Giáo án Tập đọc lớp 2: Người thầy cũ

* Hoạt động 6: Luyện đọc theo nhóm

- Đọc từ : -Viết các từ cần luyện đọc vào tờ giấy nhỏ, phát mỗi nhóm để HS luyện đọc (nhóm đôi)

- Đọc câu :

- Treo bảng phụ câu chưa gợi ý cách đọc, yêu cầu HS tìm hiểu cách đọc, đánh dấu ngắt(/), nghỉ(//) .

- GV đọc mẫu trước rồi cho HS luyện đọc câu.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu trong nhóm (thời gian 5 phút)- GV đến các nhóm chỉ định đọc câu.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu trước lớp.

- Höôùng daãn caùc em nhaän xeùt baïn ñoïc .

- GV nhận xét.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 717 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập đọc lớp 2: Người thầy cũ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG Môn : TẬP ĐỌC LỚP 2 Tiết : . Tuần Bài : NGƯỜI THẦY CŨ I/ Muïc ñích yeâu caàu : 1. Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng : - Ñoïc trôn toaøn baøi , chuù yù caùc töø khoù deã laãn do phöông ngöõ nhö : coång tröôøng , lôùp , leã pheùp , lieàn noùi , nhoän nhòp , xuùc ñoäng , hình phaït - Bieát ñoïc nghæ hôi caùc daáu chaám , daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø .Bieát ñoïc gioïng keå vôùi lôøi nhaân vaät : Ngöôøi daãn chuyeän : Chaäm raõi ; Thaày giaùo : Vui veû , aân caàn ; Chuù boä ñoäi : leã pheùp . 2. Reøn kó naêng ñoïc- hieåu: Hieåu nghóa caùc töø môùi nhö :leã pheùp , maéc loãi , xuùc ñoäng , hình phaït -Hieåu yù nghóa noäi dung caâu chuyeän : Loøng bieát ôn vaø kính troïng cuûa chuù boä ñoäi ñoái vôùi thaày giaùo cuõ . Qua ñoù caâu chuyeän khuyeân caùc em phaûi bieát ôn vaø kính troïng caùc thaày coâ ñaõ daïy doã caùc em . * GDKNS : Kyõ naêng giao tieáp II / Chuaån bò -Tranh aûnh minh hoïa , baûng phuï vieát caùc caâu vaên caàn höôùng daãn luyeän ñoïc III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : * Tiết 1: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø * Hoạt động 1: Khởi động: Hát tập thể * Hoạt động 2: Kieåm tra baøi cuõ : Ngôi trường mới Chia lớp thành các nhóm, yêu cầu nhóm trưởng điều khiển kiểm tra các bạn đọc bài. - GV theo dõi giúp đỡ và đến các nhóm kiểm tra một vài em. - Gv nhận xét chung * Hoạt động 3: Giới thiệu baøi môùi - Treo tranh vaø hoûi hoïc sinh: + Tranh veõ ai ? +Hoï ñang laøm gì? -Ñeå bieát caùc nhaân vaät trong tranh noùi gì. Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu baøi “ Ngöôøi thaày cuõ ” - Ghi tựa bài. * Hoạt động 4: Nghe đoïc maãu -Ñoïc maãu dieãn caûm toaøn baøi . - Chia đoạn. * Hoạt động 5: Giải nghĩa từ - Hướng dẫn HS tìm hiểu chú giải * Hoạt động 6: Luyện đọc theo nhóm - Đọc từ : -Viết các từ cần luyện đọc vào tờ giấy nhỏ, phát mỗi nhóm để HS luyện đọc (nhóm đôi) - Đọc câu : - Treo bảng phụ câu chưa gợi ý cách đọc, yêu cầu HS tìm hiểu cách đọc, đánh dấu ngắt(/), nghỉ(//) . - GV đọc mẫu trước rồi cho HS luyện đọc câu. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu trong nhóm (thời gian 5 phút)- GV đến các nhóm chỉ định đọc câu. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu trước lớp. - Höôùng daãn caùc em nhaän xeùt baïn ñoïc . - GV nhận xét. - Ñoïc ñoaïn : - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm (thời gian 5 phút)- GV đến các nhóm chỉ định đọc. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp. - Höôùng daãn caùc em nhaän xeùt baïn ñoïc. - GV nhận xét. - Cho HS thi đua đọc đoạn giữa các nhóm. - Nhận xét tuyên dương. - Nêu giọng đọc toàn bài: Ñoïc gioïng keå caûm ñoäng nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ theå hieän ñöôïc töøng vai trong chuyeän. Ngöôøi daãn chuyeän : Chaäm raõi ; Thaày giaùo : Vui veû , aân caàn ; Chuù boä ñoäi : leã pheùp. - Đọc mẫu lần 2. * Tiết 2: * Hoạt động 7: Hướng dẫn HS tìm hieåu noäi dung baøi. - Yeâu caàu HS thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài thông qua câu hỏi GV đưa ra: +Boá Duõng ñeán tröôøng laøm gì ? +Boá Duõng laøm ngheà gì ? + Khi gaëp thaày giaùo cuõ boá Duõng theå hieän söï kính troïng ngöôøi thaày giaùo cuõ nhö theá naøo ? - Giaûi nghóa töø “ leã pheùp “ - GDKNS : Kyõ naêng giao tieáp + Boá Duõng nhôù nhaát kæ nieäm gì veà thaày giaùo ? + Thaày giaùo ñaõ noùi gì vôùi caäu hoïc troø naêm xöa treøo qua cöûa soå ? +Tình caûm cuûa Duõng nhö theá naøo khi boá ra veà + Xuùc ñoäng coù nghóa laø gì ? + Vì sao Duõng xuùc ñoäng khi boá ra veà ? - GV chốt. * Hoạt động 8: Cuûng coá, daën doø : +Qua baøi taäp naøy em hoïc ñöôïc ñöùc tính gì?Cuûa ai ? -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù. - Daën dò. - Nhận xét tiết học . - Hát - HS đọc bài theo nhóm và nhóm trưởng đặt câu hỏi SGK ứng với nội dung bạn đọc - Nhóm nhận xét. - NT báo cáo kết quả KTBC cho GV - HS quan sat tranh. - Tranh veõ thaày giaùo , chuù boä ñoäi , baïn hoïc sinh hoï ñang noùi chuyeän vôùi nhau . -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi - Lôùp laéng nghe. - HS làm bài tập nối từ phần chú giải. -Reøn ñoïc caùc töø nhö : coång tröôøng , lôùp , leã pheùp, lieàn noùi , nhoän nhòp , xuùc ñoäng , hình phaït. . Giöõa caûnh nhoän nhòp cuûa giờ ra chôi / töø phía coång tröôøng / boãng xuaát hieän moät chuù boä ñoäi. // . Thöa thaày ,/ em laø Khaùnh /...ñaáy ạ.!// - Ñoïc töøng câu trong nhoùm .Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän xeùt baïn ñoïc . -Töøng em noái tieáp ñoïc töøng câu tröôùc lôùp - Ñoïc töøng đoạn trong nhoùm .Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän xeùt baïn ñoïc . -Töøng em noái tieáp ñoïc töøng đoạn tröôùc lôùp - Đại diện các nhóm thi đọc - Nghe. - Lớp làm việc nhóm - Các nhóm báo cáo kết quả. + Tìm gaëp laïi thaày giaùo cuõ . + Boá Duõng laø boä ñoäi . + Boá Duõng boû muõ, leã pheùp chaøo thaày . - Cho HS làm BT trắc nghiệm( chọn ý đúng nhất với từ “ leã pheùp “ ) -Boá Duõng treøo qua cöûa soå lôùp thaày chæ baûo ban maø khoâng phaït . -Thaày noùi : Tröôùc khi laøm vieäc gì , caàn phaûi nghó chöù ! Thoâi , em veà ñi, thaày khoâng phaït em ñaâu . - Duõng raát xuùc ñoäng . - Nghóa laø coù caûm xuùc maïnh . - Duõng nghó : Boá cuõng coù laàn maéc loãi thaày khoâng phaït nhöng boá nhaän ñoù laø hình phaït ñeå ghi nhôù vaø khoâng bao giôø maéc laïi nöõa . - Kính troïng, leã pheùp vôùi thaày giaùo cuõ - Cuûa boá Duõng . - Veà nhaø hoïc baøi, xem tröôùc baøi môùi * Ruùt kinh nghiệm : ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 5 Lop 2_12339309.doc
Tài liệu liên quan