Giáo án Tuần 23 Lớp 2

Hướng dẫn học TV

LUYỆN ĐỌC: Nội quy đảo Khỉ

I.MỤC TIÊU

 - Biết nghổ hụi ủuựng chỗ, đọc rõ ràng, rành mạch được từng điều trong bản nội quy.

 - Hieồu và có ý thức tuân theo noọi qui.

 - Khi đến thăm quan du lịch tại Đảo Khỉ chính là được nâng cao về ý thức BVMT.

II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC:

 - Bảng phụ viết sẵn 2 điều trong bản nội quy.

 - Một bảng nội quy của nhà trường.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 

doc53 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 23 Lớp 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
______________ Hoạt động tập thể Nghe kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ I. mục tiêu: -HS biết được một số mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ -Kính yêu Bác Hồ và có ý thức học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ II. Chuẩn bị: -Các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ -Tranh ảnh minh họa -Một số bài hát,bài thơ về Bác Hồ III. Các bước tiến hành: Bước 1:Chuẩn bị -GV tìm kiếm và chuẩn bị một số mẩu chuyện, tranh ảnh về tấm gương đạo đức của Bác Hồ phù hợp với lứa tuổi HS -HS sưu tầm số mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ để có thể tham gia kể cùng GV Bước 2:Kể chuyện -Lớp hát bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng -Giáo viên kể chuyện cho HS nghe chú ý kết hợp giữa trình bày bằng lời với sử dụng tranh ảnh minh họa -Sau mỗi lần kể GV dừng lại hỏi HS :Câu chuyện các em vừa nghe nói về đức tính gì của Bác Hồ? Đồng thời GV hỏi HS xem có câu chuyện nào khác nói về đức tính này không -GV mời 1 số HS thêm những câu chuyện khác nói về về tấm gương đạo đức của Bác Hồ mà các em sưu tầm cho cả lớp nghe -HS trình bày một số tiết mục văn nghệ về Bác Hồ Bước 3 Kết thúc -HS phát biểu suy nghĩ của em sau khi nghe kể chuyện về Bác Hồ -GV nhắc nhở HS học tập,rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ Bước 4 :Củng cố nhận xét giờ học -GV NX giờ học  ____________ __________________________________________ Hướng dẫn học Toán LUYỆN TẬP I.MỤC TIấU - Laọp được baỷng chia 3. - Nhớ được bảng chia 3. - Biết giaỷi bài toaựn coự moọt pheựp chia( trong bảng chia 3). II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: - Chuaồn bũ caực taỏm bỡa, moói taỏm bỡa coự 3 chaỏm troứn. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 3-5 ph 5 ph 5 ph 10 ph 15 ph 1. Kieồm tra baứi cuừ: 2. Baứi mụựi: a. OÂn taọp pheựp nhaõn 3: b. Hỡnh thaứnh pheựp chia 3: c. Nhaọn xeựt: d. Laọp baỷng chia 3: e. Thửùc haứnh: CỦNG CỐ , DẶN Dề - Gv gaộn leõn baỷng 4 taỏm bỡa, moói taỏm bỡa coự 3 chaỏm troứn. + Moói taỏm bỡa coự 3 chaỏm troứn, 4 taỏm bỡa coự taỏt caỷ maỏy chaỏm troứn? + Haừy neõu pheựp tớnh thớch hụùp ủeồ tỡm soỏ chaỏm troứn coự trong caỷ 4 taỏm bỡa? - Treõn caực taỏm bỡa coự 12 chaỏm troứn. Bieỏt moói taỏm bỡa coự 3 chaỏm troứn. Hoỷi coự maỏy taỏm bỡa? + Haừy vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp ủeồ tỡm soỏ taỏm bỡa maứ baứi toaựn yeõu caàu - Tửứ pheựp nhaõn 3 laứ 3 x 4 = 12, ta coự pheựp chia 3 laứ 12 : 3 = 4. - Tửứ 3 x 4 = 12 ta coự 12 : 3 = 4 - Gv cho hs laọp baỷng chia 3. -Gv hỡnh thaứnh cho hs moọt vaứi pheựp chia. - Toồ chửực cho hs ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng baỷng chia. * Baứi 1: Tớnh nhaồm: * Baứi 2: Gv toựm taột baứi leõn baỷng: * Baứi 3: Soỏ? - Gv keỷ saỹn baứi leõn baỷng. - Cho hs ủoùc laùi baỷng chia. - Coự 12 chaỏm troứn. - Pheựp tớnh 3 x 4 = 12 - Coự 4 taỏm bỡa - Hs vieỏt: 12 : 3 = 4 - Hs ủoùc “Mửụứi hai chia ba baống boỏn. - Hs tự laọp baỷng chia. 3 : 3 = 1 18 : 3 = 6 6 : 3 = 2 21 : 3 = 7 9 : 3 = 3 24 : 3 = 8 12 : 3 = 4 27 : 3 = 9 15 : 3 = 5 30 : 3 = 10 - Hs ủoùc CN, ẹT nhieàu laàn. - Hs tớnh nhaồm vaứ neõu keỏt quaỷ: 6 : 3 = 2 3 : 3 = 1 15 : 3 = 5 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 30 : 3 =10 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 -1 hs ủoùc ủeà baứi. 1 hs ủoùc toựm taột baống lụứi. Toựm taột Coự 24 hoùc sinh : 3 toồ Moói toồ : hoùc sinh? Baứi giaỷi Soỏ hoùc sinh moói toồ coự laứ: 24 : 3 = 8 (hoùc sinh) ẹaựp soỏ: 8 hoùc sinh. - 2, 3 hs leõn baỷng laứm baứi: SBC 24 12 21 27 30 3 15 18 SC 3 3 3 3 3 3 3 3 T 8 4 7 9 10 9 5 6 IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Thứ tư ngày 8 thỏng 2 năm 2017 Đạo đức Tiết: 23 Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại ( T1) I.MỤC TIấU - Neõu ủửụùc moọt soỏ yeõu caàu toỏi thieồu khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi. VD: Bieỏt chaứo hoỷi vaứ tửù giụựi thieọu; noựi naờng roừ raứng, leó pheựp ngaộn goùn; nhaỏc vaứ ủaởt ủieọn thoaùi nheù nhaứng. - Bieỏt xửỷ lớ moọt soỏ tỡnh huoỏng ủụn giaỷn, thửụứng gaởp khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi. - Bieỏt : Lũch sửù khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi laứ bieồu hieọn cuỷa neỏp soỏng vaờn minh. II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: - Boọ ủoà chụi ủieọn thoaùi. - VBT. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 10 ph 10 ph 10 ph Hoaùt ủoọng 1: Thaỷo luaọn nhoựm. * Muùc tieõu: Giuựp hs bieỏt bieồu hieọn veà moọt cuoọc noựi chuyeọn ủieọn thoaùi lũch sửù. * Caựch tieỏn haứnh: Hoaùt ủoọng 2: Saộp xeỏp caõu thaứnh ủoaùn hoọi thoaùi. * Caựch tieỏn haứnh: Hoaùt ủoọng 3: Thaỷo luaọn nhoựm * Muùc tieõu: Hs bieỏt caàn phaỷi laứm gỡ khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi. * Caựch tieỏn haứnh: CỦNG CỐ , DẶN Dề - Gv neõu noọi dung ủoaùn hoọi thoaùi. - ẹaứm thoaùi. + Khi ủieọn thoaùi reo, baùn Vinh laứm gỡ vaứ noựi gỡ? + Baùn Nam hoỷi thaờm Vinh qua ủieọn thoaùi nhử theỏ naứo? + Em coự thớch caựch noựi chuyeọn cuỷa hai baùn khoõng? Vỡ sao? + Em hoùc ủửụùc gỡ qua hoọi thoaùi treõn? * GVKL: Khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi, em caàn coự thaựi ủoọ lũch sửù, noựi naờng roừ raứng, tửứ toỏn. - Gv vieỏt caực caõu troùng ủoaùn hoọi thoaùi naứo ủoự leõn 4 taỏm bỡa lụựn. Moói caõu vieỏt vaứo moọt taỏm bỡa. - Gv mụứi 4 hs caàm 4 taỏm bỡa ủoự ủửựng thaứnh haứng ngang vaứ laàn lửụùt tửứng em ủoùc to caực caõu treõn taỏm bỡa cuỷa mỡnh. Sau ủoự moọt soỏ HS leõn saộp xeỏp laùi vũ trớ caực taỏm bỡa cho hụùp lyự. Caực em caàm caực taỏm bỡa seừ di chuyeồn theo sửù saộp xeỏp cuỷa baùn. * Gv keỏt luaọn veà caựch saộp xeỏp ủuựng nhaỏt. + ẹoaùn hoọi thoaùi treõn dieón ra khi naứo? + Baùn nhoỷ trong tỡnh huoỏng ủaừ lũch sửù khi noựi ủieọn thoaùi chửa? Vỡ sao? - Gv phaựt phieỏu thaỷo luaọn vaứ yeõu caàu hs thaỷo luaọn theo nhoựm 4. + Haừy neõu nhửừng vieọc caàn laứm khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi? + Lũch sửù khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi theồ hieọn ủieàu gỡ? - Yeõu caàu ủaùi dieọn tửứng nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn. - Caực nhoựm theo doừi, nhaọn xeựt boồ sung. * Gv keỏt luaọn veà vieọc caàn laứm vaứ khoõng neõn laứm khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi Giaựo dục tử tửụỷng. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - Hs ủoựng vai hoọi thoùai. - Baùn Vinh nhaỏc maựy vaứ noựi: Aloõ! Toõi xin nghe. - Chaõn baùn ủaừ heỏt ủau chửa? - Hs tửù traỷ lụứi. - Hs nhaọn xeựt. - VD : ẹoaùn hoọi thoaùi. - A loõ, toõi xin nghe. - Chaựu chaứo baực aù. Chaựu laứ Mai. Chaựu xin pheựp ủửụùc noựi chuyeọn vụựi baùn Ngoùc. - Chaựu caàm maựy chụứ moọt chuựt nheự! - Daù chaựu caỷm ụn baực. - Hs thửùc haứnh theo hửụựng daón cuỷa gv. - Hs tửù traỷ lụứi. - Hs thaỷo luaọn nhoựm theo caực caõu hoỷi vaứ ghi laùi caực vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi. VD: Caực vieọc caàn laứm khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi laứ: + Nhaỏc oỏng nghe nheù nhaứng. + Tửù giụựi thieọu mỡnh. + Noựi naờng nheù nhaứng, tửứ toỏn roừ raứng. + ẹaởt oỏng nghe nheù nhaứng. * Caực vieọc khoõng neõn laứm khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi laứ: + Noựi troỏng khoõng. + Noựi beự quaự. + Noựi to quaự. + Noựi quaự nhanh. + Noựi khoõng roừ raứng. IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Luyện từ và câu Tiết: 23 Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? I.MỤC TIấU - Xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp. - Bieỏt ủaởt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi có cụm từ nhử theỏ naứo ? II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: Bảng phụ, vở bài tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 3-5 ph 5 ph 10 ph 10 ph 1. Kieồm tra baứi cuừ: 2. Baứi mụựi:a. Giụựi thieọu baứi: b. Hửụựng daón laứm baứi taọp: CỦNG CỐ , DẶN Dề * Baứi taọp 1: - Gv treo tranh aỷnh 16 loaứi thuự. - Gv nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. * Baứi taọp 2: - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. * Baứi taọp 3: a) Traõu caứy raỏt khoỷe. b) Ngửùa phi nhanh nhử bay. c) Thaỏy moọt chuự ngửùa beựo toỏt ủang aờn coỷ, soựi theứm roỷ daừi. d) ẹoùc xong noọi quy, khổ naõu cửụứi khaứnh khaùch. Gv nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Yeõu caàu hs veà nhaứ hoaứn thaứnh BT vaứo VBT -1 hs ủoùc yeõu caàu. - Hs laứm vaứo VBT. - 2, 3 hs ủoùc keỏt quaỷ baứi laứm: * Thuự dửừ – nguy hieồm: - Hoồ, baựo, gaỏu, lụùn loứi, choự soựi, sử tửỷ, boứ rửứng, teõ giaực. * Thuự khoõng nguy hieồm: - Thoỷ, ngửùa vaốn, khổ, vửụùn, soực, choàn, caựo, hửụu. -1 hs ủoùc yeõu caàu, caỷ lụựp ủoùc thaàm theo. - Hs laứm nhaồm baứi taọp trong ủaàu. - Tửứng caởp hs thửùc haứnh hoỷi - ủaựp trửụực lụựp. a) Thoỷ chaùy nhanh nhử bay/ b) Soực chuyeàn tửứ caứnh naứy sang caứnh khaực thoaờn thoaột. / c) Gaỏu ủi laàm luừi./ d) Voi keựo goó raỏt khoỷe./ -1 hs ủoùc yeõu caàu, caỷ lụựp ủoùc thaàm theo. - Tửứng caởp hs trao ủoồi, ủaởt caõu hoỷi cho boọ phaọn caõu ủửụùc in ủaọm. - Hs tieỏp noỏi nhau phaựt bieồu yự kieỏn. a) Traõu caứy nhử theỏ naứo? b) Ngửùa phi nhanh nhử theỏ naứo? IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Toán Tiết: 113 Một phần ba I.MỤC TIấU - Nhaọn bieỏt(bằng hình ảnh trực quan) “ Moọt phaàn ba”, bieỏt ủoùc , vieỏt . - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau. II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: - Caực maỷnh bỡa hỡnh vuoõng, hỡnh troứn, hỡnh D ủeàu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 3-5 ph 10 ph 20 ph 1. Kieồm tra baứi cuừ: 2. Baứi mụựi: a. Giụựi thieọu “Moọt phaàn ba” (1/3) b. Thửùc haứnh: CỦNG CỐ , DẶN Dề Gv veừ hỡnh nhử( SGK) leõn baỷng, sau ủoự toõ maứu moọt phaàn vaứ giụựi thieọu: “Coự moọt hỡnh vuoõng chia laứm ba phaàn baống nhau, toõ maứu moọt phaàn, ủửụùc moọt phaàn ba hỡnh vuoõng.” - Tieỏn haứnh tửụng tửù vụựi hỡnh troứn, hỡnh tam giaực ủeàu ủeồ hs ruựt ra keỏt luaọn: Coự moọt hỡnh troứn ,chia thaứnh ba phaàn baống nhau, laỏy ủi moọt phaàn ủửụùc 1/3 hỡnh troứn. - Coự moọt hỡnh tam giaực ủeàu chia thaứnh ba phaàn baống nhau, laỏy ủi moọt phaàn ủửụùc 1/3 hỡnh tam giaực . - Trong toaựn hoùc ủeồ theồ hieọn một phaàn ba hỡnh vuoõng, một phaàn ba hỡnh troứn, một phaàn ba hỡnh tam giaực, ngửụứi ta duứng “moõt phaàn ba” vieỏt laứ:1/3. - Hửụựng daón hs vieỏt: 1/3 * Baứi 1: ẹaừ toõ maứu 1/3 hỡnh naứo? - Gv nhaọn xeựt, boồ sung. * Baứi 3: Hỡnh naứo ủaừ khoanh vaứo 1/3 soỏ con gaứ? .- Gv nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Daởn doứ: Veà nhaứ hoaứn thaứnh baứi taọp vaứo vụỷ. - Hs quan saựt hỡnh vuoõng vaứ nhaọn thaỏy: Hỡnh vuoõng ủửụùc chia thaứnh ba phaàn baống nhau, trong ủoự coự moọt phaàn ủửụùc toõ maứu. - Hs vieỏt vaứo baỷng con: 1/3 - ẹoùc: moọt phaàn ba - Hs ủoùc CN, ẹT. - Hs quan saựt hỡnh trong SGK vaứ traỷ lụứi: + Hỡnh A ủaừ toõ maứu 1/3 hỡnh vuoõng . + Hỡnh C ủaừ toõ maứu 1/3 hỡnh tam giaực. + Hỡnh D ủaừ toõ maứu 1/3 hỡnh troứn . - Hs quan saựt caực tranh veừ vaứ traỷ lụứi. + Hỡnh ụỷ phaàn b, ủaừ khoanh vaứo 1/3 soỏ con gaứ trong hỡnh ủoự IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Tập đọc Tiết:69 Nội quy đảo Khỉ I.MỤC TIấU - Biết nghổ hụi ủuựng chỗ, đọc rõ ràng, rành mạch được từng điều trong bản nội quy. - Hieồu và có ý thức tuân theo noọi qui. - Khi đến thăm quan du lịch tại Đảo Khỉ chính là được nâng cao về ý thức BVMT. II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: - Baỷng phuù vieỏt saỹn 2 ủieàu trong baỷn noọi quy. - Moọt baỷng noọi quy cuỷa nhaứ trửụứng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 3-5 ph 15 ph 10 ph 7 ph 1. Kieồm tra baứi cuừ: 2. Baứi mụựi: a. Giụựi thieọu baứi: b. Luyeọn ủoùc: c. Hửụựng daón tỡm hieồu baứi: d. Luyeọn ủoùc laùi: Củng cố - dặn dũ * Giaựo vieõn ủoùc maóu toaứn baứi: gioùng ủoùc roừ, raứnh reừ tửứng muùc. * Luyeọn ủoùc keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ: + ẹoùc tửứng caõu: - Gv h/dẫn hs luyeọn ủoùc tửứ khoự: + ẹoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp: - Gv h/dẫn hs ngaột nhũp moọt soỏ caõu: + ẹoùc ủoàng thanh. + Noọi quy ủaỷo khổ coự maỏy ủieàu? + Em hieồu nhửừng ủieàu quy ủũnh noựi treõn nhử theỏ naứo? + Vỡ sao ủoùc xong noọi quy, Khổ Naõu laùi khoaựi chớ? - Gv nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng Gvgiụựi thieọu noọi quy cuỷa nhaứ trửụứng - Daởn doứ: Hs ghi nhụự ủeồ thửùc hieọn toỏt noọi quy cuỷa nhaứ trửụứng -GV nhaọn xeựt giụứ hoùc. - 1, 2 hoùc sinh ủoùc toaứn baứi. - Hs noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu. - Hs ủoùc CN, ẹT: ẹaỷo khổ, caỷnh vaọt, baỷo toàn, khaứnh khaùch, - Hs noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp. - Hs ủoùc CN nhieàu laàn. 1. // Mua veự tham quan trửụực khi leõn ủaỷo. // 2. // Khoõng treõu choùc thuự nuoõi trong chuoàng. // - Hs tỡm hieồu nghúa caực tửứ ngửừ ủửụùc chuự giaỷi trong SGK. - Caỷ lụựp ủoùc ẹT caỷ baứi. -Noọi quy ủaỷo khổ coự 4 ủieàu - Hs phaựt bieồu: + ẹieàu 1: Ai cuừng phaỷi mua veự. Coự veự mụựi ủửụùc leõn ủaỷo. + ẹieàu 2: Khoõng treõu choùc thuự, laỏy soỷi ủaự neựn thuự, laỏy que choùc thuự, + ẹieàu 3: Coự theồ cho thuự aờn nhửng khoõng cho thuự aờn thửực aờn laù. + ẹieàu 4: Khoõng vửựt raực, ủi veọ sinh ủuựng theo quy ủũnh. - Khổ Naõu khoaựi chớ veà baỷn noọi quy naứy baỷo veọ loaứi khổ, yeõu caàu moùi ngửụứi giửừ saùch, ủeùp hoứn ủaỷo nụi khổ sinh soỏng. - 2, 3 caởp hs thi ủoùc laùi baứi. IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Luyện tập Mĩ thuật Vẽ tranh VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY TẾT, LỄ HỘI I-MỤC TIấU: - HS biết tỡm, chọn nội dung đề tài về ngày Tết hoặc ngày lễ hội của dõn tộc. - HS vẽ được tranh vẽ ngày Tết hay lễ hội ở quờ hương. - HS thờm yờu quờ hương, đất nước. II-THIẾT BỊ DẠY- HỌC: GV: - Một số tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội - Một số bài vẽ của HS lớp trước. Hỡnh gợi ý cỏch vẽ. HS: - Sưu tầm 1 số tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bỳt chỡ, tẩy, màu,... III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: T/g ND - MT Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh 1p 2p 32p 5p 5p 20p 3p 2p 1. Ổn định tổ chức: –Kiểm tra sĩ số: 2.Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Nội dung: *HĐ1: - Biết tìm chọn nội dung đề tài ngày tết hoặc lễ hội dân tộc. HĐ2: - Biết cách vẽ tranh đề tài lễ hội hoặc quê hương. *HĐ3: - Vẽ được tranh đề tài lễ hội hoặc quê hương. *HĐ4: - Biết chọn lựa một số bài vẽ đẹp để nhận xét và đánh giá. 4. Dặn dũ: -Kiểm tra một số em giờ trước vẽ chưa xong: - Giới thiệu bài mới. + Tỡm và chọn nội dung đề tài. - GV giới thiệu tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội, đặt cõu hỏi: + Khụng khớ ngày Tết, lễ hội ? + Những hoạt động của ngày Tết, lễ hội,...? + Hỡnh ảnh ? + Màu trong ngày Tết, lễ hội,..? - GV y/c HS nờu 1 số nội dung về đề tài ngày Tết, lễ hội ? +Hướng dẫn HS cỏch vẽ. - GV y/c HS nờu cỏc bước tiến hành vẽ tranh. - GV hướng dẫn ở bộ ĐDDH. B1: Vẽ mảng chớnh, mảng phụ. B2: Vẽ hỡnh ảnh. B3: Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hỡnh. B4: Vẽ màu theo ý thớch. + Hướng dẫn HS thực hành. - GV nờu y/c vẽ bài. - GV bao quỏt lớp, nhắc nhở HS vẽ hỡnh ảnh chớnh nổi bật được nội dung, hỡnh ảnh phụ hổ trợ cho h.ảnh chớnh...vẽ màu theo ý thớch - GV giỳp đỡ HS yếu, động viờn HS K,G. + Nhận xột, đỏnh giỏ: - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xột. - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xột. - GV nhận xột bổ sung. - Về nhà sưu tầm tranh, ảnh về tượng. - Nhớ đem vở để học./. - HS quan sỏt tranh và trả lời cõu hỏi: + Khụng khớ vui tươi, nhộn nhịp... + Đua thuyền, chọi gà, thả diều,... + Hỡnh ảnh chớnh nổi bật nội dung + Màu sắc tươi vui phự hợp với quang cảnh, phong cảnh về ngày Tết lễ hội,... - Chỳc Tết ụng bà, thầy, cụ giỏo, chợ hoa ngày Tết,... - HS nờu cỏc bước tiến hành: - HS quan sỏt và lắng nghe. - HS vẽ bài. - Chọn nội dung ,hỡnh ảnh,theo cảm nhận riờng. - Vẽ màu theo ý thớch. - HS đưa bài lờn. - HS nhận xột về nội dung, hỡnh ảnh, màu và chọn ra bài vẽ đẹp... - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dũ. IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Hướng dẫn học TV LUYỆN ĐỌC: Nội quy đảo Khỉ I.MỤC TIấU - Biết nghổ hụi ủuựng chỗ, đọc rõ ràng, rành mạch được từng điều trong bản nội quy. - Hieồu và có ý thức tuân theo noọi qui. - Khi đến thăm quan du lịch tại Đảo Khỉ chính là được nâng cao về ý thức BVMT. II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: - Baỷng phuù vieỏt saỹn 2 ủieàu trong baỷn noọi quy. - Moọt baỷng noọi quy cuỷa nhaứ trửụứng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 3-5 ph 15 ph 10 ph 7 ph 1. Kieồm tra baứi cuừ: 2. Baứi mụựi: a. Giụựi thieọu baứi: b. Luyeọn ủoùc: c. Hửụựng daón tỡm hieồu baứi: d. Luyeọn ủoùc laùi: Củng cố - dặn dũ * Giaựo vieõn ủoùc maóu toaứn baứi: gioùng ủoùc roừ, raứnh reừ tửứng muùc. * Luyeọn ủoùc keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ: + ẹoùc tửứng caõu: - Gv h/dẫn hs luyeọn ủoùc tửứ khoự: + ẹoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp: - Gv h/dẫn hs ngaột nhũp moọt soỏ caõu: + ẹoùc ủoàng thanh. + Noọi quy ủaỷo khổ coự maỏy ủieàu? + Em hieồu nhửừng ủieàu quy ủũnh noựi treõn nhử theỏ naứo? + Vỡ sao ủoùc xong noọi quy, Khổ Naõu laùi khoaựi chớ? - Gv nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng Gvgiụựi thieọu noọi quy cuỷa nhaứ trửụứng - Daởn doứ: Hs ghi nhụự ủeồ thửùc hieọn toỏt noọi quy cuỷa nhaứ trửụứng -GV nhaọn xeựt giụứ hoùc. - 1, 2 hoùc sinh ủoùc toaứn baứi. - Hs noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu. - Hs ủoùc CN, ẹT: ẹaỷo khổ, caỷnh vaọt, baỷo toàn, khaứnh khaùch, - Hs noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp. - Hs ủoùc CN nhieàu laàn. 1. // Mua veự tham quan trửụực khi leõn ủaỷo. // 2. // Khoõng treõu choùc thuự nuoõi trong chuoàng. // - Hs tỡm hieồu nghúa caực tửứ ngửừ ủửụùc chuự giaỷi trong SGK. - Caỷ lụựp ủoùc ẹT caỷ baứi. -Noọi quy ủaỷo khổ coự 4 ủieàu - Hs phaựt bieồu: + ẹieàu 1: Ai cuừng phaỷi mua veự. Coự veự mụựi ủửụùc leõn ủaỷo. + ẹieàu 2: Khoõng treõu choùc thuự, laỏy soỷi ủaự neựn thuự, laỏy que choùc thuự, + ẹieàu 3: Coự theồ cho thuự aờn nhửng khoõng cho thuự aờn thửực aờn laù. + ẹieàu 4: Khoõng vửựt raực, ủi veọ sinh ủuựng theo quy ủũnh. - Khổ Naõu khoaựi chớ veà baỷn noọi quy naứy baỷo veọ loaứi khổ, yeõu caàu moùi ngửụứi giửừ saùch, ủeùp hoứn ủaỷo nụi khổ sinh soỏng. - 2, 3 caởp hs thi ủoùc laùi baứi. IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Hướng dẫn học Toán LUYỆN TẬP I.MỤC TIấU - Nhaọn bieỏt(bằng hình ảnh trực quan) “ Moọt phaàn ba”, bieỏt ủoùc , vieỏt . - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau. II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: - Caực maỷnh bỡa hỡnh vuoõng, hỡnh troứn, hỡnh D ủeàu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 3-5 ph 10 ph 20 ph 1. Kieồm tra baứi cuừ: 2. Baứi mụựi: a. Giụựi thieọu “Moọt phaàn ba” (1/3) b. Thửùc haứnh: CỦNG CỐ , DẶN Dề Gv veừ hỡnh nhử( SGK) leõn baỷng, sau ủoự toõ maứu moọt phaàn vaứ giụựi thieọu: “Coự moọt hỡnh vuoõng chia laứm ba phaàn baống nhau, toõ maứu moọt phaàn, ủửụùc moọt phaàn ba hỡnh vuoõng.” - Tieỏn haứnh tửụng tửù vụựi hỡnh troứn, hỡnh tam giaực ủeàu ủeồ hs ruựt ra keỏt luaọn: Coự moọt hỡnh troứn ,chia thaứnh ba phaàn baống nhau, laỏy ủi moọt phaàn ủửụùc 1/3 hỡnh troứn. - Coự moọt hỡnh tam giaực ủeàu chia thaứnh ba phaàn baống nhau, laỏy ủi moọt phaàn ủửụùc 1/3 hỡnh tam giaực . - Trong toaựn hoùc ủeồ theồ hieọn một phaàn ba hỡnh vuoõng, một phaàn ba hỡnh troứn, một phaàn ba hỡnh tam giaực, ngửụứi ta duứng “moõt phaàn ba” vieỏt laứ:1/3. - Hửụựng daón hs vieỏt: 1/3 * Baứi 1: ẹaừ toõ maứu 1/3 hỡnh naứo? - Gv nhaọn xeựt, boồ sung. * Baứi 3: Hỡnh naứo ủaừ khoanh vaứo 1/3 soỏ con gaứ? .- Gv nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Daởn doứ: Veà nhaứ hoaứn thaứnh baứi taọp vaứo vụỷ. - Hs quan saựt hỡnh vuoõng vaứ nhaọn thaỏy: Hỡnh vuoõng ủửụùc chia thaứnh ba phaàn baống nhau, trong ủoự coự moọt phaàn ủửụùc toõ maứu. - Hs vieỏt vaứo baỷng con: 1/3 - ẹoùc: moọt phaàn ba - Hs ủoùc CN, ẹT. - Hs quan saựt hỡnh trong SGK vaứ traỷ lụứi: + Hỡnh A ủaừ toõ maứu 1/3 hỡnh vuoõng . + Hỡnh C ủaừ toõ maứu 1/3 hỡnh tam giaực. + Hỡnh D ủaừ toõ maứu 1/3 hỡnh troứn . - Hs quan saựt caực tranh veừ vaứ traỷ lụứi. + Hỡnh ụỷ phaàn b, ủaừ khoanh vaứo 1/3 soỏ con gaứ trong hỡnh ủoự IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Thứ năm ngày 9 thỏng 2 năm 2017 Tập viết Tiết:23 chữ hoa: T I.MỤC TIấU - Vieỏt ủuựng chửừ hoa T (1 dòng cụừ vửứa,ứ1 dòng cụừ nhoỷ), chữ và câu ửựng dụng: Thẳng (1 dòng cụừ vửứa,ứ1 dòng cụừ nhoỷ) Thẳng như ruột ngựa. ( 3 lần) - Giáo dục ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp. II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: - Maóu chửừ T - Baỷng phuù - VTV III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 3-5 ph 10ph 7 ph 15 ph 5 ph 1. Kieồm tra baứi cuừ: 2. Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi: b) Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa: c) Hửụựng daón vieỏt cuùm tửứ: d) Hửụựng daón HS vieỏt vaứo VTV. e) Chaỏm vaứ chửừa baứi: Củng cố - dặn dũ - Hửụựng daón hs quan saựt: * Gv giụựi thieọu chửừ maóu: + Chửừ T cụừ vửứa vieỏt hoa cao maỏy li? + Goàm maỏy neựt? - Gv neõu caựch vieỏt: + Neựt 1: ẹB giửừa ẹK 4 vaứ ẹK 5, vieỏt neựt cong traựi nhoỷ, DB treõn ẹK 6. + Neựt 2: Tửứ ủieồm DB cuỷa neựt 1, vieỏt neựt lửụùn ngang tửứ traựi sang phaỷi, DB treõn ẹK 6. + Tửứ ủieồm DB cuỷa neựt 2, vieỏt neựt cong traựi to. Neựt cong traựi naứy caột neựt lửụùn ngang taùo 1 voứng xoaộn nhoỷ ụỷ ủaàu chửừ, roài chaùy xuoỏng dửụựi, phaàn cuoỏi neựt uoỏn cong vaứo trong DB ụỷ ẹk 2. - Gv vieỏt maóu - Gv nhaọn xeựt, uoỏn naộn - G/ thiệu cuùm tửứ ửựng duùng: + Em hieồu nghúa cuỷa cuùm tửứ ửựng duùng nhử theỏ naứo? + Neõu ủoọ cao cuỷa caực chửừ caựi? + Caựch ủaởt daỏu thanh ụỷ caực chửừ nhử theỏ naứo ? + Khoaỷng caựch giửừa caực chửừ ghi tieỏng nhử theỏ naứo ? - Gv vieỏt maóu chửừ thaỳng - Gv nhaọn xeựt, uoỏn naộn, nhaộc laùi caựch vieỏt - Gv neõu yeõu caàu vieỏt: + 1 doứng chửừ T cụừ vửứa. + 2 doứng chửừ T cụừ nhoỷ. + 1 doứng chửừ Thaỳng cụừ vửứa. - Gv nhaộc nhụỷ hs tử theỏ ngoài - Gv chaỏm 5,7 baứi. Neõu nhaọn xeựt ủeồ caỷ lụựp ruựt kinh nghieọm - Gv nhaọn xeựt chung veà tieỏt hoùc; khen ngụùi nhửừng hs vieỏt ủeùp, ủuựng. - Daởn doứ: Hs veà nhaứ luyeọn vieỏt vaứo VTV. - Hs quan saựt, nhaọn xeựt. + Cao 5 li. + Goàm 1 neựt vieỏt lieàn, laứ keỏt hụùp cuỷa 3 neựt cụ baỷn. 2 neựt cong traựi vaứ moọt neựt lửụùn ngang. -Hs quan saựt - Hs taọp vieỏt chửừ T vaứo baỷng con 2, 3 lửụùt. - 1 hs ủoùc cuùm tửứ ửựng duùng: thaỳng nhử ruoọt ngửùa. + Nghúa ủen: ủoaùn ruoọt ngửùa tửứ daù daứy ủeỏn ruoọt non daứi vaứ thaỳng. + Nghúa boựng: thaỳng thaộn, khoõng ửng ủieàu gỡ thỡ noựi ngay. - Hs quan saựt, nhaọn xeựt. + Caực chửừ T, g, h cao 2,5 li, chửừ t cao 1,5 li, caực chửừ r cao 1,25 li; caực chửừ coứn laùi cao 1 li. - Daỏu hoỷi ủaởt treõn chửừ aờ. Daỏu naởng ủaởt dửụựi caực chửừ oõ, ử. - Baống khoaỷng caựch vieỏt chửừ o. - Hs vieỏt chửừ thaỳng vaứo baỷng con 2,3 lửụùt. - Hs luyeọn vieỏt vaứo VTV. IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Toán Tiết:114 Luyện tập I.MỤC TIấU - Thuộc bảng chia 3. - Biết giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp tớnh chia( trong bảng chia 3) . - Biết thực hiện phép chia có kèm đơn vị đo( chia cho 3, cho 2) II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: Bảng phụ, vở BT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TG ND HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 3-5 ph 5 ph 7 ph 8 ph 8 ph 1. Kieồm tra baứi cuừ: 2. Baứi mụựi: a. Giụựi thieọu baứi: b. Luyeọn taọp: CỦNG CỐ , DẶN Dề * Baứi 1: Tớnh nhaồm. - Gv nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng * Baứi 2: Tớnh nhaồm. - Gv vieỏt baứi leõn baỷng. - Gv nhaọn xeựt, sửỷa sai. * Baứi 3: Tớnh (theo maóu). * Baứi 4: - Gv toựm taột baứi leõn baỷng: - Gv nhaọn xeựt, chaỏm ủieồm. Gv nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Daởn doứ hs veà nhaứ hoaứn thaứnh baứi taọp vaứo vụỷ. - Hs tớnh nhaồm vaứ neõu keỏt quỷa: 6 : 3 = 2 15 : 3 = 5 9 : 3 = 3 24 : 3 = 8 12 : 3 = 4 30 : 3 = 10 27 : 3 = 9 18 : 3 = 6 - 1 hs ủoùc ủeà baứi - 2 hs leõn baỷng laứm baứi, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ. 3 x 6 = 18 3 x 3 = 9 18 : 3 = 6 9 : 3 = 3 3 x 9 = 27 3 x 1 = 3 27 : 3 = 9 3 : 3 = 1 Hs tớnh vaứ vieỏt theo maóu: - 2 hs leõn baỷng laứm, lụựp laứm vaứo baỷng con . 8cm : 2 = 4cm 9kg : 3 = 3kg 15cm : 3 = 5cm 21lớt : 3 = 7lớt 14cm : 2 = 7cm 10dm : 2 = 5dm - 1 hs ủoùc ủeà baứi: - 1 hs leõn baỷng laứm baứi, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ. Toựm taột Coự15 kg gaùo : 3 tuựi Moói tuựi : kg gaùo? Baứi giaỷi Soỏ kg gaùo trong moói tuựi laứứ: 15 : 3 = 5 (kg) ẹaựp soỏ: 5 kg IV. Rỳt kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Thủ công Tiết 23 Kiểm tra chương II: Phối hợp gấp, cắt, dán hình I.MỤC TIấU - ẹaựnh giaự kieỏn thức, kú naờng cuỷa hs qua saỷn phaồm laứ moọt trong nhửừng saỷn phaồm ủaừ hoùc. II.THIẾT BỊ - Đ D DẠY HỌC: - Caực hỡnh maóu cuỷa caực baứi 7 , 8, 9, 10, 11, 12 ủeồ hs xem laùi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC ẹeà kieồm tra: “ Em haừy gaỏp, caột, daựn moọt trong nhửừng saỷn phaỷm ủaừ hoùc.” - Hs tửù choùn moọt trong nhửừng noọi dung ủaừ hoùc nhử gaỏp, caột, daựn hỡnh troứn, caực bieồn baựo giao thoõng, thieỏp chuực mửứng, phong bỡ ủeồ laứm baứi kieồm tra. - Gv cho hs quan saựt caực maóu gaỏp, caột, daựn ủaừ hoùc trong chửụng II. - Yeõu caàu chung ủeồ thửùc hieọn moọt trong nhửừng saỷn phaồm treõn laứ caực neỏp gaỏp, caột pha

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 23 Lop 2_12301619.doc
Tài liệu liên quan