Giáo án Ngoài giờ lên lớp 4 tiết 3: Học tập nội quy trường – lớp

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

TIẾT 3: HỌC TẬP NỘI QUY TRƯỜNG – LỚP

I.MỤC TIÊU :

- Hướng dẫn HS củng cố về Nội quy trường – lớp .

- Rèn luyện HS nề nếp, thói quen tốt ở người HS Tiểu học .

- Giáo dục HS ý thức thực hiện tốt nội quy nhà trường bằng những việc làm cụ thể.

II.CHUẨN BỊ :

+ GV : Tư liệu , các phiếu rời ghi câu hỏi , câu đố , phần thưởng.

III.ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

· Tổ chức tại lớp học .

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngoài giờ lên lớp 4 tiết 3: Học tập nội quy trường – lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP TIEÁT 4: TÌM HIEÅU TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG I . MUÏC TIEÂU : - Cuûng coá, khaéc saâu nhaän thöùc veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng. - Böôùc ñaàu naém ñöôïc tieåu söû cuûa oâng Hoà Vaên Hueâ. - Giaùo duïc tính truyeàn thoáng, loøng töï haøo veà ngoâi tröôøng cuûa caùc em. II . CHUAÅN BÒ : GV : Tö lieäu, hình lieät só Hoà Vaên Hueâ. HS : Tö lieäu ñöôïc phaùt. III . NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC: - YÙù nghóa cuûa teân tröôøng - Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa nhaø tröôøng - Baûo veä vaø phaùt huy truyeàn thoáng cuûa nhaø tröôøng. - Hình thöùc : Thi hoûi ñaùp IV. ÑÒA ÑIEÅM TOÅ CHÖÙC: - Toå chöùc taïi saân tröôøng. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P . PHAÙP Khôûi ñoäng: Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu : Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu truyeàn thoáng nhaø tröôøng. - GV giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: “ Tìm hieåu truyeàn thoáng nhaø tröôøng” - GV höôùng daãn HS tìm hieåu : + Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa nhaø tröôøng. + Baûo veä vaø phaùt huy truyeàn thoáng cuûa nhaø tröôøng. Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thi - GV yeâu caàu hoïc sinh ngoài theo nhoùm 6 (ñaõ tìm hieåu chung baøi tuaàn tröôùc) - Tieán haønh thi - GV nhaän xeùt, cho ñieåm töøng caâu Hoaït ñoäng 3: Toång keát - tuyeân döông. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông khen thöôûng nhoùm tham gia tích cöïc, nhoùm chieán thaéng. - Chuaån bò : Tìm hieåu tieåu söû oâng Hoà Vaên Hueâ - HS tham gia moät troø chôi taäp theå Hoaït ñoäng lôùp - HS laéng nghe, ghi cheùp theå leä thi Hoaït ñoäng lôùp – nhoùm - caù nhaân. - HS tham gia . - HS laéng nghe Troø chôi Giaûng giaûi Hoûi ñaùp Thi ñua SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TIEÁT 3 : SINH HOAÏT CHUÛ ÑIEÅM : MAÙI TRÖÔÙNG MEÁN YEÂU CUÛA EM ( Töø 7 / 9 / 2015 à 11 / 9 / 2015 ) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH OÅn ñònh : Nhaän xeùt tình hình lôùp : - GV yeâu caàu caùc toå tröôûng baùo caùo . - GV nhaän xeùt tình hình chung : Öu : + Caùc neà neáp veà hoïc taäp vaø traät töï coù tieán boä so vôùi tuaàn 2 . + Ñi hoïc chuyeân caàn . + Giöõ gìn veä sinh toát . + Moät soá em tích cöïc trong hoïc taäp , phaùt bieåu xaây döïng baøi : Taøi, Phong, Döông, Long, Anh, ñaït, Quyeân, Anh, Chaâu, Uyeân. + Tuyeân döông toå 1 hoïc taäp nghieâm tuùc. Khuyeát : + Neáp so haøng coøn chaäm chöa ñöôïc nhanh . + Giôø hoïc vaãn coøn trao ñoåi chuyeän rieâng nhieàu ít phaùt bieåu xaây döïng baøi : Haân, Linh, Höông, Ngoïc, Phuùc, Haûi. +Moät vaøi em chöa chuaån bò toát trong hoïc taäp, coøn ñeå queân saùch vôû ,ÑDHT ôû nhaø : Ñ. Anh, Quyeân, Linh, Oanh, Phuùc. + Ñi hoïc treã: Oanh. Sinh hoaït chuû ñieåm : - GV höôùng daãn HS tìm hieåu truyeàn thoáng nhaø tröôøng. - GV toång keát – ñaùnh giaù. Phöông höôùng coâng taùc tuaàn tôùi : - Tieáp tuïc oån ñònh neà neáp lôùp , theo doõi söï coá gaéng cuûa: Khang, Nam, Anh. - HS tham gia 1 troø chôi khôûi ñoäng . - HS laéng nghe vaø ghi cheùp . - Caùc toå tröôûng baùo caùo tình hình caùc maët cuûa toå : Hoïc taäp , veä sinh , kæ luaät , phong traøo , neà neáp baùn truù trong tuaàn . - Caùc toå nhaän xeùt – Boå sung . - Lôùp tröôûng baùo caùo tình hình chung . - Bình choïn : + Toå xuaát saéc : Toå 1 . + Caù nhaân xuaát saéc : Taøi - HS tham laéng nghe. - HS ghi soå tay ñeå thöïc hieän . NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP TIEÁT 3: HOÏC TAÄP NOÄI QUY TRÖÔØNG – LÔÙP I.MUÏC TIEÂU : Höôùng daãn HS cuûng coá veà Noäi quy tröôøng – lôùp . Reøn luyeän HS neà neáp, thoùi quen toát ôû ngöôøi HS Tieåu hoïc . Giaùo duïc HS yù thöùc thöïc hieän toát noäi quy nhaø tröôøng baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå. II.CHUAÅN BÒ : + GV : Tö lieäu , caùc phieáu rôøi ghi caâu hoûi , caâu ñoá , phaàn thöôûng. III.ÑÒA ÑIEÅM TOÅ CHÖÙC : Toå chöùc taïi lôùp hoïc . IV.CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Môû ñaàu - Yeâu caàu haùt taäp theå . - GV neâu noäi dung vaø muïc tieâu buoåi hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp . Hoaït ñoäng 2 : Thi traû lôøi caâu hoûi. - Ñaïi dieän ban giaùm khaûo neâu noäi dung , theå leä , tieâu chuaån ñaùnh giaù , cho ñieåm töøng caâu traû lôøi . - Ban giaùm khaûo nhaän xeùt , ñaùnh giaù vaø cho ñieåm . - Töông töï vôùi moät soá em khaùc . - Giöõa cuoäc thi cho vaøi tieát muïc xen keõ . - GV nhaän xeùt, tuyeân döông , - Giaùo duïc tö töôûng Hoaït ñoäng 3 : Toång keát tieát hoïc - GV nhaän xeùt , coâng boá keát quaû vaø trao phaàn thöôûng . - Daën doø: Tìm hieåu truyeàn thoáng nhaø tröôøng. - Lôùp haùt baøi “ Em yeâu hoøa bình” Hoaït ñoäng lôùp – nhoùm - HS laéng nghe . - HS thöù I ( theo soá thöù töï ôû lôùp ) leân boác thaêm caâu hoûi roài ñoïc to cho caû lôùp cuøng nghe ; suy nghó trong thôøi gian quy ñònh roài traû lôøi . Neáu khoâng traû lôøi ñöôïc seõ choïn em naøo xung phong . - HS caùc toå xung phong bieåu dieãn vaên ngheä . - HS laéng nghe . - HS laéng nghe.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSHTT3.doc