Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 11

Giới thiệu bài- ghi đề lên bảng.

 Luyện đọc:

- Gọi 1 HS đọc khá đọc toàn bài.

-GV chia đoạn: Chia thành 3 đoạn.

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn

*Đọc nối tiếp lần 1: GV phát hiện sửa cho học sinh;

*Đọc nối tiếp lần 2: giải nghĩa từ trong phần chú giải: săm soi, cầu viện.

*Đọc nối tiếp lần 3: hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ đúng ở câu văn dài.

+GV đọc mẫu toàn bài.

 

doc18 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 4482 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yêu cầu bài tập 1 và 2, xác định yêu cầu đề bài. -HS làm bài vào vở, 2 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng. Bài tập 4 Bài giải: Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:28,4 + 2,2 = 30,6 (m) Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:30,6 + 1,5 = 32,1 (m) Cả ba ngày dệt được số mét vải là:28,4 +30,6 +32,1= 91,1 (m) Đáp số: 91,1m ----------------------cd----------------------- Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2015 Chiều: luyƯn tõ vµ c©u: §¹i tõ x­ng h« I.MơC TI£U: -HS nắm được khái niệm đại từ xưng hô.(Néi dung ghi nhí) -Nhận biết đựơc đại từ xưng hô trong đoạn văn (BT1 mơcIII) chän ®­ỵc ®¹i tõ x­ng h« thÝch hỵp ®Ĩ ®iỊn vµo « trèng ( BT2) - HS( K,G) NhËn xÐt ®­ỵc th¸i ®é t×nh c¶m cđa nh©n vËt khi dïng mçi ®¹i tõ x­ng h«. -Giáo dục học sinh sử dụng đại từ xưng hô thích hợp trong giao tiếp hàng ngày. II. ®å dïng d¹y häc: GV:Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 3 (Phần nhận xét) iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động.5' Bµi míi Ho¹t ®éng 1: 14' Nhận xét 1: Nhận xét 2: Nhận xét 3: Ho¹t ®éng 2 Thực hành luyện tập 20' Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố – Dặn dò: 2' ? §¹i tõ lµ g×? Cho vÝ dơ? -Giới thiệu bài: 2' HĐ1: Tìm hiểu nhận xét - rút ra ghi nhớ. Các từ in đậm trong phần nhận xét 1 từ nào dùng chỉ người nói, từ nào chỉ người nghe, từ nào chỉ người hay vật được nhắc tới? - GV nhận xét chốt lại: -Yêu cầu HS yêu cầu đề. ? Cách xưng hô của mỗi nhân vật ở đoạn văn trên thể hiện thái độ của người nói như thế nào? -GV chốt lại: Cách xưng hô của cơm (xưng là chúng tôi, gọi Hơ Bia là chị). Tự trọng lịch sự với người đối thoại. *Cách xưng hô của Hơ Bia: (xưng là ta, gọi cơm là các ngươi): kiêu căng, thô lỗ, coi thường người đối thoại. ? Tìm từ em vẫn thường dùng để xưng hô với thầy, cô; cha, mẹ; anh, chị, em;bạn bè? -GV nhận xét và chốt lại như bảng sau: -Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK trang 105. -Gọi HS đọc BT1 và X§ yêu cầu đề bài. -Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 2 em hoàn thành yêu cầu bài tập 1. - GV theo dâi vµ chốt lại -Gọi HS đọc bài 2 và X§ yêu cầu đề bài. -GV treo bảng phụ ghi ND bài 2 lên bảng. -GV yêu cầu HS điền từ cần điền vào phiếu HT. - T theo dâi ch÷a bµi vµ nhËn xÐt. -GV nhận xét tiết học. -HS đọc đề bài, xác định yêu cầu. -Hs làm bài theo nhóm 2 em. -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. Từ chỉ người nói. chúng tôi, ta Từ chỉ người nghe. chị, các ngươi Từ chỉ người hay vật. chúng -HS đọc NX 2, xác định yêu cầu. -HS trả lời cá nhân, HS khác bổ sung. -HS đọc yêu cầu của nhận xét 3. -HS trả lời cá nhân, HS khác bổ sung. -HS làm bài theo nhóm 2 em. -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. -1 HS đọc bài 2 và X§ yêu cầu đề bài. -CL làm vào phiếu bài tập. -Nhận xét bài bạn trên bảng. *Thứ tự điền vào ô trống: 1 - tôi, 2 - tôi, 3- nó, 4- tôi, 5- nó, 6- chúng ta. ----------------------cd----------------------- to¸n: (TiÕt 52): trõ hai sè thËp ph©n I. mơc tiªu -BiÕt trõ hai sè thËp ph©n , vËn dung gi¶i bµi to¸n cã néi dung thùc tÕ. - C¸c bµi tËp cÇn lµm : Bµi 1 (a,b); Bµi 2 (a,b), Bµi 3. -HS (K,G) N¾m bµi tèt vËn dơng nhanh. II. ®å dïng d¹y häc: B¶ng phơ ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: . ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß 1. Khởi động (5 ) 2. Bµi míi Ho¹t ®éng 1 (10 ') Ho¹t ®éng 2 (20 ') Bµi 1 Tính Bµi 2 Đặt tính rồi tính: Bµi 3 Củng cố - Dặn dò: (3 -5 ') - Đặt tính và tính: 0,234 + 234 + 23,4 -Tính: 12,34 + 23,87 + 7,66 + 32,13 -Giới thiệu bài: Tìm hiểu ví dụ -rút ra cách cộng hai số thập phân -Yêu cầu HS đọc ví dụ X§ cái đã cho cái phải tìm. -Yêu cầu HS nêu phép tính giải bài toán để có phép trừ STP. 4,29 – 1,84 = ? -GV theo dõi HS gợi ý các em đổi ra số tự nhiên rồi tính). GV nhận xét và chốt cách làm: 4,29m = 429cm 429 4,2 1,84m = 184cm -184 -1,84 245(cm) 2,45( 245cm = 4,45m ?Nhận xét về sự giống nhau và khác nhau của 2 phép trừ trên. -GV nêu ví dụ 2 và ghi phép tính trừ:45,8 – 19,26 = -Yêu cầu HS tự đặt tính và tính, sau đó trình bày. -GV nhận xét và chốt lại cách làm. ? Nêu cách trừ 2 số thập phân?. Thực hành luyện tập. -Gọi HS đọc bài tập 1, 2 và X§ yêu cầu bài tập. - T theo dâi vµ giĩp ®ì HS yÕu -Gọi HS đọc bài xác định cái đã cho, cái phải tìm. -Tổ chức cho HS làm bài -GV nhận xét chốt lại cách làm - Yêu cầu HS nêu lại cách trừ 2 số thập phân. 2 HS lên bảng bảng làm bài, HS dưới lớp 2 dãy mỗi dãy làm 1 bài: -HS đọc ví dụ. -HS nêu: 4,29 – 1,84 = ? -HS theo nhóm 2 em tìm cách thực hiện phép trừ. -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. - Đặt tính giống nhau, trừ giống nhau, chỉ khác ở chỗ không có hoặc có dấu phẩy. - HS thực hiện ra nháp, 1 em lên bảng làm. -HS thảo luậnN2 -Đại diện nhóm trình bày, -3 - 5 HS ®äc SGK. -HS đọc yêu cầu bài tập 1 và xác định yêu cầu bài. -HS làm bài vào vở, 3 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng. ----------------------cd----------------------- Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2015 tËp ®äc: «n luyƯn bµi: CHUYỆN Mét KHU VƯỜN NHỎ I. mơc tiªu: +Cđng cè vỊ luyƯn ®äc diƠn c¶m ®­ỵc bµi v¨n víi giäng hån nhiªn ( bÐ Thu) , giäng hiỊn tõ ( ng­êi «ng). + Cđng cè nội dung bài: tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu bé Thu( Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái trong SGK). Có ý thức làm đẹp môi trường sóng trong gia đình và xung quanh. + HS (K,G)Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn phù hợp với tâm lí nhân vật. II. ®å dïng d¹y häc:Tranh minh hoạ SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß 1.Bµi míi(2/) *H§1:LuyƯn ®äc: (15-17/) *H§2:H­íng dÉn t×m hiĨu néi dung (6-8/) *H§3: LuyƯn ®äc diƠn c¶m: (10 – 12/) 3.Cđng cè, dỈn dß:(2-3/) - Giíi thiƯu bµi *Ho¹t ®éng c¸ nh©n,nhãm, líp - thùc hµnh, luyƯn tËp. - Gäi 3 H ®äc nèi tiÕp nhau + Theo dâi, sưa lçi ph¸t ©m, ng¾t giäng cho tõng HS cơ thĨ em Nga, Nhi + Yªu cÇu HS ®äc phÇn chĩ gi¶i +Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi theo ®o¹n. + Theo dâi, sưa lçi ph¸t ©m, ng¾t giäng cho tõng HS cơ thĨ em Khánh, Cơng + Yªu cÇu HS luyƯn ®äc theo nhãm. + Gäi H ®äc toµn bµi. HT: C¸ nh©n. -Yªu cÇu H ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái: Em h·y cho biÕt khu v­ên nhµ Thu cã nh÷ng lo¹i c©y nµo? Chĩng cã ®Ỉc ®iĨm g×? T×m nh÷ng chi tiÕt chøng tá Thu rÊt muèn H»ng c«ng nhËn ban c«ng nhµ m×nh lµ mét khu v­ên? -Yªu cÇu nªu néi dung cđa bµi vµ cho biÕt ®o¹n v¨n muèn gưi cho chĩng ta th«ng ®iƯp g×? -Chèt kiÕn thøc. - Yªu cÇu H KG luyƯn ®äc diƠn c¶m bµi v¨n vµ luyƯn ®o¹n 2 cđa bµi ë b¶ng phơ. +Theo dâi, nhËn xÐt, giĩp ®ì nhãm. - Tỉ chøc cho c¸c nhãm thi ®äc diƠn c¶m, ­u tiªn nhãm em ThuÇn, em Thđy, em Th¾ng. +Yªu cÇu H l¾ng nghe, nhËn xÐt, b×nh chän giäng ®äc hay. - NhËn xÐt chung, ®¸nh gi¸. - Ngåi ngay ng¾n, l¾ng nghe - 3H thùc hiƯn theo yªu cÇu. +1H ®äc to cho c¶ líp nghe. +Thùc hiƯn theo yªu cÇu. + L¾ng nghe, ghi nhí. +2H trong bµn ®äc nèi tiÕp em giái kÌm em yÕu nh­ ®· ph©n c«ng. +L¾ng nghe -Thùc hiƯn theo yªu cÇu. -LuyƯn ®äc theo h­êng dÉn. +NhËn xÐt, b×nh chän theo c¶m nhËn. - L¾ng nghe, thùc hiƯn. ----------------------cd----------------------- To¸n: ( tiÕt 53) LuyƯn tËp i. Mơc tiªu: -BiÕt : - Trõ hai sè thËp ph©n. -T×m mét thµnh phÇn ch­a biÕt cđa phÐp céng , phÐp trõ c¸c ph©n sè . -C¸ch trø mét sè cho mét tỉng. -Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1 , bµi 2 (a,c), bµi 4 (a) - HS( K,G)biết vận dụng các kiến thức đã học làm tốt các bài tập . - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II. ®å dïng d¹y häc:Phiếu bài tập bài 4(a). iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa GV ho¹t ®éng cđa trß Khởi động 5 Bµi míi. Ho¹t ®éng 1 Bµi tËp 1 Bµi tËp 2(a,c) Bµi tËp 4(a) 3. Củng cố - Dặn dò 2’ a) Đặt tính và tính: 34,1 – 0,341 b) Tìm x, biết: 23,14 + x = 231,4 -Giới thiệu bài: H­íng dÉn lµm bµi tËp -Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1. - Yªu cÇu HS tự đặt tính và tính. - GV chốt lại. -Yêu cầu HS đọc đề bài. -Tổ chức cho HS làm bài -Gọi HS nhận xét bài bạn và nêu cách tìm x của mình. -GV chốt lại cách làm -Gọi HS đọc bài xác định cái đã cho, cái phải tìm. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi -GV treo bảng phụ có sẵn phần a) và yêu cầu HS làm bài vào phiếu bài tập. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn và rút ra quy tắc về trừ một số cho một tổng. -GV nhận xét chốt lại: -GV kết luận: a – b - c = a – ( b + c ) -GV nhận xét chốt lại cách làm. Nhận xét giờ học . Dặn dò về nhà 2 HS lên bảng bảng làm bài -HS nêu yêu cầu bài tập 1 và HS tự đặt tính và tính làm vào vở, 4 em thứ tự lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn. -HS đọc đề bài và làm bài vào vở, 4 em thứ tự lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn và nêu cách làm. -HS làm bài vào vở, - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. ---------------------cd----------------------- ChÝnh t¶: ( Nghe – viết) LuËt b¶o vƯ m«I tr­êng i. mơc tiªu -ViÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶ , tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc v¨n b¶n luËt. -Lµm ®­ỵc bµi tËp 2 a/b, -HS (K,G) ViÕt ®Đp ,hoµn thµnh tèt c¸c bµi tËp . -HS có ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng và giữ vở sạch đẹp. II. ®å dïng d¹y häc: Phiếu bài tập ghi bài 2. iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Bµi míi Ho¹t ®éng 1 8 Ho¹t ®éng 2 15-18 Ho¹t ®éng 3 8 Bµi 2 3. Củng cố – Dặn dò: 1 -Giới thiệu bài: Hướng dẫn nghe - viết chính tả -Gọi 1 HS đọc bài chính tả: Luật Bảo vệ môi trường (ở SGK/103) ? Thế nào là hoạt động bảo vệ môi truờng? - HD HS viÕt tõ khã. suy = s + uy ( uy # ui) ngõa = ng + õa ( ng # ngh) - GV nhận xét – và nêu cách hiểu một số từ vừa viết. Viết chính tả, chữa bài chính tả. -Yêu cầu HS đọc thầm bài chính tả, quan sát hình thức trình bày đoạn văn xuôi và chú ý các chữ mà mình dễ viết sai. -GV đọc từng câu cho HS viết -GV đọc để HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa. - GV chấm bài nhận xét. Làm bài tập chính tả. -Gọi HS đọc bài tập 2a, xác định yêu cầu của bài tập. - T theo dâi giĩp ®ì HS yÕu -Yêu cầu HS nhận xét bài, GV chốt lại: -Gọi HS đọc bài 2b, nêu yêu cầu đề bài -HD HS thi tiếp sức lên bảng viết từ láy có âm ng hoặc n ở cuối. -GV nhận xét phân thắng/thua. – GV khen ngợi, động viên 2 đội. -Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt. -Dặn HS ghi nhớ cách viết chính tả các chữ có âm n/ng ở cuối, chuẩn bị bài tiếp . 1 HS đọc bài ở SGK, lớp đọc thầm. Là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; 1 HS lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp các từ: suy thoái, phòng ngừa, ứng phó. -1 em lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp. - HS đọc thầm bài chính tả. -HS viết bài vào vở. -HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa. -HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì. -HS đọc bài tập 2, xác định yêu cầu của bài tập. - HS đọc và làm vào phiếu bài tập, theo N4 . - §¹i diƯn nhãm tr×nh bay tr­íc líp. - CL nhËn xÐt vµ bỉ sung. -HS chia thành 2 đội, mỗi đội chọn 5 em thi tìm từ tiếp sức Lắng nge. HS về nhà thực hiện. ---------------------cd----------------------- TËp lµm v¨n: Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh Đề bài: Tả ngôi trường đã gắn bó thân thiết với em nhiều năm i. mơc tiªu - BiÕt rĩt kinh nghiƯm bµi v¨n ( bè cơc , tr×nh tù miªu t¶ , c¸ch diƠn ®¹t , dïng tõ) nhËn biÕt vµ s÷a ®­ỵc lçi trong bµi. - ViÕt l¹i ®­ỵc mét ®o¹n v¨n cho ®ĩng hoỈc hay h¬n. -HS (K,G) ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n m¹ch l¹c cã h×nh ¶nh. - Học sinh có ý thức tham gia sửa lỗi chung, tự sửa lỗi. II. ®å dïng d¹y häc: GV: viết sẵn các đề bài lên bảng phụ. HS: chuẩn bị vở viết. iii.C¸c ho¹t ®éng chđ yÕu: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Ho¹t ®éng 1 (5-6 ‘) Ho¹t ®éng 2 (20 - 22 ‘) Ho¹t ®éng3 (5-6’) 4.Củng cố- Dặn dò: 3 ‘) Nhận xét chung và HD chữa 1số lỗi điển hình: -GV nêu câu hỏi để HS X§ yêu cầu đề bài, GV dùng phấn màu gạch chân các từ quan trọng. -Gọi HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh. -GV nhận xét những ưu điểm và hạn chế trong bài viết của HS. +Ưu điểm: có bố cục ba phần rõ ràng, đúng trọng tâm, nhiều em biết chọn tả những đặc điểm nỗi bật của cảnh, câu văn có hình ảnh. Một số em biết dùng phương pháp so sánh và nêu được tình cảm của mình với cảnh. (GV đọc một số câu văn hay của HS ...cho cả lớp nghe để CL nhận ra cách diễn đạt, tình cảm của b¹n. +Hạn chế: Một số em còn tả lan man, chưa đi vào trọng tâm, cách tả chưa tuân thủ theo cấu tạo của bài văn tả cảnh, nội dung tả từng phần chưa nhất quyết cứ nhớ ý gì là tả ý đó. -GV treo bảng phụ viết một số lỗi sai đặc trưng về ý và cách diễn đạt. -Yêu cầu HS nêu nhận xét, phát hiện chỗ sai. -Gọi HS lên bảng sửa lần lượt từng lỗi, cả lớp tự sửa ở giấy nháp. -GV yêu cầu lớp nhận xét bài sửa trên bảng. GV sửa lại cho đúng bằng phấn màu, Trả bài và hướng dẫn HS sửa bài: -GV trả bài vàHD HS sửa bài theo trình tự: +Sửa lỗi chính tả: Tự sửa bài của mình sau đó đổi cho bạn bên cạnh để soát lại lỗi. +Học tập những đoạn văn hay: GV đọc một số đoạn hay, yêu cầu HS trao đổi, thảo luận tìm ra cái hay đáng học tập trong bài. -Yêu cầu tự chọn một đoạn văn viết chưa đạt trong bài làm của mình để viết lại cho hay hơn. -Gọi một số HS đọc lại đoạn văn vừa viết lại. -GV nhận xét đoạn văn HS viết lại của HS. -HS đọc đề bài. -HS xác định yêu cầu đề bài. -HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh. -HS lắng nghe, nắm bắt những ưu điểm của bài văn, đoạn văn hay. -HS lắng nghe, nắm bắt những hạn chế của bài văn, đoạn văn để biết cách sửa và khắc phục. -HS nêu nhận xét, phát hiện chỗ sai. -HS lên bảng sửa, lớp sửa vào giấy nháp. -Nhận xét bài sửa trên bảng của bạn. -Nhận bài tập làm văn. -Sửa lỗi chính tả. -Nghe GV đọc đoạn văn, bài văn hay để tìm ra cái hay đáng học tập. -Chọn đoạn văn viết chưa đạt viết lại cho hay hơn. -HS đọc lại đoạn văn vừa viết lại, HS khác nhận xét. ---------------------cd----------------------- ÔLTV: ÔN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu: -HS biết viết một bài văn hoàn chỉnh về ta cảnh, tả ngôi trường đã gắn hó với em trong nhiều năm. -Rèn kĩ năng viết cho HS -HS thấy yêu hơn, gắn bó hơn với trường, lớp, bạn bè, thầy cô II.Đồ dùng: -Bảng phụ ghi dàn ý chung về bài văn tả cảnh. II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. ND – TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Giới thiệu bài .(1)’ 2.Hướng dẫn Phân tích đề bài (7-8)’ 3.HS làm bài. (25)’ 4.Củngcố dặn dò(3)’ -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -GV ghi đề bài lên bảng, gạch dưới những từ ngữ quan trọng. Đề: Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua. -GV treo bảng phụ ghi sẵn dàn ý chung cua bài văn tả cảnh và lưu ý HS về bố cục của bài văn. -GV lưu ý về cách trình bày bài, nhắc HS về cách dùng từ đặt câu. -Yêu cầu HS viết bài vào vở -GV thu bài. -GV nhận xét tiết học. -Nghe. -HS đọc lại đề bài. -1 HS đọc to, lớp lắng nghe. -HS làm bài.Bài làm đầy đủ 3 phần, bố cụ chặt chẽ, dùng từ chính xác. ---------------------cd----------------------- Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015 Chiều: To¸n: (tiÕt 54) luyƯn tËp i. Mơc tiªu: BiÕt : - Céng trø sè thËp ph©n. -TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc sè, t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cđa phÐp tÝnh. -VËn dơng tÝnh chÊt cđa phÐp céng, trõ ®Ĩ tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt . - HS hoµn thµnh BT 1,2,3 -HS (K,G) VËn dơng tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn mét c¸ch thµnh th¹o. II. ®å dïng d¹y häc:B¶ng phơ iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Nd-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động Ho¹t ®éng 1: 30' Bµi tËp 1 Bµi tËp 2 Bµi tËp 3 3. Củng cố - Dặn dò: 2' Tính bằng cách thuận tiện nhất: 34,98 – (12,5 + 14,98 H­íng dÉn lµm bµi tËp: -GV gọi HS nêu yêu cầu bài 1 và cách làm. -Tổ chức cho HS làm bài. -GV nhận xét và chốt lại: -Yêu HS đọc đề bài. -Tổ chức cho HS làm bài. -Gọi HS nhận xét bài bạn và nêu cách tìm x -GV chốt lại cách làm -Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập. -HS tự làm bài. -GV theo dõi HS làm bài, giúp HS yÕu làm bài. -Nhận xét bài làm HS, chốt lại cách làm. -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán , chuẩn bị bài tiếp theo. - 1 HS lên bảng làm -HS làm bài vào nh¸p - 4 HS ®¹i diƯn 4 tỉ lªn ch÷a bµi. -Đổi chéo bài, nhận xét bài trên bảng. -HS đọc và X§ yêu cầu BT. -HS làm vào vở,2 em lên bảng. -HS làm bài vào vë. - 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. a. 12,45+6,98+7,55 = (12,45+7,55) +6,98= 20 + 6,98 = 26,98 b. 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27) = 12,37 ---------------------cd----------------------- LuyƯn tõ vµ c©u: Quan hƯ tõ. I. Mơc tiªu: -B­íc ®Çu n¾m ®­ỵc kh¸i niƯn vỊ quan hƯ tõ (ND Ghi nhí). NhËn biÕt ®­ỵc quan hƯ tõ trong c¸c c©u v¨n (BT1 mơc III). X¸c ®Þnh ®­ỵc cỈp quan hƯ tõ vµ t¸c dơng cđa nã trong c©u(BT 2), biÕt ®Ỉt c©u víi quan hƯ tõ(BT 3). -HS (K,G) ®Ỉt c©u ®­ỵc víi quan hƯ tõ nªu ë BT3. -HS có ý thức dùng quan hệ từ khi viết, khi nói chính xác. II. ®å dïng d¹y häc: Bảng phụ thể hiện nội dung bài tập 1 và 2 SGK. iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y hoc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy h® cđa trß Khởi động 4 Bµi míi Ho¹t ®éng 1 Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp 1 Bµi tËp 2 Bµi tËp 3 Ho¹t ®éng Củng cố – Dặn dò 2’ ?Những từ như thế nào được gọi là đại từ xưng hô? Cho ví dụ? Giới thiệu bài Tìm hiểu nhận xét – Rút ra ghi nhớ Nhận xét 1:? Từ in đậm dùng để làm gì? ? Những từ in đậm trong ví dụ trên dùng để làm gì? Các từ đó được gọi là gì? -GV chốt Nhận xét 2:-Yêu cầu HS đọc và gạch dưới các cặp từ chỉ quan hệ? Cho biết các cặp từ chỉ quan hệ đó biểu thị điều gì? - Ghi nhí (SGK) -Yêu cầu HS đọc đề bài, X§ yêu cầu và làm bài. Quan hệ từ trong các câu: a) và, của, rằng. + và nối nước với hoa + của nối tiếng hót kì diệu với Hoạ Mi. + rằng nối cho với tiếng hót Tương tự bài 1. Yêu cầu học sinh đọc đề tìm hiểu đề, a) Vì. nên ( biểu thị quan hệ nguyên nhânkết quả.) b) Tuy . nhưng ( biểu thị quan hệ tương phản). -Tổ chức cho HS tự đặt câu vào vở, 1 em lên bảng làm. -Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc những câu văn có từ nối vừa đặt. -VD: Lá nhẹ thổi và lá cây xào xạc. Mùa xuân đã đến nhưng thời tiết vẫn lành lạnh. Quyển sách của tôi vẫn còn rất mới. -GV nhận xét tiết học. -HS đọc nhận xét 1 và trả lời câu hỏi. HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy -HS trả lời, CL bổ sung. a- Nếu thì. (quan hệ nguyên nhân - kết quả) b- Tuy .nhưng (Biểu thị quan hệ tương phản) -HS đọc ghi nhớ SGK HS trao ®ỉi N2 Tr×nh bµy tr­íc líp. CL bổ sung. -HS đọc đề bài, xác định yêu cầu và làm bài -HS thứ tự trình bày bài làm, HS khác bổ sung. HS làm bài vào vở. HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy HS l¾ng nghe ---------------------cd----------------------- Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2015 TËp lµm v¨n: luyƯn tËp lµm ®¬n i. mơc tiªu: -ViÕt ®­ỵc l¸ ®¬n ( kiÕn nghÞ) ®ĩng thĨ thøc , ng¾n gän , râ rµng, nªu ®­ỵc lý do kiÕn nghÞ, thĨ hiƯn ®đ néi dung cÇn thiÕt . - HS (K-G) Hoµn thµnh tèt bµi tËp nªu ®­ỵc lý do mét c¸ch thuyÕt phơc. Điều chỉnh nội dung dạy học: Chọn nội dung phù hợp với địa phương, II. ®å dïng d¹y häc:-Viết mẫu đơn vào bảng phụ. -HS chuẩn bị trước họ tên tuổi bác tổ trưởng dân phố hoặc bác trưởng thôn. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động 3' Ho¹t ®éng 1 14' Ho¹t ®éng 2 20' Ho¹t ®éng 3 Củng cố - Dặn dò:2’ ?Nêu các bước khi viết một lá đơn? Giới thiệu bài - Yêu cầu 2 em đọc đề bài. -Treo bảng phụ, gọi 2 em đọc mẫu đơn. -Yêu cầu HS cùng trao đổi về một số nội dung cần lưu ý trong đơn: -Tên đơn, nơi nhận đơn,người đứng tên đơn? -Ycầu HS trình bày, GV nhận xét chốt lại: a) Tên đơn: Đơn kiến nghị. b) Nơi nhận đơn: Đề: uỷ ban nhân dân hoặc công an ở địa phương. c) Giới thiệu bản thân người viết đơn. Người đứng tên trưởng thôn -Yêu cầu 1vài HS nói đề bài em đã chọn. -GV nhắc HS trình bày lí do viết đơn (tình hình thực tế, những tác động xấu đã xảy ra và có thể xảy ra) sao cho ngắn gọn, rõ, có sức thuyết phục để các cấp thấy rõ tác động nguy hiểm của tình hình đã nêu, tìm ngay biện pháp khắc phục hoặc ngăn chặn. HS viết đơn. -Yêu cầu từng cá nhân viết lá đơn. -Sau 10 -12 phút làm bài, yêu cầu một số em đọc bài làm của mình, lớp theo dõi và nhận xét theo yêu cầu: *: Đơn viết có đúng thể thức không? Trình bày có sáng không? Nội dung có rõ không? -GV nhận xét chung tiết học. -Dặn về nhà hoàn thiện lá đơn viết vào vở, 2 HS. -2 em thực hiện đọc, lớp đọc thầm theo. - Nhóm 2 em thực hiện đọc trao đổi nội dung cần lưu ý trong đơn. -HS trình bày, HS khác bổ sung. HS thứ tự nêu. -Theo dõi nắm bắt. -Từng cá nhân suy nghĩ và làm bài. 5-6 em lần lượt đọc bài làm, lớp nhận xét bài của bạn. to¸n: (TiÕt55) nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè tù nhiªn i. mơc tiªu: -BiÕt nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè tù nhiªn. - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã phÐp nh©n mét sè thËp ph©n víi sè tù nhiªn. -Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1, bµi 3. -HS ( K,G) Hoµn thµnh nhanh c¸c bµi tËp theo yªu cÇu . II. ®å dïng d¹y häc: B¶ng phơ iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-h® ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động 4 Bµi míi Ho¹t ®éng 1 12’ Ho¹t ®éng 2 Bµi 1 Bµi 3 Ho¹t ®éng 3 Củng cố - Dặn dò:2’ Tính bằng cách thuận tiện nhất: 85 + 85 + 85 x 8 Giới thiệu bài GV nêu VDï 1: GV vẽ hình tam giác sau lên bảng, yêu cầu HS tính chu vi hình tam giác đó? 1,2m 1,2m 1,2m -Yêu cầu HS nêu phép tính giải bài toán để có phép nhân số thập phân với số tự nhiên: 1,2 x 3 = ? - GV nhận xét và chốt cách làm: ? H·y đối chiếu kết quả của hai cách tính: 12 x 3 = 36 (dm) và 1,2 x 3 = 3,6 (m) và rút ra cách nhân 1số thập phân với 1số tự nhiên. -GV nhận xét chốt lại -GV nêu ví dụ 2, yêu cầu HS vận dụng nhận xét trên thực hiện phép tính nhân: 0,46 x 12 Luyện tập – thực hành: -Gọi HS nêu yêu cầu bài 1. -GV xác nhận kết quả đúng để chữa chung bài cho cả lớp. - Gọi HS đọc bài và tự giải. -GV chấm điểm HS làm xong trước; nhận xét chốt lại. -Gọi HS nhắc lại cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên. -Về nhà làm bài ở vở BT toán, chuẩn bị bài 1HS làm , lớp làm giấy nháp -HS đọc ví dụ 1, xác định cái đã cho cái phải tìm và nêu phép tính giải bài toán: 1,2 x 3 = ? -HS theo nhóm 2 em tìm cách thực hiện phép nhân. -1 em lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp. 1,2m = 12dm 12 hay 1,2 x 3 x 3 36 (dm) 3,6 (m) Mà: 36dm = 3,6 m Vậy: 1,2 x 3 = 3,6 (m) -2 em đọc cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên.(SGK) -HS nêu yêu cầu bài 1. -HS làm bài vào vở, thứ tự 4 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng. -HS giải vµo vë, 1H lên bảng làm. Bài giải Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là:42,6 x 4 = 170,4 (km) Đáp số: 170,4km ---------------------cd----------------------- Ô L TOÁN ÔN: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN I/Mục tiêu - Giúp học sinh: - Biết cách thực hiện trừ hai số thập phân. - Bước đầu có kĩ năng trừ hai số thập phân và vận dụng kĩ năng đó trong giải bài toán có nội dung thực tế. II/ Đồ dùng học tập VBT, Bảng con. III/ Các hoạt động dạy – học ND-h® ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động 4 2: Bài mới HĐ 1: PhÇn I HĐ2: PhÇn II 3 Củng cố- dặn dò(3)’ - Gọi HS lên đặt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 11.doc