóng ta ghi nhí ®Æc ®iÓm ®Ó tËp xÐ, d¸n cho ®óng. c- H­íng dÉn mÉu. GV: VÏ mÉu h×nh vu«ng xÐ vµ d¸n. - Lµm mÉu c¸c thao t¸c vÏ, xÐ, d¸n. - LÊy tê giÊy thñ c«ng ®¸nh dÊu mét h×nh vu«ng cã c¹nh. - Lµm c¸c thao t¸c xÐ c¹nh nh­ h×nh ch÷ nhËt ®· häc ë bµi tr­íc. GV: xÐ h×nh vu«ng mÉu. GV: H­íng dÉn vÏ, xÐ d¸n h×nh trßn. - Lµm mÉu c¸c thao t¸c ®¸nh dÊu h×nh vu«ng - XÐ h×nh vu«ng rêi khái tê giÊy mÇu lÇn l­ît vÏ vµ xÐ 4 gãc cña h×nh vu«ng theo ®­êng cong sau ®ã chØnh söa thµnh h×nh trßn. - Lµm c¸c thao t¸c xÐ c¹nh cho häc sinh quan s¸t vµ lÊy nh¸p ra tËp lµm theo. * H­íng dÉn häc sinh d¸n: - Sau khi xÐ song h×nh vu«ng, h×nh trßn xÕp h×nh c©n ®èi, lËt mÆt sau b«i hå d¸n. d- Thùc hµnh GV: Theo dâi, h­íng dÉn c¸c em. 2. Dặn dò: Häc sinh quan s¸t Häc sinh tr¶ lêi. + ¤ng tr¨ng trßn. + Viªn g¹ch hoa h×nh vu«ng. Häc sinh quan s¸t vµ vÏ h×nh vu«ng Häc sinh theo dâi, quan s¸t. Häc sinh quan s¸t gi¸o viªn lµm mÉu. Häc sinh thùc hµnh vÏ, xÐ, d¸n ra nh¸p. Cho häc sinh ®¸nh dÊu h×nh vu«ng, h×nh trßn råi xÐ. Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017 Toaùn LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu: - Biết sử dụng các từ bằng nhau , bé hơn , lớn hơn và các dấu = , để so sánh các số trong phạm vi 5 *BTCL : 1,2,3 II. Ñoà duøng: -HS: VBTT. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoat động của GV Hoat động của HS 1.Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ (5’) - Ñieàn daáu: 3 4 2 1 5 5 - Goïi ba em leân baûng, lôùp laøm baûng con. 2. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu baøi (1’) 3. Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp (27’). Baøi 1: GV neâu yeâu caàu cuûa baøi. - Giuùp HS naém yeâu caàu. - Yeâu caàu HS laøm vaøo vôû, quan saùt giuùp ñôõ Baøi 2: - Giuùp HS naém yeâu caàu. -Yeâu caàu HS laøm vaøo vôû, quan saùt giuùp ñôõ - Goïi HS chöõa baøi. Baøi 3: Tieán haønh nhö baøi 2 . 4. Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá- daën doø (5’) - HS làm bài - theo doõi. - phaàn a) thì veõ theâm hoa, phaàn b) thì gaïch bôùt, phaàn c) veõ theâm hoaëc gaïch bôùt. - laøm baøi. - theo doõi. - noái oâ troáng vôùi soá thích hôïp. - laøm baøi, vôùi 1 oâ troáng thì noái baèng buùt coù cuøng maøu. - theo doõi, nhaän xeùt baøi baïn. HỌC VẦN Bài 16: ÔN TẬP I. Mục tiêu: - Đọc được i, a, n, ,m d, đ, t, th, : các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 12 đến bài 16 - Viết được : I, a, n, ,m d, đ, t, th: ; các từ ngữ, câu ứng dụng - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể : cò đi lò dò . II. Đồ dùng dạy học: -GV: -Bảng ôn. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. III. Hoạt động dạy học: Hoat động của GV Hoat động của HS Tiết 1 1/ Bài cũ: - Gọi hai HS lên bảng viết chữ t, th các tiếng khóa tổ, thỏ - GV nhận xét. 2/ Bài mới: *HĐ1: Giới thiệu bài. (trực tiếp) *HĐ2: Ôn tập các chữ và âm đã học. - GV treo bảng ôn 1, yêu cầu 1 HS lên bảng chỉ và đọc to các chữ ở bảng ôn. - GV đọc âm, - GV chỉ bảng ( không theo thứ tự). - GV chỉnh sữa phát âm cho HS. *HĐ 2: Ghép chữ thành tiếng. ? Chữ n ở cột dọc và ghép với chữ ô ở dòng ngang thì đợc tiếng gì. - GV ghi vào bảng ôn: nô. - GV cho HS dùng bộ chữ, ghép tiếng nụ, ni, na.... Gv nhận xét và ghi vào bảng ôn. - Tương tự GV cho HS lần lượt ghép hết các chữ ở cột dọc với các chữ ở dòng ngang và điền vào bảng - Gọi lên bảng chỉ bảng đọc. GV chỉnh sữa phát âm cho HS. *GV gắn bảng ôn 2: - GV yêu cầu HS dùng bộ chữ ghép lần lượt các tiếng ở cột dọc và các thanh ở dòng ngang để được các tiếng có nghĩa. - GV nhận xét và ghi vào bảng ôn. - GV chỉnh sửa phát âm cho HS. - GV giúp HS hiểu nghĩa một số từ ở Bảng ôn *HĐ 3 : Trò chơi *HĐ 4 : Tập viết một số từ ngữ ứng dụng. - GV viết mẫu các từ tổ cò, lá mạ lên bảng, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết. GV quan sát và nhận xét. *HĐ5: Trò chơi viết đúng Tiết 2 *HĐ 6 : Đọc từ ngữ ứng dụng. - GV ghi các từ ứng dụng lên bảng - GV chỉnh sữa phát âm cho HS. - GV giải nghĩa một số từ. *HĐ 7 : Lắp ghép toa tàu từ ngữ *HĐ 8 : Tập viết một số từ ngữ ứng dụng. - GV viết mẫu các từ tổ cò, lá mạ lên bảng, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết. GV quan sát và nhận xét. -GV lưu ý các nét nối giữa các chữ,vị trí của dấu thanh và khoảng cách giữa các chữ là 1 ô *HĐ9: Trò chơi viết đúng Tiết 3 *HĐ10: Luyện đọc. - GV cho HS đọc lại bài ôn ở tiết 1. - gọi HS luyện đọc, theo dõi nhận xét. - GV chỉnh sửa phát âm cho HS. - Đọc câu ứng dụng. - GV yêu cầu HSQS tranh. Tranh vẽ gì? - GV giới thiệu câu ứng dụng: cò bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ. - GV chỉnh sữa phát âm cho HS. *HĐ11: Kể chuyện: cò đi lò dò. - GV kể lại câu chuyện một cách diễn cảm, có kèm theo các tranh minh họa trong SGK - GV quan sát giúp đỡ các nhóm kể lại ý chính của truyện theo từng tranh - GV gọi đại diện các nhóm thi kể theo tranh, nhóm nào kể tốt nhất nhóm đó thắng cuộc ? ý nghĩa câu chuyện nói lên điều gì.( Gọi vài HS nhắc lại. *HĐ12: Luyện viết. .- GV quan sát giúp đỡ HS về cách để vở, cách cầm bút, t thế ngồi....Nhận xét và chấm một số bài. 3/ Củng cố, dặn dò:- GV chỉ bảng cho HS theo dõi và đọc lại 2 bảng ôn. - HS thực hiện. HS lắng nghe. HS lên bảng đọc. cả lớp đọc chữ. HS đọc ( nhóm, cả lớp, cá nhân) HS tiếng nụ. HS đồng loạt đánh vần tiếng :nụ. HS ghộp tiếng. HS đọc. HS: Đọc cá nhân, nhóm, lớp. 1 HS lên đọc các dấu thanh HS: làm đồng loạt. - HS đọc các tiếng trong bảng (cá nhân, nhóm cả lớp). - HS chơi. - HS viết vào bảng con mỗi từ một lần. - 1HS đọc trước, cả lớp đọc lại (HS: Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp). - HS ghép. - HS viết vào bảng con mỗi từ một lần. - HS tập viết tổ cò, lá mạ trong vở tập viết. - HS : lần lượt đọc. - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: - HS: tranh vẽ gia đình nhà cò. - HS đọc. - HS đọc câu ứng dụng ( cá nhân, nhóm, lớp) HS lắng nghe và quan sát tranh. (HS thảo luận theo nhóm 4 em về những ý chính của câu chuyện theo tranh HS: Tình cảm chân thành đáng quý giữa cò và anh nông dân), GV đó chính là ý nghĩa câu chuyện.). - HD HS tập viết các từ ngữ còn lại trong vở tập viết. Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017 Toaùn SOÁ 6 I. Muïc tieâu: - Biết 5 thêm một được 6, viết được số 6; đọc, đếm được từ 1 đến 6; so sánh các số trong phạm vi 6, biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6. *BTCL : 1,2,3 II. Ñoà duøng: - Giaùo vieân: BĐD. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu: Hoạt động của GV Hoạ động của HS 1.Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ (3’) 2. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu baøi (2’) 3. Hoaït ñoäng 3: Laäp soá 6 (10’). - Treo tranh yeâu caàu HS ñeám coù maáy baïn ñang chôi? Maáy baïn ñeán theâm ? - Yeâu caàu HS laáy 5 hình troøn, theâm 1 hình troøn, taát caû laø maáy hình troøn? - Tieán haønh ...ï vôí 6 que tính . Ñeå chæ soáù löôïng laø 6 ta coù soá 6 . Choát: Goïi HS nhaéc laïi. 4. Hoaït ñoäng 4: Giôùi thieäu chöõ soá 6 (5’). - Soá saùu ñưôïc bieåu dieãn baèng chöõ soá 6. - Giôùi thieäu chöõ soá 6 in vaø vieát, cho HS ñoïc vieát soá 6 vaøo baûng con. 5. Hoaït ñoäng 5: Nhaän bieát thöù töï cuûa soá 6 trong daõy soá 1;2;3;4;5;6. (4’) Soá 6 ñöùng sau soá naøo ? Cho hoïc sinh ñeám xuoâi töø 1 ñeán 6 vaø ñeám ngöôïc töø 6 ñếm 1 . 5. Hoaït ñoäng 5: Laøm baøi taäp (13’). Baøi 1: - Giuùp HS naém yeâu caàu. Baøi 2- Coù maáy chuøm nho xanh? Maáy chuøm nho traéng? Taát caû coù maáy chuøm nho? - Vaäy 6 goàm maáy vaø maáy? - Tieán haønh tông töï vôùi caùc hình coøn laïi. Baøi 3: - Giuùp HS naém yeâu caàu. - Yeâu caàu HS laøm vaøo vôû, quan saùt giuùp ñôõ 6. Hoaït ñoäng6 : Cuûng coá- daën doø (5’) - Nhận xét tiết học. - Ñieàn daáu: 3 4 5.4 22 -quan saùt tranh traû loâøi caâu hoûi -laâùy 5 hình troøn theââm 1 hình troøn . -3 em nhaéc laïi . - theo doõi vaø ñoïc soá 6. -caû lôùp -soá 5 -caù nhaân ,caû lôùp . - laøm baøi. - coù 4 chuøm nho xanh, 2 chuøm nho traéng, taát caû coù 6 chuøm nho. - 6 goàm 4 vaø 2. - 6 goàm 3 vaø 3, 5 vaø 1. laøm baøi. HỌC VẦN Bài 17: u - ư I.Mục tiêu: Đọc được : u, ư, nụ, thư ; từ và các câu ứng dụng Viết được : u, ư, nụ ,thư Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : thủ đô. Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Thủ đô. II.Đồ dùng dạy học: -HS: -SGK, BĐDvở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạ động của HS Tiết 1 1.Kiểm tra bài cũ : - Đọc và viết : u, ư - Đọc câu ứng dụng : cò bố mò cá, cò mẹ Tha cá về tổ. - Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới : Hoạt động 1: Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp hôm nay học âm u, ư Hoạt động 2 : Dạy chữ ghi âm u - GV viết lai chữ u và nói: Chữ gồm một nét xiên phải, hai nét móc ngược. - Cho HS so sánh âm u với âm n - Phát âm : u - GV phát âm mẫu và hướng dẫn phát âm( miệng mở hẹp như I nhưng tròn môi). - Muốn có tiếng nụ ta phải thêm âm gì sau âm n. -YC HS phân tích tiếng tổ. - Đánh vần tiếng nụ. - GV chỉnh sửa phat âm cho HS. - YC HS ghép tiếng nụ. Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng - GV ghi bảng, hdhs đọc từ ứng dụng Cá thu, đu đủ. - GV nhận xét đánh giá. - GV giải nghĩa từ. - QS nhận sét. Hoạt động 4: Trò chơi nhận diện. Hoạt động 5:Hướng dẫn viết chữ u - GV viết chư u lên bảng vừa viết vừa viết vừa HD cách viết. - GV cho HS dùng ngón trỏ viết vào không trung chữ t. - GV nhận xét và sửa lỗi. * HD viết tiếng nụ: - GV viết mẫu tiếng nụ, vừa viết vừa hướng dẫn cách viết. - GV QS giúp đỡ HS. Tiết 2 Dạy chữ ghi âm ư: - GV giới thiệu bài và ghi bảng ư Quy trình tương tự như âm u Hoạt động 6: Nhận diện âm ư Hoạt động 7: Đọc từ ứng dụng Hoạt động 8: Viết bảng con Hoạt động 9: Trò chơi Tiết 3: Hoạt động 10: Luyện đọc - GV hướng dẫn hs đọc phần bài tiết 1, 2 trên bảng lớp. - GV chỉnh sữa lỗi phát âm - GV cho hs qs tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ? - GV đọc mẫu và hd cách đọc. Thứ tư, bé hà thi vẽ. - Gọi hs lên bảng tìm và gạch chân các tiếng có âm mới học trong câu ứng dụng. Hoạt động 11:Luyện nói - MT:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung thủ đô. - Hỏi: Trong tranh, cô giáo đưa HS đi thăm cảnh gì? - Chùa một cột ở đâu? - Hà Nội còn được gọi là gì? Hoạt động 12:Luyện viết: - Mục tiêu: HS viết đúng âm tiếng ứng dụng vào vở. -GV hướng dẩn HS viết theo dòng. 3. Củng cố dặn dò - HS thực hiện. - HS quan sát, - HS so sánh. - Cá nhân- đồng thanh - Âm u - Âm n và âm u. -HS đánh vần. -Ghép bìa cài tiếng nụ -HS quan sát. - HS đọc - HS lắng nghe. -HS chơi trò chơi - HS viết vào không trung và bảng con. -HS quan sát. -HS viết bảng con. - HS chơi trò chơi. - HS đọc bài( cn, nhóm, đt). HS khác nhận xét. - HS trả lời. Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Tìm tiếng có âm mới học ( gạch chân tư) Quan sát và trả lời - Chùa Một Cột. - Hà Nội. - Thủ đô. - Tô vở tập viết : u, ư, nụ thư. TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI BAÛO VEÄ MAÉT VAØ TAI I. Muïc tieâu: - Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai . - Đưa ra được một số cách xử lí đúng khi gặp tình huống có hại cho mắt và tai . Ví dụ : bị bụi bay vào mắt , bị kiến bò vào tai . -KNS :Kĩ năng tự bảo vệ: Chăm sóc mắt và tai. II. Ñoà duøng: - Giaùo vieân: Tranh veõ minh hoaï SGK. III. Hoaït ñoäng daïy -hoïc chuû yeáu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ (5’) - Nhôø ñaâu ta bieát ñöôïc caùc vaät xung quanh? 2.Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu baøi (2’) - Neâu yeâu caàu baøi hoïc- ghi ñaàu baøi 3. Hoaït ñoäng 3: Khôûi ñoäng (2’). - Cho caû lôùp haùt baøi “ Röûa maët nhö meøo”. 4. Hoaït ñoäng 4: Laøm vieäc vôùi SGK (10’). - Yeâu caàu HS quan saùt tranh töï ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi cho töøng hình veõ. - Goïi caùc nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp. Choát: Neâu laïi nhöõng vieäc caàn laøm ñeå baûo veä maét? 5. Hoaït ñoäng 5: Laøm vieäc vôùi SGK (10’). Tiến haønh töoâng töï hoaït ñoäng 4 . - Nêu những việc cần làm để bảo vệ tai ? Keát luaän : 6. Hoaït ñoäng 6 : Cuûng coá- daën doø (3’) - Nhaéc HS veà nhaø thöïc hieän baûo veä maét vaø tai. - Veà nhaø hoïc laïi baøi, xem tröôùc baøi: Veä sinh thaân theå. - HS ñoïc ñaàu baøi. -caû lôùp haùt . -quan saùt tranh traû lời caâu hoûi . - hoûi ñaùp : aùnh saùng maët trôøi vaøo maét maø laáy tay che laïi nh baïn coù ñuùng khoâng?Taïi sao? - ngoài hoïc ñuùng tö theá, thöôøng xuyeân röûa maët -laøm vieäc theo caëp . Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2017 HỌC VẦN Bài 18: x - ch I. Mục tiêu: Đọc được : x, ch, xe, chó từ và các câu ứng dụng Viết được : x, ch, xe, chó Luyện nói 2 – 3 câu theo chủ đề : xe bò , xe lu , xe ô tô Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Xe bò, xe lu, xe ô tô. II. Đồ dùng dạy học: -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1.Kiểm tra bài cũ : - Đọc và viết : u, ư, nụ, thư - Đọc câu ứng dụng : Thứ tư, bé hà thi vẽ. - Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới : Hoạt động 1 :Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp: Hôm nay học âm x, ch. Hoạt động 2 : Dạy chữ ghi âm x - Nhận diện chữ: Chữ x gồm : nét cong hở trái, nét cong hở phải. - Hỏi : So sánh x với c? -Phát âm và đánh vần : x. - GV phát âm mẫu x( khe hẹp giữa đầu lưỡi và răng – lợi, hơi thoát ra xát nhẹ không có tiếng thanh). - GV yêu cầu HS qs tranh. - HDHS đánh vần, đọc trơn tiếng khoá xe. - GV yêu cầu HS ghép tiếng xe. Hoạt động 3: Viết bảng con - GV hướng dẫn, kết hợp nêu quy trình viết các chữ, tiếng: x, xe. - Cho hs viết vào không trung. - GV nhận xét đánh giá. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng - GV ghi bảng, HDHS đọc từ ứng dụng: thợ xẻ, xa xa - GV nhận xét, đánh giá. - GV giải nghĩa từ. Hoạt động 5: Trò chơi - GV hd cách chơi. Tiết 2 Dạy chữ ghi âm ch: - GV giới thiệu bài và ghi bảng ch Quy trình tương tự như âm x Hoạt động 6: Nhận diện âm ch Hoạt động 7: Đọc từ ứng dụng Hoạt động 8: Viết bảng con Hoạt động 9: Trò chơi Tiết 3 Hoạt động 10:Luyện đọc + Mục tiêu: -Đọc được câu ứng dụng + Cách tiến hành : - Đọc lại bài tiết 1 - Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ? +Tìm tiếng có âm mới học ( gạch chân : xe, chở, xã) +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : Xe ô tô chở cá về thị xã - Đọc SGK: Hoạt động 11:.Luyện viết: - MT:HS viết đúng âm và từ vừa học vào vở - Cách tiến hành:GV đọc HS viết vào vở Hoạt động 12: Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : Xe bò, xe lu, xe ô tô - Hỏi: -Có những gì trong tranh? Em hãy chỉ từng loại xe? - Xe bò thường dùng để làm gì? - Xe lu dùng làm gì? Xe lu còn gọi là xe gì? - Xe ô tô trong tranh còn gọi là xe gì? Nó dùng để làm gì? - Còn có những loại xe ô tô nào nữa? 3. Củng cố dặn dò - GV dặn hs về nhà học bài. - HS đọc và viết. - HS lắng nghe. - Thảo luận và trả lời: Giống : nét cong hở phải. Khác : x còn một nét cong hở trái. HS lắng nghe. - cá nhân- đồng thanh) HS QS tranh nêu từ khoá: xe. - HS đánh vần, đọc trơn. - Ghép: xe HS quan sát. HS viết vào không trung và bảng con. - HS qs và đọc. HS lắng nghe. HS chơi trò chơi. - HS đọc bài( cn, nhóm, đt). HS khác nhận xét. - HS trả lời. Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Tìm tiếng có âm mới học ( gạch chân xe, chở) Tô vở tập viết : x, ch, xe, chó. Quan sát và trả lời - Xe bò, xe lu, xe ô tô. - HS trả lời. Tập viết mơ , do , ta , thơ I. MUÏC TIEÂU: - Viết đúng các chữ : mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ kiểu chữ viết thường , cỡ vừa theo vở Tập viết 1 , tập 1 . II. CHUAÅN BÒ: - Baûng con, phấn, VTV. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Kieåm tra baøi cuõ: - GV nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS, sau ñoù cho HS vieát laïi chöõ chöa ñuùng - Nhaän xeùt 2.Baøi môùi: a) Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi - Hoâm nay ta hoïc baøi: mô, do, ta, thô. GV vieát leân baûng b) Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát - GV viết chöõ maãu leân baûng giôùi thieäu vaø höôùng daãn caùch vieát + mô: - Chöõ gì? - Chöõ mô cao maáy ñôn vò? - GV vieát maãu: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 3 vieát chöõ m lia buùt vieát chöõ ô ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 3 - Cho HS xem baûng maãu - Cho HS vieát vaøo baûng + do: - Chöõ gì? - Chöõ do cao maáy ñôn vò? - GV vieát maãu: Ñaët buùt döôùi ñöôøng keû 3 vieát con chöõ d, lia buùt leân vieát con chöõ o, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 3 - Cho HS xem baûng maãu - Cho HS vieát vaøo baûng + ta: - Chöõ gì? - Chöõ ta cao maáy ñôn vò? - GV vieát maãu: Ñaët buùt ôû ñöôøng keû 2 vieát chöõ t, lia buùt vieát chöõ a, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 2 - Cho HS xem baûng maãu - Cho HS vieát vaøo baûng + thô: - Chöõ gì? - Chöõ thô cao maáy ñôn vò? - GV vieát maãu: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2 vieát chöõ th, lia buùt vieát chöõ ô, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 2 - Cho HS xem baûng maãu - Cho HS vieát vaøo baûng Tiết 2 c) Hoaït ñoäng 3: Vieát vaøo vôû - GV höôùng daãn cho HS caùch caàm buùt, caùch ñaët vôû, tö theá ngoài vieát cuûa HS - Cho HS vieát töøng doøng vaøo vôû 3.Cuûng coá: - Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS - Nhaän xeùt tieát hoïc 4.Daën doø: - Veà nhaø luyeän vieát vaøo baûng con - Chuaån bò baøi: cöû taï, thôï xeû, chöõ soá, caù roâ - leã - HS lắng nghe. - Chöõ mô - Chöõ m, ô cao 1 ñôn vò mơ -Vieát baûng: -Chöõ do -Chöõ d cao 2 ñôn vò; o cao 1 ñôn vò do - Vieát baûng: - Chöõ ta - Chöõ t cao 1 ñôn vò röôõi; a cao 1 ñôn vò ta - Vieát baûng: - Chöõ thô - Chöõ th cao 2 ñôn vò röôõi; ô cao 1 ñôn vò thơ -Vieát baûng: - HS quan sát. - HS viết vào vở. KỸ NĂNG SỐNG Chủ đề 1: KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ( tiêt 2) I-Mục tiêu: Qua bài học: -HS có kỹ năng tự phục vụ cho mình trong cuộc sống. -HS tự làm được những việc đơn giản khi đến trường. -HS tự làm được những việc như: Đi dày, mặc áo, mặc quần, cởi áo, đánh răng II- Đồ dùng dạy học. BTTHkỹ năng sống . III-Hoạt động dạy học. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. GV giới thiệu và ghi mục bài Hoạt động 2: Bài tập d) Bài tập 4: trò chơi. - GV đưa những vật có trong tranh ra và chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội cử ra 2 bạn lên tham gia trò chơi. - Trong vòng 5 phút các đội phải chọn được những đồ dùng chuẩn bị khi đi tắm. - Đội nào lựa chọn đúng và nhanh nhất thì thắng cuộc. - GV cho HS chơi. - GV nhận xét và phân thắng thua. - GV kết luận:Khi đi tắm chúng ta cần chuẩn bị: Khăn tắm, quần áo tắm, xà phòng, sữa tắm. e) Bài tập 5: HS thực hành đi dày. - GV giới thiệu các tranh và yêu cầu HS làm theo các bư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 4 Lop 1_12415472.doc
Tài liệu liên quan