Giáo án Lớp Một - Tuần 31

CHÍNH TẢ

Tiết 14 : Kể cho bé nghe

A. Mục đích yêu cầu

 - HS nghe viết lại chính xác, trình bày đúng 8 dòng đầu bài thơ “Kể cho bé nghe”

 - Làm đúng bài tập chính tả: Điền ươt hay ươc ; điền ng hay ngh.

 - Rèn viết đúng cự ly, tốc độ các chữ đều và đẹp.

* Trọng tâm: HS nghe viết lại chính xác, trình bày đúng 8 dòng đầu bài thơ “Kể cho bé nghe”

 B. Đồ dùng

 

doc40 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp Một - Tuần 31, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
to¸ng, ch÷a lµnh III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi : 2. H­íng dÉn HS viÕt a, GV ®äc mÉu b, HD viÕt -B¹n nhá qua ng­ìng cöa ®Ó ®i ®Õn ®©u? - GV ph©n tÝch trªn b¶ng: + nµy: n + ay + huyÒn ( n/ l ) + buæi: b + u«i + hái + t¾p : t + ¨p + s¾c ( ¨p / ¨t ) + vÉn : v + ©n + ng· + chê: ch + ¬ + huyÒn ( ch/ tr) 3. HS viÕt bµi. - GV nh¾c HS c¸ch ngåi ®óng, nh¾c nhë vÒ c¸ch tr×nh bµy thÓ th¬ 5 ch÷: c¸c ch÷ ®Çu dßng viÕt hoa, viÕt th¼ng nhau. 4. Ch÷a lçi - GV ®äc so¸t lçi: §äc thong th¶, chØ vµo tõng ch÷, dõng l¹i ë ch÷ khã viÕt. - H­íng dÉn HS g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, söa bªn lÒ vë - GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lçi phæ biÕn. - GV chÊm 1 sè bµi - NhËn xÐt 5. HD lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn ¨t hay ¨c b, §iÒn g hay gh IV. Cñng cè - Khen nh÷ng HS häc tèt, chÐp bµi ®óng, ®Ñp. V. DÆn dß ChÐp l¹i ®o¹n th¬ cho ®óng. HS ®äc tªn bµi: Ng­ìng cöa - HS ®äc bµi viÕt - HS tù ph¸t hiÖn tõ dÔ viÕt sai - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng khã - HS tËp viÕt b¶ng c¸c tiÕng, tõ khã - HS chÐp bµi vµo vë - HS dïng bót ch× so¸t bµi viÕt cña m×nh - HS ghi sè lçi ra lÒ vë - HS ®æi vë söa lçi cho nhau - HS lµm b¶ng con - 2 nhãm HS lªn b¶ng ®iÒn +Hä b... tay chµo nhau. +BÐ treo ¸o lªn m... §· hÕt giê ®äc. Ng©n ...Êp truyÖn, ...i l¹i tªn truyÖn. Em ®øng lªn kª l¹i bµn ...Õ ngay ng¾n, tr¶ s¸ch cho th­ viÖn råi vui vÎ ra vÒ. - HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ g – gh TËp viÕt Bµi 7: T« ch÷ hoa Q ,R A.Môc ®Ých yªu cÇu - HS biÕt t« c¸c ch÷ hoa: Q ,R - LuyÖn kÜ n¨ng viÕt ®óng c¸c vÇn ¨t, ¨c, ­¬c, ­¬t; c¸c tõ: d×u d¾t, mµu s¾c, dßng n­íc, xanh m­ít; cì nhì vµ cì nhá - Gi¸o dôc ý thøc cÈn thËn, rÌn ch÷ gi÷ vë cho hs. * Träng t©m: - BiÕt t« c¸c ch÷ : Q ,R - ViÕt ®óng c¸c vÇn vµ tõ øng dông B. §å dïng - Ch÷ mÉu, bµi viÕt mÉu B¶ng con, vë tËp viÕt. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t II. KiÓm tra bµi cò KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - HS viÕt b¶ng: thuéc bµi, con cõu III.D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: B»ng bµi viÕt mÉu 2. H­íng dÉn t« ch÷ hoa. *GV g¾n b¶ng ch÷ mÉu: Q ,R - NhËn xÐt vÒ sè l­îng nÐt, kiÓu nÐt: - GV t« l¹i ch÷ mÉu trong khung - GV viÕt mÉu - GV giíi thiÖu mÉu 2 ch÷ hoa Q 3. H­íng dÉn viÕt vÇn vµ tõ ng÷ øng dông - GV ®­a bµi viÕt mÉu 4. H­íng dÉn viÕt vë: a, T« ch÷ hoa * L­u ý t« theo ®óng quy tr×nh b, ViÕt vÇn, tõ øng dông * L­u ý viÕt ®óng kü thuËt, ®óng kho¶ng c¸ch vµ ®óng cì ch÷. 5. ChÊm - ch÷a bµi - GV chÊm 1 sè bµi - NhËn xÐt - HS ®äc bµi. - HS quan s¸t nhËn xÐt. Ch÷ Q gåm 1 nÐt cong vµ 1 nÐt mãc Ch÷ R gåm 1 nÐt mãc vµ nÐt cong th¾t - HS ®å ch÷ theo GV - HS ®äc bµi viÕt - HS nªu c¸c kü thuËt viÕt trong c¸c tõ ng÷. - HS tËp viÕt b¶ng con - §äc l¹i bµi viÕt - T« ch÷ hoa - ViÕt vÇn, tõ IV. Cñng cè Trß ch¬i “ ViÕt tiÕp søc’’ Mçi nhãm 4 HS - ViÕt “ThÇy c« d×u d¾t” V. DÆn dß - VÒ tËp viÕt b¶ng con c¸c ch÷ hoa ®· häc §¹o ®øc TiÕt 31: Bµi 14. B¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng A. Môc tiªu - HS biÕt c¸c viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng. - LuyÖn tËp hµnh vi b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng. - BiÕt tá th¸i ®é tr­íc nh÷ng viÖc ®óng ®Ó b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng. * Träng t©m: HS biÕt c¸c viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng B. §å dïng GV: Tranh vÏ minh häa bµi häc, bµi h¸t : “ Ra ch¬i v­ên hoa” HS: Vë bµi tËp §¹o ®øc. C. C¸c kÜ n¨ng sèng ®­îc giaã dôc trong bµi: - KÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong t×nh huèng ®Ó b¶o vÖ cay vµ hoa n¬i c«ng céng. - KÜ n¨ng t­ duy phª ph¸n nh÷ng hµnh vi ph¸ ho¹i c©y vµ hoa n¬i c«ng céng. D. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh líp H¸t. II. Bµi cò - Lîi Ých cña c©y vµ hoa víi cuéc sèng con ng­êi ? - Cuéc sèng thªm ®Ñp, kh«ng khÝ trong lµnh, m¸t mÎ. III. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Lµm bµi tËp 3 - GV gi¶i thÝch yªu cÇu * GVKL: Nh÷ng tranh chØ viÖc lµm gãp phÇn t¹o nªn m«i tr­êng s¹ch, trong lµmh lµ tranh 1, 2, 4. Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp 4. Th¶o luËn vµ ®ãng vai theo t×nh huèng bµi tËp 4 - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô *GVKL: Nªn khuyªn ng¨n b¹n hoÆc m¸ch ng­êi lín khi kh«ng c¶n ®­îc b¹n. Lµm nh­ vËy lµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng trong lµnh, lµ thùc hiÖn quyÒn ®­îc sèng trong m«i tr­êng trong lµnh. Ho¹t ®éng 3: X©y dùng kÕ ho¹ch b¶o vÖ c©y vµ hoa * Gîi ý: - NhËn b¶o vÖ vµ ch¨m sãc c©y vµ hoa ë ®©u? - Vµo thêi gian nµo? - B»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nµo? - Ai phô tr¸ch tõng viÖc? * GVKL: M«i tr­êng trong lµnh gióp c¸c em ph¸t triÓn tèt vµ kháe m¹nh. C¸c em cÇn cã c¸c hµnh ®éng b¶o vÖ vµ ch¨m sãc c©y vµ hoa. IV. Cñng cè - Nªu l¹i n«Þ dung bµi - NhËn xÐt giê häc V. DÆn dß - VÒ häc vµ vËn dông bµi häc vµo thùc tÕ - Cho HS quan s¸t tranh - HS lµm bµi tËp - Mét sè HS tr×nh bµy. - HS kh¸c bæ sung. - HS th¶o luËn vµ ®ãng vai - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - HS nh¾c l¹i KL trªn - Tõng tæ HS th¶o luËn - §¹i diÖn lªn ®¨ng kÝ vµ tr×nh bµy kÕ ho¹ch cña m×nh. - C¶ líp trao ®æi, bæ sung - HS nh¾c l¹i KL trªn. - HS ®äc ®o¹n th¬ trong vë bµi tËp: “C©y xanh cho bãng m¸t Hoa cho s¾c, cho h­¬ng Xanh, s¹ch, ®Ñp m«i tr­êng Ta cïng nhau g×n gi÷.” - HS h¸t bµi “ Ra ch¬i v­ên hoa” Thø t­ ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2012 TËp ®äc Bµi 19 :KÓ cho bÐ nghe A. Môc ®Ých yªu cÇu - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng : Çm Ü, chã vÖn, ch¨ng d©y, ¨n no, quay trßn, nÊu c¬m. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i cuèi mçi dßng th¬, khæ th¬ HiÓu néi dung bµi: §Æc ®iÓm ngé nghÜnh cña c¸c con vËt, ®å vËt trong nhµ, ngoµi ®ång. - ¤n vÇn ­¬t, ­¬c. Häc thuéc lßng bµi th¬. - BiÕt hái ®¸p tù nhiªn vÒ nh÷ng con vËt em biÕt. * Träng t©m: - HS ®äc ®óng, ®äc tr¬n toµn bµi. - RÌn ®äc vµ t×m hiÓu néi dung bµi. B. §å dïng GV: Tranh minh ho¹ HS: sgk C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc: - HS h¸t II. KiÓm tra bµi cò: - §äc thuéc 1 khæ th¬ bµi “Ng­ìng cöa” vµ tr¶ lêi c©u hái III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi : 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc a, GV ®äc mÉu: b, HD luyÖn ®äc * LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã - GV g¹ch trªn b¶ng c¸c tõ: Çm Ü, chã vÖn, ch¨ng d©y, ¨n no, quay trßn, nÊu c¬m. * LuyÖn ®äc c©u * LuyÖn ®äc ®o¹n - bµi 3. ¤n vÇn ­u, ­¬u a, T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ­¬c b, T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ­¬c, ­¬t. c, Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ­¬c, ­¬t TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc a. T×m hiÎu bµi C1: Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? - GV ®äc mÉu lÇn 2. C2: Hái - ®¸p theo bµi th¬ b. Häc thuéc lßng bµi th¬ c. LuyÖn nãi IV. Cñng cè - Nªu l¹i n«i dung bµi * GD: yªu quý vµ cã ý thøc b¶o vÖ c¸c loµi vËt cã Ých. V. DÆn dß ¤n bµi, chuÈn bÞ bµi: “Hai chÞ em” HS ®äc: KÓ cho bÐ nghe - HS ®äc thÇm - HS ®äc c¶ bµi - HS tù ph¸t hiÖn tõ khã ®äc - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng khã - HS luyÖn ®äc tõng c©u - §äc theo kiÓu hái - ®¸p - §äc ®ång thanh c¶ bµi - 1 HS ®äc c¶ bµi * HS më SGK - n­íc - HS nèi tiÕp mçi em nãi 1 tiÕng ( tõ) - Mçi HS nãi 1 c©u - HS ®äc c¶ bµi th¬ + Lµ m¸y cµy, nã lµm thay viÖc cña con tr©u. - HS luyÖn ®äc ph©n vai: + 1 em ®äc c¸c dßng lÎ: 1,3, 5, 7.. + 1 em ®äc c¸c dßng ch½n: 2, 4, 6, 8..... - HS ®äc theo nhãm ®«i - §äc nèi tiÕp - §äc CN Hái - ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt. - HS quan s¸t tranh vµ luyÖn nãi + A: Con g× s¸ng sím g¸y ß ã o? + B: Con gµ trèng * Lu©n phiªn nhiÖm vô gi÷a 2 b¹n A vµ B - HS ®äc l¹i bµi Tù nhiªn x· héi TiÕt 31. Thùc hµnh: Quan s¸t bÇu trêi A. Môc tiªu - BiÕt ®­îc sù thay ®æi cña nh÷ng ®¸m m©y trªn bÇu trêi lµ mét trong nh÷ng dÊu hiÖu cña sù thay ®æi thêi tiÕt. - BiÕt sö dông vèn tõ riªng cña m×nh ®Ó m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y trong thùc tÕ hµng ngµy ®Ó biÓu ®¹t nã b»ng h×nh vÏ ®¬n gi¶n. - Häc sinh cã ý thøc c¶m thÞ c¸i ®Ñp cña thiªn nhiªn, ph¸t huy trÝ t­ëng t­îng. * Träng t©m: BiÕt m« t¶ khi quan s¸t bÇu trêi, nh÷ng ®¸m m©y, c¶nh vËt xung quanh khi trêi n¾ng, m­a. B. ChuÈn bÞ Häc sinh: Bót vÏ, giÊy vÏ, vë bµi tËp. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc II.KiÓm tra bµi cò - §Æc ®iÓm cña trêi m­a, trêi n¾ng. III. Bµi míi *H§1: Quan s¸t bÇu trêi. - TiÕn hµnh: GV giao nhiÖm vô cho häc sinh tr­íc khi cho häc sinh ra ngoµi quan s¸t bÇu trêi. ? Nh×n lªn trêi em cã thÊy mÆt trêi vµ nh÷ng kho¶ng trêi xanh kh«ng. ? Trêi h«m nay cã nhiÒu m©y hay Ýt m©y ? §¸m m©y cã mÇu g×. ? M©y ®øng im hay chuyÓn ®éng. ? Nh×n xuèng s©n tr­êng em thÊy kh« hay ­ít. H«m nay trêi n¾ng hay trêi m­a. GVKL: - Quan s¸t nh÷ng ®¸m m©y trªn bÇu trêi ta biÕt trêi ®ang n¾ng, trêi r©m hay trêi s¾p m­a. * H§2: VÏ bÇu trêi. - KhuyÕn khÝch HS vÏ theo trÝ t­ëng t­îng cña m×nh - GV theo dâi, h­íng dÉn thªm - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng bµi vÏ ®Ñp. IV.Cñng cè - Khi trêi s¾p m­a em thÊy bÇu trêi nh­ thÕ nµo? V. DÆn dß TËp quan s¸t tù nhiªn + xem bµi “ Giã” HS H¸t Häc sinh tr¶ lêi - HS quan s¸t ngoµi trêi - Môc tiªu: HS biÕt quan s¸t, nhËn xÐt vµ biÕt sö dông vèn tõ riªng ®Ó m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y. - Häc sinh quan s¸t. - HS th¶o luËn trong líp vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái - Môc tiªu: Häc sinh biÕt dïng h×nh vÏ ®Ó biÓu ®¹t kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh bÇu trêi vµ c¶nh vËt xung quanh m×nh. - Häc sinh tËp vÏ. Thñ c«ng TiÕt 31: C¾t, d¸n hµng rµo ®¬n gi¶n (tiÕt 2) A. Môc tiªu: - LuyÖn tËp ®Ó HS n¾m ch¾c c¸ch kÎ, c¾t, c¸c nan giÊy. - C¾t, d¸n c¸c nan giÊy vµ d¸n thµnh hµng rµo ®¬n gi¶n. - Yªu thÝch c¸i ®Ñp tõ ®ã c¾t, d¸n hµng rµo ®Ñp. * Träng t©m: BiÕt c¸ch kÎ, c¾t, d¸n c¸c nan giÊy thµnh hµng rµo ®óng, ®Ñp. .B. §å dïng d¹y häc: - MÉu c¸c nan giÊy vµ hµng rµo - 1 tê giÊy kÎ «, bót ch×, kÐo, hå d¸n,.. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: - GiÊy mµu cã kÎ «, th­íc, bót ch×, kÐo, hå d¸n. - Vë thñ c«ng I. æn ®Þnh tæ chøc: II.KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra ®å dïng cña HS. III. Bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi: 2.D¹y bµi míi: a. LuyÖn tËp: Ho¹t ®éng 1: - H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt: + Cho quan s¸t h×nh mÉu + §Þnh h­íng cho HS thÊy - Sè nan giÊy cã mÊy nan - Sè nan ngang cã mÊy nan? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nan giÊy ®øng? - Nan ngang c¸ch mÊy «? Ho¹t ®éng 2: - H­íng dÉn HS kÎ c¾t nan giÊy - Cho HS thùc hµnh theo lu«n (GV thao t¸c chËm ®Ó HS quan s¸t vµ thùc hµnh cho ®óng) - Cho HS thùc hµnh c¾t - GV ®i tõng bµn h­íng dÉn HS c¾t - Quan s¸t gióp HS lµm * H­íng dÉn HS d¸n c¸c nan giÊy IV. Cñng cè: - Nh¾c l¹i néi dung bµi. - NhËn xÐt, khen ngîi nh÷ng HS c¾t hµng rµo ®Òu, ®Ñp. V. DÆn dß: -VÒ nhµ chuÈn bÞ dông cô bót ch×, Th­íc kÎ, kÐo, giÊy ®Ó tiÕt sau H¸t. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. * C¶ líp quan s¸t- nhËn xÐt + C¹nh cña c¸c nan giÊy. + Hµng rµo nµo ®­îc d¸n bëi c¸c nan giÊy - Cã 4 nan - Cã 2 nan - C¸ch 1« - C¸ch 2« - C¶ líp thùc hµnh - Quan s¸t vµ thùc hµnh vµo giÊy - LËt mÆt tr¸i tê giÊy thñ c«ng - KÎ theo ®­êng kÎ ®Ó cã hai ®­êng th¼ng - KÎ 4 nan ®øng (dµi 6«, réng 1«) - KÎ 2 nan ngang (dµi 9« réng 1«) - Thùc hµnh c¾t - HS d¸n vµo vë * L­u ý: d¸n kh«ng bÞ nh¨n, c¸c nan giÊy c¸ch ®Òu nhau - 2 HS nh¾c l¹i néi dung bµi - L¾ng nghe Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2012 TËp ®äc Bµi 20 : Hai chÞ em A. Môc ®Ých yªu cÇu - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng: vui vÎ, mét l¸t, hÐt lªn, d©y cãt, buån. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u. HiÓu néi dung bµi: CËu em kh«ng cho chÞ ch¬i ®å ch¬i cña m×nh vµ c¶m thÊy buån ch¸n v× kh«ng cã ng­êi cïng ch¬i. - ¤n c¸c vÇn et, oet. - C©u chuyÖn khuyªn em kh«ng nªn Ých kû. * Träng t©m: - HS ®äc ®óng, ®äc tr¬n toµn bµi. - RÌn ®äc vµ t×m hiÓu néi dung bµi. B. §å dïng GV: Tranh minh ho¹ HS: sgk C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc: - HS h¸t II. KiÓm tra bµi cò: - §äc thuéc lßng bµi “ KÓ cho bÐ nghe” vµ tr¶ lêi c©u hái III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi : 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc a, GV ®äc mÉu: §æi giäng khi ®äc ®o¹n ®èi tho¹i b, HD luyÖn ®äc * LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV g¹ch trªn b¶ng c¸c tõ: vui vÎ, mét l¸t, hÐt lªn, d©y cãt, buån. * LuyÖn ®äc c©u * LuyÖn ®äc ®o¹n - bµi 3. ¤n vÇn et, oet a, T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et b, T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn et,oet c, §iÒn et hay oet TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc a. T×m hiÎu bµi C1: CËu em lµm g× khi chÞ ®ông vµo con gÊu b«ng? C2: CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t«? C3: V× sao cËu em thÊy buån khi ngåi ch¬i 1 m×nh? * C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ®iÒu g×? - GV ®äc mÉu lÇn 2. b. LuyÖn nãi §Ò tµi: Em th­êng ch¬i víi anh chÞ nh÷ng trß ch¬i g×? IV. Cñng cè * Anh chÞ em trong gia ®×nh ph¶i ®èi xö víi nhau nh­ thÕ nµo? - Nªu l¹i n«i dung bµi V. DÆn dß ¤n bµi, chuÈn bÞ bµi: “ Hå G­¬m” HS ®äc: Hai chÞ em - HS ®äc thÇm - HS ®äc c¶ bµi - HS tù ph¸t hiÖn tõ khã ®äc - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng khã - HS luyÖn ®äc c©u dµi: “ ChÞ ®õng ®éng .....cña em” “ ChÞ h·y ch¬i ....cña chÞ Êy” - §äc ®ång thanh c¶ bµi - 1 HS ®äc c¶ bµi * HS më SGK - hÐt - Mçi HS t×m 1 tõ. - Ngµy TÕt ë miÒn Nam nhµ nµo còng cã b¸nh t ... - Chim gâ kiÕn kh ..... th©n c©y ®Ó t×m tæ kiÕn - HS ®äc ®o¹n 1 + CËu bÐ nãi: “ ChÞ ®õng ®ông vµo con gÊu b«ng cña em.” - HS ®äc ®o¹n 2 + “ ChÞ h·y ch¬i ®å ch¬i cña chÞ Êy.” - HS ®äc ®o¹n 3 + Kh«ng cã ng­êi ch¬i cïng + Kh«ng nªn Ých kû - HS ®äc theo nhãm ®«i - §äc nèi tiÕp - §äc CN - HS quan s¸t tranh, dùa vµo thùc tÕ vµ luyÖn nãi + Ch¬i « ¨n quan, ch¬i chuyÒn, ch¬i xÕp h×nh.... - Tõng nhãm HS hái ®¸p - HS ®äc l¹i bµi To¸n TiÕt 123: Thùc hµnh A. Môc tiªu - Gióp häc sinh : Cñng cè vÒ xem giê ®óng trªn ®ång hå. - RÌn kü n¨ng xem giê ®óng. - B­íc ®Çu cã nhiÒu hiÓu biÕt vÒ sö dông thêi gian trong ®êi sèng thùc tÕ cña häc sinh * Träng t©m : Cñng cè vÒ xem giê ®óng. B. §å dïng +GV : MÆt ®ång hå, c¸c tranh vÏ cña c¸c bµi tËp +HS : §ång hå ®Ó bµn ( Lo¹i chØ cã 1 kim ng¾n, 1 kim dµi ) C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I æn ®Þnh líp II. KiÓm tra bµi III. Bµi míi Ho¹t ®éng 1 : Thùc hµnh Mt: Häc sinh biÕt xem giê ®óng trªn ®ång hå Bµi 1 : ViÕt theo mÉu - Cho HS ®äc mÉu: Kim ng¾n chØ sè 3 kim dµi chØ sè 12 lµ 3 giê ®óng Bµi 2 : VÏ thªm kim ng¾n ®Ó ®ång hå chØ ®óng giê Bµi 3 : Nèi tranh víi ®ång hå thÝch hîp - Buæi s¸ng : Häc ë tr­êng lóc 10 giê - Buæi tr­a : ¡n c¬m lóc 11 giê - Buæi chiÒu : Häc nhãm lóc 3 giê - Buæi tèi : NghØ ë nhµ lóc 8 giê Bµi 4 : - H­íng dÉn HS ph¸n ®o¸n ®­îc vÞ trÝ hîp lý cña kim ng¾n ch¼ng h¹n nh×n vµo tranh thÊy lóc ®ã mÆt trêi ®ang mäc th× cã thÓ ng­êi ®i xe m¸y b¾t ®Çu ®i tõ lóc 6 giê s¸ng. ( HoÆc 7 giê s¸ng ) t­¬ng tù khi vÒ ®Õn quª cã thÓ lµ 10 giê s¸ng hoÆc 11 giê s¸ng hoÆc 3 giê chiÒu - HS cã thÓ nªu c¸c giê kh¸c nhau nh­ng cÇn nªu c¸c lý do phï hîp víi vÞ trÝ cña kim ng¾n trªn mÆt ®ång hå - GV quan s¸t, nhËn xÐt tuyªn d­¬ng c¸c em lµm bµi vµ lý gi¶i tèt. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i “ Ai nhanh h¬n” IV. Cñng cè - Lóc mÊy giê 2 kim th¼ng nhau? - Lóc mÊy giê 2 kim trïng lªn nhau? V. DÆn dß ¤n bµi, chuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp - HS h¸t - HS ®äc c¸c giê ®óng trªn mÆt ®ång hå. 3 giê, 7 giê, 11 giê. - Häc sinh tù quan s¸t c¸c h×nh vÏ tiÕp theo vµ lµm bµi vµo b¶ng 9 giê, 1 giê, 10 giê, 6 giê - Häc sinh lµm mÉu - Häc sinh tù vÏ kim ng¾n thªm vµo mÆt ®ång hå chØ sè giê ®· cho - 4 em häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh trªn b¶ng - 2 HS lªn b¶ng nèi c¸c tranh vÏ chØ tõng ho¹t ®éng víi mÆt ®ång hå chØ thêi ®iÓm t­¬ng øng - HS ®äc bµi to¸n : B¹n An ®i tõ thµnh phè vÒ quª. VÏ thªm kim ng¾n thÝch hîp vµo mçi ®ång hå - HS tù lµm bµi vµo SGK b»ng bót ch× mê - Mçi nhãm 2 HS ch¬i B¹n A: Xoay c¸c kim trªn mÆt ®ång hå B¹n B: §äc giê ®óng trªn mÆt ®ång hå ®ã Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2012 ChÝnh t¶ TiÕt 14 : KÓ cho bÐ nghe A. Môc ®Ých yªu cÇu - HS nghe viÕt l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng 8 dßng ®Çu bµi th¬ “KÓ cho bÐ nghe” - Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn ­¬t hay ­¬c ; ®iÒn ng hay ngh. - RÌn viÕt ®óng cù ly, tèc ®é c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp. * Träng t©m: HS nghe viÕt l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng 8 dßng ®Çu bµi th¬ “KÓ cho bÐ nghe” B. §å dïng GV: Bµi viÕt mÉu, bµi tËp chÝnh t¶ HS: b¶ng, vë C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc: - HS h¸t II. KiÓm tra bµi cò: NhËn xÐt bµi viÕt tiÕt tr­íc. - HS ch÷a bµi tËp - ViÕt b¶ng: con ®­êng, ®Çu tiªn, buæi III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi : 2. H­íng dÉn HS viÕt a, GV ®äc mÉu b, HD viÕt - Trong ®o¹n kÓ vÒ nh÷ng con g×, vËt g×? - GV ph©n tÝch trªn b¶ng: + vÖn : v + ªn + nÆng + ch¨ng : ch + ¨ng ( ch / tr) + quay: qu + ay + xay: x + ay ( ay/ ai) 3. HS viÕt bµi. - GV nh¾c HS vÒ c¸ch tr×nh bµy: c¸c ch÷ ®Çu dßng viÕt hoa. - GV ®äc tõng dßng th¬ 4. Ch÷a lçi - GV ®äc so¸t lçi: §äc thong th¶, dõng l¹i ë ch÷ khã viÕt. - H­íng dÉn HS g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, söa bªn lÒ vë - GV chÊm 1 sè bµi - NhËn xÐt 5. HD lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn ­¬c hay ­¬t b, §iÒn ng hay ngh * Ghi nhí i ngh e ª IV. Cñng cè - Khen nh÷ng HS häc tèt, viÕt bµi ®óng, ®Ñp. V. DÆn dß ChÐp l¹i ®o¹n th¬ cho ®óng. HS ®äc tªn bµi: KÓ cho bÐ nghe - HS ®äc bµi viÕt - Con vÞt, chã, nhÖn vµ cèi xay lóa. - HS tù ph¸t hiÖn tõ dÔ viÕt sai - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng khã - HS tËp viÕt b¶ng c¸c tiÕng, tõ khã - HS nghe viÕt bµi vµo vë - HS dïng bót ch× so¸t bµi viÕt cña m×nh - HS ghi sè lçi ra lÒ vë - HS ®æi vë söa lçi cho nhau - HS lµm b¶ng con - 2 nhãm HS lªn b¶ng ®iÒn - M¸i tãc rÊt m...... - Dïng th.... ®o v¶i. ...µy míi ®i häc, Cao B¸ Qu¸t viÕt ch÷ xÊu nh­ gµ bíi. Sau nhê kiªn tr× luyÖn tËp ... µy ®ªm quªn c¶ ...Ø ng¬i, «ng ®· trë thµnh ...­êi næi tiÕng viÕt ch÷ ®Ñp. - HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ngh – ng KÓ chuyÖn TiÕt 6: Dª con nghe lêi mÑ A. Môc ®Ých yªu cÇu - HS thÝch thó nghe kÓ chuyÖn “Dª con nghe lêi mÑ”. C¸c em ghi nhí vµ kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh vµ gîi ý d­íi tranh. Sau ®ã kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn. HiÓu néi dung c©u chuyÖn: Dª con do biÕt nghe lêi mÑ nªn kh«ng m¾c m­u Sãi. Sãi bÞ thÊt b¹i, tiu nghØu bá ®i. - RÌn hs biÕt kÓ chuyÖn ph©n vai nh©n vËt. - Gi¸o dôc HS biÕt nghe lêi ng­êi lín. * Träng t©m: HS biÕt kÓ l¹i c©u chuyÖn theo gîi ý d­íi tranh. B. §å dïng - Tranh minh häa truyÖn kÓ SGK. C. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc trong bµi: - L¾ng nghe tÝch cùc. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ. - Ra quyÕt ®Þnh. - T­ duy phª ph¸n. D. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc - H¸t. II. Bµi cò - Nªu ý nghÜa c©u chuyÖn? - KÓ l¹i chuyÖn: “ Sãi vµ Sãc” III. Bµi míi 1) Giíi thiÖu bµi 2) GV kÓ chuyÖn: + Giäng Dª mÑ ©u yÕm dÆn con + TiÕng h¸t cña Dª mÑ trong trÎo, th©n mËt. + TiÕng h¸t cña Sãi kh« khan, åm åm + §o¹n cuèi giäng vui vÎ, ®Çm Êm. - KÓ lÇn 1: KÓ toµn bé c©u chuyÖn - KÓ lÇn 2: KÓ tõng ®o¹n 3) H­íng dÉn hs kÓ. - H­íng dÉn kÓ tõng ®o¹n theo tranh. (*) Tranh 1: - VÏ c¶nh g×? - C©u hái d­íi tranh lµ g×? (*) TiÕp tôc tranh ®o¹n 2, 3, 4. (Lµm t­¬ng tù tranh 1) - KÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn. - TËp kÓ ph©n vai 4) Gióp hs hiÓu ý nghÜa truyÖn. Hái:- C¸c em biÕt v× sao Sãi l¹i tiu nghØu, cóp ®u«i bá ®i kh«ng? - C©u chuyÖn khuyªn c¸c em ®iÒu g×? - KÕt hîp víi tranh minh häa. - Quan s¸t tranh sgk. - Dª mÑ ®i kiÕm cá, tr­íc khi ®i Dª mÑ c¨n dÆn c¸c con cÈn thËn “ Dª mÑ dÆn con thÕ nµo. ChuyÖn g× ®· x¶y ra sau ®ã” - §¹i diÖn nhãm thi kÓ. - 1, 2 HS kÓ - 4 nhãm, mçi nhãm 1 vai: Ng­êi dÉn chuyÖn, Dª mÑ, Dª con vµ Sãi - V× Dª con biÕt nghe lêi mÑ nªn kh«ng m¾c m­u Sãi - Ph¶i biÕt v©ng lêi ng­êi lín. IV. Cñng cè - Nªu l¹i néi dung bµi häc - NhËn xÐt chung. - Ngoan ngo·n nghe lêi ng­êi lín sÏ tr¸nh ®­îc mèi nguy hiÓm. - B×nh chän HS kÓ chuyÖn hay. V. DÆn dß - VÒ nhµ tËp kÓ l¹i chuyÖn. - ChuÈn bÞ bµi sau “ Con rång ch¸u tiªn” To¸n TiÕt 124: LuyÖn tËp A. Môc tiªu - Gióp häc sinh cñng cè vÒ : Xem giê ®óng trªn mÆt ®ång hå. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c kim øng víi giê ®óng trªn mÆt ®ång hå - RÌn kü n¨ng xem giê ®óng. - B­íc ®Çu nhËn biÕt c¸c thêi ®iÓm trong sinh ho¹t hµng ngµy. * Träng t©m: Cñng cè vÒ xem giê ®óng. B. §å dïng GV: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp ( Bµi 1, 3 ) TR 167 HS : B¶ng, vë C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I æn ®Þnh líp II. KiÓm tra bµi III. Bµi míi Ho¹t ®éng 1 : Thùc hµnh Mt: Häc sinh biÕt xem giê ®óng trªn mÆt ®ång hå . Bµi 1 : Nèi ®ång hå víi sè chØ giê ®óng - Gi¸o viªn hái l¹i häc sinh c¸ch xem giê ®óng trªn mÆt ®ång hå Bµi 2 : Quay c¸c kim trªn mÆt ®ång hå ®Ó ®ång hå chØ c¸c giê ®· cho Bµi 3 : Nèi mçi c©u víi ®ång hå thÝch hîp ( theo mÉu ) - Gi¸o viªn treo b¶ng mÉu lªn b¶ng - Gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai chung - Em ®i häc lóc 7 giê ( Nèi víi ®ång hå chØ 7 giê ) - Em häc xong buæi s¸ng lóc 11 giê ( Nèi víi mÆt ®ång hå chØ 11 giê) - Em häc buæi chiÒu lóc 2 giê ( Nèi víi mÆt ®ång hå chØ 2 giê ) - Em t­íi hoa buæi chiÒu lóc 5 giê ( Nèi víi mÆt ®ång hå chØ 5 giê ) - Em ®i ngñ lóc 9 giê ( Nèi víi mÆt ®ång hå chØ 9 giê ) Ho¹t ®éng 2 : Trß ch¬i Mçi nhãm 3 em ch¬i trß ch¬i “ §è - Gi¶i” IV. Cñng cè - Lóc 6 giê 2 kim nh­ thÕ nµo víi nhau? - Lóc 12 giê hai kim nh­ thÕ nµo víi nhau? V. DÆn dß ¤n bµi, chuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp chung - HS h¸t - HS ®äc c¸c giê ®óng trªn mÆt ®ång hå. 6 giê, 9 giê, 12 giê. - Häc sinh nªu yªu cÇu bµi - HS lªn b¶ng lµm - Häc sinh sö dông ®ång hå m« h×nh trong bé thùc hµnh häc sinh - Häc sinh lÇn l­ît quay kim chØ a) 11 giê , 5 giê , 3 giê , 6 giê b) 7 giê , 8 giê, 10 giê , 12 giê - Häc sinh ®äc mÉu - Häc sinh tù lµm bµi b»ng bót ch× mê - 1 em lªn b¶ng nèi ®óng Nhãm 1 lÇn l­ît c¸c em ®è Nhãm 2 lÇn l­ît c¸c em tr¶ lêi * Lu©n phiªn nhiÖm vô gi÷a 2 nhãm. TuÇn 31 Thø ba ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2012 TËp ®äc LuyÖn tËp: Ng­ìng cöa A. Môc ®Ých yªu cÇu: - HS ®äc tr¬n tèt c¶ bµi. LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Ng­ìng cöa, quen, d¾t vßng, lóc nµo. BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. ¤n c¸c vÇn ¨c, ¨t. - RÌn cho HS cã kÜ n¨ng ®äc, viÕt, nãi. - Gi¸o dôc ch HS biÕt ng­ìng cöa lµ n¬i tõ ®ã b¾t ®Çu ®­a trÎ ®Õn líp vµ ®i xa h¬n n÷a. * Träng t©m: LuyÖn ®äc tr¬n tèt c¶ bµi qua ®ã hiÓu néi dung bµi. B. §å dïng d¹y häc: - GV: Tranh vÏ SGK. - HS: SGK, b¶ng, vë bµi tËp. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ®Þnh tæ chøc: - H¸t – kiÓm tra sÜ sè. II. Bµi cò: - Gäi HS ®äc bµi - Hµ hái m­în bót ai ®· gióp Hµ - §äc: Ng­êi b¹n tèt. - Nô ®· gióp Hµ vµ cho m­în bót. III. Bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi 2.Gi¶ng bµi: H­íng dÉn HS luyÖn ®äc: - GV ®äc mÉu. - LuyÖn ®äc. * LuyÖn ®äc tiÕng, tõ. - Cho HS ®äc – ph©n tÝch. * LuyÖn ®äc c©u. * LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi. - Cho HS t×m khæ th¬ * §äc c¶ bµi. * ¤n vÇn: uc, ut. - Cho HS t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? - Nãi c©u chøa tiÕng cã ¨c, ¨t? - Ai d¾t em bÐ tËp ®i ngang ng­ìng cöa? - Em bÐ qua ng­ìng cöa ®Ó ®i ®©u? - 1 hs ®äc - ®äc thÇm (c¶ líp). - Theo dâi - T×m tõ khã: ng­ìng cöa, d¾t vßng. - §äc nèi tiÕp tõng c©u. - §äc theo tõng dßng th¬ - Cã 3 khæ th¬. - HS ®äc nèi tiÕp tõng khæ th¬ - 1 HS ®äc, c¶ líp theo dâi - líp ®äc ®ång thanh. - d¾t - Ch¬i: truyÒn ®iÖn. - ¨t: Em röa mÆt - ¨c: BÐ tù mÆc ¸o - MÑ d¾t em bÐ - §i tíi tr­êng vµ ®i xa h¬n n÷a. IV. Cñng cè: - Nªu l¹i néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - §äc l¹i bµi. V. DÆn dß: - VÒ häc. - ChuÈn bÞ bµi sau: - §äc l¹i bµi. - KÓ cho bÐ nghe. to¸n LuyÖn tËp: PhÐp céng , trõ trong ph¹m vi 100 A. Môc tiªu: - Cñng cè ®Ó HS biÕt lµm tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 100. - Cñng cè kÜ n¨ng lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n. - Gi¸o dôc HS say mª häc tËp ®Ó häc tèt m«n to¸n. * Träng t©m: HS biÕt lµm tÝnh céng, trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100. B. §å dïng d¹y häc: I. æn ®Þnh tæ chøc: - H¸t – kiÓm tra sÜ sè. II. Bµi cò: - Lµm b¶ng con. 47 + 32 = 34 - 24 = III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Gi¶ng bµi Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch céng, trõ 3. Thùc hµnh. - Cho HS lµm b¶ng líp, b¶ng con Bµi 1: TÝnh nhÈm - GV yªu cÇu HS nªu l¹i c¸ch tÝnh nhÈm Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh. - GV quan s¸t gióp ®ì HS lµm Bµi 3: GV nªu ®Ò bµi - HS lµ xong ®äc to phÇn tãm t¾t vµ bµi gi¶i cña m×nh. Bµi4: GV nªu ®Ò bµi HS lµm xong ®äc to phÇn tãm t¾t vµ bµi gi¶i cña m×nh. GV chÊm 1 sè bµi NhËn xÐt tuyªn d­¬ng HS lµm tèt - HS nh¾c l¹i - HS lªn b¶ng lµm d­íi líp lµm b¶ng con. - HS nªu l¹i c¸ch tÝnh nhÈm 20 + 60 = 60 + 4 = 80 – 20 = 64 – 4 = 80 – 60 = 64 – 60 = - HS lªn b¶ng lµm d­íi líp lµm b¸ng con 87 68 95 78 - 60 - 30 -50 - 50 65 43 45 28 +20 + 40 +32 + 51 - HS ®äc ®Ò tãm t¾t råi gi¶i. - Lµm vë - ®æi kiÓm tra. Líp 1A: 23 HS. Líp1B: 25HS. Hai líp : HS? Bµi gi¶i C¶ hai líp cã sè häc sing lµ: 23 + 25 = 47 häc sinh §¸p sè: 47 häc sinh - Lµm vë - ®æi kiÓm tra. IV. Cñng cè: - Nªu l¹i néi dung bµi. - NhËn xÐt tiÕt häc: Tuyªn d­¬ng nh÷ng em lµm bµi tèt - Nªu l¹i c¸ch céng, trõ. V. DÆn dß: - VÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi. - ChuÈn bÞ bµi sau. §ång hå. Thêi gian Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2012 TËp ®äc ¤n bµi: KÓ cho bÐ nghe+ RÌn viÕt A. Môc ®Ých yªu cÇu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Çm Ü, chã vÖn, ch¨ng d©y, quay trßn - RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt cho häc sinh. LuyÖn ®äc thÓ th¬ 4 ch÷. ¤n c¸c vÇn ­¬c, ­¬t. - Gi¸o dôc häc sinh say mª häc tËp. * Träng t©m: §äc tr¬n ®­îc bµi. LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Çm Ü, chã vÖn, ch¨ng d©y, quay trßn B. §å dïng d¹y häc: - GV: Tranh minh häa. - HS: SGK, b¶ng con, vë bµi tËp. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ®Þnh tæ chøc: - H¸t. II. Bµi cò: - §äc thuéc lßng. - NhËn xÐt cho ®iÓm - Ng­ìng cöa. III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Gi¶ng bµi: H­íng dÉn luyÖn ®äc: - GV ®äc mÉu. - Häc sinh luyÖn ®äc. * §äc tõ khã.. - Cho HS ph©n tÝch tõ khã * §äc c©u. * §äc ®o¹n, bµi. Gäi vµi HS ®äc c¶ bµi * ¤n vÇn: ­¬c,­¬t. + T×m tiÕ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 31.doc
Tài liệu liên quan