Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 5

I.MỤC TIÊU:

- Thuộc bảng 8 cộng với một số.

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28+ 5; 38+ 25.

- Biết giải bài toán theo tóm tắt với một phép cộng.

- Làm được các bài:BT1,BT2,BT3.

- HS khá, giỏi làm thêm BT4,BT5.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ, bộ đồ dùng toán.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc31 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ 78 9 87 + 58 26 84 Bài 3/Tr. 22: Giải toán theo tóm tắt - Gọi HS đọc tóm tắt bài toán. - GV hỏi: + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? - Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở. - Hướng dẫn chữa bài. - GV nhận xét. *Củng cố cho HS cách giải toán theo tóm tắt bằng một phép cộng. - 2 HS đọc đề. - Có 28 gói kẹo chanh, 26 gói kẹo dừa. - Cả hai gói có tất cả bao nhiêu cái kẹo? - HS làm bài vào vở, 2 HS lên chữa bài. - HS nhận xét. Bài giải Cả hai gói có tất cả số cái kẹo là: 28 + 26 = 54( cái) Đáp số: 54 cái Bài 4/Tr. 22:Số? - Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. - Gọi HS nêu cách làm. - Yêu cầu HS làm bài. - Gọi HS chữa bài. - Hướng dẫn chữa bài. - GV nhận xét, chốt đáp án. *Củng cố về thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28+ 5; 38+ 25. - Điền số vào ô trống. - HS nêu - HS làm bài. - HS nêu kết quả. - HS nhậ xét. Bài 5/Tr. 22: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. - Gọi HS nêu yêu cầu. - Gọi HS đọc phép tính v à các đáp án. - GV gọi HS đọc đáp án. - GV nhận xét. *Củng cố về thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28+ 5. - HS nêu - HS đọc - C.32 4. Củng cố: - Bài học hôm nay củng cố kiến thức gì? - Vài HS nêu. 5. Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Về nhà học bài, hoàn thành bài tập, chuẩn bị bài sau. - HS lắng nghe. __________________________________________ CHÍNH TẢ CHIẾC BÚT MỰC I. MỤC TIÊU: - Nghe- viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả(SGK). - Làm được BT2, BT3a/b. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: - GV đọc các từ khó: Dế Trũi, trong vắt. - GV nhận xét. - 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con . 3. Bài mới: 3.1.GTB: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài. - HS lắng nghe, nhắc lại tên bài. 3.2. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài viết: - GV đọc mẫu đoạn văn. - HS theo dõi, đọc nhẩm. - GV gọi HS đọc. - 2 HS đọc + Đoạn văn kể về ai? + Kể về chuyện gì? - Kể về bạn Lan và bạn Mai. - Lan được viết bút mực nhưng lại quên bút. Mai lấy bút của mình cho bạn mượn. b. Hướng dẫn viết từ khó: + Trong bài có những từ khó nào dễ lẫn khi viết? - HS nêu: Mai, Lan, cô giáo - Y/C HS viết từ khó. - Gọi HS mang bảng cho lớp nhận xét. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - 2 HS lên bảng, dưới lớp viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nhận xét. c. Hướng dẫn cách trình bày: + Những chữ nào trong bài được viết hoa?Vì sao ? + Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết như thế nào ? + Nêu cách trình bày một đoạn văn. - HS nêu. - Viết lùi vào lề 1 ô và viết hoa. - HS nêu cách trình bày. 3.3 Viết chính tả: - Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết. - Nêu lại cách trình bày. - GV đọc từng từ, cụm từ. - Chú ý quan sát, uốn nắn HS yếu. - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. - GV thu, chấm và nhận xét một số bài. - HS nêu. - Chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào 1 ô, các dòng sau viết sát lề. - HS nghe viết. - HS soát bài, tự chữa lỗi bằng bút chì và sửa lỗi sai vào cuối bài. 3.4 Hướng dẫn HS làm BT: Bài 2/Tr. 42: Điền vào chỗ trống ia hay ya. - Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - GV gọi HS lên bảng làm bài. - Hướng dẫn chữa bài, gọi HS khác đọc bài làm của mình. - GV nhận xét. *Củng cố quy tắc chính tả viết nguyên âm đôi iê. - Điền vào chỗ trống ia hay ya. - HS làm bài vào vở. - 2 HS lên bảng làm bài. - HS nhận xét. - tia nắng, đêm khuya,cây mía. Bài 3a/Tr. 42: - Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - GV gọi HS lên bảng làm bài. - Hướng dẫn chữa bài, gọi HS khác đọc bài làm của mình. - GV nhận xét. - HS nêu. - HS làm bài vào vở. - HS nêu. - HS nhận xét. - nón, lợn, lười, non. 4. Củng c ố: - Gọi HS nêu lại quy tắc chính tả? 5. Dặn dò: -Về nhà xem lại bài, viết lại các từ sai,chuẩn bị bài sau. __________________________________________ THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) __________________________________________ MĨ THUẬT (Dạy tiết 1 buổi sáng) (GV chuyên soạn giảng) __________________________________________ ĐẠO ĐỨC (Dạy tiết 2 buổi sáng) BÀI 3: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP( TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: - Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào. - Nêu được lợi ích của việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. - Thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, ch ỗ chơi. *HS khá, giỏi: Tự giác thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học chỗ chơi. * GDMT: Sèng gän gµng ng¨n n¾p lµm cho khu«n viªn, nhµ cöa thªm gän gµng, ng¨n n¾p, s¹ch sÏ, gãp phÇn lµm s¹ch, ®Ñp m«i tr­êng, b¶o vÖ MT. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra baøi cuõ: Gọi HS trả lời - Nêu lợi ích của việc nhận lỗi và sửa lỗi? - Khi naøo caàn nhaän vaø söûa loãi? - Gv nhaän xeùt 3. Baøi môùi 3.1: GTB: Trực tiếp, ghi tên bài 3.2 Các hoạt động: a. Hoaït ñoäng 1: Phân tích truyeän ngaên naép vaø traät töï. - Treo tranh minh hoïa. - Yeâu caàu caùc nhoùm haõy quan saùt tranh treo treân baûng vaø thaûo luaän theo caùc caâu hoûi trong phieáu thaûo luaän sau: + Baïn nhoû trong tranh ñang laøm gì? + Baïn laøm nhö theá nhaèm muïc ñích gì? - GV toång keát laïi caùc yù kieán cuûa caùc nhoùm thaûo luaän. Keát luaän: Cần reøn luyeän thoùi quen goïn gaøng, ngaên naép chỗ học, chỗ chơi. b.Hoaït ñoäng 2: Phaân tích truyeän: “ Chuyeän xaûy ra tröôùc giôø ra chôi - Yeâu caàu: Caùc nhoùm haõy chuù yù nghe caâu chuyeän vaø thaûo luaän ñeå traû lôøi caâu hoûi: + Taïi sao caàn phaûi ngaên naép, goïn gaøng? + Neáu khoâng ngaên naép, goïn gaøng thì seõ gaây ra haäu quaû gì? - Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøi. - GV keå caâu chuyeän. - Toång keát laïi caùc yù kieán cuûa caùc nhoùm. Keát luaän: Tính böøa baõi khieán nhaø cöûa loän xoän, laøm maát nhieàu thôøi gian tìm kieám saùch vôû vaø ñoà duøng khi caàn ñeán. Do ñoù caùc em neân giöõ thoùi quen goïn gaøng, ngaên naép khi sinh hoaït. *Nội dung ghi nhớ: Gọn gàng, ngăn nắp giúp ta giữ gìn nhà cửa, chỗ học sạch sẽ, không mất thời gian. c. Hoaït ñoäng 3: Xöû lí tình huoáng: - GV chia lôùp thaønh nhoùm. Phaùt cho moãi nhoùm 1 tôø giaáy nhoû coù ghi tình huoáng vaø phieáu thaûo luaän. Yeâu caàu thaûo luaän tìm caùch xöû lí tình huoáng ñaõ neâu. - Goïi töøng nhoùm trình baøy yù kieán. Sau moãi laàn caùc nhoùm trình baøy, caû lôùp cuøng nhaän xeùt vaø keát luaän veà caùch xöû lí ñuùng. d.Hoạt động 4: Liên hệ - Em hãy kể những việc làm thể hiện sự gọn gang, ngăn nắp của em? 4. Cuûng coá : + (GDMT) Sèng gän gµng, ng¨n n¾p cã Ých lîi gì? 5. Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò: Thöïc haønh: Goïn gaøng, ngaên naép. - Haùt - Giuùp ta tiến bộ hơn. - Khi laøm nhöõng vieäc coù loãi. - Nhắc lại tên bài. - Caùc nhoùm HS quan saùt tranh vaø thaûo luaän theo phieáu.Chaúng haïn: 1. Baïn nhoû trong tranh ñang caát saùch vôû ñaõ hoïc xong leân giaù saùch. 2. Baïn laøm nhö theá ñeå giöõ gìn, baûo quaûn saùch vôû, laøm cho saùch vôû luoân phaúng phiu. Baïn laøm theá ñeå giöõ goïn gaøng nhaø cöûa vaø nôi hoïc taäp cuûa mình. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän. - Laéng nghe - HS nhắc lại - HS caùc nhoùm chuù yù nghe caâu chuyeän. -HS caùc nhoùm thaûo luaän ñeå TLCH: Chaúng haïn: 1. Caàn phaûi ngaên naép, goïn gaøng vì: khi laáy caùc thöù, chuùng ta seõ khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian. Ngoaøi ra, ngaên naép, goïn gaøng seõ giuùp chuùng ta giöõ gìn ñöôïc ñoà ñaïc beàn, ñeïp. 2. Neáu khoâng ngaên naép, goïn gaøng thì caùc thöù seõ ñeå loän xoän, maát nhieàu thôøi gian ñeå tìm. Khoâng ngaên naép coøn laøm cho nhaø cöûa böøa boän, baån thæu. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän. - Trao ñoåi, nhaän xeùt, boå sung giöõa caùc nhoùm. - Laéng nghe - HS liên hệ - Chia nhoùm, phaân coâng nhoùm tröôûng, thö kyù vaø tieán haønh thaûo luaän. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy caùch xöû lí cuûa nhoùm mình. - HS liên hệ + Sèng gän gµng ng¨n n¾p lµm cho khu«n viªn, nhµ cöa thªm gän gµng, ng¨n n¾p, s¹ch sÏ, gãp phÇn lµm s¹ch, ®Ñp m«i tr­êng, b¶o vÖ MT. __________________________________________ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ (Dạy tiết 3 buổi sáng) Thùc hµnh ®¸nh r¨ng I. Môc tiªu: - HS nªu ®­îc t¹i sao ph¶i ®¸nh r¨ng th­êng xuyªn. - HS biÕt c¸ch ®¸nh r¨ng ®óng c¸ch. - HS cã ý thøc tù gi¸c ®¸nh r¨ng th­êng xuyªn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - M« h×nh hµm r¨ng, bµn ch¶i, kem ®¸nh r¨ng, cèc, chËu thau . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. KiÓm tra bµi cò: Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó gi÷ s¹ch tr­êng líp? B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Gi¶ng bµi. a. H­íng dÉn c¸ch ®¸nh r¨ng. + Nh÷ng b¹n nµo ®· biÕt ®¸nh r¨ng? + Em ®¸nh r¨ng mçi ngµy mÊy lÇn? Vµo nh÷ng lóc nµo? + V× sao ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh r¨ng? + Tr­íc khi ®¸nh r¨ng em cÇn chuÈn bÞ nh÷ng g×? + Em h·y kÓ l¹i thø tù c¸c ®éng t¸c khi em ®¸nh r¨ng. - Gäi 1-2 em lªn thùc hµnh ®¸nh r¨ng trªn m« h×nh hµm r¨ng. - GV, HS nhËn xÐt. - GV h­íng dÉn c¸ch ®¸nh r¨ng trªn m« h×nh hµm r¨ng: GV võa lµm mÉu, võa gi¶ng kÜ thuËt ®¸nh r¨ng - HS quan s¸t. b. Thùc hµnh ®¸nh r¨ng. - HS thùc hµnh theo nhãm trªn m« h×nh hµm r¨ng. - 4 em lµm 1 nhãm, thø tù lÇn l­ît mçi em thùc hµnh Ýt nhÊt 1 lÇn. - Gv theo dâi, h­íng dÉn c¸c nhãm thùc hµnh. - Mçi nhãm cö 1 b¹n lªn thùc hµnh ®¸nh r¨ng ®Ó thi ®ua víi c¸c nhãm kh¸c. - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng em thùc hµnh tèt. 3. Cñng cè - Gọi HS nêu lại cách đánh răng. 4. DÆn dß: - GV nh¾c nhë HS ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh r¨ng _________________________________________________________________________ Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016 TẬP ĐỌC Môc lôc s¸ch I. MỤC TIÊU - Đoïc raønh maïch vaên baûn coù tính chaát lieät keâ. - Böôùc ñaàu bieát duøng muïc luïc saùch ñeå tra cöùu (traû lôøi caùc CH 1, 2, 3, 4) * HS khaù gioûi traû lôøi ñöôïc caâu 5 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - SGK, bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - Goïi 3 HS leân baûng ñoïc 4 ñoaïn cuûa baøi taäp ñoïc Chieác buùt möïc. + Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi Lan ? + Thaùi ñoä cuûa Mai luùc Lan queân buùt ra sao ? - 1 HS ñoïc toaøn baøi. + Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta ñieàu gì? - Nhaän xeùt töøng HS. 3. Bài mới: 3.1 Giôùi thieäu baøi : - Treo böùc tranh va hoûi: Böùc tranh veõ caûnh gì? - Ñeå bieát xem muïc luïc saùch coù yù nghóa nhö theá naøo, lôùp mình cuøng hoïc baøi Muïc luïc saùch. - Ghi teân baøi 3.2 Höôùng daãn luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi * Luyeän ñoïc * Ñoïc maãu : - GV ñoïc maãu laàn 1. Gioïng to, roõ raøng, raønh maïch, ñoïc töø traùi sang phaûi. *Luyeän ñoïc : - Giôùùi thieäu caùc töø caàn luyeän ñoïc vaø cho HS ñoïc. - Giaûi thích caùc töø + taùc giaû: ngöôøi vieát saùch, veõ tranh, veõ töôïng + coå tích: chuyeän keå veà ngaøy xöa. - Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp nhau vaø ñoïc töøng caâu theo thöù töï. - Goïi 2 ñeán 3 HS ñoïc laïi caû baøi *Tìm hieåu baøi : - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm laïi baøi taäp ñoïc. - Hoûi: Tuyeån taäp naøy coù taát caû bao nhieâu truyeän? - Ñoù laø nhöõng truyeänï naøo ? - Tuyeån taäp coù bao nhieâu trang ? - Taäp Boán muøa cuûa taùc giaû naøo ? - Truyeän Baây giôø baïn ôû ñaâu ôû trang naøo ? - Muïc luïc saùch ñeå laøm gì ? - Keát luaän: Ñoïc muïc luïc saùch chuùng ta coù theå bieát cuoán saùch vieát veà caùi gì, coù nhöõng phaàn naøo, ñeå ta nhanh choùng tìm ñöôïc nhöõng gì caàn ñoïc. - Ñöa ra Tuyeån taäp truyeän thieáu nhi vaø yeâu caàu HS tra cöùu muïc luïc theo yeâu caàu cuï theå cuûa GV. - Khen nhöõng HS hieåu baøi, bieát tra cöùu. *Luyeän ñoïc laïi baøi - Goïi 3 HS ñoïc laïi baøi vaø hoûi moät soá caâu veà noäi dung. 4. Củng cố : - Muoán bieát cuoán saùch coù bao nhieâu trang, coù nhöõng truyeän gì, muoán ñoïc töøng truyeän ta laøm gì? 5. Dặn dò.: - Nhaän xeùt giôø hoïc. - Daën HS chuaån bò luyeän töø vaø caâu. - Hát - HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi: - Ba baïn nhoû ñang ñoïc muïc luïc saùch. - Môû SGK - HS lắng nghe. - 3 ñeán 5 HS ñoïc caù nhaân. Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh caùc töø: truyeän, Quang Duõng, coû noäi, vöông quoác, nuï cöôøi, Phuøng Quaùn. - Noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu ñeán heát baøi : Ví duï : Moät. // Quang Duõng. // Muøa quaû coï. //Trang 7. - HS ñoïc noái tieáp ñeán heát baøi. - Ñoïc baøi - 7 caâu chuyeän. - Muøa quaû coï, Höông ñoàng noäi; Baây giôø baïn ôû ñaâu ?, Ngöôøi hoïc troø cuõ, Boán muøa, Vöông quoác vaéng nuï cöôøi, Nhö con coø vaøng trong coå tích. - 96 trang. - Baêng Sôn. - Trang 37 - Tìm ñöôïc truyeän ôû trang naøo, cuûa taùc giaû naøo. - 5 – 7 HS taäp tra cöùu. - Hs thöïc hieân theo y/c gv - HS ®äc vµ tr¶ lêi. - HS neâu ____________________________________________ TOÁN TiÕt 23: H×nh ch÷ nhËt- h×nh tø gi¸c I. MỤC TIÊU - Nhaän daïng ñöôïc vaø goïi ñuùng teân hình töù giaùc, hình chöõ nhaät - Bieát noái caùc ñieåm ñeå coù hình chöõ nhaät vaø hình töù giaùc - HS laøm ñöôïc caùc baøi taäp 1, 2 (a,b) * HSKG laøm thªm caùc baøi coøn laïi II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - 1 soá mieáng bìa töù giaùc, hình chöõ nhaät.Baûng phuï. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoaït ñoäng cuûa gv Hoaït ñoäng cuûa hs 1. Ổn định 2. Baøi cuõ - Gv cho HS laøm treân baûng con vaø baûng lôùp: Ñaët tính roài tính: 47 + 32 48 + 33 68 + 11 28 + 7 + Ñoïc baûng 8 coäng vôùi 1 soá. - Gv nhaän xeùt. 3. Baøi môùi 3.1.Giôùi thieäu: - Giôùi thieäu hình töù giaùc, hình chöõ nhaät. 3.2.Các hoaït ñoäng v Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu hình chöõ nhaät. - Gv cho HS quan saùt hình vaø cho bieát coù maáy caïnh, maáy ñænh? - Caùc caïnh ntn vôùi nhau? - Tìm caùc ñoà vaät coù hình chöõ nhaät. N M B - Gv cho HS quan saùt hình vaø ñoïc teân. G E H Q P I A C D v Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu hình töù giaùc. - Gv cho HS quan saùt vaø giôùi thieäu. * Ñaây laø hình töù giaùc. + Hình töù giaùc coù maáy caïnh? + Coù maáy ñænh? - Gv veõ hình leân baûng H N M B G C A I E Q P D - Gv ñoïc teân hình + Hình töù giaùc ABCD, hình töù giaùc MNQP, hình töù giaùc EGHI. - Gv chæ hình: + Coù 4 ñænh A, B, C, D + Coù 4 caïnh AB, BC, CD, DA. - Hình töù giaùc vaø hình chöõ nhaät coù ñieåm naøo gioáng nhau? v Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Baøi 1/Tr. 23 + Neâu ñeà baøi? - Gv quan saùt giuùp ñôõ. *Cñng cè vÒ nhËn d¹ng vµ gäi ®óng tªn cña h×nh tø gi¸c,h×nh ch÷ nhËt. Baøi 2/ Tr. 23:(HS KG lµm thªm phần c) - Neâu ñeà baøi? - Gv cho HS toâ maøu, löu yù tìm hình töù giaùc ñeå toâ. - Gv giuùp ñôõ, uoán naén. *Cñng cè vÒ nhËn d¹ng ®­îc ®óng h×nh tø gi¸c. Baøi 3: (HS KG lµm thªm) M A B A - Neâu yeâu caàu ñeà baøi A B AB C M D E D N C *Cñng cè vÒ nèi c¸c ®iÓm ®Ó cã h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c. 4. Cuûng coá : - Hình chöõ nhaät coù maáy caïnh? Coù maáy ñænh? - Hình töù giaùc coù maáy caïnh? Coù maáy ñænh? 5. Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc - Xem laïi baøi - Chuaån bò: Baøi toaùn veà nhieàu hôn. - - Haùt - Hs leân baûng laøm - HS ñoïc - Nhắc lại tên bài. - HS trình baøy. - Coù 4 ñænh A, B, C, D - Coù 4 caïnh AB, BC, CD, DA. - Coù 2 caïnh daøi baèng nhau; 2 caïnh ngaén baèng nhau - Maët baøn, baûng, quyeån saùch, khung aûnh. - HS trình baøy. - - - Coù 4 caïnh AB, BC, CD, DA. - Coù 4 ñænh A, B, C, D - Đọc - Ñeàu coù 4 ñænh vaø 4 caïnh. - Noái caùc ñieåm ñeå ñöôïc hình töù giaùc, hình chöõ nhaät. - HS noái. - Toâ maøu vaøo caùc hình trong hình veõ. - HS toâ a) Keû theâm 1 ñoaïn thaúng trong hình ñeå ñöôïc 1 hình chöõ nhaät vaø 1 hình tam giaùc. b) 3 hình töù giaùc. - 2 HS lªn b¶ng kÎ. - 4 caïnh, 4 ñænh - 4 caïnh, 4 ñænh __________________________________________ CHÍNH TẢ CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I.MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác , trình bày đúng 2 khổ thơ đầu bài Cái trống trường em. - Làm được BT2 a/b, hoặc BT3 a/b II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: GV đọc các từ khó Mai, Lan, cô giáo - GV nhận xét. - 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con . 3. Bài mới: 3.1.GTB: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài. - HS lắng nghe, nhắc lại tên bài. 3.2. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài viết: - GV đọc mẫu đoạn văn. - HS theo dõi, đọc nhẩm. - GV gọi HS đọc. - 2 HS đọc + Đoạn văn kể về ai? + Tìm những từ ngữ tả cái trống như con người? - Kể về cái trống trường - Nghĩ, ngẫm nghĩ, buồn. b. Hướng dẫn viết từ khó: + Trong bài có những từ khó nào dễ lẫn khi viết? - HS nêu: ngẫm nghĩ, suốt, nằm - Y/C HS viết từ khó. - Gọi HS mang bảng cho lớp nhận xét. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - 2 HS lên bảng, dưới lớp viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nhận xét. c. Hướng dẫn cách trình bày: + Một khổ th ơ có mấy dòng thơ? + Trong 2 khổ thơ đầu có mấy câu thơ.Nêu những câu đó. + Những chữ nào trong bài được viết hoa?Vì sao ? + Sau mỗi dòng thơ xuống dòng, chữ đầu câu viết như thế nào ? + Nêu cách trình bày bài thơ 4 chữ. - Một khổ thơ c ó 4 dòng thơ - HS nêu. - Viết lùi vào lề 1 ô và viết hoa. - HS nêu cách trình bày. 3.3 Viết chính tả: - Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết. - Nêu lại cách trình bày. - GV đọc từng từ, cụm từ. - Chú ý quan sát, uốn nắn HS yếu. - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. - GV thu, chấm và nhận xét một số bài. - HS nêu. - Chữ đầu viết hoa và lùi vào 3 ô. - HS nghe viết. - HS soát bài, tự chữa lỗi bằng bút chì và sửa lỗi sai vào cuối bài. 3.4 Hướng dẫn HS làm BT: Bài 2a/Tr. 46: Điền vào chỗ trống l hay n. - Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - GV gọi HS lên bảng làm bài. - Hướng dẫn chữa bài, gọi HS khác đọc bài làm của mình. - GV nhận xét. *Củng cố cách phân biệt l/n. - Điền vào chỗ trống l hay n. - HS làm bài vào vở. - 2 HS lên bảng làm bài. - HS nhận xét. Long lanh đáy nước in trời Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng. Bài 3a/Tr. 47: - Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - GV gọi HS lên bảng làm bài. - Hướng dẫn chữa bài, gọi HS khác đọc bài làm của mình. - GV nhận xét. *Củng cố cách phân biệt l/n. - HS nêu. - HS làm bài vào vở. - HS nêu. - HS nhận xét. - n: cái nón, không nên, trời nắng l: lắng nghe, lặng lẽ, lên xuống 4. Củng c ố: - Gọi HS nêu lại quy tắc chính tả? 5. Dặn dò: - Về nhà xem lại bài, viết lại các từ sai,chuẩn bị bài sau. __________________________________________ TỰ NHIÊN Xà HỘI BÀI 5: CƠ QUAN TIÊU HÓA I. MỤC TIÊU: - Nêu được tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa trên tranh vẽ hoặc mô hình. - HS khá, giỏi phân biệt được ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh vẽ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa Hs 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra baøi cuõ: + Laøm gì ñeå cô vaø xöông phaùt trieån toát. + Muoán cô vaø xöông phaùt trieån toát chuùng ta phaûi aên uoáng theá naøo? - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi 3.1: GTB - Giôùi thieäu baøi môùi: Cô quan tieâu hoùa. 3.2 Các hoạt động a. Hoaït ñoäng 1: Ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong oáng tieâu hoùa. - GV giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm: Böôùc 1: - Quan saùt sô ñoà oáng tieâu hoùa. - Ñoïc chuù thích vaø chæ vò trí caùc boä phaän cuûa oáng tieâu hoùa. + Thöùc aên sau khi vaøo mieäng ñöôïc nhai, nuoát roài ñi ñaâu? (Chæ ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong oáng tieâu hoùa) Böôùc 2: - GV treo tranh veõ oáng tieâu hoùa. - GV môøi 1 soá HS leân baûng. - GV chæ vaø noùi laïi veà ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong oáng tieâu hoùa treân sô ñoà. b. Hoaït ñoäng 2: Caùc cô quan tieâu hoùa. Böôùc 1: - GV chia HS thaønh 4 nhoùm, cöû nhoùm tröôûng. - GV phaùt cho moãi nhoùm 1 tranh phoùng to (hình 2) - GV yeâu caàu: Quan saùt hình veõ, noái teân caùc cô quan tieâu hoùa vaøo hình veõ cho phuø hôïp. Böôùc 2: - Cho hs laøm baøi - GV theo doõi vaø giuùp ñôõ HS. Böôùc 3: - GV chæ vaø noùi laïi teân caùc cô quan tieâu hoùa. - GV keát luaän: Cô quan tieâu hoùa goàm coù mieäng, thöïc quaûn, daï daøy, ruoät non, ruoät giaø vaø caùc tuyeán tieâu hoùa nhö tuyeán nöôùc boït, gan, tuïy 4. Cuûng coá Chæ vaø noùi teân caùc boä phaän cuûa oáng tieâu hoùa. 5. Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò bài: Tieâu hoùa thöùc aên. Haùt - Ăn uống đầy đủ và tập thể dục. - Chuùng ta phaûi aên uoáng ñuû chaát ñaïm, tinh boät, vitamin. Caùc thöùc aên toát cho xöông vaø cô: thòt, tröùng, côm, rau - Nhắc lại tên bài. - - HS thöïc hieän. - Thaûo luaän theo nhoùm - HS quan saùt. - Caùc nhoùm laøm vieäc. - HS quan saùt. - HS leân baûng: Chæ vaø noùi teân caùc boä phaän cuûa oáng tieâu hoùa. Chæ vaø noùi veà ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong oáng tieâu hoùa. - Caùc nhoùm laøm vieäc. - Heát thôøi gian, ñaïi dieän nhoùm leân daùn tranh cuûa nhoùm vaøo vò trí ñöôïc quy ñònh treân baûng lôùp. - Ñaïi dieän moãi nhoùm leân chæ vaø noùi teân caùc cô quan tieâu hoùa. -HS theo dõi. - HS nhắc lại. - HS nêu _________________________________________________________________________ Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TÊN RIÊNG. CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ? I. MỤC TIÊU: - Phaân bieät ñöôïc caùc töø chæ söï vaät noùi chung vôùi teân rieâng cuûa töøng söï vaät vaø naém ñöôïc qui taét vieát hoa teân rieâng Vieät Nam. (BT1). Böôùc ñaàu bieát vieát hoa teân rieâng Vieät Nam (BT2) - Bieát ñaët caâu theo maãu: Ai (caùi gì, con gì?) laø gì? (BT 3) * GDMT: HS ®Æt c©u theo mÉu Ai (cái gì, con gì?) là gì? ®Ó giíi thiÖu tr­êng em, lµng xãm cña em (BT3); tõ ®ã thªm yªu quý m«i tr­êng sèng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - SGK, vở HS III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy tìm các từ chỉ sự vật? - GV nhận xét. - 2 HS nêu. 3. Bài mới: 3.1.Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề. - Nhắc lại tên bài. 3.2.Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 1/Tr. 44: - Gọi HS neâu yeâu caàu baøi? - Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1,2. - Các từ ở cột 1 dùng để làm gì? - Các từ ở cột 2 có ý nghĩ gì? - Gv choát yù: + Coät 1 goïi teân 1 loaïi söï vaät, chuùng laø teân chung + Coät 2 chæ söï cuï theå. Chuùng laø teân rieâng, Tröôøng Tieåu Hoïc Bình Trieäu laø 1 cuïm töø coá ñònh cuõng ñöôïc coi nhö 1 töø. + Caùc danh töø ôû coät 1 vaø 2 : veà caùch vieát coù gì khaùc nhau? - Gv choát yù: + Danh töø ôû coät 1 (Danh töø chung) khoâng vieát hoa. + Danh töø ôû coät 2 (Danh töø rieâng) phaûi vieát hoa. Kết luận: Tên riêng của người, sông, núi,phải viết hoa. - HS nêu - HS đọc. - Gọi tên một loại sự vật. - Gọi tên riêng của một sự vật cụ thể. - HS nhắc lại. - - HS nhắc lại. - + Coät 1: Khoâng vieát hoa. Coät 2: Vieát hoa - HS nhắc lại. - HS nhắc lại. - HS nhắc lại→HS tìm thêm các từ Bài 2/Tr. 44: - Gọi HS đọc đề, xác định yêu cầu. + Tên riêng của người, sông, núi,phải viết như thế nào? - Yêu cầu HS làm bài. - Gọi 2 HS lên bảng làm bài. - Hướng dẫn chữa bài. - GV nhận xét. - HS đọc đề, xác định yêu cầu. - Phải viết hoa. - HS làm bài vào vở. - 2 HS lên bảng làm bài. - HS nhận xét, đọc lại bài. a.Lê Minh Tú, Hoàng Yến Nhi. b.sông Hồng, hồ Bán Nguyệt Bài 3/Tr. 44: Đặt câu theo mẫu - Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. - Yêu cầu HS đọc mẫu. a) Ñaët caâu giôùi thieäu veà tröôøng em? - HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. - HS đọc mẫu. +Trường em là trường Tiểu học Chỉ Đạo. b) Giôùi thieäu moân hoïc em yeâu thích? + Môn Tiếng Việt là môn học mà em yêu thích. c) Giôùi thieäu laøng xoùm? +Xóm em ở là xóm Chùa. 4. Cuûng coá : - Neâu nhöõng ñieàu caàn ghi nhôù veà danh töø rieâng. - Tìm theâm danh töø rieâng, vaø ñaët caâu theo maãu. 5. Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò: Töø chæ ñoà duøng hoïc taäp: Ai laø gì - Tên riêng của người, sông, núi,phải viết hoa. __________________________________________ TOÁN TIẾT 24: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN( TRANG 24) I.MỤC TIÊU: - Bieát giaûi vaø trình baøy bµi gi¶i baøi toaùn veà nhieàu hôn. - HS laøm ñöôïc caùc baøi taäp: BT1,3. *HS khá, giỏi làm thêm BT 2 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: - Cho 4 điểm yêu cầu HS lên bảng nối để tạo thành hình vuông. - 1 HS lên bảng 3.Bài mới: 3.1 GTB 3.2 Giôùi thieäu baøi toaùn veà nhieàu hôn - Nhắc lại tên bài - G V gắn treân baûng: + Caønh treân coù 5 quaû cam + Caønh döôùi coù 5 quaû cam vaø nhieàu hôn 2 quaû nöõa. Ta noùi soá cam ôû caønh döôùi “nhieàu hôn” soá cam ôû caønh treân laø 2 quaû. - HS quan saùt - GVnêu baøi toaùn: Caønh treân coù 5 quaû cam. Caønh döôùi coù nhieàu hôn caønh treân 2 quaû. Hoûi caønh döôùi coù maáy quaû cam? + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? - Hàng trên có 5 quả cam, hàng dướ - Hỏi hàng dưới có mấy quả cam? - Ñeå bieát soá cam ôû haøng döôùi coù bao nhieâu ta laøm sao? + Neâu pheùp tính? - Laáy soá cam ôû caønh treân coäng vôùi 2 quaû nhieàu hôn ôû caønh döôùi: 5 + 2 = 7 (quaû) - Gọi 1 HS lên bảng làm bài. - HS làm bài vào bảng con Bài giải Hàng dưới có số quả cam là: 5+ 2= 7( quả cam) Đáp số: 7 quả cam 3.3 Hướng dẫn HS làm BT: Bài 1/Tr. 24: - Gọi HS đọc đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 5.doc
Tài liệu liên quan