Giáo án Đạo đức lớp 2 - Năm 2015 - 2016 - Tuần 19 đến tuần 22

Cho HS hát bài : Bà còng

-Tôm tép nhặt được tiền của bà đã làm gì?

-Đã có lần nào em nhật được tiền đồ vật nào không?

-Liên hệ giới thiệu bài.

-Bài tập yêu cầu HS quan sát tranh.

-Tranh vẽ cảnh gì?

-Theo em 2 bạn sẽ làm gì?

-Nếu là em em sẽ làm gì?

KL:Khi nhặt được của rơi các em cần tìm cách trả lại người mất.

-Cho HS liên hệ.

-Đánh giá chung.

Bài 2: Goi Hs đọc.

- Quy định giơ thẻ.

+Tán thành màu đỏ.

+Không tán thành màu xanh.

-Nêu ý kiến.

 

doc7 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 3036 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 2 - Năm 2015 - 2016 - Tuần 19 đến tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19 §¹o ®øc 2 : Tr¶ l¹i cña r¬i (t1) . MỤC TIÊU: -HS biết : Nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất. - HS biết :Trả lại của rơi là ngừơi thật thà sẽ được mọi người quý trọng. - Biết trả lại của rơi khi nhặt được. - HS có thái độ quý trọng những người thật thà không tham của rơi. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN. -Bài hát: bà còng. Các tấm thẻ xanh đỏ. Vở bải tập đạo đức của hs. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU. ND – TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1.Khới động 4 – 5’ HĐ 1: Phân tích tình huống 10 –12’ HĐ 2: Bày tỏ thái độ 15 – 17’ 3.Củng cố dặn dò: 3 – 4’ -Cho HS hát bài : Bà còng -Tôm tép nhặt được tiền của bà đã làm gì? -Đã có lần nào em nhật được tiền đồ vật nào không? -Liên hệ giới thiệu bài. -Bài tập yêu cầu HS quan sát tranh. -Tranh vẽ cảnh gì? -Theo em 2 bạn sẽ làm gì? -Nếu là em em sẽ làm gì? KL:Khi nhặt được của rơi các em cần tìm cách trả lại người mất. -Cho HS liên hệ. -Đánh giá chung. Bài 2: Goi Hs đọc. - Quy định giơ thẻ. +Tán thành màu đỏ. +Không tán thành màu xanh. -Nêu ý kiến. -Tại sao khi nhặt được của rơi ta phải làm gì? -Nhặt được của rơi trả lạingừơi mất là người như thế nào? -Tại sao khi nhặt được của rơi phải t rả lại? -Kể lại một số việc em đã làm hoăc em biết để trả lại của rơi. -Nhận xét đánh giá giờ học. -Dặn HS. - Hát đồng thanh -Trả lại cho bà. -Vài HS cho ý kiến. -Quan sát. -Nêu. -Thảo luận theo bàn -Đưa ý kiến. -Vài HS cho ý kiến. -Nghe. -Nhiều HS tự liên hệ. 2HS đọc. -Giơ thẻ. -Giải thích -Tìm cách trả lại người đã mất. -Thật thà được nhiều người yêu quý. -Vì đem lại niềm vui cho người mất và niềm vui cho chính mình. -Đọc ghi nhớ. -Nhiều hs kể. -Chuẩ bị tiết sau. TUẦN 20 ÑAÏO ÑÖÙC 2 tr¶ l¹i cña r¬i ( t2) I.Muc tiªu: Gióp häc sinh biÕt tr¶ l¹i cña r¬i cho ng­êi mÊt, lµ ng­êi thËt thµ, ®­îc mäi ng­êi quý träng - GD HS quý träng nh÷ng ng­êi thËt thµ, kh«ng tham cña r¬i III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. ND – TG HĐ của Giaùo vieân HĐ của Hoïc sinh 1 kieåm tra 3-4’ 2 Baøi môùi HÑ1:Ñoùng vai xöû lyù tình huoáng 15-18’ HÑ2:Trình baøy tö lieäu 12-15’ 3)Daën doø cuûng coá 2’ Vì sao caàn phaûi traû laïi cuûa rôi -Noùi moät soá caùch traû laïi cuûa rôi -Nhaän xeùt ñaùnh giaù -Giôùi thieäu baøi Baøi taäp 3: Goïi HS ñoïc -Chia lôùp thaønh caùc nhoùm theo baøn taäp ñoùng vai xöû lyù tình huoáng -Yeâu caàu HS nhaän xeùt =Em coù ñoàng tình vôùi caùch xöû lyù cuûa baïn ñoùng vai khoâng? +Em coù suy nghó gì khi baïn traû laïi ñoà vaät ñaõ ñaùnh maát? +Em nghó gì khi nhaïn ñöôïc lôøi khuyeân cuûa baïn? Neâu KL töøng tình huoáng -Baøi taäp 4:-Yeâu caàu HS ñoïc noäi dung -Goïi hs keå chuyeän,taám göông veà nhöõng ngöôøi thaät thaø, khoâng tham cuûa rôi ôû saùch baùo, truyeän, em ñaõ ñoïc, nghe Kl:Caàn traû laïi cuûa rôi moãi khi nhaët ñöôïc -Goïi HS ñoïc ghi nhôù -nhaän xeùt giôø hoïc -2 HS neâu -5-6 HS neâu -Ñoïc baøi hoïc -2-3 hs ñoïc -Thaûo luaän -Caùc nhoùm leân ñoùng vai -Nhaän xeùt boå sung -2 hs ñoïc -4-6 HS leân keå -Caû lôùp nhaän xeùt boå sung yù kieán -3-4 HS ñoïc -Caû lôùp ñoïc - Lắng nghe, thực hiện. TUẦN 21 ÑAÏO ÑÖÙC 2 BIÕT NãI LêI Y£U CÇU, §Ò NGHÞ (T1) I.MUÏC TIEÂU: - HS biÕt mét sè c©u yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù - B­íc ®Çu biÕt ®­îc ý nghÜa cña viÖc sö dông nh÷ng lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù - BiÕt sö dông lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ phï hîp trong c¸c t×nh huèng ®¬n gi¶n, th­êng gÆp h»ng ngµy III.CAÙC H Ñ DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU. ND – TG H Đ của giáo viên H Đ của Học sinh 1.Kiểm tra 3- 4’ 2.Bài mới * H Đ1 Tập nói lời yêu cầu đề nghị 8 – 10’ * HĐ 2: Những dấu hiệu 10’ * H Đ 3: Bày tỏ thái độ 10 – 12’ 3.Củng cố - dặn dò: 3’ -Yeâu caàu HS keå laïi chuyeän: Em ñaõ nhaët ñöôïc cuûa rôi traû laïi ngöôøi maát nhö theá naøo? -Nhaän xeùt ñaùnh giaù. -Giôùi thieäu baøi. -Baøi 1: Yeâu caàu HS quan saùt tranh vaø cho bieát tranh veõ gì? -Giôùi thieäu veà noäi dung tranh. KL:Muoán möôïn buùt chì cuûa baïn Taâm,Nam caàn söû duïng nhöõng caâu yeâu caàu, ñeà nghò nheï nhaøng lòch söï. -yeâu caàu HS quan saùt tranh 1, 2, 3 SGK theo caâu hoûi sau: + Caùc baïn trong tranh laøm gì? +Em coù ñoàng tình vôùi vieäc laøm cuûa caùc baïn khoâng vì sao? KL: Vieäc laøm cuûa tranh 2, 3 ñuùng, tranh 1 sai. Baøi 3: Goïi HS ñoïc baøi. -Yeâu caàu HS giô theû. Ñoû taùn thaønh, xanh löôõng löï, khoâng giô khoâng taùn thaønh. a)Em caûm thaáy ngaàn ngaïi hoaëc ngaïi nguøng khi noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò b)Noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò vôùi ngöôøi lôùn tuoåi, ngöôøi thaân laø khoâng caàn thieát. c)Chæ caàn noùi lôøi yeâu caàu vôùi ngöôøi lôùn. d)Chæ caàn noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò khi caànnhôø vieäc quan troïng. ñ)Bieát noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò lòch söï toân troïng ngöôøi khaùc -KL: -Nhaän xeùt giôø hoïc. -Nhaéc HS thöïc hieän lôøi môøi, yeâu caàu, ñeà nghò -3-4HS keå. -Quan saùt tranh: Caûnh 2 em nhoû ngoài caïnh nhau, moät em quay sang möôïn -Nghe. -HS trao ñoåi veà lôøi ñeà nghò cuûa Nam -Quan saùt thaûo luaän theo caëp ñoâi -Vaøi HS leân theå hieän. -Nhaän xeùt boå xung. 2HS ñoïc. -Thöïc hieän. Sai. Sai Sai Sai Ñuùng -Ñoïc ghi nhôù. -Thöïc hieän theo baøi hoïc. TUẦN 22 §¹o ®øc 2: biÕt nãi lêi yªu cÇu ®Ò nghÞ (T2) I.MUC TIÊU: - B­íc ®Çu biÕt ®­îc ý nghÜa cña viÖc sö dông nh÷ng lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù - BiÕt sö dông lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ phï hîp trong c¸c t×nh huèng ®¬n gi¶n, th­êng gÆp h»ng ngµy - Víi hs kh¸, giái: M¹nh d¹n khi nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ phï hîp trong c¸c t×nh huèng th­êng gÆp h»ng ngµy III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU. ND – TG HĐ của giáo viên HĐ của HS 1.Kieåm tra 5’ 2.Baøi môùi HÑ 1 10’ ( : Töï lieân heä HÑ 2: 10’ Ñoùng vai -HÑ 3: 10’ Troø chôi noùi lôøi vaên minh lòch söï 3.Cuûng coá daën doø: 3’ -Goïi HS noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò -Em noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò khi naøo? -Nhaän xeùt ñaùnh giaù -Giôùi thieäu baøi. -Neâu yeâu caàu:Keå laïi caâu chuyeän veà vieäc noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò, lòch söï khi caàn giuùp ñôõ? -Khen HS coù lôøi noùi hay lòch söï Baøi 5: Goïi HS ñoïc. -Chia lôùp thaønh caùc nhoùm vaø yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän theo tình huoáng saùch GK -Nhaän xeùt ñaùnh giaù chung -Keát luaän khi caàn ñeán söï giuùp ñôõ duø nhoû cuûa ngöôøi khaùc em caàn coù noùi lôøi vaø haønh ñoäng cöû chæ phuø hôïp -Phoå bieán luaät chôi – caùch chôi: Moãi hs leân tröôùc lôùp noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò ñeå HS döôùi lôùp laøm theo. Neáu caâu noùi ñoù laø caâu lòch söï thì laøm theo thì khoâng thì caùc em thoâi khoâng laøm theo -Cho HS chôi thöû vaø chôi thaät. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù. -KL: Caàn phaûi noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò lòch söï -Nhaän xeùt vieäc HS thöïc haønh -Nhaéc HS thöïc hieän theo baøi hoïc. -Neâu: -Nhieàu Hs keå. -Nhaän xeùt. -Thöïc haønh theo caëp noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò khi caàn thieát. -2HS ñoïc. -Thaûo luaän. -4-5Caëp hs leân ñoùng vai. -Nhaän xeùt baïn thöïc haønh vai. -Thöïc haønh chôi -Nghe -Ñoïc ghi nhôù SGK - Laéng nghe moät soá em nhaéc laïi - Laéng nhe thöïc hieän

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐẠO ĐƯC LOP 2 TUAN 19-22.doc
Tài liệu liên quan