Giáo án Tổng hợp môn lớp 5 - Tuần 1 đến tuần 8

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Nêu được một số đặc điểm và vai trò của sông ngòi Việt Nam:

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

+ Sông ngòi có lượng nước thay đổi theo mùa( mùa mưa thường có lũ lớn) và có nhiều phù sa.

+ Sông ngòi có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống: Bồi đắp phù sa, cung cấp nước, tôm cá, nguồn thủy điện,

- Xác lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi: nước sông lên, xuống theo mùa; mùa mưa thường có lũ lớn; mùa khô nước sông hạ thấp.

 2. Kỹ năng: Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) một số sông chính của Việt Nam.

 3. Thái độ : Cú ý thức bảo vệ sụng ngũi

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giỏo viờn :Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn nội dung .

 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Khởi động Hoạt động cả lớp

- Chơi TC : Thi kể tờn cỏc con sụng

- Kết nối kiến thức

 

docx200 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp môn lớp 5 - Tuần 1 đến tuần 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸p sè: 5 ngµy Bµi 3: - Gäi HS ®äc ®Ị to¸n. - GV tỉ chøc cho hs lµm bµi. HS lµm bµi. §ỉi vë kiĨm tra chÐo. -HS tr¶ lêi. §¸p ¸n C 3. Hoạt động nối tiếp - Bµi h«m nay cđng cè kiÕn thøc g×? - NhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi. ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Địa lí Bµi 4: S«ng ngßi I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức : - Nªu ®­ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm vµ vai trß cđa s«ng ngßi ViƯt Nam: + M¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Ỉc. + S«ng ngßi cã l­ỵng n­íc thay ®ỉi theo mïa( mïa m­a th­êng cã lị lín) vµ cã nhiỊu phï sa. + S«ng ngßi cã vai trß quan träng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng: Båi ®¾p phï sa, cung cÊp n­íc, t«m c¸, nguån thđy ®iƯn, - X¸c lËp ®­ỵc mèi quan hƯ ®Þa lÝ ®¬n gi¶n gi÷a khÝ hËu vµ s«ng ngßi: n­íc s«ng lªn, xuèng theo mïa; mïa m­a th­êng cã lị lín; mïa kh« n­íc s«ng h¹ thÊp.. 2. Kỹ năng: ChØ ®­ỵc trªn b¶n ®å (l­ỵc ®å) mét sè s«ng chÝnh cđa ViƯt Nam. 3. Thái độ : Cĩ ý thức bảo vệ sơng ngịi II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên :Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn nội dung . 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động Hoạt động cả lớp - Chơi TC : Thi kể tên các con sơng - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động hình thành kiến thức a. N­íc ta cã m¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Ỉc. H­íng dÉn HS lµm viƯc theo cỈp. - N­íc ta cã nhiỊu s«ng hay Ýt s«ng? - KĨ vµ chØ mét sè s«ng ë ViƯt Nam. - MiỊn B¾c vµ miỊn Nam cã nh÷ng s«ng lín nµo? - NhËn xÐt vỊ s«ng ngßi ë miỊn Trung? HS dùa vµo h×nh 1-Trang 75 vµ quan s¸t b¶n ®å ®Ĩ th¶o luËn c©u hái. -1 sè nhãm tr¶ lêi. -1 sè HS chØ trªn b¶n ®å c¸c s«ng chÝnh: s«ng Hång, s«ng §µ, s«ng Th¸i B×nh. - Nhá, ng¾n vµ dèc. - GV kÕt luËn. b. S«ng ngßi n­íc ta cã l­ỵng n­íc thay ®ỉi theo mïa. S«ng cã nhiỊu phï sa. - H­íng dÉn lµm viƯc theo nhãm 4. (5 phĩt). - GV giao nhiƯm vơ. - Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt, giĩp HS hoµn thiƯn c©u tr¶ lêi. NhËn xÐt n­íc s«ng vỊ mïa m­a, mïa kh«. - GV kÕt luËn. c. H­íng dÉn lµm viƯc c¶ líp. - Nªu vai trß cđa s«ng ngßi? - Yªu cÇu HS thùc hiƯn 2 yªu cÇu mơc 3. - GV kÕt luËn. 3. Hoạt động nối tiếp - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau: Vïng biĨn n­íc ta . ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Kỹ năng sống ƠN TẬP TRẢI NGHIỆM – TRẢI NGHIỆM CÙNG POKI. ------------------------------------------------- Sinh hoạt KIỂM ĐIỂM NỀ NẾP HỌC TẬP TRONG TUẦN 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- TUẦN 5. Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2017 Sáng: Chào cờ Sinh ho¹t tËp thĨ 1- Tỉng phơ tr¸ch phỉ biÕn néi quy, quy chÕ cđa tr­êng. 2- Ban Gi¸m HiƯu phè biÕn, nh¨c nhë häc sinh toµn tr­êng. 3- Sinh ho¹t tËp thĨ. ------------------------------------------------- Tập đọc Mét chuyªn gia m¸y xĩc I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: HiĨu néi dung: T×nh h÷u nghÞ cđa chuyªn gia n­íc b¹n víi c«ng nh©n ViƯt Nam. Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái 1, 2, 3. 2. Kĩ năng: Rèn KN đọc, KN hiểu nghĩa của từ . §äc diƠn c¶m bµi v¨n thĨ hiƯn c¶m xĩc vỊ t×nh b¹n, t×nh h÷u nghÞ cđa ng­êi kĨ chuyƯn víi chuyªn gia n­íc b¹n. 3. Thái độ: yêu quý và trân trọng người lao động II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên :Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Hát tập thể. - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động hình thành kiến thức a) LuyƯn ®äc. - Gäi 1 HS ®äc bµi. - Bµi chia lµm mÊy ®o¹n? - GV yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp lÇn 1, sưa lçi ph¸t ©m, ng¾t giäng cho HS. - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp lÇn 2 kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ míi. - Gäi 1 HS ®äc toµn bµi. - GV ®äc mÉu. b)T×m hiĨu bµi. - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm bµi, th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. - Cuéc gỈp gì gi÷a hai ng­êi b¹n ®ång nghiƯp diƠn ra nh­ thÕ nµo? - Chi tiÕt nµo trong bµi khiÕn em nhí nhÊt? - Néi dung bµi lµ g×? c) LuyƯn ®äc diƠn c¶m. - Gäi HS ®äc bµi. - Yªu cÇu HS luyƯn ®äc theo cỈp - Tỉ chøc HS luyƯn ®äc diƠn c¶m vµ thi ®äc diƠn c¶m. - Hd ®¸nh gi¸. 3. Hoạt động nối tiếp - Nªu néi dung chÝnh cđa bµi? - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau. ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Tốn ¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi. I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: BiÕt tªn gäi, kÝ hiƯu vµ quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi th«ng dơng. 2. Kỹ năng: BiÕt chuyĨn ®ỉi c¸c sè ®o ®é dµi vµ gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸c sè ®o ®é ®µi. Lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp 1, bµi (2a,c), bµi 3. 3. Thái độ: Yêu thích mơn học II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động Hoạt động cả lớp - Chơi TC : Bắn tên - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động thực hành H­íng dÉn «n tËp. Bµi 1: Ghi s½n néi dung cđa bµi. Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi. -1m b»ng bao nhiªu dm? -1m b»ng bao nhiªu dam? - GV viÕt tiÕp vµo cét mÐt ®Ĩ cã: 1m = 10 dm = dam. - H­íng dÉn ®iỊn tiÕp c¸c cét trong b¶ng. - Yªu cÇu HS nªu mèi quan hƯ gi÷a 2 ®¬n vÞ ®o ®é dµi liỊn kỊ. Bµi 2(a,c) - GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị vµ tù lµm bµi. - Gäi HS ch÷a bµi trªn b¶ng líp. - Yªu cÇu HS ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi cđa nhau. Bµi 3: ViÕt sè thÝch hỵp. - ViÕt: 4km 37m =......m. Yªu cÇu HS nªu c¸ch t×m sè thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng. - GV kh¾c s©u c¸ch chuyĨn ®ỉi. (HS mức 3,4 làm cả bài ) 3. Hoạt động nối tiếp - NhËn xÐt tiÕt häc. - Nh¾c HS vỊ nhµ hoµn thµnh bµi vµo vë vµ chuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp: b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Tin học (Giáo viên chuyên dạy và soạn bài) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Chiều: Tiếng Anh (Giáo viên chuyên dạy và soạn bài) ------------------------------------------------- Tiếng Anh (Giáo viên chuyên dạy và soạn bài) ------------------------------------------------- Đạo đức Cã chÝ th× nªn (TiÕt 1) I. mơc tiªu: 1. Kiến thức: BiÕt ®­ỵc mét sè biĨu hiƯn c¬ b¶n cđa ng­êi sèng cã ý chÝ; ng­êi cã ý chÝ cã thĨ v­ỵt qua ®­ỵc khã kh¨n trong cuéc sèng. 2. Kỹ năng: Đọc, hiểu ý nghĩa của bài 3. Thái độ: C¶m phơc vµ noi theo nh÷ng g­¬ng cã ý chÝ v­ỵt lªn nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng ®Ĩ trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh, x· héi. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên :Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Hát tập thể - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động hình thành kiến thức: H§1 : T×m hiĨu th«ng tin - Cho häc sinh ®äc th«ng tin trong SGK. - Häc sinh ®äc. - Th¶o luËn c¶ líp theo c©u hái 1, 2, 3 trong SGK. GV: Tõ tÊm g­¬ng TrÇn B¶o §ång ta thÊy: Dï gỈp ph¶i hoµn c¶nh khã kh¨n, nh­ng nÕu cã quyÕt t©m cao vµ biÕt s¾p xÕp thêi gian hỵp lÝ th× vÉn cã thĨ võa häc tËp tèt, võa giĩp ®ì gia ®×nh. H§2: Xư lÝ t×nh huèng - §­a ra hai t×nh huèng (VD nh­ SGV - tr23), chia líp thµnh nhiỊu nhãm nhá, th¶o luËn mét trong hai t×nh huèng trªn. Th¶o luËn nhãm ®«i. - Häc sinh gi¬ thỴ ®ång thêi thĨ hiƯn ý kiÕn cđa m×nh (Gi¸o viªn hái t¹i sao?) * GV: Trong nh÷ng t×nh huèng trªn, ng­êi ta cã thĨ tuyƯt väng, ch¸n n¶n ... BiÕt v­ỵt khã ®Ĩ sèng vµ tiÕp tơc häc tËp míi lµ ng­êi cã chÝ. 3. Hoạt động thực hành: * Bµi tËp 1: Hd th¶o luËn nhãm ®«i ®Ĩ ph©n biƯt ®­ỵc nh÷ng biĨu hiƯn cđa ý chÝ v­ỵt khã. - Cho häc sinh gi¬ thỴ (ThỴ ®á: biĨu hiƯn ý chÝ - thỴ xanh: kh«ng cã ý chÝ) * BT 2: tiÕn hµnh t­¬ng tù. * GV: C¸c em ®· biÕt ph©n biƯt râ ®©u lµ biĨu hiƯn cđa ng­êi cã ý chÝ. Nh÷ng biĨu hiƯn ®ã ®­ỵc thĨ hiƯn trong c¶ viƯc nhá vµ viƯc lín, trong c¶ häc tËp vµ cuéc sèng. Cho HS ®äc phÇn Ghi nhí- SGK 4. Hoạt động nối tiếp: HS: S­u tÇm mét vµi mÈu chuyƯn vỊ nh÷ng g­¬ng häc sinh "cã chÝ th× nªn" hoỈc trªn s¸ch b¸o, ë líp, ë tr­êng, ë ®Þa ph­¬ng. ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Kỹ năng sống. CÁCH CHÀO HỎI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2017 Sáng: Luyện từ và câu Më réng vèn tõ: Hoµ b×nh I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: HiĨu nghÜa cđa tõ Hßa b×nh, t×m ®­ỵc tõ ®ång nghÜa víi tõ hßa b×nh. 2. Kỹ năng: ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh thanh b×nh cđa mét miỊn quª. 3. Thái độ: Yêu hịa bình II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên :Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Chơi TC : Hát tập thể - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động thực hành Bµi 1.Gäi HS ®äc yªu cÇu, néi dung bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. - Em chän ý nµo? V× sao? - Gv kÕt luËn chèt lêi gi¶i ®ĩng. Bµi 2. - Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung cđa bµi tËp. - Yªu cÇu HS lµm viƯc theo cỈp. 2 HS trao ®ỉi th¶o luËn bµi. - Gäi HS ph¸t biĨu ý kiÕn. - HS nªu. - Yªu cÇu HS nªu nghÜa cđa tõng tõ vµ ®Ỉt c©u víi tõ ®ã. - NhËn xÐt . Bµi 3. Gäi HS ®äc yªu cÇu cđa bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi, ®äc bµi. - Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n. - GV nhËn xÐt bµi viÕt tèt. - Gäi HS d­íi líp ®äc ®o¹n v¨n cđa m×nh. HS mức 3 ®äc ®o¹n v¨n cđa m×nh, líp nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, sưa ch÷a bµi viÕt . 3. Hoạt động nối tiếp: - NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn HS hoµn thµnh bµi, chuÈn bÞ bµi sau: Tõ ®ång ©m. ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Tốn. ¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: BiÕt tªn gäi, kÝ hiƯu vµ quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng th«ng dơng. 2. Kỹ năng: BiÕt chuyĨn ®ỉi c¸c sè ®o khèi l­ỵng vµ gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸c sè ®o khèi l­ỵng. Lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp 1, 2, 4. 3. Thái độ: Làm bài cẩn thận II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên :Bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: - Gäi 2 HS nªu tªn vµ nªu mèi quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi. - NhËn xÐt . 2. Hoạt động hình thành kiến thức: H§1. H­íng dÉn «n tËp. Bµi 1: ViÕt cho ®Çy ®đ b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng sau.( GV kỴ b¶ng) - GV tỉ chøc cho HS lµm bµi 1. - Hai ®¬n vÞ ®o liỊn nhau gÊp hoỈc kÐm nhau bao nhiªu lÇn? - HS lµm bµi c¸ nh©n hoµn thµnh b¶ng. - Hái ®¸p theo cỈp vỊ ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o liỊn nhau. - HS tr¶ lêi. Bµi 2: - Bµi yªu cÇu g×? *Cđng cè c¸ch ®ỉi ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng. - GV tỉ chøc ch÷a bµi cho HS. Bµi 4: - Gäi HS ®äc ®Ị. - Bµi to¸n thuéc d¹ng g×? - Yªu cÇu HS lµm bµi . - HS ®äc, x¸c ®Þnh d¹ng to¸n, th¶o luËn c¸ch lµm theo cỈp, lµm bµi c¸ nh©n. - 1HS ch÷a bµi. Líp nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt . §S: 100kg 3. Hoạt động nối tiếp: - §äc b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng? Nªu mèi quan hƯ gi÷a 2 ®¬n vÞ ®o liỊn kỊ. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc . DỈn HS vỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau: LuyƯn tËp. ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Chính tả (Nghe - viết). Mét chuyªn gia m¸y xĩc I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: T×m ®­ỵc c¸c tiÕng chøa u«, ua trong bµi v¨n vµ n¾m ®­ỵc c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng cã u«, ua; t×m ®­ỵc tiÕng thÝch hỵp cã chøa u« hoỈc ua ®Ĩ ®iỊn vµo 2 c©u thµnh ng÷ ë bµi 3. 2. KÜ n¨ng: ViÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶, biÕt tr×nh bµy ®ĩng ®o¹n v¨n. 3. Th¸i ®é: Viết chữ cẩn thận II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Chơi TC : Viết tên các con vật là từ láy - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động hình thành kiến thức: H­íng dÉn nghe viÕt. - Gäi HS ®äc néi dung bµi viÕt. - D¸ng vỴ cđa A-lÕch-x©y cã g× ®Ỉc biƯt? - T×m nh÷ng tõ ng÷ dƠ viÕt sai chÝnh t¶. - §äc tõ khã cho HS viÕt: khung cưa, buång m¸y, tham quan, ngo¹i quèc, chÊt ph¸c... - GV ®äc bµi chËm r·i. - GV ®äc l¹i bµi viÕt mét l­ỵt. - Thu 7-10 bµi, nhËn xÐt. 3. Hoạt động thực hành: Bµi 2: Nªu yªu cÇu cđa bµi. - Yªu cÇu HS viÕt c¸c tiÕng chøa vÇn ua, u« vµo vë BT. - Yªu cÇu HS nhËn xÐt vỊ c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong tõng tiÕng. - GV nhËn xÐt, cho nh¾c l¹i. Bµi 3.Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. - Ch÷a bµi, nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®ĩng. 4. Hoạt động nối tiếp: - Nh¾c l¹i quy t¾c ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i ua/u«. - NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn HS vỊ nhµ viÕt l¹i nh÷ng tiÕng viÕt sai. ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Lịch sử. Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng du. I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: BiÕt Phan Béi Ch©u lµ mét trong nh÷ng nhµ yªu n­íc tiªu biĨu ë ViƯt Nam ®Çu thÕ kØ XX. 2. Kỹ năng: Giíi thiƯu ®«i nÐt vỊ cuéc ®êi vµ ho¹t ®éng cđa Phan Béi Ch©u. 3. Thái độ:  Cảm phục tinh thần yêu nước của cụ Phan Bội Châu và các thanh niên VN. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Chơi TC : Thụt thị - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động hình thành kiến thức: * H§1: TiĨu sư Phan Béi Ch©u. - Hd ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau: + Trao ®ỉi c¸c th«ng tin t­ liƯu vỊ Phan Béi Ch©u, cïng chän läc, trao ®ỉi th«ng tin ®Ĩ viÕt thµnh tiĨu sư cđa Phan Béi Ch©u. - Ho¹t ®éng theo nhãm ®Ĩ hoµn thµnh néi dung th¶o luËn. - §¹i diƯn nhãm b¸o c¸o, líp theo dâi vµ bỉ sung ý kiÕn (nÕu cÇn). - GV chèt ý. * H§ 2: S¬ l­ỵc vỊ phong trµo §«ng du. - Hd th¶o luËn theo néi dung c©u hái: + Phong trµo §«ng du diƠn ra vµo thêi gian nµo? Ai lµ ng­êi l·nh ®¹o? Mơc ®Ých cđa phong trµo lµ g×? + Nh©n d©n trong n­íc, ®Ỉc biƯt lµ thanh niªn yªu n­íc ®· h­ëng øng phong trµo §«ng du nh­ thÕ nµo? + KÕt qu¶ cđa phong trµo §«ng du vµ ý nghÜa cđa phong trµo nµy lµ g×? - Th¶o luËn theo nhãm ®«i: §äc SGK phÇn cßn l¹i, trao ®ỉi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ®Ĩ thuËt l¹i nh÷ng nÐt chÝnh vỊ phong trµo §«ng du. - Mét vµi HS nªu ý kiÕn vµ líp nhËn xÐt, bỉ sung. - GV nhËn xÐt, chèt ý. 3. Hoạt động nối tiếp: - Nªu nh÷ng suy nghÜ cđa em vỊ Phan Béi Ch©u? - NhËn xÐt tiÕt häc. - Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi 6: QuyÕt chÝ ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc; t×m hiĨu vỊ quª h­¬ng vµ thêi . ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Chiều: Luyện từ và câu (LT). LuyƯn: Më réng vèn tõ: Hoµ b×nh I. Mơc tiªu 1. Kiến thức: Cđng cè mét sè kiÕn thøc liªn quan ®Õn chđ ®Ị Hßa b×nh. 2. Kỹ năng: RÌn kÜ n¨ng sư dơng TiÕng ViƯt trong häc tËp vµ giao tiÕp. 3. Thái độ: Yêu hịa bình II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên :Vở thực hành Tiếng Việt 2. Học sinh: SGK, Vở thực hành Tiếng Việt III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Hát tập thể - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động thực hành: Bµi 1 : - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi. - Cho HS lµm bµi. - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm. - GV nhËn xÐt. Bµi 2: - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi. - Cho HS lµm bµi. - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm. - GV nhËn xÐt. Bµi 3: Ghi vµo £ tr­íc nh÷ng ho¹t ®éng d­íi ®©y nh»m b¶o vƯ nỊn hßa b×nh: £ Hßa gi¶i khi cã m©u thuÉn hoỈc xung ®ét gi÷a c¸c d©n téc, quèc gia. £§Êu tranh chèng l¹i nh÷ng thÕ lùc g©y chiÕn tranh. £Thùc hiƯn c¸c ho¹t ®éng khđng bè. £T«n träng nỊn ®éc lËp, lỵi Ých, v¨n hãa cđa c¸c d©n téc, quèc gia. £G©y chia rÏ, mÊt ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc. £ đng hé nh÷ng kỴ g©y chiÕn tranh. - H­íng dÉn th¶o luËn cỈp ®Ĩ t×m ®¸p ¸n ®ĩng. - HS ch÷a miƯng, nhËn xÐt. - HS nh¾c l¹i kÕt qu¶ ®ĩng. Bµi 4: - H­íng dÉn HS lµm miƯng, chèt ý ®ĩng. - HS nh¾c l¹i nghÜa cđa tõ Hßa b×nh. Tõ Hßa b×nh giĩp em liªn t­ëng tíi nh÷ng tõ nµo d­íi ®©y: £No Êm £Th«ng minh £Tai häa £An toµn £LƠ héi £Yªn vui £Vui ch¬i £BƯnh tËt 3. Hoạt động nối tiếp: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn HS vỊ xem l¹i c¸c néi dung võa «n, chuÈn bÞ bµi sau. ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Tốn (LT). LuyƯn: ¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: BiÕt tªn gäi, kÝ hiƯu vµ quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng th«ng dơng. 2. Kỹ năng: BiÕt chuyĨn ®ỉi c¸c sè ®o khèi l­ỵng vµ gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸c sè ®o khèi l­ỵng. 3. Thái độ: Yêu thích mơn học II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : bảng phụ ghi sẵn nội dung . Sách thực hành . 2. Học sinh: Sách thực hành , vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Chơi TC : Bắn tên - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động thực hành: Bµi 1: ViÕt cho ®Çy ®đ b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng . - GV tỉ chøc cho HS lµm bµi 1. HS lµm bµi c¸ nh©n hoµn thµnh b¶ng. - Hái ®¸p theo cỈp vỊ ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o liỊn nhau. Hai ®¬n vÞ ®o liỊn nhau gÊp hoỈc kÐm nhau bao nhiªu lÇn? - HS tr¶ lêi. - Gäi HS lªn b¶ng lµm. - GV nhËn xÐt. Bµi 2: - Bµi yªu cÇu g×? - GV tỉ chøc ch÷a bµi cho HS. - HS nªu. - HS lµm bµi vµo vë, 1 HS ch÷a bµi. Líp nhËn xÐt, nªu c¸ch lµm. Bµi 3: - Gäi HS ®äc ®Ị. - Cho HS lµm bµi vµo vë. - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm. - GV gäi HS ch÷a bµi, nhËn xÐt. - HS ®äc, th¶o luËn c¸ch lµm theo cỈp, lµm bµi c¸ nh©n. - 1HS ch÷a bµi. Líp nhËn xÐt. Bµi 4: - Cho HS lµm bµi vµo vë. - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm. - GV gäi HS ch÷a bµi, nhËn xÐt. 3. Hoạt động nối tiếp: - §äc b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng? Nªu mèi quan hƯ gi÷a 2 ®¬n vÞ ®o liỊn kỊ. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc . DỈn HS vỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau: LuyƯn tËp ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Khoa học Thùc hµnh: Nãi “kh«ng”®èi víi c¸c chÊt g©y nghiƯn”. I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Nªu ®­ỵc mét sè t¸c h¹i cđa r­ỵu, bia, thuèc l¸, ma tuý. 2. KÜ n¨ng: Tõ chèi sư dơng r­ỵu, bia, thuèc l¸, ma tĩy. 3. Th¸i ®é: Tránh xa các chất gây nghiện II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên :Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Hát tập thể - Kết nối kiến thức: §Ĩ gi÷ vƯ sinh c¬ thĨ ë tuỉi dËy th× c¸c em nªn lµm g×? 2. Hoạt động hình thành kiến thức H§1.Tr×nh bµy c¸c th«ng tin s­u tÇm. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸c th«ng tin ®· s­u tÇm vỊ t¸c h¹i cđa chÊt g©y nghiƯn. - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS chuÈn bÞ bµi tèt. -> R­ỵu, bia, thuèc l¸, ma tuý kh«ng chØ cã t¸c h¹i ®èi víi chÝnh b¶n th©n ng­êi sư dơng, gia ®×nh hä mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn mäi ng­êi xung quanh. H§2.T¸c h¹i cđa c¸c chÊt g©y nghiƯn. - Chia líp thµnh 6 nhãm, yªu cÇu ho¹t ®éng: + §äc th«ng tin trong SGK. + Hoµn thµnh b¶ng vỊ t¸c h¹i cđa thuèc l¸, r­ỵu bia, ma tuý trong VBT. - HS th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng vỊ t¸c h¹i cđa thuèc l¸, r­ỵu bia, ma tuý. - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy tr­íc líp. C¸c nhãm cư ®¹i diƯn lªn b¶ng tr×nh bµy. - Gäi HS nhËn xÐt. - Yªu cÇu HS ®äc bµi hoµn chØnh. 3. Hoạt động nối tiếp - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn HS ghi nhí néi dung bµi, chuÈn bµi sau: Thùc hµnh nãi kh«ng ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiƯn( TiÕt 2) ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2017 Tập đọc £ - mi - li, con... I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: - Rèn KN đọc, KN hiểu nghĩa của từ, hiểu nội dung bài - §äc ®ĩng tªn n­íc ngoµi trong bµi; ®äc diƠn c¶m ®­ỵc bµi th¬. 2. Kĩ năng: - HiĨu néi dung bµi: Ca ngỵi hµnh ®éng dịng c¶m cđa mét c«ng d©n MÜ, d¸m tù thiªu ®Ĩ ph¶n ®èi cuéc chiÕn tranh x©m l­ỵc ViƯt Nam. - Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái 1, 2, 3, 4; ®äc thuéc lßng 1 khỉ th¬ trong bµi. 3. Thái độ: GD cho HS biết yêu hịa bình . II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên :Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Hát tập thể - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động hình thành kiến thức * LuyƯn ®äc - Giíi thiƯu tranh minh ho¹ trong bµi. - Gäi 1 HS ®äc bµi. - Bµi chia lµm mÊy ®o¹n? - Hd ®äc nèi tiÕp lÇn 1, sưa lçi ph¸t ©m tªn riªng n­íc ngoµi, ng¾t giäng cho HS. - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp lÇn 2 kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ míi. - Gäi 1 HS ®äc toµn bµi. - GV ®äc toµn bµi. * T×m hiĨu bµi - Yªu cÇu HS ®äc thÇm bµi, th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. - Em cã suy nghÜ g× vỊ hµnh ®éng cđa chĩ Mo-ri-s¬n? - Néi dung bµi lµ g×? * LuyƯn ®äc diƠn c¶m vµ HTL. - Gäi 4 HS ®äc tiÕp nèi tõng khỉ th¬. - Yªu cÇu HS luyƯn ®äc theo cỈp. - Hd luyƯn ®äc diƠn c¶m. - Tỉ chøc HS luyƯn ®äc diƠn c¶m vµ thi ®äc diƠn c¶m. Hd ®¸nh gi¸. - Yªu cÇu HS tù nhÈm thuéc 1 khỉ th¬. - Gäi HS ®äc thuéc lßng. - NhËn xÐt . 3. Hoạt động nối tiếp: - Nªu néi dung chÝnh cđa bµi. - NhËn xÐt tiÕt häc; nh¾c HS häc thuéc lßng c¶ bµi th¬, chuÈn bÞ bµi sau: Sù sơp ®ỉ cđa chÕ ®é a- p¸c- thai. ĐIỀU CHỈNH : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------- Thể dục (Giáo viên chuyên dạy và soạn bài) ------------------------------------------------- Tốn LuyƯn tËp I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: BiÕt tÝnh diƯn tÝch mét h×nh quy vỊ tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng. 2. Kỹ năng: BiÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n víi c¸c sè ®o ®é dµi, khèi l­ỵng. Lµm ®­ỵc bµi 1 vµ 3. 3. Thái độ: Tính tốn cẩn thận II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : Bảng phụ ghi sẵn nội dung . SGK. 2. Học sinh: SGK, vở, sự chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: Hoạt động cả lớp - Chơi TC : Nhanh và đúng - Kết nối kiến thức 2. Hoạt động thực hành: H­íng dÉn luyƯn tËp. Bµi 1: - Tr­êng HB:1tÊn 300kg giÊy vơn Tr­êngHD: 2tÊn 700kg giÊy vơn Cø 2 tÊn giÊy: 50 000 cuèn vë Sè giÊy vơn thu ®­ỵc: ? cuèn vë - Muèn tÝnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxLop 5 Giao an tuan 1 8 chuan day du 2 buoi_12396207.docx
Tài liệu liên quan