Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 17

Vần ăt đánh vần như thế nào?

-Cho HS đánh vần vần ăt

-GV uốn nắn, sửa sai cho HS

*Hãy ghép cho cô tiếng mặt?

 

-Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng mặt?

- Tiếng “mặt” đánh vần như thế nào?

-Cho HS đánh vần tiếng mặt

-GV sửa lỗi cho HS,

* Giới thiệu từ : rửa mặt.QS tranh nêu hoạt động của bạn bé?

-Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : rửa mặt

-GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS

* Cho HS hát bài hát: Mèo con rửa mặt.

 

doc27 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 17, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa ô và t , giữa c và ôt) *Vần ơt - Tiến hành tương tự như vần ôt - So sánh ôt với ơt * GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng : “cơn sốt, xay bột, quả ớt, ngớt mưa”. -Tìm gạch chân tiếng có vần mới? -Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS -GV đọc mẫu. * Lắng nghe. -Vần ôt tạo bởi ô và t -HS ghép vần “ôt” trên bảng cài. -Quan sát. -HS so sánh.Giống nhau:đều bắt đầu bằng âm ô.Khác:vần ôt kết thúc âm t ,vần ôi kết thúc âm i * HS đánh vần: ô - tờ - ôt -HS đánh vần cá nhân nối tiếp hàng dọc. - Đọc đồng thanh. *HS ghép tiếng cột trên bảng cài. - Có âm c đứng trước vần o6t đứng sau. - cờ -ôt -côt-nặng -cột -HS đánh vần theo từng bàn. * cột cờ. -HS đọc từ : cột cờ -HS quan sát và lắng nghe,đọc lại cá nhân. * Thi đua viết tiếp sức trên bảng:một , hột * Viết bảng con. HS viết lên không trung HS viết bảng :ôt, cột *HS đọc thầm -Gạch trên bảng:sốt,bột,ớt,ngớt -HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT -Vài em đọc lại Luyện tập a.Luyện đọc (8-10 p ) b.Luyện viết ( 5ph ) c.Luyện nói (8-10 p ) 3/Củng cố dặn dò ( 5p) Tiết 2 * GV cho HS đọc lại bài ở tiết 1 GV uốn nắn sửa sai cho Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng -Tranh vẽ gì? -Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh? -GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS GV đọc mẫu câu ứng dụng. Cho 2 HS đọc lại * Cho học sinh lấy vở tập viết ra - 1 HS đọc nội dung viết trong vở tập viết. -GV lưu ý nhắc HS viết liền nét HS viết bài vào vở .Chú ý quy trình viết * Treo tranh để HS quan sát và hỏi: -Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? -Ai cho cô biết tranh vẽ gì? Các bạn trong tranh đang làm gì? Em nghĩ họ có phải là người bạn tốt không? Em có nhiều bạn tốt không? Hãy giới thiệu tên người bạn em thích nhất? Vì sao em thích bạn đó nhất? Người bạn tốt phải như thế nào? -Em có muốn trở thành bạn tốt của mọi người không? Em có thích có nhiều bạn tốt không? GV nhận xét phần luyện nói * Hôm nay học vần gì? -GV chỉ bảng cho HS đọc lại -Nhận xét tiết học – Tuyên dương HS đọc CN nhóm đồng thanh -Một cây cổ thụ xèo tán rộng. -HS đọc cá nhân -Đọc đồng thanh. -2 HS đọc lại câu * HS mở vở tập viết - Cả lớp đọc thầm. -HS viết bài vào vở * Quan sát tranh trả lời câu hỏi -HS đọc tên bài luyện nói HSø trả lời câu hỏi Các bạn khác lắng nghe để bổ sung như:Những người bạn tốt.-Có 6 bạn HS. - Các bạn trong tranh đang cùng nhau học bài. -Em nghĩ họ là người bạn tốt - Nêu theo thực tế. -Tự giới thiệu trước lớp tên người bạn em thích nhất. -Nêu ý thích. -Người bạn tốt phải:Yêu thương ,giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. - Em có muốn trở thành bạn tốt của mọi người . -Em có thích có nhiều bạn tốt -Lắng nghe. - ôt,ơt -2-3 Học sinh đọc lại bài. - Tìm và đọc to trước lớp. -HS lắng nghe TỐN T66 LUYỆN TẬP CHUNG I/ Mục tiêu: - HS thực hiện được so sánh các số , biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 ; biết cơng, trừ các số trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. - HS làm được bài tập : 1,2 (a,b, cột 1) 3 (cột 1,2)bài 4 - Giáo dục học sinh rèn tính cẩn thận, chình xác. II/ Chuẩn bị: Bảng phụ III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: ND - KT HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1,Kiểm tra kt cũ: (5’) 2.Dạy học bài mới: *Hoạt động 1: Luyện tập Bài 1: Trị chơi nối hình (5 phút) Bài 2: Tính: (5 phút) Bài 3: Điền dấu: > < =(5 phút) Bài 4:Viết phép tính thích hợp (7 phút) 3/ Củng cố: Dặn dị(5’) 1, 4 = 2 + ... 9 = ... + 4 10 = 5 + ... 3 = 1 + .. 2, Cĩ: 4 bơng Thêm: 3 bơng Cĩ tất cả:... bơng *Giới thiệu bài: Luyện tập chung. Nối các chấm theo thứ tự 2. .3 0. 1. .4 .5 . 10. .7 .6 9. .8 3. 4. 1. 2. .5 8. .4 .6 4 + 5 – 7 = Tính nhẩm. 0 ... 1 10 ... 9 a/ Cĩ 5 con vịt dứơi ao, thêm 4 con nữa. Hỏi cĩ tất cả mấy con vịt? b/ Cĩ 7 con thỏ. Chạy đi 2 con. Hỏi cịn mấy con thỏ? - Chơi trị chơi: Thi tiếp sức. - Dặn học sinh học thuộc các bảng cộng trừ trong phạm vi 10. 3 HS làm bảng lớp, lớp làm nháp, chữa bài, nhận xét. Cá nhân, lớp. Cho 3 nhĩm lên nối Nối các chấm, nhận xét xem khi nối các số sẽ tạo hình dấu cộng, chữ thập. Cái ơtơ Nêu yêu cầu, làm bài. Đọc kết quả chữa bài. Nêu yêu cầu, làm bài. Quan sát tranh, đặt đề tốn. 5 + 4 = 9 Cĩ thể đặt nhiều đề tốn. 7 – 2 = 5 - Tham gia trị chơi. LuyƯn §äc Bµi  ¨t-©t I/ Mơc tiªu: - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ trong bµi : ¨t-©t - §èi víi H chËm tiÕn ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng tõ c©u ®· häc - HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän. II/ ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1KiĨm tra kt cị : (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc bµi ot-at, ¨t-©t (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3.Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng: x©u kim, nhãm lưa - GV nhËn xÐt. + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi «n tËp, -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn ?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i c¸c tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi , ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n ChiỊu ¤n luyƯn to¸n : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU -Cđng cè vỊ cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10 -Viết ®­ỵc các số trong phạm vi 10 theo thứ tự quy ®Þnh. - ViÕt ®­ỵc phép tính thÝch hỵp víi tãm t¾t bài toán. -GDHS ch¨m häc to¸n. II.CHUẨN BI: b¶ng phơ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/Cđng cè vỊ thø tù c¸c sè ( 5p) -GV goÞ 2 HS lên bảng ®äc tõ o ®Õn 10, 10 vỊ 0 -GV gọi HS nhận xét GV nhận xét , đánh giá -HS dưới lớp nghe -Nhận xét 2/Bài mới Bài 1 Làm việc nhóm 2(cét 3,4) ( 7-8 p ) Bài2 ( 7-8 p ) Bài 3 ( 7-8 p ) 3/Củng cố ( 5p ) *GV giới thiệu bài luyện tập chung * HD HS làm bài tập *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -GV gợi ý: 8 bằng mấy cộng với 3 -10 bằng 8 cộng mấy? -Kiểm tra kết quả. -GV nhận xét từng nhóm. * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 -HS nêu cách làm -Phát thẻ cho mỗi nhóm ( có sẵn đề bài ) a/dãy 1:Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. b/d·y 2:Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. HS làm bài và sửa bài *1 HS nêu yêu cầu bài 3 -1 HS nêu bài toán theo hình vẽ -GV viết tóm tắt lên bảng -H: Có tất cả mấy bông hoa? -Phần b tiến hành tương tự như phần a -GV nhận xét tiết học. * Lắng nghe. * ‘’ Số ‘’ -Nhóm 2 thảo luận hỏi vµ lµm -Từng cặp đứng lên nói trước lớp.HS khác theo dõi nhận xét. * Viết các số theo thứ tự đã biết -Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. -Nhóm 2 nhận thẻ thảo luận xếp lại số theo yêu cầu. -a/:2 5 7 8 9 -b/ :9 8 7 5 2 *Viết phép tính thích hợp -Có 4 bông hoa , có thêm 3 bông hoa nữa.Hỏi có tất cả mấy bông hoa? -Đọc và viết phép tính thích hợp vào vở:4+3=7 -Có tất cả 7 bông hoa. -HS làm bài LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt c¸c bµi ®· häc ë tuÇn 16 I.Mơc tiªu: -Giĩp HS cđng cè n¾m l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ kho¸ ®· häc ë c¸c bµi häc vÇn trong tuÇn 16: chim c©u, trïm kh¨n, dõa xiªm, c¸i yÕm, c¸nh buåm, ®µn b­ím,tiÕng hãt, ca h¸t. -HS viÕt ®ĩng chÝnh t¶,®é cao,kho¶ng c¸ch con ch÷,tr×nh bµy ®Đp ,nÐt ch÷ ®Ịu. -Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch. -HS k.tËt viÕt ®­ỵc bµi. II.ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ viÕt s½n c¸c tõ øng dơng -HS chuÈn bÞ b¶ng con,vë luyƯn viÕt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung -TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1.KiĨm tra kt cị(5p) 2.Bµi míi Giíi thiƯu bµi a)HD viÕt b¶ng con (7p) b)HD viÕt vµo vë (20p) 3.Cđng cè dỈn dß (3p) -KiĨm tra vë luyƯn viÕt cđa HS c¸c tõ viÕt sai tuÇn tr­íc. -NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. -C¸c em ®· ®­ỵc luyƯn viÕt ë b¶ng con vµ ë vë tËp viÕt .H«m nay c¸c em nghe c« ®äc vµ c¸c em viÕt l¹i c¸c tõ kho¸ ®· häc ë trong tuÇn 16 -GV treo b¶ng phơ chØ cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®· häc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng -Trong c¸c tõ trªn nh÷ng con ch÷ nµo cao ®é cao 5 « ly? +Nh÷ng con ch÷ nµo cã ®é cao 2 « ly? -GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ øng dơng ®ã. -§äc cho HS viÕt b¶ng con c¸c tõ trªn. -GV sưa sai trªn b¶ng con.H -GV chØ ë b¶ng phơ cho HS ®äc l¹i c¸c tõ kho¸. -Nh¾c nhë HS t­ thÕ chuÈn bÞ ngåi viÕt. -GV ®äc chËm tõng tõ ®Ĩ HS nghe viÕt vµo vë. -ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS -Nªu nh÷ng lçi sai c¬ b¶n ®Ĩ HS vỊ nhµ luyƯn viÕt sưa sai. -NhËn xÐt giê häc -HS chuÈn bÞ vë ,b¶ng con -L¾ng nghe. -Líp ,c¸ nh©n ®äc -HS nªu -HS nghe viÕt b¶ng con -HS ®äc l¹i c¸c tõ. -HS ngåi ®ĩng t­ thÕ -Nghe vµ viÕt vµo vë Thø t­, ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2015 HỌC VẦN Bài 71: ET - ÊT I - MỤC TIÊU: - Đọc được :et, êt, bánh tét, dệt v¶i, ®ọc được từ và câu ứng dụng -Viết được :et, êt, bánh tét, dệt v¶i -LuyƯn nãi tõ 2-4 c©u theo chđ ®ề: Chợ tết. -GDHS ch¨m häc II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ từ khoá ï câu ứng dụng , phần luyện nói , HS: bộ ghép chữ tiếng việt, sgk , vở bài tập tiếng việt III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 1 Nội dung Hoạt động cđa giáo viên Hoạt động cđa học sinh 1.KiĨm tra kt cũ ( 3-5 p ) *HS lên viết bảng : cơn sốt, xay bột,quả ớt, ngớt mưa. -Gọi vài HS đọc từ ứng dụng trên thẻ từ. -Cho đọc câu ứng dụng sgk. GV và HS nhận xét các b¹n *4 HS lên bảng viết -HS đọc nối tiếp , lớp nhận xét -2 HS đọc câu ứng dụng sgk 2/Bài mới *Giới thiệu bài a/Nhận diện vần (3-4 p ) b/Đánh vần (3-4 p ) c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 p ) *Trò chơi giữa tiết d/Viết vần (4-5 p ) e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 p ) * GV nói: Hôm nay chúng ta học tiếp hai vần có kết thúc bằng t đó là: et, êt *Vần et Vần et được tạo nên từ những âm nào? Cho HS ghép vần et. -GV gắn bảng cài -Hãy so sánh et với ot? -Cho HS phát âm vần et * GV chỉ bảng cho HS phát âm lại vần et - Vần et đánh vần như thế nào? -Cho HS đánh vần vần et -GV uốn nắn, sửa sai cho HS *Hãy ghép cho cô tiếng tét? Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng tét? Tiếng “tét” đánh vần như thế nào? -Cho HS đánh vần tiếng tét -GV sửa lỗi cho HS, *Giới thiệu từ : bánh tét.Đưa đồ vật thật yêu cầu gọi tên đồ vật đó? -Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : bánh tét -GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS * Thi tìm tiếng chứa vần mới học? * Viết chữ et, tét -Treo khung kẻ ô li.GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa e và t , giữa t và et) *Vần êt - Tiến hành tương tự như vần et - So sánh êt với et * GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng : “nét chữ, sấm sét, con rết, kết bạn”. -Tìm ,gạch chân tiếng có vần mới? -Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ. -GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS, đọc mẫu. * Lắng nghe. -Vần et tạo bởi e và t -HS ghép vần “et” trên bảng cài. -Quan sát. -HS so sánh.Giống: đều kết thúc bằng âm t.Khác :vần et bắt đầu âm e,vần ot bắt đầu âm o -Phát âm et cá nhân nối tiếp. * Phát âm theo bàn. -HS đánh vần: e - tờ - et -HS đánh vần cá nhân - Đồng thanh. *HS ghép tiếng tét trên thẻ cài. - Tét gồm có âm t đứng trước vần et đứng sau. -Tờ-et-tet-sắc-tét. -HS đánh vần theo dãy. -Đánh vần cá nhân. * Bánh tét. -HS đọc từ : bánh tét nối tiếp hàng dọc. -HS quan sát và lắng nghe 3-5 HS đọc lại * 2 đội thi tìm viết tiếp sức trên bảng:mẹt,hét,sét,khét, * Viết bảng con -HS viết lên không trung HS viết bảng :et, tét *HS đọc thầm -Gạch trên bảng: nét ,xét,nết, kết -HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT -Vài em đọc lại Luyện tập a.Luyện đọc ( 8-10 p ) *Câu ứng dụng(4-6 p) b.Luyện viết (3-5 p ) c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) Tiết 2 * GV cho HS đọc lại bài ở tiết 1 -GV uốn nắn sửa sai cho theo nhóm. -Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng -Tranh vẽ gì? -Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh? -Tìm tiếng có vần mới? -GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS -GV đọc mẫu câu ứng dụng. * Cho học sinh lấy vở tập viết ra -1 HS đọc nội dung viết trong vở tập viết. -GV lưu ý nhắc HS viết liền nét HS viết bài vào vở .Chú ý quy trình viết * Treo tranh để HS quan sát và hỏi: -Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? -Ai cho cô biết tranh vẽ cảnh gì? -Trong tranh em thấy những gì và những ai? Họ đang làm gì? Em đã đi chợ tết bao giờ chưa? Em được đi chợ tết vào dịp nào? Em thấy chợ tết như thế nào -GV nhận xét phần luyện nói -Hôm nay học vần gì? -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài -Nhận xét tiết học – Tuyên dương *HS đọc CN trên bảng ,trong SGK -Đọc nhóm 2 nhóm, đồng thanh -QS tranh trả lời câu hỏi. - Một đàn chim đang bay theo hàng trên trời. -HS đọc cá nhân -Rét,mệt. -Lắng nghe. -2 HS đọc lại câu * HS mở vở tập viết -Cả lớp theo dõi , đọc thầm. -HS viết bài vào vở -QS tranh trả lời câu hỏi. -HS đọc tên bài luyện nói: Chợ tết. -HSø trả lời câu hỏi:Cảnh chợ ngày tết. Các bạn khác lắng nghe để bổ sung -Mọi người, bé và mẹ đi chợ sắm đồ. -Mua bánh kẹo,cành đào. -Nêu theo thực tế. -VD : Vào dịp tết -Đông người , nhiều bánh mứt kẹo, nhiều hoa, trái cây -VD:Chợ tết rất đẹp * Vần et,êt -Học sinh đọc lại bài -HS lắng nghe To¸n : Tiết 67 : LUYỆN TẬP CHUNG §iỊu chØnh:ViÕt ®­ỵc phÐp tinh víi tãm t¾t bµi to¸n I. MỤC TIÊU -Giúp HS:BiÕt cÊu t¹o c¸c sè trong ph¹m vi 10. - Thùc hiƯn ®­ỵc cộng và trừ, so sánh các số trong ph¹m vi 10 nhận dạng hình tam giác.Làm BT:1,2(dịng 1),3. -Gi¶m t¶i :ViÕt ®­ỵc phÐp tÝnh víi tãm t¾t bµi to¸n. -GDHS ch¨m häc to¸n. II.CHUẨN BỊ GV và HS chuẩn bị một số hình tam giác, một số tờ bìa, hồ dán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC ND/thờilượng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/KiĨm tra kt cũ ( 5ph ) *GV gọi 2 HS lên bảng làm bài Điền >,<,= vµo chç chÊm 5 .. ..4 + 2 8 + 1 .. .. 6 + 3 6 + 1 .. .. 7 4 – 2 .. .. 8 – 3 - GV nhận xét đánh giá *HS dưới lớp làm ra nháp -Nhận xét bài làm trên bảng. 2 /Bài mới Bài 1/a ( 5-6 p ) 1/b Làm PBT Bài 2(dịng 1) Trò chơi gắn số ( 5-6 p ) Bài 3 Làm thẻ. ( 5-6 p) Bài 4 Làm miệng. ( 5-6 p ) 3/Củng cố. (1p ) *GV giới thiệu bài luyện tập chung HD HS làm bài tập *1 HS nêu yêu cầu bài 1 - Cho HS làm bài và sửa bài -Bài này chú ý điều gì? -Chữa bài.Treo đáp án đúng * Cho HS thực hện:8-5-2=? Phát phiếu cho HS. -Chữa bài.Treo đáp án đúng -Gọi 1 HS đọc bài làm và nêu cách làm. *1 HS nêu yêu cầu bài 2 -HS nêu cách làm -Đưa ra các số nêu luật chơi. - Y/C HS làm bài và sửa bài -Chữa bài. *1 HS nêu yêu cầu bài 3 -GV gợi ý:Muốn biết số nào lớn nhất số nào nhỏ nhất ta phải làm thế nào? -Làm việc nhóm 2 chia lớp làm 2 dãy,hướng dẫn cách làm. -chữa bài: Gọi cặp có kết quả đúng lên trước lớp. -H:Số nào lớn nhất? -Số nào bé nhất? *Cho HS đọc đề bài ,GV tóm tắt lên bảng -Cho HS làm bài và sửa bài NhËn xÐt-DỈn dß * Lắng nghe. * Tính -2HS làm trên bảng.Cả lớp lµm -Đặt số thẳng hàng. - 1 HS thực hiện mẫu. -Nhận phiếu làm bài. -Đổi chéo phiếu kiểm tra kết quả cho bạn. - Thực hiện từ trái qua phải. - Điền số vào chỗ chấm * Số? -Thảo luận theo bàn điền số. -Đại diễn một số bàn lên gắn số trên bảng. 8 = 3+5 9 =10 -1 7=0+7 -Các nhóm nhận xét chéo. *Xếp số theo thứ tự từ lớn đến bé,từ bé đến lớn. -Ta phải so sánh các số -Nhóm 2 thảo luận làm bài: d1:2 4 6 8 10 d2:10 8 6 4 2 -Theo dõi sửa bài. -Số 10 -Số 2 * Thảo luận nhóm nêu đề bài.Đại diện nhóm nêu -Lần lượt nêu phép tính. 5+2=7 2+5=7 Lắng nghe. Ơn uyện tốn: LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU -Giup HS cđng cè vỊ: BiÕt cÊu t¹o c¸c sè trong ph¹m vi 10. - Thùc hiƯn ®­ỵc cộng và trừ, so sánh các số trong phạm vi 10 - Viết ®­ỵc phép tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ,nhận dạng hình tam giác. -GDHS ch¨m häc to¸n. II.CHUẨN BỊ GV và HS chuẩn bị một số hình tam giác, một số tờ bìa, hồ dán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC ND/thờilượng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/Cđng cè vỊ céng trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10 ( 5p ) *GV hái HS : 3+7= 9-2= 10-4= 4+4= 4+5= 8-3= 1+8= 6+0= - GV nhận xét đánh giá *HS dưới lớp tr¶ lêi . 2 /Bài mới Bài 1/a ( 5-6 p ) 1/b Làm PBT Bài 2(dßng 1) Trò chơi gắn số ( 5-6 p ) Bài 3 Làm thẻ. ( 5-6 p ) Bài 4 Làm miệng. ( 5-6 p ) 3/Củng cố. (1p ) *GV giới thiệu bài luyện tập chung HD HS làm bài tập *1 HS nêu yêu cầu bài 1 - Cho HS làm bài và sửa bài -Bài này chú ý điều gì? -Chữa bài.Treo đáp án đúng * Cho HS thực hện:8-5-2=? Phát phiếu cho HS. -Chữa bài.Treo đáp án đúng -Gọi 1 HS đọc bài làm và nêu cách làm. *1 HS nêu yêu cầu bài 2 -HS nêu cách làm -Đưa ra các số nêu luật chơi. - Y/C HS làm bài và sửa bài -Chữa bài. *1 HS nêu yêu cầu bài 3 -GV gợi ý:Muốn biết số nào lớn nhất số nào nhỏ nhất ta phải làm thế nào? -Làm việc nhóm 2 chia lớp làm 2 dãy,hướng dẫn cách làm. -chữa bài: Gọi cặp có kết quả đúng lên trước lớp. -H:Số nào lớn nhất? -Số nào bé nhất? *Cho HS đọc đề bài ,GV tóm tắt lên bảng -Cho HS làm bài và sửa bài NhËn xÐt-DỈn dß * Lắng nghe. * Tính -2HS làm trên bảng.Cả lớp lµm -Đặt số thẳng hàng. - 1 HS thực hiện mẫu. -Nhận phiếu làm bài. -Đổi chéo phiếu kiểm tra kết quả cho bạn. - Thực hiện từ trái qua phải. - Điền số vào chỗ chấm * Số? -Thảo luận theo bàn điền số. -Đại diễn một số bàn lên gắn số trên bảng. 8 = 3+5 9 =10 -1 7=0+7 -Các nhóm nhận xét chéo. *Xếp số theo thứ tự từ lớn đến bé,từ bé đến lớn. -Ta phải so sánh các số -Nhóm 2 thảo luận làm bài: d1:2 4 6 8 10 d2:10 8 6 4 2 -Theo dõi sửa bài. -Số 10 -Số 2 * Thảo luận nhóm nêu đề bài.Đại diện nhóm nêu -Lần lượt nêu phép tính. 5+2=7 2+5=7 Lắng nghe. Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 1015 Häc vÇn: Bài 72: UT- ƯT I - MỤC TIÊU: - - Đọc được :ut, ưt, bút chì, củ gừng, tõ vµ ®o¹n th¬ øng dơng. - Viết được :ut, ưt, bút chì, củ gừng -LuyƯn nĩi tõ 2-4 c©u theo chủ đề ngón út, em út, sau rốt, -GD HS ch¨m häc T.V II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Tranh minh hoạ từ khoá ï câu ứng dụng , phần luyện nói ,thẻ từ ,bảng phụ ,khung kẻ ô li. -HS: bộ ghép chữ tiếng việt, sgk , vở bài tập tiếng việt III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 1 Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/KiĨm tra kt cũ (3-5 p ) -HS lên viết bảng : nét chữ, sấm sét,Con rết, kết bạn. -Gọi vài HS đọc từ ứng dụng trên thẻ từ. -Cho HS đọc câu ứng dụng sgk GV và HS nhận xét các bạn -4 HS lên bảng viết -HS đọc, lớp nhận xét -2HS đọc câu ứng dụng sgk 2/Bài mới *Giới thiệu bài a/Nhận diện vần (3-4 p ) b/Đánh vần (3-4 p ) c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 p ) Trò chơi giữa tiết. d/Viết vần (3-4 p ) e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 p ) * GV nói: Hôm nay chúng ta học tiếp hai vần có kết thúc bằng t đó là: ut, ưt *Vần ut Vần ut được tạo nên từ những âm nào? Cho HS ghép vần ut GV gắn bảng cài -Hãy so sánh ut với ôt? -Cho HS phát âm vần ut * GV chỉ bảng cho HS phát âm lại vần ut *Vần ut đánh vần như thế nào? -Cho HS đánh vần vần ut -GV uốn nắn, sửa sai cho HS Hãy ghép cho cô tiếng bút? Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng bút? -Tiếng “bút” đánh vần như thế nào? -Cho HS đánh vần tiếng :bút -GV sửa lỗi cho HS, *Giới thiệu từ : bút chì.Đưa vật thật,cho nêu tên đồ vật? -Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : bút chì -GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS * Tìm tiếng từ có vần mới? Viết chữ ut, bút -Treo khung kẻ ô li .GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa u và t , giữa b và út) *Vần ưt - Tiến hành tương tự như vần ut - So sánh ưt với ut * GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng : “chim cút, sút bóng, sứt răng,nứt nẻ, -Tìm gạch chân tiếng có vần mới? -Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ -GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS,đọc mẫu. *Lắng nghe. -Vần ut tạo bởi u và t -HS ghép vần “ut” trên bảng cài. -Quan sát. -HS so sánh.Giống: đều kết thúc bằng âm t.Khác :vần ut bắt đầu âm u,vần ôt bắt đầu âm ô -Phát âm ut cá nhân nối tiếp. -Đồng thanh. *HS đánh vần: u - tờ - ut -H-S đánh vần cá nhân - Đọc lại theo bàn. -HS ghép tiếng bút trên bảng cài. -Bút gồm có âm b đứng trước vần ut đứng sau. *Bờ-ut-but-sắc-bút. -HS đánh vần cá nhân. *Bút chì. -HS đọc từ : bút chì HS quan sát và lắng nghe -HS đọc lại * Thi đua 2 đội viết tiếp sức trên bảng: hút thuốc,mứt gừng ,chút, * Viết bảng con. -HS viết lên không trung HS viết bảng :ut, bút -HS đọc thầm -Gạch trên bảng:cút, sút, sứt,nứt. -HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT -Vài em đọc lại Luyện tập a.Luyện đọc ( 8-10 p ) * Câu ứng dụng (3-5 p ) b.Luyện viết (3-5 p) c.Luyện nói (8-10 p ) 3/Củng cố dặn dò (3-5 p ) Tiết 2 * GV cho HS đọc lại bài ở tiết 1 -GV uốn nắn sửa sai cho đọc theo nhóm. *Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng -Tranh vẽ gì? -Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh? GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS GV đọc mẫu câu ứng dụng. * Cho học sinh lấy vở tập viết ra -1 HS đọc nội dung viết trong vở tập viết. -GV lưu ý nhắc HS viết liền nét HS viết bài vào vở .Chú ý quy trình viết * Treo tranh để HS quan sát và hỏi: -Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? -Tranh vẽ những gì? -Hãy chỉ ngón út trên bàn tay em? -Em thấy ngón út so với các ngón khác như thế nào? Nhà em có mấy anh chị em? Giới thiệu tên người em út trong nhà mình? Đàn vịt con có đi cùng nhau không? Đi sau cùng còn gọi là gì? GV nhận xét phần luyện nói *Hôm nay học vần gì? -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài Nhận xét tiết học Tuyên dương. *HS đọc CN trong SGK -Đọc nhóm 2, đồng thanh *QS tranh trả lời câu hỏi. - 2 bạn đang ngắm chim bay trên trời xanh. -HS đọc cá nhân -2 HS đọc lại câu * HS mở vở tập viết -Lớp đọc thầm. -HS viết bài vào vở *Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: -HS đọc tên bài luyện nói: ngón tay, em út,sau rốt. HSø trả lời câu hỏi Các bạn khác lắng nghe để bổ sung -Lên chỉ trước lớp. - Em thấy ngón út so với các ngón khác nhỏ hơn. -Nêu theo thực tế. -GT theo thực tế. -Đàn vịt con không đi cùng nhau . -Đi sau cùng còn gọi là sau rốt. * Vần ut,ưt Học sinh đọc lại bài -HS lắng nghe Luyện đọc : Bµi ®· häc trong tuÇn Mơc tiªu :-Cđng cè vỊ vÇn : ¨t-©t,«t-¬t, et-ªt,ut - ưt - RÌn kÜ n¨ng ®äc viết tiÕng tõ ,c©u cã chøa vÇn ®· häc ë trong bµi «n -H/s chËm tiÕn n¾m ®­ỵc vÇn vµ tiÕng tõ trong bµi . -GD h/s ch¨m häc bµi . II/§å dïng d¹y häc : Gv: B¶ng phơ ,bé ch÷ III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Néi dung Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1, Giíi thiƯu bµi 2, LuyƯn ®äc vÇn-8-10p 2.LuyƯn ®äc tiÕng ,tõ ,c©u

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan17.doc
Tài liệu liên quan