Giáo án Tin - môt số chức năng khác

Thuyết trình:Văn bản cũng dược in ra theo hai cách.

+Cách thứ nhất:di con chuột đến biểu tương in nằm trên

thanh công cụ bấm trái chuột hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl-P

Cách2:Vào thực đon File chọn print bấm trái chuột sẽ

xuất hiện hộp thoại:

-print what:chọn đói tượng để in

-Copies:chọn số bản cần in

-All:in toàn bộ văn bản

-Current page:in trang hiện tại

+Học sinh nghe giảng và ghi bài đầy đủ

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3249 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin - môt số chức năng khác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 GIÁO ÁN MÔT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Giảng viên hướng dẫn: Thầy TRẦN DOÃN VINH Sinh viên thực hiên:LÊ VĂN ĐỨC Ngµy so¹n: 06/05/2008 2 I. Mục đích, yêu cầu Kiến thức: - Hiểu và phân biệt được hai loại định dạng kiểu danh sách: liệt kê và số thứ tự. - Nắm được cách ngắt trang và đánh số trang. - Biết các thao tác in văn bản - Biết các thao tác in văn bản. Về kĩ năng: - Xử lí tốt các tình huống thường gặp khi soạn thảo những văn bản đòi hỏi các kĩ năng trên. Về thái độ: Tuân thủ chặt chẽ các quy tắc soạn thảo và biên tập văn bản. Có tinh thần học tập II. Chuẩn bị: - Sách giáo khoa lớp 10 và tài liệu tham khảo - Một số mẫu văn bản đã được định dạng kiểu danh sách liệt kê và số thứ tự.. III. Tiến trình Dạy - Học a) Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ.(5’) - Lớp trưởng kiểm tra sĩ số và báo cáo Nêu câu hỏi kiêm tra bài cũ: Trình bày khái niệm định dạng văn bản? - Đánh giá, nhận xét và cho điểm b)NỘI DUNG BÀI MỚI STT NỘI DUNG HỌAT ĐỌNG CỦA THẦY VÀ TRÒ THỜI GIAN 3 1 Đặt vấn đề:Trong bài trước chúng ta đã học về định dạng của văn bản..hôm nay ta tìm hiểu thêm một số chức năng khác trong word  §Þnh d¹ng kiÓu danh s¸ch Ngoài những kiểu định dạng như chúng ta đã học, Word còn cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiểu định dạng khác. - Giới thiệu các đoạn văn bản đã được định dạng theo kiểu danh sách (hình 61a và 61b ) yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét. - Từ nhận xét của học sinh, GV trình bày cách thức để định dạng theo kiểu danh sách. - Để định dạng kiểu danh sách ta sử dụng một trong hai cách sau: Cách 1: Dùng lệnh Format Bullets and numbering, để mở hộp thoại Bullets and numbering. Cách 2: Sử dụng các nút lệnh Bullets hoặc numbering trên thanh công cụ định dạng. - Trình bày để học sinh phân biệt rõ danh sách kiểu số thứ tự (numbering) và danh sách kiểu liệt kê (Bullets) Học sinh: - Chú ý nghe giảng và ghi bài: 15’ 4 2 Các thao tác ngắt trang và đanh số trang -Hình thành cho học sinh có khả năng biết cách ngắt trang và đánh số trang - Giải thích cho học sinh hiểu rằng thông thường Word tự động thực hiện việc ngắt trang, song trong một số trường hợp nên dùng ngắt trang thủ công. Ví dụ: + Cắt ngang giữa bảng. + Phần cuối của đoạn đứng đầu trang (gọi là dòng “cụt”) + Câu đầu một đoạn văn dài đứng cuối trang (gọi là dòng “mồ côi”). + Dòng tiêu đề của mục mới đứng cuối trang. - Hướng dẫn các bước tiến hành thực hiện ngắt trang thủ công và đánh số trang.  §Æt con trá ë vÞ trÝ muèn ng¾t trang.Chän lÖnh Insert/Break/page break/ok  §Ó ®¸nh sè trang ta vµo Insert/Page Numbers + Chọn top of page: đánh ë ®Çu trang + Chọn Bottom of page: đánh số ở cuối trang - Giải thích các tham số trong các hộp thoại. -Học sinh quan sát và ghi bài 10’ 5 3 In văn bản: - Văn bản sau khi đã hoàn thành song có thể cho in. -Giới thiệu tổng thể trước khi in IN VĂN BẢN -Văn bản sau khi đa dươc hoàn thành theo ý muốn thì có thể in đ ược - Nêu câu hỏi để học sinh trình bày về một số thiết đặt liên quan đến định dạng trang đã học: kích thước lề và hướng giấy. -Học sinh trả lời theo hiểu biết của mình..Giáo viên trình bày sơ lược lại cho học sinh hiểu Xem tổng thể tài liệu trước khi in ta có thể dùng hai cách sau: -nháy chuột vào biểu tượng print preview trên thanh công cụ -Hoặc vào File chọn print preview .+Học sinh chú ý nghe gi ảng,ghi bài cẩn thận Thuyết trình:Văn bản cũng dược in ra theo hai cách. +Cách thứ nhất:di con chuột đến biểu tương in nằm trên thanh công cụ bấm trái chuột hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl-P Cách2:Vào thực đon File chọn print bấm trái chuột sẽ xuất hiện hộp thoại: -print what:chọn đói tượng để in -Copies:chọn số bản cần in -All:in toàn bộ văn bản -Current page:in trang hiện tại +Học sinh nghe giảng và ghi bài đầy đủ 10’ 6 IV.KẾT THÚC(5’)  Khái quát lại kiến thức cần nắm của bài hôm nay.  §Þnh d¹ng kiÓu danh s¸ch  C¸c thao t¸c ng¾t trang vµ ®anh sè trang  In v¨n b¶n  Xem v¨n b¶n tr­íc khi in  Nhận xét về những mặt được và chưa được của tiết học.  Giao bài tập về nhà:  Cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó in mét trang v¨n b¶n trong mét tÖp v¨n b¶n cã nhiÒu trang  Nh¾c häc sinh chuÈn tr­íc ë nhµ bµi : C¸c c«ng cô trî gióp so¹n th¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_chuc_nang_khac_609.pdf
Tài liệu liên quan