Giáo án lớp 1, tuần 26 - Môn Tiếng Việt - Trường TH Phạm Hồng Thái

I.Mục tiêu: Giúp HS:

 -Viết 1 số vần khó ở các bài tập đọc đã học.

 -Viết đoạn văn 3-4 câu.

II.Chuẩn bị:

 - Sách giáo khoa.

III.Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò

1.Ổn định

2.Luyện viết bảng con:

-Cho HS viết các vần: rám nắng, xương xương, bống bang, khéo sảy, khéo sàng, mưa ròng.

Nhận xét

3.Trò chơi: Ai hát hay hơn

-Cho hs xung phong lên múa

*Luyện viết chính tả (GV tự chọn)

-GV hướng dẫn hs viết chữ cỡ nhỏ vào vở

-Gv uốn nắn chữ cho hs

-Chấm, nhận xét

4.Nhận xét tiết học:

-Tuyên dương những HS viết chữ đẹp, tích cực trong học tập.

doc9 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 561 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 26 - Môn Tiếng Việt - Trường TH Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013 Tiãúng viãût : (Tàng cæåìng) : Luyãûn âoüc: BAÌN TAY MEÛ : I.Muûc tiãu: Giuïp HS cuíng cäú: - Âoüc mäüt caïch thaình thaûo baìi : Baìn tay meû - Âoüc diãùn caím âæåüc mäüt säú âoaûn thãø hiãûn tçnh caím cuía con âäúi våïi meû - Thaình thaûo trong caïc tçnh huäúng cuía troì chåi II. Chuáøn bë: - HS : Saïch giaïo khoa - GV: Chuáøn bë troì chåi III.Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc Hoaût âäüng cuía tháöy Hoaût âäüng cuía troì 1. Cho HS âoüc: - Cho HS måí saïch giaïo khoa Âoüc näúi tiãúp 2. Thi doüc diãùn caím: - Mäùi täø cæí âaûi diãûn âoüc - GV nháûn xeït âaïnh giaï, tuyãn dæång 3. Troì chåi: Tçm tæì måïi Vê duû: - Váön ang: Xãúp haìng, caïi thang, dang tay.... - Váön ac: Thaïc næåïc, con vaûc, caïc baûn..... - Váön an: Âaìn ngan, than thåí, lan can.... - Váön at: Ræåüu chaït. maït meí, thaït næåïc... * GV ghi baíng tæì HS tçm âæåüc + Nháûn xeït tiãút hoüc - Mäùi em 1 cáu (Táút caí âãöu âæåüc âoüc - Caí låïp âäöng thanh 1 láön - Âaûi diãûn mäùi täø 1 em lãn baíng âoüc - Caí låïp nháûn xeït - HS tçm caï nhán - Caí låïp âäöng thanh Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013 Toán(Tăng cường) : Các số có hai chữ số I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Đọc, viết được các số từ 20 đến 50 - Nhận ra thứ tự các số từ 20 đến 50. II.Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm bài tập *Bài 1: Viết số bốn mươi mốt : .41... bốn mươi tư : ..... ba mươi sáu : .... hai mươi bảy : ..... hai mươi lăm : .... bốn mươi chín : ..... Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Trò chơi 31→ → → → → → → → 39 41→ → → → → → → → 49 Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Đọc số 30: ba mươi 47: ........ 45: ...... 38: ........ 36: ...... 24: ........ Nhận xét - tuyên dương 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Về đọc lại các số tròn chục. Xem trước bài Luyện tập. Nêu yêu cầu HS làm bảng gài Nhận xét 2 đội - mỗi đội 5 HS chơi tiếp sức 2 HS làm bảng - lớp làm con Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013 Tiãúng viãût : (Tàng cæåìng) Luyãûn âoüc: CAÏI BÄÚNG - ÔN TẬP I.Muûc tiãu: Giuïp HS cuíng cäú: - Hoüc thuäüc loìng baìi “ Caïi Bäúng” - Thæûc haình troì chåi âãø måí räüng väún tæì II. Chuáøn bë: - HS : Saïch giaïo khoa - GV: Chuáøn bë troì chåi III.Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc Hoaût âäüng cuía tháöy Hoaût âäüng cuía troì 1. Thi hoüc thuäüc loìng: - GV täøng kãút täø naìo coï tè lãû HS thuäüc baìi nhiãöu hån thç âæåüc caí låïp väù tay Âoüc näúi tiãúp 2. Thi âoüc diãùn caím: - Mäùi täø cæí âaûi diãûn âoüc - Caïc täø træåíng vaì GV laìm giaïm khaío - GV nháûn xeït âaïnh giaï, tuyãn dæång 3. Troì chåi: Tçm tæì måïi Vê duû: - Váön anh: cáy caính, laính loït, maìu xanh.... - Váön ach: loì gaûch, saûch seî, saïch våí..... - GV nháûn xeït vaì täøng kãút caïc täø, täø naìo tçm âæåüc nhiãöu tæì hån laì thàõng âæåüc caí låïp väù tay hoan hä + Thi noïi cáu coï tiãúng væìa tçm + Nháûn xeït tiãút hoüc - Caïc täø thi hoüc thuäüc loìng - Mäùi täø cæí âaûi diãûn lãn træåïc låïp âoüc - Caïc täø thi tçm vaì ghi vaìo baíng - Thi noïi cáu (Caï nhán) Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013 Toán (Tăng cường) : Các số có hai chữ số (Tiếp theo) I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Đọc, viết được các số từ 50 đến 70 -Nhận ra thứ tự các số từ 50 đến 70. II.Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm bài tập *Bài 1: Viết số năm mươi ba : .53... sáu mươi tư : ..... sáu mươi sáu : .... năm mươi bảy : ..... năm mươi lăm : .... sáu mươi chín : ..... Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số: Trò chơi:Ai nhanh hơn 50 55 60 57 64 70 Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Viết(theo mẫu) Số 56 gồm .5.. chục và .6... đơn vị. Số 68 gồm ... chục và .... đơn vị. Số 62 gồm ... chục và .... đơn vị. Số 70 gồm ... chục và .... đơn vị. Số 61 gồm ... chục và .... đơn vị. Thu chấm một số bài-Nhận xét - tuyên dương. 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Về đọc, viết lại các số từ 20 đến 70. Nêu yêu cầu HS làm bảng gài Nhận xét 2 đội - mỗi đội 5 HS chơi tiếp sức 2 HS làm bảng - lớp làm vở Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015 Tiếng việt (Tăng cường): Luyện viết I.Mục tiêu: Giúp HS: -Viết đúng các chữ hoa: C, D, Đ. -Viết được đoạn văn 3-4 câu. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện viết bảng con: -Cho HS viết các chữ hoa: C, D, Đ Nhận xét 3.Trò chơi: Xì điện -Cho hs hát các bài hát về bà, mẹ, cô giáo. *Luyện viết bài chính tả (GV chọn) -GV hướng dẫn hs viết vào vở -Gv uốn nắn chữ cho hs -Chấm, nhận xét 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS viết chữ đẹp, tích cực trong học tập. -HS viết vào bc -HS thực hiện -Viết vào vở Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2015 Tiếng việt (Tăng cường): Luyện viết I.Mục tiêu: Giúp HS: -Viết 1 số vần khó ở các bài tập đọc đã học. -Viết đoạn văn 3-4 câu. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện viết bảng con: -Cho HS viết các vần: rám nắng, xương xương, bống bang, khéo sảy, khéo sàng, mưa ròng. Nhận xét 3.Trò chơi: Ai hát hay hơn -Cho hs xung phong lên múa *Luyện viết chính tả (GV tự chọn) -GV hướng dẫn hs viết chữ cỡ nhỏ vào vở -Gv uốn nắn chữ cho hs -Chấm, nhận xét 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS viết chữ đẹp, tích cực trong học tập. -HS viết vào bc -HS tham gia trò chơi -Viết vào vở Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2015 Tiếng Việt (+) : LUYỆN ĐỌC : BÀN TAY MẸ I. Mục tiêu: - Ôn một số bài học vần - Làm được bài điền vần. II. Lên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: 2/ Luyện tập: a/. Đọc: Gv tổ chức cho hs đọc theo nhóm 4 Cho hs thi đọc giữa các nhóm: - Yêu cầu HS đọc ở SGK + Đọc câu, đoạn + Đọc cả bài GV nhận xét, tuyên dương b/. Thi dọc diễn cảm: - Mỗi tổ cử đại diện đọc - GV nhận xét đánh giá, tuyên dương c/. Trò chơi: Tìm từ mới Ví dụ: - Vần ang: Xếp hàng, cái thang, dang tay.... - Vần ac: Thác nước, con vạc, các bạn..... - Vần an: Đàn ngan, than thở, lan can.... - Vần at: Rượu chát. mát mẻ, thát nước... * HS K-G - GV cho HS nói câu có vần vừa tìm d/. Điền vần: an hay ang cá v ......... đ........ gà thời tr ......... M . nhện Trời sắp s . T học -Viết một số từ: nhọn hoắt, lưu loát, vạn tuế, trí tuệ, thuở xưa, đêm khuya.(nếu còn thời gian) GV nhận xét, dặn hs đọc bài, chuẩn bị bài sau. -Hs luyện đọc theo nhóm Đại diện nhóm thi đọc HS lớp nhận xét bình chọn - HS đọc đồng thanh - Đại diện mỗi tổ 1 em lên bảng đọc - Cả lớp nhận xét - 4 Tổ tham gia dưới hình thức thi tiếp sức - HS đọc đồng thanh - HS chọn các từ vừa tìm để nói câu - Hs điền vần

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTV tang cuơng 26.doc
Tài liệu liên quan