Giáo án Lớp 2 Tuần 33 - Trường TH &THCS Rteing

TOAN

BÀI: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ TRỪ (TT)

I MỤC TIÊU: Giúp học sinh :

- Biết cộng trừ nhẩm các số tròn trăm.

- Biết làm tính cộng, trừ ( có nhớ trong phạm vi 100 không nhớ với các số có 3 chữ số )

- Biết giải toán về ít hơn.

- Biết tìm số hạng chưa biết, tìm số bị trừ chưa biết. (hs HTT làm thêm cột 2 bài 1,cột 2 bài 2 và Bài 4)

- Giáo dục Hs tính cẩn thận

II CHUẨN BỊ:GV: Bảng phụ , phấn màu Hs : Vở bài tập, bảng con , nháp , phấn

 

docx17 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 33 - Trường TH &THCS Rteing, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ả lời được các câu hỏi 1,2,4,5) (HS HT, HTT trả lời được câu hỏi 3) - Giáo dục học sinh lòng yêu nước. *KNS: - Tự nhận thức . - Đảm nhận trách nhiệm. II CHUẨN BỊ: GV : Tranh minh họa, bảng phụ , SGK Hs: SGK, bút III HỌAT ĐỘNG DAY HỌC: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/Ổn định lớp 2/ Baøi cuõ: 3–4’ 3/ Baøi môùi: 33 – 35’ HÑ1: Luyeän ñọc Tiết 2: 35-37’ HÑ2: Tìm hieåu baøi HÑ3: Luyeän ñoïc laïi 4/ Cuûng coá daën doø 3 – 5’ - Tổ chức lớp hát - Ñoïc vaø TLCH baøi: Tieáng choåi tre - Nhaän xeùt – đánh giá * PP-KT: Quan sát, nhóm, trình bày ý kiến cá nhân,.. - GT qua tranh SGK ruùt ra baøi môùi ghi baûng - Ñoïc maãu toàn bài. - HD luyeän ñoïc + Giaûi nghóa töø - Ñoïc noái tieáp theo caâu - Theo doõi uoán naén söûa cho caùc em nhöõng töø khoù ñoïc VD: thuyeàn soáng, lieàu cheát, pheùp nöôùc, lôøi khen, laêm le, giaû vôø, xaâm chieám - Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp - Chuù yù caùch ngaét nghæ hôi vaø nhaán gioïng ôû moät soá caâu - Ñoïc ñoaïn trong nhoùm - Ruùt ra töø ngöõ môùi giaûi nghóa - Theo doõi caùc nhoùm laøm vieäc - Goïi ñaïi dieän nhoùm ñoïc - Nhaän xeùt – Tuyeân döông - Y/c ñoïc caû baøi - Ñoïc ñoàng thanh - HD traû lôøi laàn löôït töøng caâu hoûi Caâu 1: Giaëc nguyeân coù nhöõng aâm möu gì? -Thaáy söù giaû ngang ngöôïc thaùi ñoä cuûa Traàn Quoác Toaûn ra sao? Caâu 2: Traàn Quoác Toaûn xin gaëp vua ñeå laøm gì? Caâu 3: Quoác Toaûn noùng loøng gaëp vua ntn? Caâu 4: Vì sao sau khi taâu vua xin ñaùnh giaëc Quốc Toản laïi ñaët thanh göôm leân gaùy? - Vì sao vua khoâng nhöõng tha toäi maø coøn ban cho QT cam quyù? -Vì sao QT voâ tình boùp naùt quaû cam? - Nhận xét rút nội dung: Ca ngôïi QT laø moät thieáu nieân anh duõng, coù chí lôùn giaøu loøng yeâu nöôùc, caêm thuø giaëc. - Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn vaø TLCH - HS cuøng GV nhaän xeùt. - Toå chöùc cho caùc em thi ñoïc phaân vai -Tổng kết noäi dung baøi hoïc. - Liên hệ, giáo dục HS có tinh thần yêu quê hương, đất nước. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hát - 3 em đọc, lớp chú ý. - Laéng nghe - Nhaéc laïi tên baøi - Nghe - Ñoïc noái tieáp nhau töøng caâu - 3-4 em ñoïc laïi töø khoù - Ñoïc noái tieáp theo ñoaïn - 3 – 4 em ñoïc laïi - Ñoïc theo nhoùm 2 em söûa loãi cho nhau - Nêu nghĩa của từ SGK - Ñaïi dieän thi ñoïc - Theo doõi nhaän xeùt - Caû lôùp cuøng ñoïc * Chia sẻ - trình bày ý kiến cá nhân - Giaû vôø möôïn ñöôøng ñeå xaâm löôïc nöôùc ta. - Voâ cuøng caêm giaän. - Noùi 2 tieáng: “xin ñaùnh” - Ñôïi töø saùng ñeán tröa. Lieàu cheát ñeå xoâng vaøo nôi hoïp, xaêm xaêm, .. - HS HT, HTT trả lời: Vì caäu bieát raèng töï yù xoâ lính gaùc xoâng tôùi nôi vua hoïp baøn laø traùi vôùi pheùp nöôùc phaûi bò trò toäi. - Vì thaáy Quoác Toaûn coøn treû maø ñaõ bieát lo vieäc nöôùc. - QT aám öùc vì bò xem nhö treû con. Laïi caêm thuø luõ giaëc, neân nghieán raêng boùp chaët tay laøm quaû cam trong tay naùt. - 1-2 em nhắc lại. - Luyeän ñoïc theo ñoaïn, keát hôïp traû lôøi caâu hoûi - HS ñoïc thaàm toaøn baøi - Caùc nhoùm ñoïc - Thi theo nhoùm. Caùc nhoùm phaân vai ñoïc - Lôùp theo doõi nhaän xeùt -Laéng nghe Buổi chiều TOAÙN BÀI: ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: Biết đọc ,viết các số có 3 chữ số. -Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản. -Biết so sánh các số có ba chữ số. - Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số. (HS HTT làm cả dòng 1,2,3 bài 1, ý a, b bài 2) - Giáo dục Hs tính cẩn thận II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ . Viết trước trên bảng nội dung bài tập 2 Hs : Vở bài tập, bảng con III HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/ Ổn định lớp: 1-2’ 2/ Baøi cuõ: 4 - 5’ 3/ Baøi môùi: 30 – 33’ HÑ1: Luyeän taäp 4/ Cuûng coá daën doø 3 – 5’ - Bắt nhịp - Nhaän xeùt baøi kieåm tra - GT baøi, ghi baûng * PP-KT: Thực hành, nhóm, gợi mở,.. Baøi 1: Vieát caùc soá - GV đọc cho HS viết. - Nhận xét. Baøi 2: Soá? -Phaùt phieáu. - Yêu cầu HS làm bài. -Nhaän xeùt- đánh giá. Baøi 4: >, <, = ? - Nêu cách so sánh các số có ba chữ số? - Thu vở- nhận xét. Baøi 5: Gọi HS nêu yêu cầu. - Nhận xét. - Hệ thống kiến thức bài học. - Nhaän xeùt tiết học. - Lớp hát. - Laéng nghe. - Nhắc tên bài. - 1 em neâu yeâu caàu, lôùp ñoïc thaàm. - Vieát caùc soá vào bảng con: 915, 615, 714, 524, 101, 250, 371, 900, 109, 515. +Neâu yeâu caàu. - Laøm phieáu nhóm cặp. - Ñoïc baøi laøm cuûa mình. a, 380, 381, 382,383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390. b, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. - Neâu yeâu caàu. - Làm vào vở. 372 > 299 631 < 640 465 <700 909 = 902 + 7 534 = 500 + 34 708 < 807 - HS làm bảng con. Soá beù nhaát coù 3 chöõ soá: 100 Soá lôùn nhaát coù 3 chöõ soá: 999 Soá lieàn sau cuûa 999: 1000. - Lắng nghe KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong truyện - Dựa vào các tranh đã được xếp lại , kể từng đoạn câu chuyện Bóp nát quả cam. (HS HTT kể toàn bộ câu chuyện). - Biết theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn. - Giáo dục Hs lòng yêu nước. II CHUẨN BỊ: GV : Tranh minh họa , SGK , bảng phụ Hs: SGK III HỌAT ĐỘNG DAY HỌC: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1. Ổn định lớp: 1-2’ 2/ Baøi cuõ :4-5’ 3/ Baøi môùi: 28 – 30’ HÑ 1: Keå töøng ñoaïn theo tranh HÑ 2: Keå caû caâu chuyeän 4/ Cuûng coá, daën doø 3 – 5 ‘ - Tổ chức lớp hát - Yeâu caàu HS keå caâu chuyeän: Chieác reã ña troøn - Nhaän xeùt – Ñaùnh giaù - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP-KT: Quan sát, nhóm, kể chuyện, 1. Saép xeáp laïi 4 tranh theo thöù töï noäi dung caâu chuyeän - GV treo tranh leân baûng lôùp. - Nhận xét, chốt ý đúng 2. Keå töøng ñoaïn chuyeän döïa vaøo thöù töï 4 tranh ñaõ saép xeáp. - Cho HS keå trong nhoùm. - Keå tröôùc lôùp - Lôùp cuøng GV nhaän xeùt. - Khen nhoùm, caù nhaân keå hay. 3. Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän - HD hs kể. - Nhận xét- tuyên dương. - GV laïi noäi dung baøi học. -Liên hệ, giáo dục. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hát - 2-3em kể chuyện - Laéng nghe -HS neâu yeâu caàu. - HS quan saùt töøng tranh. -Töøng caëp HS trao ñoåi, xeáp laïi: Thöù töï ñuùng 2 – 1 – 4 - 3 +Neâu yeâu caàu. - HS noái tieáp keå trong nhóm 4. - Cöû ñaïi dieän thi keå. +Neâu yeâu caàu. - Kể trong nhóm. - HS khá, giỏi lên kể chuyện. - Lắng nghe Buổi sáng Thứ ba ngày 01 tháng 05 năm 2018 TOÁN BÀI: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TT) I MỤC TIÊU: Giúp Hs: - Biết đọc, viết các số có 3 chữ số . -Biết phân tích các số có 3 chữ số thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại -Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại. (hs HTT làm thêm bài 4) - Giáo dục Hs tính cẩn thận II CHUẨN BỊ: GV: Viết trước lên bảng nội dung bài tập 2 Hs : Vở bài tập, bảng con , III HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/Ổn định lớp: 1-2’ 2/ Baøi cuõ: 4 - 5’ 3/ Baøi môùi: 30 – 33’ HÑ1: Luyeän taäp 4/ Cuûng coá daën doø 3 – 5’ - Kiểm tra sĩ số học sinh. - Vieát soá beù nhaát coù 3 chöõ soá. - Vieát soá lôùn nhaát coù 3 chöõ soá. - Viết số liền sau của 999. - Nhaän xeùt – đánh giá. - GT baøi, ghi baûng * PP- KT: Nhóm, gợi mở, thực hành,.. Baøi 1: Moãi soá sau öùng vôùi caùch ñoïc naøo? -Nhận xét, chốt ý đúng. Baøi 2: Vieát caùc soá theo maãu. -HD maãu: a. 842 = 800 + 40 + 2 b. 300 + 60 + 9 = 369. - Chữa bài, nhận xét. Baøi 3: Vieát caùc soá: 285, 257, 279, 297 theo thöù töï: a. Töø beù ñeán lôùn. b. Töø lôùn ñeán beù. - Thu vở, nhận xét. -TK noäi dung vöøa hoïc. -Nhaän xeùt tieát hoïc - 2 HS leân baûng, caû lôùp vieát baûng con - Laéng nghe - Nhắc tên bài. - Neâu yeâu caàu. - Làm vào phiếu. - Trình bày kết quả. - Neâu yeâu caàu. -Theo doõi. -HS laøm baûng con. -2 em leân baûng làm a. 965 = 900 + 60 + 5 477= 400+70+7 b. 800 + 90 + 5= 895 600+50 =650 -Neâu yeâu caàu. -HS laøm vở. 297, 285, 279, 257. 257, 279, 285, 297. - Lắng nghe. Buổi chiều Thứ tư ngày 02 tháng 05 năm 2018 TOAÙN BÀI: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ. I MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Biết cộng trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm. -Biết làm tính cộng trừ ( có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ với các số có 3 chữ số ). - Giải bài toán bằng một phép tính cộng.(hs HTT làm thêm bài 4) - Giáo dục Hs tính cẩn thận II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ , SGK Hs : Vở bài tập, bảng con , bút , thước , nháp III HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/Ổn định lớp:1-2’ 2/ Baøi cuõ : 3 – 5’ 3/ Baøi môùi: 30 - 35’ HÑ1: Luyeän taäp 30 - 35’ 4/ Cuûng coá, daën doø 3 –5’ - Kiểm tra sĩ số học sinh - Yeâu caàu HS laøm baøi 800 + 90 + 5 = 600+50 = 800 + 8 = - Nhaän xeùt- tuyên dương - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP- KT: Trò chơi, gợi mở, thực hành,.. Baøi 1: Tính nhaåm - Tổ chức troø chôi: Ñoá baïn. - Nhận xét, tuyên dương. - Bài tập củng cố lại kiến thức gì? Baøi 2: Tính. -Yêu cẩu HS làm bài - Gọi HS nêu cách tính? - Nhận xét, chốt ý. Baøi 3: Gọi HS ñoïc ñeà toaùn - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Hỗ trợ HSCHT giải toán. - Thu vở, nhận xét. -GV heä thoáng laïi noäi dung baøi hoïc -Veà nhaø hoïc baøi, laøm baøi. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - 2 em leân baûng, caû lôùp laøm baûng con - Laéng nghe - Nhắc tên bài. - Neâu yeâu caàu. - HS chơi 30+50= 300+200= 20+40= 600-400 = 90-30 = 500+300= 80-70 = 700-400= - Cộng, trừ các số tròn chục, tròn trăm. + Neâu yeâu caàu. - Laøm baûng con, 2 em lên bảng làm. 34 68 425 968 64 +62 -25 + 361 -503 +18 96 43 786 465 82 - HS nêu - 2 em đọc đề. - HS nêu - Làm bài vào vở Giaûi Tröôøng coù soá hoïc sinh laø: 265 + 234 = 499 (hoïc sinh) Ñaùp soá: 499 hoïc sinh. Giaûi Soá lít trong beå chöùa laø: 865 – 200 = 665 (lít) Ñaùp soá: 665 lít. - Lắng nghe MOÂN: CHÍNH TAÛ(Nghe - viết) BÀI: BÓP NÁT QUẢ CAM. I MỤC TIÊU: - Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện Bóp nát quả cam. - Làm được BT2 a/b. - Giáo dục Hs ý thức rèn chữ giữ vở. II CHUẨN BỊ:GV : Tranh , SGK Hs: Vở bài tập , bảng con, bút thước , vở chính tả III HỌAT ĐỘNG DAY HỌC: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/Ổn định lớp: 1-2’ 2/ Baøi cuõ: 4- 5 ’ 3/ Baøi môùi: 29 – 32’ HÑ1: Hướng dẫn HS nghe- viết. HÑ3: Luyeän taäp 4/Cuûng coá, daën doø. 3 – 5 ’ - Tổ chức lớp hát. - Yeâu caàu HS vieát : như sắt, quét rác, lặng ngắt,.. - Nhận xét. - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP-KT: Quan sát, phân tích, viết tích cực,.. - Ñoïc maãu đoạn viết - Chöõ naøo trong baøi phaûi vieát hoa? Vì sao? - Luîeân vieát töø khoù: chieám, lieàu cheát, aám öùc, caêm giaän, nghieán raêng. - Nhận xét, uốn nắn. - Höôùng daãn caùch trình baøy trong vôû. - Nhaéc laïi tö theá vieát - Đọc cho HS vieát vôû - Theo doõi giuùp HS vieát - Đọc lại - Thu vôû, nhaän xeùt Baøi 2 a. Điền vào chỗ trống s hay x? -Lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát yù ñuùng. - Hệ thống noäi dung vöøa hoïc. - Lieân heä học sinh -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hát - 2 HS leân baûng, caû lôùp viết baûng con - Nhắc tên bài. - Lôùp theo doõi - Caû lôùp ñoïc - Teân rieâng, chöõ caùi ñöùng ñaàu VD: Quoác Toaûn, Vua, Thaáy, - Vieát baûng con - Ñọc, keát hôïp phaân tích - HS nêu - Vieát vôû - Soát lỗi. - Neâu yeâu caàu - 2 em leân baûng, lôùp laøm vôû BT a. Sao, sao, sao, xoøe Xuoáng, xaùo, xaùo, xaùo - Lắng nghe Buổi sáng Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018 TOAÙN BÀI: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ TRỪ (TT) I MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Biết cộng trừ nhẩm các số tròn trăm. - Biết làm tính cộng, trừ ( có nhớ trong phạm vi 100 không nhớ với các số có 3 chữ số ) - Biết giải toán về ít hơn. - Biết tìm số hạng chưa biết, tìm số bị trừ chưa biết. (hs HTT làm thêm cột 2 bài 1,cột 2 bài 2 và Bài 4) - Giáo dục Hs tính cẩn thận II CHUẨN BỊ:GV: Bảng phụ , phấn màu Hs : Vở bài tập, bảng con , nháp , phấn III HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/ Ổn định lớp: 1-2’ 2/ Baøi cuõ 3– 4’ ‘ 3/ Baøi môùi: 30 – 35’ HÑ1: Luyeän taäp 30 – 35’ 4/ Cuûng coá, daën doø 3 – 5’ - Tổ chức lớp hát - Ñaët tính roài tính : 34+62 ; 73-36 ; 600+99 - Nhaän xeùt, đánh giá - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP- KT: Trò chơi, nhóm, gợi mở, .. Baøi 1: Tính nhaåm. - Tổ chức trò chơi” Bắn tên” - Ghi keát quaû. - Bài tập củng cố kiến thức gì? - Nhận xét, chốt kiến thức. Baøi 2: Ñaët tính roài tính. - HD HS làm bài. - Hỗ trợ HS yếu giải toán. - Neâu caùch ñaët tính vaø tính. - Nhận xét, chốt kiến thức. Baøi 3: Cho HS ñoïc ñeà. - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Thu vở- nhận xét. Baøi 5: Tìm x - Neâu caùch tìm soá bò tröø ? - Neâu caùch tìm soá haïng chöa bieát? - Nhận xét các nhóm làm bài. - Hệ thống laïi noäi dung baøi hoïc. - Liên hệ, giáo dục - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Lớp hát - 2 em leân baûng, lôùp laøm baûng con - Nhắc tên bài - Neâu yeâu caàu. -HS chơi 500+300 700+100 800-500 800-700 800-300 800-100 - HS nêu +Neâu yeâu caàu. - Laøm baûng con, 2 em leân baûng. a. 65 100 + 29 - 72 94 28 b. 345 517 + 422 +360 877 - 2em đọc. - HS nêu - Giải vào vở. Baøi giaûi. Chieàu cao cuûa em: 165 – 33 = 132 (cm) Ñaùp soá: 132 cm +HS neâu yeâu caàu. -Laøm phieáu nhóm cặp. a. x– 32 = 45 b. x + 45 = 79 x=45+32 x = 79-34 x = 77 x = 34 - Lắng nghe MÔN: TẬP ĐỌC BÀI: LƯỢM. I MỤC TIÊU: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : Đọc đúng các câu thơ có 4 chữ. Biết ngắt nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. 2. Rèn kĩ năng đọc hiểu :- Hiểu nghĩa các từ ngữ : loắt choắt , cái xắc, ca lô , thượng khẩn , dòng sông - Hiểu nội dung bài thơ : ca ngợi chú bé liên lạc ngộ nghĩnh , đáng yêu và dũng cảm. (HS trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc ít nhất hai khổ thơ đầu). 3. Học thuộc lòng bài thơ 4. Giáo dục học sinh lòng dũng cảm II CHUẨN BỊ:GV : Tranh minh họa , SGK , bảng phụ Hs: SGK, bút, thước III HỌAT ĐỘNG DAY HỌC: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/Ổn định lớp: 1-2’ 2/ Baøi cuõ:3–5 ’ 3/ Baøi môùi : 28 – 32’ HÑ 1: Luyeän ñoïc HÑ2: Tìm hieåu baøi HÑ3: Luyeän ñoïc laïi 4/ Cuûng coá daën doø: 3 – 5 ’ - Bắt nhịp - Ñoïc baøi: Boùp naùt quaû cam Traû lôøi caâu hoûi SGK - Nhaän xeùt, đánh giá. - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP- KT: Quan sát, nhóm, trình bày ỳ kiến cá nhân,.. - Ñoïc maãu caû baøi. - Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghiaõ töø. - Ñoïc töøng yù thô - Chuù yù caùc töø khoù:loắt choắt, xinh xinh, nghênh nghênh, thoăn thoắt, chim chích, - Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp. - Giaûi nghóa töø - Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. -Nhaän xeùt - Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. - Nhận xét, bình chọn bạn đọc hay. - Ñoïc ñoàng thanh. Caâu 1: Tìm nhöõng neùt ngoä nghónh ñaùng yeâu cuûa Löôïm? Caâu 2: Löôïm laøm nhieäm vuï gì? Caâu 3: Löôïm duõng caûm nhö theù naøo? Caâu 4: Em thích caâu thô naøo nhaát?Vì sao? - Nhận xét, chốt nội dung bài. - HD HS hoïc thuoäc loøng baøi thô. - Nhận xét, chốt nội dung. - GV toång keát noäi dung baøi hoïc. - Giáo dục HS biết dũng cảm, yêu đất nước. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Lớp hát. - 3 em đọc, lớp theo dõi. - Laéng nghe, nhaéc laïi ñeà baøi - Theo doõi. +Noái tieáp nhau ñoïc töøng yù. - 3 - 4 em đọc lại từ khó. - Ñoïc tieáp nối ñoaïn. - Nêu nghóa của töø - Đọc theo nhóm cặp. - Ñaïi dieän caùc nhoùm. - Cả lớp đọc. - Löôïm beù loaét choaét, ñeo caùi xaêc xinh xinh, chaân ñi thoaên thoaét, ñaàu ngheânh ngheânh, ca loâ ñoäi leäch, moàn huyùt saùo, nhö chim chích nhaûy treân ñöôøng vaøng. - Löôïm laøm lieân laïc chuyeån thö ôû ngoaøi maët traän. - Löôïm khoâng sôï nguy hieåm, vuït qua maët traän ñaïn bay veøo veøo. -HS phát biểu ý kiến. - HS nhắc lại - Lớp đọc thầm. - Đọc theo nhóm, tổ, cá nhân. - Thi đọc thuộc 2 khổ thơ, cả bài thơ. - Lắng nghe LUYỆN TỪ VÀ CÂU BÀI: TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP I MỤC TIÊU: 1.Nắm được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp (BT1,BT2). -Nhận biết được những từ ngữ nói về phẩm chất của nhân dân Việt Nam(BT3). 2.Rèn kĩ năng đặt câu : Biết đặt 1 câu ngắn với một từ vừa tìm được ở BT3 (BT4). 3.Giáo dục Hs yêu tiếng việt II CHUẨN BỊ:GV : Tranh minh hoạ BT1 trong SGK , bảng phụ Hs: vở BT, vở bài tập , bút, thước III HỌAT ĐỘNG DAY HỌC: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/ Ổn định lớp: 14-2’ 2/ Baøi cuõ 3-5’ 3/ Baøi môùi 30 – 32’ 4/ Cuûng coá daën doø 3 – 5’ - Bắt nhịp - Tìm töø traùi nghóa vôùi : đêm, cao, dái, trên,.. - Thế nào là từ trái nghĩa. - Nhaän xeùt –đánh giá. - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP-KT: Gợi mở, thực hành, nhóm, Quan sát,.. Baøi 1: Tìm từ chỉ nghề nghiệp của người trong tranh.. - Lôùp cuøng GV nhaän xeùt. - Chốt ý đúng: 1. Coâng nhaân 2. coâng an 3. noâng daân 4. baùc só 5. laùi xe 6. ngöôøi baùn haøng. Baøi 2: Tìm thêm từ chỉ nghề nghiệp mà em biết? - Tổ chức cho HS làm bài. - Lôùp cuøng GV nhaän xeùt. Baøi 3: Gọi HS nêu yêu cầu. - Tổ chức cho HS làm bài. - Lôùp cuøng GV nhaän xeùt. - Chốt ý đúng: Anh huøng, thoâng minh, gan daï, caàn cuø, ñoaøn keát, anh duõng. Baøi 4: Gọi HS nêu yêu cầu. - HD HS làm bài. - Thu vở , nhận xét. -Toång keát noäi dung vöøa hoïc. -Giáo dục HS biết gan dạ, đoàn kết,.. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Lớp hát. - HS trả lời. - Laéng nghe, nhắc lại. - Lôùp ñoïc thaàm laïi. - 1 em neâu yeâu caàu cuûa baøi. Lôùp ñoïc thaàm. - Quan saùt tranh- Thảo luận cặp . - HS tieáp noái nhau phaùt bieåu. - Nêu yeâu caàu. - Chia lôùp thaønh caùc nhoùm, thi tìm töø chæ ngheà nghieäp. - Trình bày keát quaû. VD: Thôï saên, thôï khoùa, thôï neà, thôï moäc, thôï laøm baùnh, ñaàu beáp, boä ñoäi, phi coâng, haûi quaân, giaùo vieân, kó sö, kieán truùc sö, - Nêu yeâu caàu, lôùp ñoïc thaàm. -HS trao ñoåi töøng caëp. - Phát biểu ý kiến. - Neâu yeâu caàu cuûa baøi. - HS làm bài vào vở. - Đọc câu em đặt - Baïn Hơ- Ngọc raát thoâng minh. - Chò Voõ thò Saùu raát gan daï. - Lắng nghe Buổi sáng Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018 MÔN: CHÍNH TẢ (NGHE –VIẾT ) BÀI: LƯỢM I MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu theo thể thơ 4 chữ của bài thơ Lượm - Làm được bài tập 2a/b hoặc bài tập 3a /b . - Giáo dục Hs ý thức rèn chữ giữ vở. II CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ , phấn màu Hs: Vở bài tập , bảng con, phấn , viết , vở chính tả III HỌAT ĐỘNG DAY HỌC: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOC SINH 1/ Ổn định lớp: 1-2’ 2/Baøi cuõ:3–5’ 3/ Baøi môùi : 28 – 30’ HÑ1: HD tìm hieåu baøi vieát chính taû HÑ2: HD cho caùc em vieát baøi vaøo vôû HÑ3: Laøm baøi taäp 4/ Cuûng coá – Daën doø 3 – 5 ’ - Tổ chức lớp hát - Yeâu caàu HS vieát: giặc, nghiến răng, xiết chặt tay,.. - Nhận xét, đánh giá. - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP-KT: Phân tích, gợi mở, viết tích cực, . - Ñoïc baøi chính taû caàn vieát. -Yeâu caàu HS tìm nhöõng chöõ phaûi vieát hoa trong baøi? - Neân baét ñaàu vieát moãi doøng thô töø oâ naøo trong vôû? - Cho HS vieát baûng con caùc töø thöôøng hay sai vaø teân rieâng: loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, nghênh nghênh, huýt, chim chích,... - Ñoïc maãu laàn 2. - Ñoïc baøi cho HS vieát vôû. - Ñoïc laïi baøi. - Thu vôû - Nhaän xét. Baøi 2 a.Gọi HS nêu yêu cầu. - HDHS làm bài tập - Gọi HS nêu kết quả bài làm. - Nhận xét, chốt ý đúng. - GV heä thoáng laïi baøi hoïc. - Liên hệ, giáo dục HS. -Nhaän xeùt tieát hoïc - Hát - 2 em leân baûng - Lôùp vieát baûng con - Nhắc tên bài. - Laéng nghe, 2 em ñoïc laïi baøi. - Chöõ caùi ñöùng ñaàu caùc doøng thô. - Lùi vào 2 ô từ lề lỗi. - Vieát baûng con. - HS ñoïc ÑT. +HS theo doõi. -Vieát vaøo vôû. - HS soaùt loãi. - Lắng nghe - Neâu yeâu caàu. - Lôùp laøm vôû BT. - HS trình bày bài làm. a. Hoa sen, xen keõ. Ngaøy xöa, say söa. Cö xöû, lòch söû -Lắng nghe MÔN: TẬP LÀM VĂN BÀI: ĐÁP LỜI AN ỦI – KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN I MỤC TIÊU:- Rèn kĩ năng nghe và nói : biết đáp lời an ủi trong tình huống giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) - Rèn kĩ năng viết : biết viết một đoạn văn ngắn kể một việc làm tốt của em hoặc của bạn em (BT 3). - Giáo dục Hs lịch sự trong giao tiếp *GDKNS:- Giao tiếp: ứng xử văn hóa. - Lắng nghe tích cực. II CHUẨN BỊ: GV : Tranh minh hoạ bài tập 1 , bảng phụ Hs: vở bài tập, vở nháp, bút , thước , SGK III HOAT ĐỘNG DAY HỌC: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/ Ổn định lớp: 1-2’ 2/ Baøi cuõ:3- 5’ 3/ Baøi môùi: 30’ – 34’ 4/ Cuûng coá – Daën doø : 3 -5 ‘ - Tổ chức lớp hát - Yeâu caàu ñoïc laò noäi dung soå lieân laïc cuûa em. - Nhaän xeùt – đánh giá. - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP-KT: Hỏi - đáp, hoàn tất nhiệm vụ, gợi mở,.. Baøi 1: Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS quan saùt. - HD HS ñoái thoaïi tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt. Baøi 2: Nói lời đáp của em .. - HDHS nói lời đáp. - Môøi töøng caëp HS thöïc haønh. - GV nhaän xeùt choïn caëp thöïc haønh toát. Baøi 3: Gọi HS nêu yêu cầu. - Giaûi thích yeâu caàu cuûa baøi. - GV nhaän xeùt- chốt kiến thức. -Hệ thống noäi dung baøi hoïc. - Giáo dục HS làm nhiều việc tốt. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Lớp hát - 2-3 em đọc. - Laéng nghe - HS yeâu caàu. Lôùp ñoïc thaàm. - Quan saùt. -Töøng caëp HS thöïc haønh nói lời an ủi. - Nêu yeâu caàu vaø 3 tình huoáng trong baøi taäp. - Thảo luận theo cặp. a. Daï em caùm ôn coâ. - Em nhaát ñònh seõ coá gaéng aï!. b. Caûm ôn baïn. c. Chaùu caùm ôn baø. +HS ñoïc ñeà. Lôùp ñoïc thaàm. -Laéng nghe. - Moät vaøi baïn keå veà vieäc toát ñaõ laøm. - Caû lôùp laøm vaøo vôû - Lắng nghe Buổi chiều MÔN: TOÁN BÀI: ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA. I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: -Thuộc bảng nhân và bảng chia 2,3,4,5 để tính nhẩm. - Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính(trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học.) - Tìm một thừa số chưa biết. Tìm số bị chia. -Biết giải bài tóan có một phép nhân. (hs HTT làm thêm ý b bài 1,dòng 2 bài 2 và Bài 4) - Giáo dục Hs tính cẩn thận II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ , SGK Hs : Vở bài tập, bảng con , nháp , SGK III HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/ Ổn định lớp: 1-2’ 2/ Baøi cuõ 3– 5 ‘ 3/ Baøi môùi: 30 – 35’ HÑ1: Luyeän taäp 4/ Cuûng coá, daën doø 3 – 5’ - Bắt nhịp - Đặt tính rồi tính. 65 +29 ; 100- 72 ; 345 + 422 - Nhaän xeùt, đánh giá - Giôùi thieäu baøi, ghi bảng * PP-KT: Trò chơi, nhóm, thực hành,.. Baøi 1: Tính nhaåm - Tổ chức trò chơi: Bắn tên” - Nhận xét, chốt kiến thức. Baøi 2: Tính. - Nêu cách thực hiện? - Hỗ trợ HS CHT làm bài. - Nhận xét, chốt kiến thức. Baøi 3: Cho HS ñoïc ñeà. - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Thu vở, nhận xét. Baøi 5: Tìm x - Nhaän xeùt nhoùm thaéng. - Cho HS neâu caùch tìm: Soá bò chia, thöøa soá chöa bieát. - Nhận xét, tuyên dương. - Hệ thống laïi noäi dung baøi hoïc. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Lớp hát - 2 em leân baûng, lôùp laøm baûng con - Nhắc tên bài. - Neâu yeâu caàu. - HS chơi 2x8 = 12: 2= 12: 3= 3x9 = 12: 4= 45: 5= 4x5 = 15: 5= 18:3= 5x6= 20:2= 40: 4= - HS đọc lại bài tập. - Neâu yeâu caàu. - Laøm baûng con, 2 em leân baûng. 4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40 20 : 4 x 6 = 5 x 6 =30 - 2em đọc. - HS nêu - Làm bài vào vở. Baøi giaûi. Hoïc sinh lôùp 2A laø: 3 x 8 = 24 (hoïc sinh) Ñaùp soá: 24 hoïc sinh - HS neâu yeâu caàu. - Làm vào phiếu nhóm cặp. a. x : 3 = 5 b. 5 x x = 35 x = 5 x 3 x = 35 : 5 x = 15 x = 7 - Lắng nghe TẬP VIẾT BÀI: CHỮ HOA V (kiểu 2) I MỤC TIÊU: Viết đúng chữ hoa V – kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Việt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Việt Nam thân yêu theo cỡ nhỏ (3 lần) - Giáo dục học sinh có ý thức rèn chữ , giữ vở II CHUẨN BỊ: GV : Chữ mẫu , bảng phụ , phấn màu Hs : Vở tập viết, bảng con , phấn , bút III HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/Ổn định lớp: 1-2’ 2/Baøi cuõ:3 – 5 ’ 3/ Baøi môùi:28–30’ HÑ 1: HD vieát chöõ hoa cuïm töø öùng duïng HÑ2: thöïc haønh vieát vaøo vôû 4/ Cuûng coá daën doø 3-5’ - Bắt nhịp - Vieát chöõ hoa Q, “Quaân daân moät loøng” - Nhaän xeùt. - Giôùi thieäu bài, ghi baûng - Giôùi thieäu chöõ maãu - HD vieát maãu + Neâu quy trình cuûa chöõ hoa: V - Chöõ V, coù ñoä cao bao nhieâu goàm maáy neùt? - Luyeän vieát baûng con - Nhận xét, uốn nắn. - Giôùi thieäu cuïm töø “Vieät Nam thaân yeâu” - Em hieåu caâu öùng duïng “Vieät Nam thaân yeâu” coù nghóa nhö theá naøo? - Quan saùt cuïm töø nhaän xeùt ñoä cao vaø khoaûng caùch caùc con chöõ - Höôùng daãn vieát chöõ : Vieät - Uoán naén HS vieát - Höôùng daãn vieát vôû, soá doøng - Khoaûng caùch con chöõ - Tö theá ngoài vieát - Yeâu caàu vieát vào vở. - Theo doõi uoán naén HS vieát - Thu vở - nhaän xeùt - Yeâu caàu HS thi tìm töø coù chöõ V ñöùng ñaàu? - Nhận xét- tuyên dương. - Nhaän xeùt tiết học. - Lớp hát - 2 HS vieát leân baûng, caû lôùp vieát baûng con - Laéng nghe - Quan saùt - Cao 5 doøng ly, 1 neùt vieát lieàn laø keát hôïp cuûa 3 neùt cô baûn: neùt moùc 2 ñaàu, neùt cong phaûi, vaø 1 neùt cong döôùi nhoû. - Vieát baûng con V, - 2-3em đọc từ ứng dụng. - Phátbiểu. - HS nêu - Vieát baûng con Vieät - HS chú ý. - Vieát vaøo vôû - HS thi đua tìm. - Laéng nghe HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ THI ÑUA HOÏC TOÁT CHAØO MÖØNG SINH NHAÄT BAÙC I/ MỤC TIÊU. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuaàn qua vaø phöông höôùng tuaàn tôùi. - Ph

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 33 Lop 2_12344507.docx
Tài liệu liên quan