Giáo án tổng hợp lớp 2, học kì I - Năm 2015 - 2016 - Tuần 9

- Gọi HS đọc bài: Bàn tay dịu dàng và TLCH.

- Nhận xét

- Nêu mục tiêu của tiết học.

- GVnêu yêu cầu và hình thức kiểm tra.

- Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc.

- Yêu cầu HS đọc và trả lời 1 câu hỏi.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc.

- GV NX từng HS.

 

- Gọi 1 HS khá đọc thuộc.

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc.

- Gọi 2 HS đọc lại.

 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Gọi 1 HS đọc các từ trong ngoặc đơn

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi rồi tự làm bài.

 

doc18 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 2, học kì I - Năm 2015 - 2016 - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cách đọc. - Gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. - Luyện đọc cả bài. * Tổ chức thi đọc. - Nhận xét giờ học - 3 HS đọc, lớp theo dõi nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc và trả lời câu hỏi. - Cả lớp đọc thầm. - HS nối tiếp đọc. - Cả lớp đọc thầm. - 1 HS đọc. - Trao đổi N2 - HS nối tiếp nêu. - 2 HS đọc. - Lắng nghe. - 3 HS đọc nối tiếp( 2 lần) - 3 HS đọc. - HS xung phong. TIẾNG VIỆT(TĐ): ÔN TẬP TIẾT 2 Đọc thêm bài: Mít làm thơ I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Đọc đúng, rõ ràng từng đoạn, bài đã học trong 8 tuần đầu. Phát âm rõ, đọc đúng tốc độ. - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, cả bài; Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học. Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì?. Biết xếp tên riêng ngời theo thứ tự bảng chữ cái. - Đọc trôi chảy,lưu loát bài: Mít làm thơ. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ(3- 5’) 2. Bài mới HĐ1: Kiểm tra đọc tiếng.( 5- 7 HS) 5-7’) HĐ2Đặt câu theo mẫu Ai là gì ( 5-7’) HĐ3:Xếp tên riêng người theo thứ tự ( 10-12’) HĐ4: Luyện đọc ( 5- 7’) 3. Củng cố ( 2’) - Gọi HS nêu các từ chỉ sự vật: Chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. - GVnêu yêu cầu và hình thức kiểm tra. - Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc. - Yêu cầu HS đọc và trả lời 1 câu hỏi. - Gọi HS nhận xét bạn đọc. - GV NX từng HS. - Gọi 1 HS mẫu - Yêu cầu HS tự làm vào vở nháp, HS chỉ đặt 1 câu. - Gọi HS đọc lại các câu vừa đặt. - Gọi HS đọc yêu cầu. Hỏi: Kể tên các nhân vật trong các bài tập đọc ở tuần 7 và 8 - Gọi HS nêu, GV ghi bảng. - Yêu cầu HS trao đổi nhóm bàn sau đó làm vào vở BT. - Theo dõi giúp HS. - Huy động kết quả chữa bài. - Gọi HS đọc lại tên các NV theo TT. - GV đọc bài: Mít làm thơ. - Hướng dẫn cách đọc và đọc từ khó. - Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn - Luyện đọc cả bài. * Tổ chức thi đọc. - Nhận xét giờ học - 2HS nêu, lớp theo dõi nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc và trả lời câu hỏi. - Cả lớp đọc thầm. - HS thực hiện yêu cầu. - 2 HS đọc. - 1 HS đọc. - HS nối tiếp kể. - Trao đổi N2 - HS nối tiếp nêu. - Lắng nghe. - 3 HS đọc nối tiếp( 2 lần) - 2 HS đọc. - HS xung phong. Ô.L.Tiếng việt:: LV: Bµi 17 I . Môc tiªu -Gióp HS cñng cèviÕt ®óng ,®Ñp,®Òu nÐt c¸c ch÷ k, kh, K, Kh nÐt ®øng, cì nhá -BiÕt nèi nÐt viÕt ®óng c¸c tõ øng dông: kẽo kẹt, khúc khích, Khánh Hòa, Kính trên nhường dưới, Khó khăn khắc phục, Kề vai sát cánh II.§å dïng d¹y häc: -GV: MÉu ch÷ k, kh, K, Kh nÐt ®øng, bảng phụ III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung - thêi gian Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I/ Bài cũ 5p II/ Bài mới HĐ1.H­íng dÉn viÕt ch÷ k, kh, K, Kh 10p) HĐ 2.HD viÕt tõ øng dông(8-10p) HĐ3.Thùc hµnh (14p) 4. Cc-dÆn dß (1p) G đọc cho H viết bảng con Cho H viết bảng con h, H, gọi H nhận xét GV thiệu bài mới -GV treo mÉu ch÷ k, kh, K, Kh cho H quan s¸t và thảo luận theo nhóm 6 Ch÷ k viÕt cao mÊy li,gåm mÊy nÐt? Ch÷ K viết hoa viÕt cao mÊy li,gåm mÊy nÐt? Gọi đại diện nhóm trình bày G viÕt mÉu -Gäi H ®äc kẽo kẹt, khúc khích, Khánh Hòa, Kính trên nhường dưới, Khó khăn khắc phục, Kề vai sát cánh -G gi¶i thÝch nghÜa c¸c tõ øng dông -Cho H quan sát vµ nhËn xÐt ®é cao, kho¶nh c¸ch, c¸ch ®¸nh dÊu thanh. Gọi đại diện nhóm trình bày G viết mẫu: kẽo kẹt, Khánh Hòa Cho H viết bảng con Cùng H chữa bài ở bảng con -G cho H viÕt bµi.G theo dâi, uèn n¾n. -G nhËn xÐt bài viết H. Bình chọn các nhóm học tốt Làm theo yêu cầu Viết và nhận xét bài Nhận xét -Quan s¸t, TLN 6 Đại diện nhóm trình bày Quan sát Cá nhân đọc Quan s¸t, nhËn xÐt theo N6 Đại diện nhóm trình bày H khác nhận xét H quan sát Viết bảng con: kẽo kẹt, Khánh Hòa ViÕt bµi c¸ nh©n Nghe Nêu ý kiến OÂ. L TOAÙN: LUYEÄN TAÄP PHEÙP COÄNG COÙ TOÅNG BAÈNG 100 THÖÏC HAØNH ÑO DUNG TÍCH VÔÙI ÑÔN VÒ ÑO LÍT. I.Muïc tieâu.Giuùp H cuûng coá. - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã tæng b»ng 100 - BiÕt céng nhÈm c¸c sè trßn chôc - BiÕt gi¶i bµi to¸n víi 1 phÐp céng cã tæng b»ng 100. -Thöïc haønh ño dung tích vôùi ñôn vò lít thaønh thaïo. *H tiếp thu chậm:Laøm ñöôïc baøi vôùi toác ñoä chaäm hôn. -Reøn KN ñaët tính vaø giaûi toaùn, ño dung tích vôùi ñôn vò lít.. -GDHS yeâu thích hoïc moân toaùn. II.Ñoà duøng daïy hoïc. Chai, ca, can lít. Vôû BTT/T42 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc. Noäi dung -TG Hoaït ñoäng G Hoaït ñoäng H 1.Baøi cuõ 5p 2.Thöïc haønh BT1-ÑTRT 6-8p BT2. Tính nhaåm 6-8p BT3.Giaûi toaùn.7-9p BT4.Thöïc haønh ñong dung tích.4-6p Daën doø. HDñaët tính roài tính 75+25 91+9 Goïi H neâu caùch tính Chöõa baøi HDlaøm VBT in trang 42 Cho H laøm baûng con. 4H laøm baûng lôùp. Cho H neâu caùch tính Chöõa baøi. Goïi H ñoïc yeâu caàu Laøm baûng con Goïi H ñoïc BT HD laøm baøi caù nhaân, 1H laøm baûng lôùp. Cho H thöïc haønh ñong 1l, 2l, 3l nöôùc. Goïi moät soá nhoùm thöïc hieän. GVkeát luaän. 2H laøm baûng lôùp Neâu caùch tính Laøm baøi caù nhaân Neâu caùch tính Chöõa baøi. Ñoïc yeâu caàu Laøm baøi caù nhaân Chöõa baøi. Ñoïc BT Laøm baøi caù nhaân Chöõa baøi Thöïc haønh nhoùm 6 2nhoùm thöïc haønh tröôùc lôùp. HDTH: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố - Biết nói lời mời, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản. - Trả lời được câu hỏi về thầy giáo( cô giáo) lớp 1 của em. Viết được khoảng 4, 5 câu nói về cô giáo, thầy giáo lớp 1. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 3-5’) 2. Bài mới Bài 1: Tập nói.... ( 10’) Bài 2: đặt câu theo mẫu ( 10-12’) Bài 3. Viết đoạn văn ( 10’) 3. Củng cố.(2’) - GV gọi HS đọc thời khoá biểu hôm sau. Ngày mai có mấy tiết... - Nêu mục tiêu của tiết học. - Treo bảng phụ. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu 1 HS tình huống a - YC học sinh suy nghĩ và nói lời mời. - YC HS nhớ lại cách nói lời chào khi gặp bạn bè. Cùng bạn đóng vai , 1 bạn đến chơi, 1 bạn là chủ nhà. - Gọi 1 số cặp lên đóng vai trước lớ - Nhận xét bổ sung. - Yêu cầu HS làm tương tự với các bài còn lại. - Huy động kết quả chữa bài. - Treo bảng phụ. - Gọi HS đọc yêu cầu. - GV nêu từng câu hỏi - Yêu cầu HS trả lời liền mạch 4 câu hỏi. YC nói phải chân thật. - Yêu cầu HS tập nói trong nhóm. - GV theo dõi giúp HS - Gọi 2-3 HS nói trước lớp .- Gọi HS đọc yêu cầu. GV nêu: Yêu cầu các em viết các câu trả lời bài 2 vào vở, chú ý viết liền mạch. - Gọi 3-5 HS đọc bài viết. - Nhận xét - Nhận xét giờ học - Cả lớp theo dõi. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm. - Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa mời bạn vào nhà chơi. - HS thực hành theo nhóm2 - Lớp theo dõi nhận xét. - HS làm vào vở BT. - 2 HS đọc lại bài làm. - 1 HS đọc yêu cầu. - HS trả lời. - 3 HS nói , lớp nhận xét. - Thực hiện theo yêu cầu. - Theo dõi, nhận xét. - 1 HS đọc - Cả lớp viết bài vào vở. Một số em đọc bài - Nhận xét. Thứ ba ngày 13/10/2015 TIẾNG VIỆT(CT): ÔN TẬP TIẾT 3 Đọc thêm bài: Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Đọ đúng, rõ ràng từng đoạn, bài đã học trong 8 tuần đầu. Phát âm rõ, đọc đúng tốc độ. - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, cả bài; Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học. -Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật. - Đọc trôi chảy, dứt khoát: Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A II. Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Giới thiệu bài HĐ1: Kiểm tra đọc tiếng. ( 5- 7 HS) (5-7’) HĐ2:Tìm từ chỉ hoạt động ( 5-7’) HĐ3: Đặt câu ( 10-12’) HĐ4: Luyện đọc ( 5- 7’) 3. Củng cố ( 2’) - Nêu mục tiêu của tiết học. - GVnêu yêu cầu và hình thức kiểm tra. - Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc. - Yêu cầu HS đọc và trả lời 1 câu hỏi. - Gọi HS nhận xét bạn đọc. - Gọi đọc yêu cầu - Gọi 1 HS đọc lại bài : Làm việc thật là - Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi tìm và ghi ra giấy nháp. - Gọi HS nêu. - GV nhận xét chốt các từ chỉ HĐ. - Gọi HS đọc lại các từ đó. - Gọi HS đọc yêu cầu. a. Một con vật. b. Một đồ vật. c. Một loài cây và một loài hoa. - Theo dõi giúp HS. - Huy động kết quả chữa bài. - Gọi HS đọc lại các câu vừa đặt. - GV đọc bài: Danh sách học sinh - Hướng dẫn cách đọc rõ ràng, dứt khoát. - Gọi HS đọc nối tiếp từng câu. - Luyện đọc cả bài. - Nhận xét giờ học - 2HS nêu, lớp theo dõi nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc và trả lời câu hỏi. - Cả lớp đọc thầm. - HS thực hiện yêu cầu. Thảo luận nhóm 2 Đại diện nhóm nêu Cá nhân đọc -1 HS đọc. Cho H thảo luận nhóm 6 và làm bài - 2HS đọc - Lắng nghe. - HS đọc nối tiếp câu - 3 HS đọc Toán: LUYỆN TẬP/T43 I.Mục tiêu: Giúp học sinh. - Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít. - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước.... - Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít. H tiếp thu chậm làm bài 1,2,3; HSNK làm thêm bài 4 II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III.Các hoạt động dạy học. Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 5’) 2. Bài mới Luyện tập Bài 1: Tính( 8- 10’) Bài 2: Số ( 5-10’) Bài 3 Giải toán ( 8-10’) 3. Củng cố( 2’) - Gọi 1 HS lên bảng làm BT 4 Trang 42. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. -Hướng dẫn HS làm bài tập - Yêu cầu bài tập là gì? - GV ghi lần lựơt từng phép tính, yêu cầu HS làm bảng. - Huy động kết quả chữa bài.( lưu ý kết quả kèm tên đơn vị). - Củng cố cách thực hiện phép cộng có tên đơn vị lít. - Yêu cầu bài tập là gì? - GV giúp HS hiểu lệnh của bài toán qua các thông tin trên hình vẽ. - Gọi HS nêu từng bài toán. - Yêu cầu HS Trao đổi và nêu phép tính của bài toán. - Gọi 1 HS lên bảng viết số. - Nhận xét chốt kết quả đúng. - Gọi 1 HS đọc bài toán. + Bài toán có dạng gì? - Yêu cầu HS tự giải vào vở, 1 HS làm bảng phụ. Giúp HS: Muốn biết thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu em làm tính gì? - Huy động kết quả chữa bài. Yêu cầu HS trình bày bài giải. - Nhận xét chốt lời giải đúng. - Nhận xét giờ học - Về làm các bài tập ở VBT - Cả lớp theo dõi. - Lắng nghe. - Tính - HS thực hiện yêu cầu. - HS nêu kết quả. - HS nêu:Điền số - HS lắng nghe. - 3 HS nêu. - Trao đổi N2. - Theo dõi nhận xét. - 1 HS đọc bài toán - Dạng ít hơn. Bài giải Số lít dầu thùng thứ hai có là: 16 - 2 = 14( lít) đáp số: 14 lít dầu - HS đổi vở kiểm tra kq. Tiếng việt(KC): ÔN TẬP TIẾT 4-ĐỌC THÊM BÀI: MÍT LÀM THƠ I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Đọ đúng, rõ ràng từng đoạn, bài đã học trong 8 tuần đầu. Phát âm rõ, đọc đúng tốc độ. - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, cả bài; Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học. - Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Cân voi. Tốc độ viết 35 chữ/ phút -Đọc được bài: Mít làm thơ II. Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ; 2-5’ 2. Bài mới HĐ1: Kiểm tra đọc tiếng. ( 5- 7 HS) (5-7’) HĐ2: Luyện viết chính tả 15’ HĐ3: Luyện đọc ( 5- 7’) 3. Củng cố(3’) - Gọi HS lên bảng làm BT 3. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. - GVnêu yêu cầu và hình thức kiểm tra. - Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc. - Yêu cầu HS đọc và trả lời 1 câu hỏi. - Gọi HS nhận xét bạn đọc. - GV đọc bài viết Cân voi - Gọi 2 HS đọc lại bài. + Đoạn văn kể về ai? + Lương Thế Vinh đã làm gì? + Đoạn văn có mấy câu? + Những từ nào được viết hoa? * Hướng dẫn viết từ khó. GV đọc cho HS viết: Lương Thế Vinh, xuống thuyền. - GV đọc bài, yêu cầu HS viết bài vào vở. - Đọc lại toàn bài. Nhận xét. - GV đọc bài: Mít làm thơ - Hướng dẫn cách đọc - Chia đoạn, gọi HS đọc nối tiếp đoạn. - Luyện đọc cả bài. - Nhận xét giờ học - 2HS nêu, lớp theo dõi nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc và trả lời câu hỏi. - Cả lớp lắng nghe. -2HS đọc. - Trạng nguyên Lương Thế - Dùng trí thông minh để cân voi. - HS nêu - Cả lớp viết bảng con. - Cả lớp viết vào vở. - Đổi vở soát lỗi. - Lắng nghe. - 4 HS đọc nối tiếp. - 2 HS đọc Thứ tư ngày 14/10/2015 TIẾNG VIỆT(TĐ) ÔN TẬP TIẾT 5 Đọc thêm bài: Cái trống trường em I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Đọc đúng, rõ ràng từng đoạn, bài đã học trong 8 tuần đầu. Phát âm rõ, đọc đúng tốc độ. - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, cả bài; Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học. - Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh. BT2 - Đọc trôi chảy, lưu loát bài : Cái trống trường em. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc, tranh. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ(3’) 2. Bài mới HĐ1: Kiểm tra đọc tiếng .( 5- 7 HS) (5-7’) HĐ2: Trả lời câu hỏi về nội dung tranh .( 17-20’) HĐ3: Luyện đọc ( 5- 7’) 3. Củng cố(2’) - Gọi HS lên bảng làm BT 3. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. - GVnêu yêu cầu và hình thức kiểm tra. - Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc. - Yêu cầu HS đọc và trả lời 1 câu hỏi. - Gọi HS nhận xét bạn đọc. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - GV treo 4 bức tranh có ghi gợi ý. - Yêu cầu HS quan sát kĩ từng bức tranh, đọc câu hỏi và trả lời. Các câu trả lời phải tạo thành một câu chuyện. Câu hỏi gợi ý: + Hằng ngày ai đưa Tuấn đi học. + Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn? + Tuấn làm gì để giúp mẹ? + Tuấn đến trường bằng cách nào? - Yêu cầu HS tự làm bài. - GV theo dõi giúp HS. - Gọi 1 số HS đọc bài viết. - GV đọc bài: cái trống trường em. - Hướng dẫn cách đọc, đọc đúng nhịp - Gọi HS đọc nối tiếp khổ thơ. - Luyện đọc cả bài. - Nhận xét giờ học - 2HS nêu, lớp theo dõi nhận xét. - Lắng nghe. - Cả lớp đọc thầm. - Quan sát tranh. - Cả lớp viết vào vở. - 3-5 HS đọc - Lắng nghe. - 4 HS đọc nối tiếp. - 2 HS đọc Toán: LUYỆN TẬP CHUNG/T44 I. Mục tiêu: Giúp học sinh. - Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị kg, lít. - Biết số hạng, tổng. - Biết giải bài toán với một phép cộng. Bài 1( dòng 1,2,) HS tiếp thu chậm làm được Bài 1( dòng 1,2,) bài 2, Bài3 (cột 1,2,3) bài 4 HSNK làm thêm bài 5 -Rèn kĩ năng tính và giải toán cho H ,4, II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: ( 3- 5’) 2. Bài mới Bài 1( dòng 1,2) ( 7-10’) Bài 2: Số( 5’) Bài 3: Viết số thích hợp( cột 1,2,3) ( 5-7’) Bài 4: Giải toán ( 7-8’) 3. Củng cố.2’ - Gọi HS lên bảng làm BT3/ T 43. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. - Gọi HS nêu yêu cầu. GV ghi Bảng các phép tính. - Yêu cầu HS làm vào vở nháp. - Huy động kết quả chữa bài: Yêu cầu HS nêu kết quả. - Nhận xét chốt cách tính cộng có nhớ trong phạm vi 100. - BT yêu cầu gì? - Yêu cầu HS nhìn hình vẽ SGK và trao đổi nhóm nêu kết quả. - Gọi HS nêu kết quả cần điền. - Nhận xét chôt kết quả đúng: H1: 45kg; H2: 45lít. - Nêu yêu cầu của bài tập. - BT yêu cầu tính gì? - Yêu cầu HS viết KQ ở bảng con. - Chữa bài: Gọi HS nêu kết quả. Củng cố cách tìm tổng. - GV treo bảng phụ - Gọi HS nhìn tóm tắt nêu bài toán. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Giúp HS: Muốn biết cả hai lần bán đợc bao nhiêu kg gạo em làm tính gì? - Theo dõi giúp HS làm bài. - Huy động kết quả chữa bài. - Nhận xét chốt lời giải đúng. - Nhận xét giờ học. - Theo dõi, nhận xét. - Lắng nghe. - 1 HS đọc. - Thực hiện yêu cầu. - HS nêu kết quả. - Viết số. - Trao đổi nhóm đôi. - HS nêu. - 1 HS nêu. - Tính tổng. - HS làm bảng con. - 2 HS nêu bài toán. - 1 HS làm bảng phụ Bài giải Cả 2 lần bán đợc số kg gạo là + 38 = 83( kg) Đáp số: 83 kg gạo Tiếng việt(TV) ÔN TẬP TIẾT 6 Đọc thêm bài: Mua kính I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Đọc đúng, rõ ràng từng đoạn, bài đã học trong 8 tuần đầu. Phát âm rõ, đúng tốc độ. - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, cả bài; Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống cụ thể. BT2 ; đặt được dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẩu chuyện. BT3 - Đọc trôi chảy, lưu loát bài : Mua kính II. Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài mới 2: Kiểm tra đọc tiếng .( 5-7 HS) (5-7’) 3. HD làm BT Bài 1:Cảm ơn, xin lỗi Bài 2: Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.( 10-12’) * Luyện đọc ( 5- 7’) 3. Củng cố(2’) - Nêu mục tiêu của tiết học. - GVnêu yêu cầu và hình thức kiểm tra. - Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc. - Yêu cầu HS đọc và trả lời 1 câu hỏi. - Gọi HS nhận xét bạn đọc. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS trao đổi nhóm 2: 1HS nêu câu hỏi, 1 HS trả lời. * HS1: Cậu sẽ nói gì khi bạn hướng dẫn cậu gấp thuyền. * HS2: Tớ sẽ nói: Cảm ơn cậu đã giúp mình biết gấp thuyền. - Yêu cầu HS tự trao đổi thời gian (2’) - Gọi 1 số cặp nói trước lớp. - Nhận xét - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm, 1 HS làm bảng. - Huy động kết quả chữa bài, kết luận lời giải đúng. - GV đọc bài: Mua kính. - Hướng dẫn cách đọc - Gọi HS đọc nối tiếp khổ thơ. - Luyện đọc cả bài. - Nhận xét giờ học - Lắng nghe. - Đọc và trả lời câu hỏi. - Cả lớp lắng nghe. -1HS đọc. - Thực hiện yêu cầu - Lắng nghe. - HS trao đổi nhóm 2 - 3- 5 cặp nói, lớp theo, dõi nhận xét. - Cả lớp đọc thầm. - 1 HS làm bảng phụ. - Lắng nghe. - 4 HS đọc nối tiếp. - 2 HS đọc Thứ năm ngày 15/10/2015 Toán: ÔN TẬP PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Thuộc bảng 6,7, 8, 9 cộng với một số - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn , ít hơn liên quan đến đơn vị kg, lít - Biết nhận dạng hình chữ nhật, nối các điểm cho trước để tạo thành hình chữ nhật. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT in trang 46 III. Các hoạt động dạy học. Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 5-7’) 2. Bài mới Luyện tập Bài 1Tính ( 5-7’) Bài 2: ĐTRT ( 5-8’) Bài 3: Giải bài ( 7- 8) Bài 4: Số( 3- 5’) 3. Củng cố( 2’) - Gọi HS lên bảng 6,7,8,9, cộng với 1 số - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. - Hướng dẫn HS làm bài tập. - Gọi đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài cá nhân 2H làm bảng lớp Gọi H chữa bài Gọi H đọc yêu cầu .- BT yêu cầu gì? Cho H làm bảng con Gọi H chữa bài - Nhận xét chốt kết quả đúng. - Gọi H đọc bài toán Cho H làm bài cá nhân, 1H làm bảng phụ - Huy động kết quả chữa bài. Củng cố giải toán dạng nhiều hơn. - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS quan sát các điểm ở VBT và trao đổi nhóm đôi tìm cách vẽ hình tứ giác, hình chữ nhật. - Gọi đại diện 2 nhóm làm bài trả lời. - Nhận xét chốt. G hệ thống bài - Nhận xét giờ học. Cá nhân đọc - Cả lớp theo dõi nhận xét - 1 HS đọc: Tính - HS thực hiện yêu cầu. - 2- 3 HS đọc. - 1 HS nêu yêu cầu. Đặt tính rồi tính Làm bảng con Chữa bài, H nêu cách làm - 2 H đọc bài toán. - 1 HS làm bảng phụ, lớp làm vở. Thảo luận nhóm 2 Đại diện 2 nhóm thi vẽ hình TIẾNG VIỆT(CT): OÂN TAÄP (TIEÁT 8) ÑOÏC THEÂM BAØI : ÑOÅI GIAØY. I.Muïc tieâu: - Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn (baøi ) taäp ñoïc ñaõ hoïc trong 8 tuaàn ñaàu.Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi, traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung cuûa baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn(hoaëc) baøi thô ñaõ hoïc. -Cuûng coá voán töø qua troø chôi oâ chöõ. -Ñoïc ñuùng ñoaïn baøi: Ñoåi giaøy. -GDHS haêng say ñoïc saùch. II.Ñoà duøng daïy hoïc: - Vôû BT Tieáng vieät. III.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu: ND – TL Giaùo vieân Hoïc sinh HÑ 1:Kieåm tra ñoïc thuoäc loøng 5-7’ HÑ2:Troø chôi oâ chöõ 15’ HÑ3: Ñoïc theâm 5-8p HÑ 4: Cuûng coá daën doø: 3’ -Kieåm tra nhöõng HS chöa ñoïc vaø HS tieát tröôùc chöa hoïc thuoäc -Nhaän xeùt -Ñoïc noäi dung caùch chôi. -HD HS caùch chôi. -Chia nhoùm. GV ñoïc baøi HD ñoïc theo caù nhaân, nhoùm, lôùp. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS. -Thöïc hieän theo yeâu caàu. 1hS ñoïc laïi. -Thaûo luaän theo N6 ghi ra giaáy. -Caùc nhoùm laàn löôït ñoïc caâu hoûi. Nhoùm 2 ñoaùn – ñuùng thì ñöa ra caâu hoûi ñeå nhoùm 3 traû lôøi D1: Phaán D6, Hoa D2: Lòch D 7: Tuû D 3: Quaàn D8: Xöông D 4: Tí hon D9: Ñen D 5: Buùt D10: gheá -Haøng doïc: Phaàn thöôûng. Nghe Ñoïc caù nhaân, nhoùm, lôùp. -Veà nhaø töï laøm baøi taäp TẬP LÀM VĂN: ÔN TẬP TIẾT 9 I.Mục tiêu: –Giúp H biết đọc thầm mẩu chuyện: Đôi bạn và biết chọn ý đúng trả lời. -Xác định được mẩu câu theo kiểu Ai là gì? - Rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung mẩu chuyện, xác định mẩu câu Ai là gì? II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học. ND -TG HĐ của GV HĐ của HS 1. Ổn định 2. Bài mới HĐ1: Làm bài cá nhân(20-22’) HĐ2: Chữa bài 11-13p 3. Củng cố ( 1p) Cho H tự đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn và làm cá nhân các câu ở VBT in Gọi 2H đọc bài Đôi bạn Huy động kết quả Búp bê làm những việc gì? Dế Mèn hát để làm gì? Khi nghe Dế Mèn nói Búp Bê đã làm gì? Vì soa Búp Bê cảm ơn Dế Mèn? Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì? G hệ thống bài - Nhận xét giờ học Đọc và làm bài cá nhân trong nhóm 2H đọc, lớp đọc thầm Cá nhân trả lời OÂN LUYEÄN TOAÙN: LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá: Kó naêng tính coäng (nhaåm, vieát) keå caû coäng caùc soá ño vôùi ñôn vò laø kg vaø lít Giaûi baøi toaùn veà tìm toång cuûa hai soá. Laøm quen vôùi baøi toaùn traéc nghieäm coù 4löïa choïn. -GDHS yeâu thích hoïc toaùn. II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: -Vôû BT toaùn in trang 45 II. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL Giaùo vieân Hoïc sinh HÑ 1: Cuûng coá caùch coäng 15’ HÑ 2: Giaûi baøi toaùn 8’ HÑ 3: Laøm quen baøi taäp traéc nghieäm 7 – 8’ Cuûng coá – daën doø: 3’ Baøi 1: Chia lôùp 2 daõy vaø yeâu caàu thöïc hieän vaøo baûng con. Baøi 2: Veõ leân baûng nhö saùch giaùo khoa. Baøi 3: Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Baøi 4: Cho HS ñoïc baøi. Baøi 5Cho HS quan saùt SGK. -Em thaáy caân nhö theá naøo? -2 Quaû caân coù maáy kg? -Tuùi gaïo coù quaû caân maáy kg? -Vaäy tuùi gaïo naëng kg? -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS. -Nhoùm 1:Coät 1, 4. -Nhoùm 2: coät 2,3. 16+5 =21 4 + 16 = 20 27 + 8 = 35 3 + 47 = 50 44 + 9 = 53 5+ 35 = 40 -Quan saùt vaø neâu yeâu caàu. -Laøm baûng con. a)25kg + 20 kg = 45 kg b)15 l + 30 l = 45 l -Laøm vaøo vôû. -1HS leân baûng laøm. -Ñoåi vôû kieåm tra laãn nhau. -2HS ñoïc theo toùm taét. -Giaûi vaøo vôû. -Caû hai laàn baùn ñöôïc soá kg gaïo 45 + 38 = 83 (kg) Ñaùp soá: 83 kg -Quan saùt -Thaêng baèng 4kg 1kg -Naëng 3 kg -Laøm baøi vaøo baûng con. c- : 3kg -Laøm laïi caùc baøi taäp. Ô.L. TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP TIẾT 10 I.Mục tiêu:KT viết theo mức độ cần đạt Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Dậy sớm .Tốc độ viết 35 chữ/ phút. Không mắc quá 5 lỗi trong bài.Trình bày sạch sẽ khoa học, Viết được đoạn văn ngắn theo câu hỏi gợi ý nói về chủ điểm nhà trường II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học. ND -TG HĐ của GV HĐ của HS 1Ổn định 1p 2. Bài mới HĐ1: Kiểm tra viết(15’) HĐ2: Luyện viết đoạn văn 15-18p 3. Củng cố ( 1p) - Nêu mục tiêu của tiết học. - GVnêu yêu cầu và hình thức kiểm tra. * GV đọc bài viết Dậy sớm G nói cách trình bày và tư thế ngồi viết - GV đọc bài, yêu cầu HS viết bài vào vở. - Đọc lại toàn bài. * Luyện viết đoạn văn Cho H làm bài văn cá nhân. Theo dõi giúp đỡ một số em lúng túng Gọi một số em đọc bài viết GV-H nhận xét - Nhận xét giờ học - Lắng nghe. Nghe - Cả lớp viết vào vở. - Đổi vở soát lỗi. - Lắng nghe. Làm bài cá nhân -HS theo gợi ý viết về em và trường em Một số em đọc bài Thứ sáu ngày 9/10/2015 Toán: TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG I.Mục tiêu: Giúp học sinh - Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số )bằng sử dụng mối liên hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính. - Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. - Biết giải bài toán có 1 phép trừ -H tiếp thu chậm làm được bài1(a,b,c,d,e), Bài 2( cột 1,2,3) -HSNK làm thêm bài 3 II. Đồ dùng dạy học: Phóng to hình vẽ ở SGK.Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài mới HĐ1:Giới thiệu kí hiệu chữ và cách tìm một số hạng (12- 15’) Bài 1: Tìm x( theo mẫu) ( a, b, c,d, e) ( 8- 10’) Bài 2( cột 1,2,3) ( 7- 8’) 2. Củng cố 1-2p - Nêu mục tiêu của tiết học. - Treo hình vẽ phóng to. - YC HS đọc phép tính và tự ghi vào vở. - GV ghi bảng: 6 + 4 = 10 6 = 10- 4 4 = 10 – 6 - Yêu cầu HS nêu nhận xét: Mỗi số hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia. - GV cho HS quan sát hình vẽ cột giữa bài học và nêu bài toán. GV nêu: Số ô vuông bị che lấp là số cha biết. Ta gọi x, lấy x + 4 = 10. ? Trong phép cộng này x gọi là gì. ? Muốn tìm số hạng x ta làm tn. - Chốt và ghi bảng cách tìm số hạng - Gọi 3- 5 HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu. - Gọi HS phân tích mẫu. - Yêu cầu HS tự làm bài. - HS làm 3 bài đầu. - Theo dõi giúp HS làm bài. - Huy động kết quả chữa bài. ? Muốn tìm số hạng ta làm thế nào. - GV treo bảng phụ. - Yêu cầu của BT là gì? - Muốn tìm số hạng ta làm thế nào? - Yêu cầu HS ghi kết quả vào vở, 1 HS làm bảng phụ. - Theo dõi giúp HS làm bài. - Huy động kết quả chữa bài. Muốn tìm m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 9.doc
Tài liệu liên quan