Giáo án Tập làm văn 2 cả năm - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

TIẾT

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 3)

A. MỤC TI£U:

1. Rèn kỹ năng nghe và nói:

- Ôn luyện từ chỉ sự vật

2. Rèn kỹ năng viết:

- Ôn cách dùng mục lục sách

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

 

doc77 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tập làm văn 2 cả năm - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học, tuyên dương. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi viÕt. - ChuÈn bÞ bµi sau: - 3 HS lên bảng - ¤ng (bµ) em bÞ mƯt. Em h·y nãi víi «ng (bµ) 2, 3 c©u tá râ sù quan t©m cđa m×nh. - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Đọc yêu cầu - HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy. - C¶ líp nghe, bổ sung + Bµ ¬i, bµ ®õng buån n÷a, mai ch¸u sÏ b¶o mĐ mua cho bµ c©y hoa kh¸c. + ¤ng dõng tiÕc n÷a, c¸i kÝnh nµy ®· qu¸ cị råi. Mai bè ch¸u sÏ mua tỈng «ng chiÕc kÝnh kh¸c. - Đọc yêu cầu -HS suy nghÜ, làm vào vở - HS kh¸c nhận xét. TẬP LÀM VĂN TIẾT 12 GỌI ĐIỆN A. MỤC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Biết các thao tác khi gọi điện - Biết trả lời các câu hỏi về: thứ tự các việc cần làm, tín hiệu và cách giao tiếp khi gọi điện 2. Rèn kỹ năng viết: - Biết viết được một đoạn hội thoại qua điện thoại, biết dùng từ đặt câu đúng. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng giao tiÕp: cëi më, tù tin trong giao tiÕp. + Kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 1/103 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS đọc và trả lời câu hỏi - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 2/103 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi, từ đó viết đoạn văn trao đổi qua điện thoại - Trình bày bài viết - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. -Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà: - 3HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp -Đọc yêu cầu - Trình bày vào vở - Nghe, bổ sung TẬP LÀM VĂN TIẾT 13: KỂ VỀ NGƯỜI THÂN A. MỤC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Biết kể về ông, bà, cha, mẹ, người thân, biết thể hiện tình cảm đối với người thân 2. Rèn kỹ năng viết: - Biết viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ. + Kü n¨ng tù nhËn thøc b¶n th©n. + Kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. + Kü n¨ng thĨ hiƯn sù c¶m th«ng. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Gäi HS lªn b¶ng ®äc l¹i ®o¹n v¨n viÕt vỊ c« gi¸o líp 1 cđa em. - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 1/85: - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. - GV nh¾c HS chĩ ý: C¸c c©u hái trong bµi tËp chØ lµ gỵi ý. Yªu cÇu cđa bµi tËp lµ kĨ chø kh«ng ph¶i lµ tr¶ loÌi c©u hái. - GV hướng dẫn dựa vào các câu hỏi kể về ông, bà, nói lên tình cảm đối với ông bµ: + ¤ng (bµ) cđa em bao nhiªu tuỉi? + ¤ng (bµ) cđa em lµm nghỊ g×? + ¤ng (bµ) cđa em yªu quý vµ ch¨m sãc em nh­ thÕ nµo? - Tổ chức thảo luận theo nhóm. - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến. - GV nhận xét. * Bài 2/85 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu HS viết lại những điều đã kể ở bài 1. - GV ®äc mÉu bµi v¨n cho HS nghe: Bµ em n¨m nay ®· h¬n 60 tuỉi. M¸i tãc bµ ®· ®iĨm vµi sỵi b¹c, khu«n mỈt ®Çy nÕp nh¨n. Tr­íc ®©y bµ lµ c«ng nh©n cđa n«ng tr­êng døa. Bµ rÊt yªu nghỊ vµ yªu lao ®éng. H»ng ngµy, bµ thay bè mĐ em ch¨m sãc chÞ em chĩng em tõng li tõng tÝ: ®­a em ®i häc, nÊu c¬m cho em ¨n. Nh÷ng lĩc r¶nh rçi bµ th­êng kĨ chuyƯn cho chĩng em nghe. Em rÊt yªu bµ vµ lu«n mong bµ khoỴ m¹nh. - HS đọc bài làm tr­íc líp. - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. - Gv hƯ thèng néi dung bµi häc qua ®ã gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý «ng bµ. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi viÕt. - ChuÈn bÞ bµi sau: Chia buån, an đi. - 3 HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài. - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp. -Dùa vµo lêi kĨ ë bµi tËp 1, h·y viÕt 1®o¹n v¨n ng¾n kĨ vỊ «ng (bµ) cđa em. - HS trình bày vào vở - Lớp nhận xét, bổ sung. TẬP LÀM VĂN TIẾT 13: KỂ VỀ GIA ĐÌNH A. MỤC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Biết kể về gia đình theo gợi ý. - Biết nghe bạn kể, nhận xét, góp y.ù 2. Rèn kỹ năng viết: - Dùa vµo nh÷ng ®iỊu ®· nãi, viÕt ®­ỵc mét ®o¹n v¨n (3 ®Õn 5 c©u) kĨ vỊ gia ®×nh. ViÕt râ ý, dïng tõ, ®Ỉt c©u ®ĩng. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ. + Kü n¨ng tù nhËn thøc b¶n th©n. + Kü n¨ng t­ duy s¸ng t¹o. + Kü n¨ng thĨ hiƯn sù c¶m th«ng B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Gäi HS lªn b¶ng ®äc l¹i ®o¹n v¨n viÕt vỊ «ng (bµ) cđa em. - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 1/110 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài . - GV Më b¶ng phơ ghi s½n c¸c c©u hái gỵi ý, hướng dẫn HS kể về gia đình theo gợi ý: + Gia ®×nh em cã mÊy ng­êi? §ã lµ nh÷ng ai? + Nãi vỊ tõng ng­êi trong gia ®×nh em? + Em yªu quý nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh em nh­ thÕ nµo? Nh¾c HS chĩ ý: Bµi tËp yªu cÇu c¸c em kĨ vỊ gia ®×nh chø kh«ng ph¶i tr¶ lêi c©u hái. C¸c c©u hái chØ lµ gỵi ý ®Ĩ kĨ. Cã thĨ nhiỊu h¬n 5 c©u nh­ng kh«ng cÇn kĨ dµi. - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét. * Bài 2/110 - Gọi HS nªu yªu cÇu cđa bµi: Dùa vµo nh÷ng ®iỊu ®· kĨ ë bµi tËp 1, h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n vỊ gia ®×nh em. - Nh¾c HS dïng tõ, ®Ỉt c©u ®ĩng vµ râ ý. - GV ®äc cho HS nghe bµi viÕt mÉu: Gia ®×nh em cã bèn ng­êi. Bè mĐ em ®Ịu lµm ruéng. ChÞ cđa em lµ häc sinh líp 8 tr­êng Trung häc c¬ së VËt L¹i. Cßn em lµ häc sinh líp 2 H tr­êng TiĨu häc VËt L¹i. Mäi ng­êi trong gia ®×nh em rÊt yªu th­¬ng nhau. Em rÊt tù hµo vỊ gia ®×nh cđa em. - Gọi một số HS trình bày bài viết. - Lớp nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét. IV: Củng cố dặn dò. - GV hƯ thèng néi dung bµi häc qua ®ã gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý «ng bµ. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi viÕt. - ChuÈn bÞ bµi sau: Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái, viÕt tin nh¾n. - 3 HS lên bảng - 1 HS ®ọc yêu cầu của bài: KĨ vỊ gia ®×nh em. - Nghe, suy nghĩ. - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - 1 HS ®ọc yêu cầu của bài. - Trình bày vào vở - Nghe, bổ sung TẬP LÀM VĂN TIẾT 14: QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI. VIẾT NHẮN TIN A. MỤC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng nghe và nói: Biết quan sát tranh trả lời câu hỏi về nội dung tranh. 2. Rèn kỹ năng viết: Biết viết được mẩu nhắn tin gọn, đủ ý B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Gäi HS lªn b¶ng ®äc l¹i ®o¹n v¨n viÕt vỊ gia ®×nh cđa em. - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 1/118 - Gv nªu yªu cÇu cđa bµi: Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái. - GV hướng dẫn HS quan sát tranh trả lời các câu hỏi. - Tổ chức thảo luận theo nhóm. - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến. - GV nhận xét. * Bài 2/118 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. - Giĩp HS n¾m ®ù¬c yªu cÇu cđa bµi. - Nh¾c HS nhí t×nh huèng ®Ĩ viÕt lêi nh¾n ng¾n gän, ®đ ý. - Gọi HS trình bày - GV nhận xét, ch÷a bµi cho tõng em. IV: Củng cố dặn dò. - GV hƯ thèng néi dung bµi häc qua ®ã gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý «ng bµ. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi viÕt. - ChuÈn bÞ bµi sau: Chia vui, kĨ vỊ anh chÞ. - 3 HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài. - Nghe, suy nghĩ. - Thảo luận theo nhóm. - Đại diện nhóm trình bày trước lớp. a. B¹n nhá ®ang bãn bét cho bĩp bª. b. M¾t b¹n nh×n bĩp bª thËt ©u yÕm. c. Tãc b¹n buéc thµnh hai bÝm, cã th¾t n¬. d. B¹n mỈc bé quµn ¸o rÊt gän gµng. - 1 HS ®äc bµi. - C¶ líp l¾ng nghe. - HS suy nghÜ, lµm bµi vµo vë. - HS tr×nh bµy tr­íc líp. - C¶ líp nghe, bỉ sung. TẬP LÀM VĂN TIẾT15: CHIA VUI, KỂ VỀ ANH CHỊ EM A. MỤC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Biết nói lời chia vui phù hợp với t×nh huèng giao tiÕp. 2. Rèn kỹ năng viết: - Biết viết đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em cđa m×nh. 3. Rèn ý thức bảo vệ của công. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng thĨ hiƯn sù c¶m th«ng. + Kü n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ. + Kü n¨ng tù nhËn thøc b¶n th©n. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Gäi HS lªn b¶ng lµm l¹i bµi 2 tiÕt TËp lµm v¨n tuÇn tr­íc. - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 1/126 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. - GV gäi 1 sè HS nèi tiÕp nhau nãi l¹i lêi cđa Nam. GV nh¾c c¸c em chĩ ý nãi lêi chia vui mét c¸ch tù nhiªn, thĨ hiƯn th¸i ®é vui mõng cđa em trai tr­íc thµnh c«ng cđa chÞ. - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến. - GV nhận xét * Bài 2/126 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. - GV gi¶i thÝch thªm: Em cÇn nãi lêi cđa em chĩc mõng chÞ Liªn, kh«ng nãi l¹i lêi b¹n Nam. - Gäi HS tr¶ lêi. - Lớp nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét: * Bài 3/126 - Hướng dẫn HS viết đoạn văn ngắn kể về anh chị em : + CÇn viÕt vỊ 1 ng­êi ®ĩng lµ anh, chÞ, em cđa em. + Em h·y giíi thiªiơ tªn ng­êi Êy, nh÷ng ®Ỉc ®iĨm vỊ h×nh d¸ng, tÝnh t×nh cđa ng­êi Êy, t×nh c¶m cđa em ®èi víi ng­êi Êy. - Yªu cÇu HS suy nghÜ, lµm bµi ra vë. - Gọi một số HS trình bày. - GV nhận xét, sửa sai. IV: Củng cố dặn dò. - GV hƯ thèng néi dung bµi häc qua ®ã gi¸o dơc HS t×nh c¶m gi÷a anh chÞ em trong gia ®×nh. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi viÕt. - ChuÈn bÞ bµi sau: Khen ngỵi, kĨ ng¾n vỊ con vËt. LËp thêi kho¸ biĨu. - 3HS lên bảng - 1 HS ®ọc yêu cầu của bài, líp ®äc thÇm theo. -HS nèi tiÕp nhau nãi: Em chĩc mõng chÞ. Chĩc chi sang n¨m ®­ỵc gi¶i NhÊt. - 1 HS ®ọc yêu cầu của bài, líp ®äc thÇm theo. - HS l¾ng nghe, suy nghÜ. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. Em xin chĩc mõng chÞ/ Chĩc chÞ ®¹t gi¶i NhÊt/ Chĩc chÞ häc gioØ h¬n n÷a/ Chĩc chÞ sang n¨m ®¹t gi¶i cao h¬n. - 1 HS ®ọc yêu cầu của bài, líp ®äc thÇm theo. - C¶ líp l¾ng nghe ®Ĩ lùa chän ng­êi kĨ. - Hs tù lµm bµi. - HS lÇn l­ỵt ®äc bµi tr­íc líp, d­íi líp l¾ng nghe ®Ĩ nhËn xÐt vµ bỉ sung. TẬP LÀM VĂN TIẾT 16: KHEN NGỢI. KỂ NGẮN VỀ CON VẬT. LẬP THỜI KHÓA BIỂU A. MỤC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Biết nói lời khen ngợi - Biết kể về con vậy nuôi 2. Rèn kỹ năng viết: Biết lập thời khóa biểu 3. Rèn ý thức bảo vệ của công. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng kiĨm so¸t c¶m xĩc. + Kü n¨ng qu¶n lý thêi gian. + Kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Gäi HS lªn b¶ng ®äc l¹i ®o¹n v¨n viÕt vỊ anh (chÞ) cđa em. - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 1/ 137: - GV hướng dẫn HS nói lời khen ngợi bộc lộ cảm xúc của mình. - Tổ chức thảo luận theo nhóm. - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến. - GV nhận xét. * Bài 2/137: - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. - GV nªu yªu cÇu cđa bµi: KĨ vỊ vËt nu«i. - Yêu cầu HS quan sát tranh minh ho¹ c¸c vËt nu«I trong SGK, chän kĨ ch©n thùc vỊ vËt nu«I mµ em biÕt. - Gọi HS trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét. - GV gäi nhiỊu HS nèi tiÕp nhau kĨ. - GV ch÷a bµi tõng em. VD: Nhµ em nu«i mét con mÌo rÊt lµ ngoan. Bé l«ng nã mµu tr¾ng, m¾t nã trßn, xanh biÕc. Nã b¾t chuét rÊt tµi. Khi em ngđ, nã th­êng ®Õn n»m s¸t bªn em, em c¶m thÊy rÊt dƠ chÞu. * Bài 3/137: - GV yªu cÇu HS ®äc l¹i TGB buỉi tèi cđa b¹n Ph­¬ng Th¶o. - L­u ý HS nªn lËp TGB ®ĩng nh­ trong thùc tÕ ë nµh cđa c¸c em. - Yªu cÇu c¶ líp lµm vë. - Gọi một số HS trình bày - GV nhận xét, sửa sai IV: Củng cố dặn dò. - GV hƯ thèng néi dung bµi häc qua ®ã gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý c¸c con vËt nu«i trong nhµ. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi viÕt. - ChuÈn bÞ bµi sau: Ng¹c nhiªn, thÝch thĩ. LËp thêi gian biĨu. - 3 HS lên bảng -1 HS ®äc yêu cầu của bài. - C¶ líp nghe, suy nghĩ. - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp. a, Chĩ C­êng khoỴ qu¸!/ Chĩ c­êng míi khoỴ lµm sao! b, Líp m×nh h«m nay míi s¹ch lµm sao!/ Líp m×nh h«m nay s¹ch qu¸! c, B¹n Nam häc giái qu¸!/ B¹n Nam míi häc giái lµm sao! -1 HS ®äc yêu cầu của bài. - C¶ líp l¾ng nghe. - HS quan s¸t SGK, lùa chän con vËt m×nh ®Þnh kĨ. - HS lÇn l­ỵt nªu tªn con vËt m×nh kĨ. - 1 vµi HS kh¸ kĨ mÉu. -1 HS ®äc yêu cầu của bài. - 2 HS ®äc l¹i - C¶ líp suy nghÜ, lµm vë. TẬP LÀM VĂN TIẾT 17: NGẠC NHIÊN, THÍCH THÚ. LẬP THỜI GIAN BIỂU A. MỤC TI£U: ¶1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Biết cách nói lời thể hiện sự ngạc nhiên thích thú. 2. Rèn kỹ năng viết: Biết cách lập thời gian biểu. 3. Rèn ý thức bảo vệ của công. ¶Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng kiĨm so¸t c¶m xĩc. + Kü n¨ng qu¶n lý thêi gian. + Kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Gäi HS lªn b¶ng kĨ l¹i con vËt nu«i trong gia ®×nh mµ em thÝch. - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 1/146: - GV yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm l¹i lêi b¹n nhá trong tranh. ? Lêi nãi cđa cËu con trai thĨ hiƯn th¸i ®é g×? - Gäi 3 HS ®äc l¹i lêi cđa cËu con trai v¬Ý th¸i ®é ng¹c nhiªn, thÝch thĩ. - GV nhËn xÐt. * Bài 2/146: - GV nªu t×nh huèng: Bè ®i c«ng t¸c vỊ, tỈng em mét mãn quµ. Më quµ ra, em rÊt ng¹c nhiªn vµ thÝch thĩ khi thÊy mét c¸i vá èc biĨn rÊt to vµ ®Đp. - Yêu cầu HS nói lời thể hiện sự thích thú, ngạc nhiên khi được tặng quà. - Gọi HS trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét. * Bài 3/146: - GV goi HS ®äc ®Ị bµi vµ ®äc c©u chuyƯn. - GV nªu yªu cÇu cđa bµi: Dùa vµo mÈu chuyƯn trªn, h·y viÕt thêi gian biĨu s¸ng chđ nhËt cđa b¹n Hµ. - Yªu cÇu c¶ líp suy nghÜ, lµm vë. - Gọi một số HS trình bày. - GV nhận xét, sửa sai. IV: Củng cố dặn dò. - GV hƯ thèng néi dung bµi häc qua ®ã gi¸o dơc HS thãi quen lËp thêi gian biĨu vµ thùc hµnh tèt theo TGB. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi viÕt. - ChuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp - 3 HS lên bảng. - 1 HS ®äc yêu cầu. -1 HS ®äc diƠn c¶m lêi b¹n nhá trong tranh. + ThĨ hiƯn th¸i ®é ng¹c nhiªn, thÝch thĩ, vµ lßng biÕt ¬n víi mĐ. - 3 HS ®äc l¹i. - 1 HS ®äc yêu cầu. - HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy ý kiÕn: + ¤i! Con èc biĨn ®Đp qu¸, to qu¸! Con c¶m ¬n bè ¹! + Sao con èc biĨn ®Đp thÕ!Con c¶m ¬n bè nhiỊu! - 1 HS ®äc yêu cầu. - C¶ líp l¾ng nghe. - C¶ líp lµm bµi vµo vë. - Nèi tiÕp nhau ®äc bµi viÕt cđa m×nh. TẬP LÀM VĂN TIẾT 18 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 1) A. MỤC TI£U: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Ôn luyện từ chỉ sự vật 2. Rèn kỹ năng viết: - Ôn cách viết tự thuật B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 2/147 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ sự vật trong các câu đã cho - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 3/147 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS nêu cách viết bản tự thuật, viết bản tự thuật - Gọi HS trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. - GV hƯ thèng néi dung bµi häc qua ®ã gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý «ng bµ. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thiƯn bµi viÕt. - ChuÈn bÞ bµi sau: Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái, viÕt tin nh¾n. - 3HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp -Đọc yêu cầu - Trình bày vào vở - Nghe, bổ sung TẬP LÀM VĂN TIẾT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 2) A. MỤC TI£U: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Ôn luyện cách tự giới thiệu 2. Rèn kỹ năng viết: - Ôn cách dùng dấu chấm 3. Rèn ý thức bảo vệ của công B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 2/147 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu tình huống từng tranh - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 3/147 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS ngắt đoạn văn thành 5 câu, viết lại cho đúng - Gọi HS trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. -Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà: - 3HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp -Đọc yêu cầu - Trình bày vào vở - Nghe, bổ sung TIẾT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 3) A. MỤC TI£U: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Ôn luyện từ chỉ sự vật 2. Rèn kỹ năng viết: - Ôn cách dùng mục lục sách B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 2/148 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS cách tìm tên bài trong mục lục sách - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. -Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà: - 3HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp TIẾT 18 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 4) A. MỤC TI£U: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Ôn luyện từ chỉ sự vật, dấu câu - Ôn luyện cách nói lời an ủi 2. Rèn kỹ năng viết: - Ôn cách viết tự giới thiệu B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 2/148 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ hoạt động trong đoạn văn đã cho - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 3/149 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS tìm các dấu câu đã được sử dụng - Gọi HS trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét * Bài 4/149 - Yêu cầu HS đọc tình huống , tổ chức nhập vai theo cặp - Trình bày trước lớp - GV nhận xét, kết luận IV: Củng cố dặn dò. -Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà: - 3HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp -Đọc yêu cầu - Trình bày vào vở - Nghe, bổ sung - Đọc tình huông TIẾT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 5) A. MỤC TI£U: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Ôn luyện từ chỉ hoạt động 2. Rèn kỹ năng viết: - Ôn cách mời, nhờ , đề nghị B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 2/149 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ hoạt động trong các bức tranh, đặt câu với những từ đó - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 3/149 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS nói lời mời trong các tình huống - Gọi HS trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. -Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà: - 3HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp -Đọc yêu cầu - Trình bày vào vở - Nghe, bổ sung TIẾT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 6) A. MỤC TI£U: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Ôn luyện cách tổ chức câu thành bài 2. Rèn kỹ năng viết: - Ôn cách viết nhắn tin B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 2/150 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS quan sát tranh rồi viết lại nội dung tranh thành câu chuyện, đặt tên cho câu chuyện - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 3/150 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS nêu cách viết tin nhắn - Gọi HS trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. -Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà: - 3HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp -Đọc yêu cầu - Trình bày vào vở - Nghe, bổ sung TIẾT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 7) A. MỤC TI£U: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Ôn luyện từ chỉ đặc điểm 2. Rèn kỹ năng viết: - Ôn cách viết bưu thiếp B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 2/150 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ đặc điểm trong các câu đã cho - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 3/151 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS nêu cách viết lời chúc mừng thầy cô - Gọi HS trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. -Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà: - 3HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Nghe, suy nghĩ - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp -Đọc yêu cầu - Trình bày vào vở - Nghe, bổ sung TIẾT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 8) A. MỤC TI£U: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: - Ôn luyện cách nói đồng ý, không đồng ý 2. Rèn kỹ năng viết: - Ôn cách tổ chức câu thành bài B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: giáo viên học sinh I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài cũ III. Bài mới 1: Giới thiệu bài 2: Néi dung: * Bài 2/151 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS nói lời đồng ý, không đồng ý - Tổ chức thảo luận theo nhóm - Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 3/151 - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS viết một đoạn văn về một bạn trong lớp - Gọi HS trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò. -Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học – Tuyên dư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTLV.doc
Tài liệu liên quan