Giáo án Sinh học 11 Bài 16: Hô hấp tế bào

I. Khái niệm hô hấp tế bào:

1) Khái niệm:

 Là 1 chuỗi các phản ứng ôxy hoá khử chuyển hoá năng lượng trong tế bào sống.

2) Đặc điểm:

- Nguồn nguyên liệu là các chất hữu cơ( chủ yếu là glucôzơ).

- Năng lượng được giải phóng ra từ từ để sử dụng cho hoạt động sống và tổng hợp ATP.

- Sản phẩm hô hấp cuối cùng là CO2 và H2O

II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào:

1) Đường phân:

- Xảy ra trong bào tương( chất nguyên sinh).

-Nguyên liệu là đường glucôzơ, ADP, NAD, Pi

- Kết quả: Từ 1 phân tử glucôzơ tạo ra 2 phân tử axit pyruvic( C3H4O3 ) 2 phân tử NADH và 2 phân tử ATP(thực chất 4 ATP).

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 620 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 11 Bài 16: Hô hấp tế bào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:14-11-2017 Bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Mục tiêu bài dạy: - Học sinh phải giải thích được hô hấp tế bào là gì, vai trò của hô hấp tế bào đối với các quá trình chuyển hoá vật chất trong tế bào. Nêu được sản phẩm cuối cùng của hô hấp tế bào là các phân tử ATP. - Trình bày được quá trình hô hấp tế bào bao gồm nhiều giai đoạn rất phức tạp, có bản chất là 1 chuỗi các phản ứng ôxy hoá khử. -Trình bày được các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào. 2. Phương tiện dạy học: - Tranh vẽ hình 16.1 SGK. - ( Máy chiếu projector và giáo án điện tử) 3. ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh. 4. Kiểm tra bài cũ: - Nêu sự chuyển hoá vật chất(đồng hoá, dị hoá) trong tế bào. 5. Giảng bài mới: * Em hiểu thế nào là hô hấp? + Phương trình tổng quát C6H12O6+6O2=6CO2+6O2 + NL +Năng lượng giải phóng ra qua hô hấp chủ yếu để tái tổng hợp lại ATP. *Trả lời câu lệnh trang 64 (năng lượng được giải phóng từ từ chứ không ồ ạt Tranh hình 16.1 *Quá trình hô hấp gồm các giai đoạn nào và diễn ra ở đâu trong tế bào? * Vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của giai đoạn đường phân? * Vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của giai đoạn chu trình Crep ? *Trả lời câu lệnh trang 65 (năng lượng nằm trong các phân tử NADH, FADH2 ) Tranh hình 16.1 * Vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của giai đoạn chuỗi truyền êlectron hô hấp? * Tổng sản phẩm tạo ra từ 1 phân tử đường glucôzơ qua hô hấp? I. Khái niệm hô hấp tế bào: 1) Khái niệm: Là 1 chuỗi các phản ứng ôxy hoá khử chuyển hoá năng lượng trong tế bào sống. 2) Đặc điểm: - Nguồn nguyên liệu là các chất hữu cơ( chủ yếu là glucôzơ). - Năng lượng được giải phóng ra từ từ để sử dụng cho hoạt động sống và tổng hợp ATP. - Sản phẩm hô hấp cuối cùng là CO2 và H2O II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào: 1) Đường phân: - Xảy ra trong bào tương( chất nguyên sinh). -Nguyên liệu là đường glucôzơ, ADP, NAD, Pi - Kết quả: Từ 1 phân tử glucôzơ tạo ra 2 phân tử axit pyruvic( C3H4O3 ) 2 phân tử NADH và 2 phân tử ATP(thực chất 4 ATP). 2) Chu trình Crep: - Xảy ra trong chất nền của ty thể. -Nguyên liệu: axit pyruvic ® axêtyl-CoA(và tạo ra 2 phân tử NADH và 2 phân tử CO2 ) Axêtyl-CoA đi vào chu trình Crep bị phân giải hoàn toàn tới CO2 - Kết quả: tạo ra 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH2 , 4 CO2 3) Chuỗi truyền êlectron hô hấp: - Xảy ra ở màng trong ty thể. - Nguyên liệu: 10 NADH, 2 FADH2 ( 6O2 , 34 Pi, 34 ADP) - Kết quả: tạo ra 34 ATP (1NADH= 3 ATP , 1 FADH2 = 2 ATP ) 6.Củng cố: - Câu hỏi và bài tập cuối bài. - Trong 3 giai đoạn trên giai đoạn nào sinh ra nhiều ATP nhất? - Tổng số ATP được tạo ra khi ôxy hoá hoàn toàn 1 phân tử đường glucôzơ? hoàn thành bảng sau Đường phân Chu trình Crep Chuỗi truyền êlectron hô hấp Vị trí Bào tương Chất nền ty thể Màng trong ty thể Nguyên liệu 1G, 2 ATP,2 NAD, 2ADP, 2Pi 2a.pyruvic,6 NAD 2FAD, 2 ADP, 2Pi 10NAD,2FAD,34Pi 34ADP,6 O2 Sản phẩm 2a.pyruvic,2NADH 2 ATP 8NADH,2 FADH2 2 ATP , 6 CO2 34 ATP , 6 H2O Số ATP 2 ATP 2 ATP 34 ATP Tổng số ATP 38 ATP 7.Rút kinh nghiệm giờ dạy: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 12 Ho hap o thuc vat_12416347.doc
Tài liệu liên quan