Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 9

Nêu nội dung của tiết học.

 

-Làm thăm viết tên bài tập đọc đã học.

-Nêu câu hỏi về nội dung bài tập đọc.

-Nhận xét

-Ghi lại tên sự vật được so sánh với nhau trong câu sau.

-Nhấn mạnh yêu cầu của bài.

-Nhận xét- chữa.

-Cho HS lµm vµo v

-Chấm- nhận xét.

* GV cho HS luyện đọc thêm bài Đơn xin vào Đội.

 

doc20 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghĩ làm miệng Bài 4 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng - Nhận xét tiết học -Yªu cÇu HS vỊ nhµ lµm bµi tËp. Học sinh làm bài 2 Học sinh theo dõi HS nhắc lại Quan sát và đưa dụng cơ ïê- ke HS quan sát theo dõi - HS đọc yêu cầu Một HS lên bảng làm - cả lớp làm vào VBT - HS vÏ theo yªu cÇu -Một HS đọc yêu cầu bài Trao đổi nhóm 3 HS lên làm –cả lớp làm nháp -Một HS đọc yêu cầu Góc vuông đỉnhM, cạnhMQ; MP Góc không vuông đỉnh E, cạnh ; EC, ED..... Làm bảng con D . 4 - HS nghe và thực hiện ở nhà ?&@ Buỉi chiỊu TiÕt 1: tn&xh: «n tËp con ng­êi vµ søc kháe (t1) I. MỤC TIÊU - Giúp HS kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc vỊ cơ quan : Hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh: cÊu t¹o ngoµi, chức n¨ng, gi÷ vƯ sinh . - BiÕt kh«ng dïng c¸c chÊt ®éc h¹i ®èi víi søc khoỴ nh­ thuèc l¸, ma tuý, r­ỵu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phiếu ghi các câu hỏi ôn tập để HS rút thăm . - Các hình trong SGK trang 36 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Bài cũ (3-5 ph) 2.Bài mới HĐ1:Trò chơi: ai nhanh-ai đúng (25-30 ph) 3. Củng cố dặn dò(1-2 ph) - Yêu cầu 2 HS lên trả bài. + Một HS nêu thời gian biểu của mình + Khi ngủ những cơ quan nào của cơ thể được nghỉ ngơi ? - Giới thiệu bài, ghi bảng - Đưa ra một số câu hỏi quy định thời gian mỗi câu . Câu 1: Nêu tên các cơ quan đã học Câu 2 : Nêu chức năng của cơ quan hô hấp ? Câu 3 : Nêu chức năng của cơ quan tuần hoàn ? Câu 4 : Nêu chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu ? Câu 5 : Nêu chức năng của cơ quan thần kinh ? Câu 6 , 7 ,8 , 9 :Nêu cách giữ vệ sinh của từng cơ quan ? Đưa ra thang điểm cụ thể ? - Nhận xét tiết học VỊ nhµ «n bµi Hai HS lên bảng trả lời - HS tham khảo theo nhóm 3 HS lên bốc thăm câu hỏi trả lời -Hô hấp , tuần hoàn , bài tiết nước tiểu , cơ quanthần kinh. -Trao đổi khí giữa cơ thểvà môi trường bên ngoài . -Vận chuyển máu đi khắp cơ thể Thận lọc máu lấy ra những chất thải nuớc tiểu . Bãng đái chứa nước tiểu Não và tuỷ sống là trung ương các cơ quan HS trả lời Trả lời tiếp sức theo tổ HS khác nhận xét ghi điểm - HS nghi nhớ và thực hiện ?&@ TiÕt 2: ChÝnh t¶: «n tËp(t4)-L®: mĐ v¾ng nhµ ngµy b¶o I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: *Kiểm tra đọc lấy điểm : - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( tốc độ khoảng 55 tiếng/ phút ) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài. -Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai làm gì? ( BT 2 ) -Nghe viết đúng , trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài chính tả ( Bt 3 ) tốc độ viết khoảng 55 chữ / 15 phút ) không mắc quá 5 lỗi trong bài. - HS luyện đọc thêm bài: Mẹ vắng nhà ngày bão. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - HS : Sách giáo khoa,vở. - GV : Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8.BT2 SGK,bảng phụ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH HĐ1 Ôn Luyện cách đặt câu hỏi cho các bộ phận câu: Ai làm gì? (10phút) HĐ2: Nghe – viết chính tả. (18phút) HĐ3: Luyện đọc (10p) Củng cố, dặn dò -Gọi HS đọc yêu cầu bài 2. -Gọi HS đọc 2 câu văn a,b. H. Bộ phận nào trong 2 câu trên được in đậm? H. Vậy ta phải đặt câu hỏi nào cho bộ phận này? -Yêu cầu HS làm bài . -GV gọi HS sửa bằng nêu miệng. -GV đọc đoạn văn Gió heo may . H.Gió heo may báo hiệu mùa nào? H. Cái nắng mùa hè đi đâu? -Y cầu HS đọc thầm và tìm từ khó. -GV gạch chân từ khó, đọc từ khó để HS viết bảng con, bảng lớp. -GVđọc cho HS viết. -Thu vở chấm.(5vở) -Nhận xét bài của HS. * GV cho học sinh luyện đọc thêm bài :Mẹ vắng nhà ngày bão. - Yêu cầu hs đọc và tìm hiểu nội dung bài đọc -Nhận xét tiết học - Dặn hs về nhà ôn lại bài -1 HS đọc. - HS đọc. -Bộ phận: chơi cầu lông, đánh cờ , học hát và múa,ai. a.Làm gì? b.Ai ( làm gì) - HS làm bài vào vở, từng HS lên bảng sửa bài. a,Ở câu lạc bộ, các bạn (em) làm gì? b,Ai thường đến câu lạc bộ vào ngày nghỉ? -Gió heo may báo hiệu mùa thu. -cái nắng thành thóc vàng, ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng quả bưởi -HS đọc thầm, tìm và nêu từ khó. -HS đọc từ khó. -HS viết bảng con. 3HS viết bảng lớp. -HS viết bài vào vở. -HS thu vở chấm. - HS đọ bài mẹ vắng nhà ngày bảo. - HS đọc kết hợp trả lời câu hỏi tìm hiểu bài. - HS nghe và thực hiện. ?&@ TiÕt 3: ¤n luyƯn TiÕng ViƯt «n c¸c bµi tËp ®äc tuÇn 7 - tuÇn 8 I. MỤC TIÊU -Cđng cè vµ rÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng cho HS. - §äc tr«i ch¶y c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tuần 7- 8 - HS yÕu vµ HS TB ®äc ®ĩng, kh¸ tr«i ch¶y. HS k + G b­íc ®Çu biÕt ®äc diƠn c¶m. - Cđng cè HS n¾m ch¾c néi dung c¸c bµi tËp ®äc ®ã. ii. ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài mới HĐ 1: «n kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng.( 20 - 22 p) Ho¹t ®éng 2: Tỉ chøc trß ch¬i: Thi ®äc ®ĩng, ®äc hay ( 8 - 10 phĩt ) -Nêu mục đích, yêu cầu tiết học -Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc ë tuÇn 7,8 GV ghi b¶ng. -Tỉ chøc cho HS «n l¹Þ lÇn l­ỵt tõng bµi ®äc : * TrËn bãng d­íi lßng ®­êng -Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng đoạn tr­íc líp (chĩ ý HS Y)-Theo dâi,chØnh sưa lçi cho tõng HS. -GV theo dâi, nh¾c nhë HS ®äc ng¾t, nghØ ®ĩng. -Gäi HS ®äc l¹i c¶ bµi. -Yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung cđa bµi. *C¸c bµi: BËn; C¸c em nhá vµ cơ giµ;TiÕng ru.(Thùc hiƯn t­¬ng tù) -Tỉ chøc cho HS «n l¹i bµi: -Chia líp thµnh 4 nhãm thi ®äc ®ĩng, ®äc hay bµi tËp ®äc võa «n. -Gäi HS nhËn xÐt. -NxÐt, tuyªn d­¬ng nhãm , c¸ nh©n ®äc hay nhÊt. - HS nắm yêu cầu tiết học -Nh¾c tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc ë tuÇn 7,8. -Nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. -C¸ nh©n ®äc c¶ bµi, líp theo dâi -HS nh¾c l¹i néi dung cđa bµi -Chia nhãm cư ®¹i diƯn tham gia ch¬i. - NhËn xÐt b¹n ®äc. -NhËn xÐt c¸c nhãm ®äc. ?&@ Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1: TËp ®äc: «n tËp(t3)- L§: chĩ sỴ vµ b«ng b»ng l¨ng I. MỤC ĐÍCH YÊUCẦU: * Kiểm tra đọc lấy điểm : - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( tốc độ khoảng 55 tiếng/ phút ) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài. - HS K+G tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ ( tốc độ trên 55 tiếng / phút ) - Đặt được 2-3 câu theo đúng mẫu :Ai là gì ?. (BT 2 ) - Hoàn thành được đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường ( xã, quận, huyện ) theo mẫu .( Bt 3 ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -HS: Vở bài tập . -GV: Phiếu ghi tên từng bài tập đọc.Mẫu đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH H động 1 : Kiểm tra tập đọc.( 10phút) H Đ2: HDHS làm bài tập2 (10phút) H động 3: Hướng dẫn làm bài 3. (10phút HĐ3: Luyện đọc(10p) a/ Kiểm tra lấy điểm tập đọc . -Yêu cầu HS lên bốc thăm bài đọc . -Yêu cầu HS đọc từng đoạn . - GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc . - NhËn xÐt * Lưu ý : với HS còn hạn chế,thời gian chuẩn bị dài hơn HS khá, giỏi. -Yêu cầu HS đọc bài tập 2. -Yêu cầu HS làm miệng . -Yêu cầu các em làm vào vở -Yêu cầu HS đọc bài của mình làm. -GV nhận xét bài làm của HS. -Yêu cầu HS đọc bài tập 3. -GV phát phiÕu . -Y cầu HS TLN, làm bài tập . -Yêu cầu các nhóm dán kết quả trước lớp . -GVn xét về nội dung điền và hình thức trình bày đơn. * GV cho học sinh luyện đọc thêm bài : Chú sẻ và bông hoa bằng lăng. -HS lên bốc thăm, về xem lại bài khoảng 2p -HS đọc bài - HS trả lời. -2 HS đọc bài . -Một số HS làm miệng . -HS líp làm vở. -Bố em là công nhân nhà máy điện . -Chúng em là học trò chăm ngoan . -Mẹ em là giáo viên tiểu học . - HS đọc bài làm , lớp nhận xét. - 2 HS đọc bài - Cả lớp theo dõi. -Các nhóm thực hiện theo yêu cầu. - Đại diện 4 nhóm dán và đọc lá đơn của nhóm mình trước lớp . -HS theo dõi. - HS luyện đọc và tìm hiểu bài đọc ?&@ TiÕt 2: To¸n: Thùc hµnh nhËn biÕt vµ vÏ gãc vu«ng I. MỤC TIÊU Giúp HS: - Biết cách dùng ê - ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông, góc không vuông - Biết cách dùng ê - ke để vẽ góc vuông - Giáo dục tính nhanh, chính xác II. CHUẨN BỊ: - Ê ke III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.Bài cũ (3-5 ph) 2.Bài mới HD Thực hành (25-30 ph) 3. Cđng cè- Dặn dò (1-2 ph) Yêu cầu 2 HS lên làm bài 2,3 - NhËn xÐt, - Giới thiệu bài.... ghi bảng Bài 1: HDHS cách đặt ê-ke để vẽ o Bài 2: HDHS dùng ê - ke kiểm tra Yêu cầu HS làm bảng con Vậy hình a,b có bao nhiêu góc vuông? Bài 3 : - HDHS quan sát nhận biết -Yêu cầu HS thực hành - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau. HS làm bài 2, 3 - Một HS đọc yêu cầu đề Một HS lên bảng làm mẫu 1 bài - HS làm vào vở bài tập Đổi vở kiểm tra. - HS đọc yêu cầu bài HS tự làm vào bảng con a. Có 4 góc vuông b. Có 2 góc vuông - HS đọc yêu cầu bài - HS thảo luận cặp - Hai HS lên làm cả lớp làm vào vở -HS làm cá nhân ?&@ TiÕt 3: TiÕng Anh: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ TiÕt 4: Thđ c«ng: «n tËp chđ ®Ị: phèi hỵp gÊp, c¾t d¸n h×nh(t1) I. MỤC TIÊU - ¤n tËp, cđng cè kiÕn thøc, kÜ n¨ng phèi hỵp gÊp, c¾t, d¸n ®Ĩ lµm ®å ch¬i. - Lµm ®­ỵc Ýt nhÊt 2 ®å ch¬i ®· häc.(HS K - G lµm ®­ỵc Ýt nhÊt 3 ®å ch¬i) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu các bài đã học. - Tranh quy trình gấp, cắt . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ (3-5 ph) 2. Bài mới : HĐ3:Học sinh thực hành nhắc lại các bài đã học(5p) HĐ 2: Thực hành (25-28 ph) 3.Củng cố dặn dò(3 ph) - Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại các bước gấp, cắt hoa - Giới thiệu bài ghi bảng - Yêu cầu học sinh nhắc lại các bài đa õhọc tuần 1 đến nay. - Treo tranh quy trình - GV nêu yêu cầu tiết học. Biết cách làm và thực hiện các thao tác đã làm ởnhững tiết học trước. Sản phẩm phải được làm theo qui trình, các nếp gấp, cắt phải thẳng, phẳng. - Các hình phối hợp như ngôi sao 5 cánh lá cờ đỏ sao vàng phải cân đối. GV tổ chức cho các em làm bài qua thực hành gấp, cắt dán một trong các sản phẩm đãhọc. - Đánh giá sản phẩm Nhận xét tiết học - Học sinh nêu và thực hành - Một học sinh nhắc lại - Quan sát tranh quy trình - Học sinh thực hành - Học sinh thực hành - Học sinh thực hành - Học sinh thực hành - Nộp sản phẩm -Trưng bày theo tổ. ?&@ Buỉi chiỊu: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y Thứ t­ ngày 15 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1,2: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ TiÕt 3: LuyƯn tõ & C©u: «n tËp (t5)- L§: Mïa thu cđa em I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Lựa chọn từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ chỉ sự vật ( BT 2 ) - Đặt được 2-3 câu t theo mẫu Ai làm gì? ( BT 3 ) - HS luyện đọc thêm bài: Mùa thu của em. - Học sinh có ý thức häc bµi II. CHUẨN BỊ: - B¶ng phơ cho BT2 -Vë bµi tËp III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động 1 : Ôn luyện , củng cố vốn từ. (15p) Hoạt động 2 : Ôn luyện đặt câu theo mẫu Ai làm gì?(15 phút) Hoạt động 3 LuyƯn ®äc (10p) -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2. -Treo bảng phụ ghi bài 2. - Yêu cầu HS Làm bài. -Gọi HS nhận xét và giải thích vì sao lại chọn từ đó -Thu bài chấm - sửa bài . Nhận xét . Bài 2 : Yêu cầu đọc đề . -Yêu cầu HS tự làm bài.( Giúp đỡ những em chậm) -Gọi HS nhận xét, sửa bài. -Giáo viên nhận xét, sửa sai. -GV cho HS đọc bài làm trước lớp. * GV cho học sinh luyện đọc thêm bµi Mùa thu của em. -HS đọc yêu cầu bài 2. -HS đọc đoạn văn. -Lớp suy nghĩ và tự làm vào vở bài tập.1 HS lên bảng sửa bài. Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại dính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, tinh tế đến vậy. -HS nhận xét và giải thích. - Theo dõi sửa bài. - HS đọc yêu cầu bài tập. -3 HS lên bảng - Lớp làm vào vở. - Học sinh nhận xét. - 3-5 HS đọc. - HS luyƯn ®äc bµi theo yªu cÇu gv ?&@ TiÕt 4: To¸n: ®Ị- ca- mÐt, hÐc- t«- mÐt I. MỤC TIÊU Giúp HS: - Nắm đựoc tên gọi, kí hiệu của đề -ca - mét và héc - tô - mét - Nắm được quan hệ giữa đề -ca -mét và héc - tô - mét - Biết đổi từ đề - ca - mét , ø héc - tô - mét ra mét III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC A. Bài cũ (3 ph) B. Bài mới 1. GT bài 2.GT đơn vị dam, hm ( 10 ph) 3. HDHS làm bài tập ( 18-20 ph) C. Củng cố dặn do ø(3 ph) Yêu cầu HS lên bảng làm. - Theo dâi - nhËn xÐt. - Giới thiệu bài.... ghi bảng - Em hãy kể các đơn vị đo độ dài mà em đã học ? GV( đưa bảng ) Gt 2 đơn vị đo độ dài như SGK + §Ị- ca - mét viết tắt dam 1dam = 10m + Héc -tô - mét viết tắt hm 1hm = 10 dam 1hm = 100 m - Cho HS ước lượng 1dam Bài 1: Yêu cầu điền số Ỵêu cầu HS làm bảng con Bài 2 : a. 4dam = m HDHS 4 dam = 40 m b.Viết số thích hợp 4 dam = 40 m Đại diện 3 tổ lên thi đua - GV cïng c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Bài 3 : Yêu cầu HS làm vào vở -Theo dâi giĩp ®ì hs yÕu. -Yªu cÇu c¶ líp ®ỉi vë kiĨm tra - Nhận xét tiết học - Yªu cÇu c¶ líp vỊ nhµ lµm l¹i bµi tËp Một HS vẽ góc vuông Một HS dùng ê- ke kiểm tra góc của hình cho sẵn - m , dm , cm , mm , km - HS quan sát theo dõi - HS đọc ĐT – CN HS đọc ĐT – CN Một HS đọc yêu cầu bài 1hm =100m 1m = 10dm 1dam = 10m 1m = 100cm 1hm = 10dam 1cm = 10mm 1km = 1000m 1m = 1000mm HS đọc yêu cầu bài 3 HS lên làm- cả lớp làm vào nháp 7dam = 70m 7hm = 700m 8dam = 80m 5hm = 500m 9dam = 90m 9hm = 900m -Theo dâi nhËn xÐt Cả lớp làm vào vở 25dam + 50dam = 75dam 45dam – 26dam = 29dam -VỊ nhµ lµm l¹i bµi tËp. ?&@ Buỉi chiỊu: sinh ho¹t chuyªn m«n ?&@ Thứ n¨m ngày 16 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ Buỉi chiỊu TiÕt 1: TËp viÕt: «n tËp(t6)- L§: Ngµy khai tr­êng I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - HS chọn từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ chỉ sự vật ( BT 2 ) - Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu. ( BT 3 ) . -HS luyện đọc thêm bài: ngày khai trường. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Phiếu ghi sẵn các bài thơ , đoạn văn có yêu cầu học thuộc lòng trong SGK . -Bài tập 2 chép vào 4 tờ giấy to và bút dạ . Bài tập 3 viết bảng lớp . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh H động 1 : Ôn luyện củng cố vốn từ .(15 phút) Hoạt động 2. Ôn luyện về cách dùng dấu phẩy .(15 ) Hoạt động 3 LuyƯn ®äc(10p) Bài 2 : - Gọi HS đọc đề . - Phát giấy và bút cho các nhóm . - Hướng dẫn phân biệt màu sắc: trắng tinh, đỏ thẫm, vàng tươi bằng trực quan. - Yêu cầu làm bài . - Gọi đ diện nhóm dán bài lên bảng. - Chốt lại lời giải đúng . Xuân về , cây cỏ trải một màu xanh non . Trăm hoa đua nhau khoe sắc . Nào chị hoa huệ trắng tinh , chị hoa cúc vàng tươi , chị hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh cô em vi- ô -lét tím nhạt mảnh mai .Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ . - Gọi HS đọc bài . - Yêu cầu làm bài . * GV chốt lời giải đúng : + Hằng năm, cứ vào đầu tháng chín ,các trường lại khai giảng năm học mới . + Sau ba tháng hè tạm xa trường, chúng em náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn +Đúng 8 giờ , trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ . * GV cho học sinh luyện đọc bµi Ngµy khai tr­êng. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. -HS chia 4 nhóm và nhận đồ dùng học tập. - Các nhóm tự làm bài . - Dán bài lên bảng, nhóm trưởng đọc lại đoạn văn đã điền đủ vào chỗ trống -HS theo dõi. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - HS làm bài vào vở 3 em lên bảng , mỗi em làm một câu . Lớp dùng bút chì đánh dấu vào SGK . - Nhận xét bài . -HS theo dõi. - HS luyệnđọc và tìm hiểu bài đọc TiÕt 2: To¸n: b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi I. MỤC TIÊU Giúp HS - Nắm được bảng đơn vị đo độ dài , bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn vµ ng­ỵc l¹i. - BiÕt c¸ch ®ỉi sè ®o ®é dµi cã hai tªn ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o ®é dµi cã mét tªn ®¬n vÞ ®o II. CHUẨN BỊ: -Bảng kẻ sẵn các dòng các cột như ở khung bài học chưa viết sẵn chữ số . III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bài cũ 2.Bài mới HĐ1: GT bảng đơn vị đo độ dài (12-15ph) HĐ2: Thực hành (15- 18 ph) 3.Cđng cè- Dặn dò (5 ph) - Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài 2b -NhËn xÐt - Giới thiệu bài..... ghi bảng - Em hãy nêu các đơn vị đo độ dài đã được học ? - GV ghi lần lượt lên bảng - HD tiếp để rút ra bảng đơn vị đo độ dài như SGK Bài 1 : Yêu cầu HS làm bảng con Lµm dßng 1,2,3 NhËn xÐt, ch÷a bµi Bài 2: Điền số Giúp đì đối tượng học sinh yếu. Bài 3 : Yêu cầu HS làm vào vở (cét 1) Cho HS ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra kÕt qu¶ Nhận xét tiết học Tổ chức trò chơi để củng cố kiến thức. Hai HS làm bài 2b + km , hm , dam , m , dm , cm , mm + HS đọc đồng thanh – cá nhân +Một HS lên bảng làm –cả lớp làm vào bảng con . 1km = 10hm 1m = 10dm 1km = 1000m 1m = 100cm 1hm = 10dam 1m =1000mm HS chơi trò chơi tiếp sức 8hm = 800m 8m = 80dm 9hm =900m 6m =800cm 7dam = 70m 8cm = 80mm 3dam = 30m 4dm = 400mm Một HS lên làm –cả lớp làm vào vở 25m x 2 = 50m 36hm : 3 = 12hm - HS chơi theo yêu cầu TiÕt 3: H§NGLL: ATGT Bµi 3: BIĨN B¸O HIƯU giao th«ng §¦êNG Bé I. MỤC TIÊU - HS nhËn biÕt h×nh d¸ng, mµu s¾c vµ hiĨu ®­ỵc néi dung hai nhãm biĨn b¸o hiƯu giao th«ng: BiĨn b¸o nguy hiĨm, biĨn chØ dÉn. - HS gi¶i thÝch ®­ỵc ý nghÜa c¸c biĨn b¸o hiƯu. - HS biÕt nhËn d¹ng vµ vËn dơng, hiĨu biÕt vỊ biĨn b¸o hiƯu khi ®i ®­êng ®Ĩ lµm theo hiƯu lƯnh cđa biĨn b¸o hiƯu. - BiĨn b¸o hiƯu giao th«ng lµ hiƯu lƯnh chØ huy giao th«ng, mäi ng­êi ph¶i chÊp hµnh II. CHUẨN BỊ: C¸c biĨn b¸o giao th«ng. B¶ng nhãm. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. HĐ1:Ơn bài cũ, 2,HĐ2: Bài mới - Giới thiệu bài 3. Củng cố, dặn dị - Tổ chức cho H chơi trị chơi chia nhĩm với ba loại biển báo đã học ở lớp 2 - HD học sinh cách chơi và cho H chơi - Nhận xét đánh giá - Nêu mục đích yêu cầu tiết học - Giới thiệu về các loại biển báo hiệu giao thơng mới. Biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn - GV chia lớp thành 4 nhĩm, mỗi nhĩm 2 loại biển. - Y/C H nhận xét, nêu đặc điểm từng loại biển + Màu sắc? + Hình dáng? + Hình vẽ trong? - Y/c các nhĩm trình bày - GV viết nội dung các nhĩm trình bày lên bảng và H bổ sung - Giáo viên giới thiệu biển báo hiệu + Biển 204: Vẽ hai mũi tên màu đen ngược chiều nhau: Biển báo hiệu đường hai chiều. + Biển 210: Vẽ hàng rào màu đen: Biển báo hiệu giao nhau với đường sắt cĩ rào chắn ... Dặn học sinh an tồn trên đường bộ - H chia nhĩm - H theo dõi và thực hiện - H theo dõi - H theo dõi - Thực hiện chia nhĩm - Các nhĩm quan sát biển báo - Đại diện từng nhĩm trình bày - H bổ sung nội dung cịn thiếu hoặc bị sai. - Theo dõi - Ghi nhớ đi đường an tồn Thứ s¸u ngày 17 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1: TËp lµm v¨n: «n tËp (tiÕt 8) I. Mơc tiªu: Giúp học sinh: -Đọc hiểu để trả lời các ý đúng , sai trong các câu hỏi bài “ Mùa hoa sấu “ -Tìm được các hình ảnh so sánh có trong bài và viết ra -Biết chọn từ để thay thế theo yêu cầu bài II.Đồ dùng dạy – học. Vở bài tập III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bài mới. a-Giới thiệu bài b. Thực hành. Luyện đọc 15’ Kiểm tra đọc hiểu 15’ chấm và nhận xét (8-10p) 2.Củng cố dặn dò: 2’ - Dẫn dắt – ghi tên bài - Gv tổ chức cho HS đọc bài: Mùa hoa sấu -Học sinh đọc cá nhân, nhóm - Gọi học sinh đọc nối tiếp đoạn trước lớp - HS- GV nhận xét - Yêu cầu học sinh đọc theo nhóm 2 - Thi đọc - Nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay đọc tốt - Yêu cầu học tự đọc và trả lời các câu hỏi -GV chấm bài và nhận xét -Nhận xét tiết học. -Dặn dò về nhà đọc lại bài - Học sinh lắng nghe -HS luyện đọc bài: Mùa hoa sấu - Học sinh đọc nối tiếp đoạn - Học sinh làm vào vở bài tập - HS đọc theo nhóm 2 - Các nhóm thi đọc - Nhận xét, bình chọn -Học sinh tự làm vào vở bài tập -Về đọc lại bài ở nhà. ?&@ TiÕt 2: TN&XH: «n tËp: con ng­êi vµ søc kháe (t2) I. MỤC TIÊU - Vẽ tranh vận động mọi người sống lành mạnh , không sử dụng các chất độc hại như thuốc lá , rượu , ma tuý II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Tranh ảnh trong SGK ( hoặc sưu tầm ) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung gi¸o viªn häc sinh 1/ Bài cũ 2/ Bài mới HĐ2:Vẽ tranh HS vẽ tranh mọi người sống lành mạnh không dùng các chất độc hại như thuốc lá , bia , rượu , ma tuý . 3 / Củng cố dặn dò -Yêu cầu 4 HS lên bảng -NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ -Giới thiệu bài..... ghi bảng Yêu cầu mỗi nhóm chọn một đề tài để vẽ -Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng thảo luận để đưa ra các ý tưởng nên vẽ Yêu cầu các nhóm treo tranh -Gi¸o viªn nhËn xÐt chèt ý ®ĩng. -Nhận xét , dặn dò -Cho líp h¸t mét bµi. -Mỗi HS nêu 1 cơ quan và chức năng của cơ quan đó Nhóm 1: Chọn đề tài vận động không hút thuốc lá . Nhóm 2: Chọn đề tài vận động không uống rượu Nhóm 3: Chọn đề tài không sử dụng ma tuý. -Các nhóm cùng vẽ theo đề tài tự chọn -3 tranh của 3 nhóm -Các nhóm nhận xét cho nhau - Hs l¾ng nghe - HS líp h¸t ?&@ TiÕt 3: To¸n: LUYƯN TËP I. Mơc tiªu : Giúp HS - B­íc ®Çu biÕt ®äc, viÕt sè ®o ®é dµi cã hai tªn ®¬n vÞ ®o. - BiÕt c¸ch ®ỉi sè ®o ®é dµi cã hai tªn ®¬n vÞ ®o thµnh sè do ®é dµi cã mét tªn ®¬n vÞ ®o ( nhá h¬n ®¬n vÞ ®o kia ) II. CHUÈN BÞ: - Phiếu học tập BT3 III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC . N¤I dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1.Bài cũ ( 3-5 ph) 2.Bài mới. *HDHS làm bài tập. (28- 30 ph) 3. Củng cố dặn dò ( 3 ph) - Yêu cầu 3 HS đọc bảng đơn vị đo độ dài - Giíi thiƯu bµi Yêu cầu HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài Nêu VD nh­ bµi 1a Bài 1: GV làm mẫu 3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm 3m 4cm = 300cm + 4cm=304cm Bài 2:Tính 8dam + 5dam = ..... 57hm – 28hm =..... 12km x 4 = ..... Bài 3 : Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 6m 3cm ... 7cm 6m 3cm ...6m 6m 3cm ...630cm 6m 3cm ...603cm - Đưa đáp án , đại diện nhóm chấm chéo . Nhận xét , dặn dò Chuẩn bị tiết sau. - Hai HS lên đọc + km, hm, dam, m , dm, cm, mm + Nhận biết và đọc + HS nhận biết cách đổi + HS làm bảng con 3m 2cm = 302cm 4m 7dm = 47dm 4m 7cm = 407cm 9m 3cm = 903cm + HS làm vào vở 8dam + 5dam = 23dam 57hm – 28hm = 28hm 12km x 4 = 48km + Mỗi nhóm làm 2 bài trên phiếu giao việc . 6m 3cm < 7cm 6m 3cm > 6m 6m 3cm < 630cm 6m 3cm = 603cm -Các nhóm chấm bài chéo cho nhau. - HS nghe và thực hiện yêu cầu ?&@ TiÕt 4: TiÕng Anh: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ Buỉi chiỊu TiÕt 1: ChÝnh t¶: «n tËp(tiÕt9) I. MơC tiªu: -Rèn kĩ năng viết chính tả: Nghe – viết chính xác đoạn văn Gió heo may. Tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc bµi thơ lục bát. - Rèn kĩ năng viết đoạn văn: Hs viết được đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em. II. CHUÈN BÞ : - vë BT. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : nd gi¸o viªn häc sinh 1.Giới thiệu bài 2. H­íng dÉn HS viết chính tả 3. H­íng dÉn viÕt ®o¹n v¨n 3Củng cố dặn dò - Ghi bảng -GV đọc 1 lần bài thơ -Gäi 1 HS ®äc l¹i bài thơ Bài thơ thuộc thể thơ gi? Yêu cầu HS viết từ khó ra nháp Đưa ra từ sai phổ biến: cỈm cơi, bỈm m«i, ngät ngµo Cho HS tù ch÷a lçi GV đọc thong thả Theo dâi giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu §äc cho HS dß bµi Chấm 1 số bài – Nhận xét Cho HS ch÷a lçi sai vµo vë - Yªu cÇu häc sinh viÕt ®o¹n v¨n ng¾n 5-7 c©u kĨ vỊ t×nh c¶m cđa bè mĐ hoỈc ng­êi th©n cđa em ®èi víi em. - Gỵi ý th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 9- L3 chua sua.doc
Tài liệu liên quan