Giáo án lớp 1, tuần 29 - Môn Tự nhiên và xã hội: Nhận biết cây cối và con vật

1/ Bài cũ: Con muỗi

 + Muỗi thường sống ở đâu?Nó truyền cho ta bệnh gì?

 + Nêu các cách diệt muỗi?

GV nhận xét bài cũ

2/ Bài mới

* Hoạt động 1: Làm việc với các mẫu vật và tranh ảnh

* Mục tiêu:

- Hs ôn lại về cây và các con vật đã học.

- Nhận biết một số cây và con vật mới.

*Cách tiến hành:

- Chia lớp thành 4 nhóm.

- GV phân cho mỗi nhóm một góc lớp, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ to, băng dính và hướng dẫn nhóm làm việc:

 + Bày các mẫu vật em mang đến trên bàn.

 + Dán các tranh ảnh về thực vật và động vật vào giấy khổ to. Sau đó treo lên tường của lớp học.

 + Chỉ và nói tên từng cây, từng con mà nhóm đã sưu tầm được với các bạn.

 + Mô tả chúng, tìm ra sự giống nhau (khác nhau)giữa các cây, sự giống nhau (khác nhau) giữa các con vật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 29 - Môn Tự nhiên và xã hội: Nhận biết cây cối và con vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT I/MỤC TIÊU - Nhớ lại những kiến thức đã học về thực vật và động vật. - KÓ tªn vµ chØ ®­îc mét sè lo¹i c©y vµ con vËt. - HS kh¸ giái nªu ®­îc ®iÓm gièng hoÆc kh¸c nhau gi÷a mét sè c©y hoÆc gi÷a mét lại sè con vËt. - GD BVMT: BiÕt c©y cèi, con vËt lµ thµnh phÇn cña m«i tr­êng tù nhiªn. T×m hiÓu mét sè lo¹i c©y quen thuéc vµ biÕt Ých lîi cña chóng. Ph©n biÖt c¸c con vËt cã Ých vµ c¸c con vËt cã h¹i ®èi víi søc kháe con ng­êi. Yªu thÝch vµ có ý thức bảo vệ cây cối và các con vật có ích. * GD BĐKH: Bảo vệ, chăm sóc cây cối và những con vật có ích là bảo vệ môi trường sống của chúng ta. II/CHUẨN BỊ - Các hình trong bài 29 SGK. - GV và HS sưu tầm thực vật, tranh ảnh thực vật và động vật đem tới lớp. - Giấy khổ to, băng dính cho các nhóm. III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Bài cũ: Con muỗi + Muỗi thường sống ở đâu?Nó truyền cho ta bệnh gì? + Nêu các cách diệt muỗi? GV nhận xét bài cũ 2/ Bài mới * Hoạt động 1: Làm việc với các mẫu vật và tranh ảnh * Mục tiêu: - Hs ôn lại về cây và các con vật đã học. - Nhận biết một số cây và con vật mới. *Cách tiến hành: - Chia lớp thành 4 nhóm. - GV phân cho mỗi nhóm một góc lớp, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ to, băng dính và hướng dẫn nhóm làm việc: + Bày các mẫu vật em mang đến trên bàn. + Dán các tranh ảnh về thực vật và động vật vào giấy khổ to. Sau đó treo lên tường của lớp học. + Chỉ và nói tên từng cây, từng con mà nhóm đã sưu tầm được với các bạn. + Mô tả chúng, tìm ra sự giống nhau (khác nhau)giữa các cây, sự giống nhau (khác nhau) giữa các con vật. - GV đi đến các nhóm hướng dẫn và kiểm tra. - Gv nhận xét kết quả trao đổi của các nhóm, tuyên dương nhóm làm việc tốt. *Kết luận: Có nhiều loại cây như cây rau, cây hoa, cây gỗ. Các loại cây này khác nhau về hình dạng, kích thướcNhưng đều có rễ, thân, lá, hoa. (GD BĐKH) Bảo vệ, chăm sóc cây cối và những con vật có ích là bảo vệ môi trường sống của chúng ta. - GD BVMT: Có nhiều loại động vật khác nhau về hình dạng, kích thước, nơi sốngNhưng chúng đều có đầu, mình, cơ quan di chuyển. Các em phải chăm sóc và bảo vệ các loài động, thực vật. * Hoạt động 2: Trò chơi “Đố bạn cây gì, con gì?” *Mục tiêu: - Hs nhớ lại những đặc điểm chính của cây và con vật đã học. *Cách tiến hành: - Gv hướng dẫn hs cách chơi : Một hs được gv đeo cho một tấm bìa có hình vẽ cây (hoặc một con ..) ở sau lưng, em đó không biết đó là cây gì và con gì, nhưng cả lớp đều biết rõ. Hs đeo hình vẽ được đặt câu hỏi (đúng/sai) để đoán xem đó là gì.Cả lớp chỉ trả lời đúng (sai) VD: + Cây đó sống ở trên cạn? + Đó là cây ăn được? + Con đó có 4 chân ? + Con đó nuôi để giữ nhà ? + Con đó kêu meo meo ? - Gv cho hs chơi thử. - Gv cho hs chơi theo nhóm để nhiều em được tập đặt câu hỏi - Cho hs ph©n biÖt c¸c con vËt cã Ých vµ c¸c con vËt cã h¹i. *GV kÕt luËn. *Hoạt động 3: Làm việc SGK *Mục tiêu: Củng cố bài *Cách tiến hành: Gv yêu cầu hs tìm bài 29 “Nhận biết cây cối và con vật” và gọi một số hs trả lời các câu hỏi trong SGK. * GV chốt ý, gi¸o dôc hs yªu th­¬ng, ch¨m sãc c©y cèi vµ c¸c con v©t nu«i trong nhµ. - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS sưu tầm một số tranh ảnh về trời nắng, trời mưa chuẩn bị tiết sau học bài: Trời nắng, trời mưa - HS trả lời - Hs làm việc theo hướng dẫn của GV - Từng nhóm treo sản phẩm của mình làm trước lớp, cử đại diện trình bày kết quả làm việc của từng nhóm. - Hs các nhóm khác đặt câu hỏi để nhóm đang trình bày trả lời. - HS kh¸ giái so s¸nh. - HS nghe. - HS nghe - HS tham gia trò chơi - HS nghe - HS trả lời câu hỏi - HS ph©n biÖt - HS trả lời câu hỏi. - HS nghe.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctnxh 29a.doc