Giáo án Vật lý 12 - Tuần 8

Hoạt động 2: Giải một số bài tập

Bài 1: Với máy dò dùng sóng siêu âm, chỉcó thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng siêu âm. Siêu âm trong một máy dò có tần số 5MHz. Với máy dò này có thể phát hiện được những vật có kích thước cỡ bao nhiêu mm trong 2 trường hợp: vật ở trong không khí và trong nước.

Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí và trong nước là 340m/s và 1500m/s

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 12 - Tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/09/2018 Tiết số: 15 Tuần: 08 VẬT LÍ 12 BÀI TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Ôn tập củng cố kiến thức về song cơ, sự truyền song cơ, giao thoa song 2. Kĩ năng: + Vận dụng kiến thức về giao thoa sóng. + Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa sóng và sự truyền sóng cơ. 3. Thái độ: Vui thích môn học, tập trung học tập, II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: một số bài tập trắc nghiệm và tự luận 2. Học sinh: ôn lại kiến thức về dao động điều hoà III.Tiến trình bài dạy : 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh, đồng phục, sgk, 2. Kiểm tra bài cũ: - Viết phương trình sóng, tại sao nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gia vừa có tính tuần hoàn theo không gian? - Câu hỏi 1, 2, 3, 4 (45) 3. Bài mới : Hoạt động 1: Giải một số câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động GV Hoạt động H.S Nội dung * Cho Hs đọc lần lượt các câu trắc nghiệm 6,7 trang 40 sgk * Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận tìm ra đáp án *Gọi HS trình bày từng câu * Cho Hs đọc l các câu trắc nghiệm 5, 6 trang 45 sgk * Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận tìm ra đáp án. *Cho Hs trình bày từng câu * HS đọc đề từng câu, cùng suy nghĩ thảo luận đưa ra đáp án đúng * Thảo luận nhóm tìm ra kết quả * Hs giải thích * đọc đề * Thảo luận tìm ra kết quả * Hs giải thích Câu 6 trang 40: a Câu 7 trang 40: c Câu 5 trang 45: D Câu 6 trang 45: D Hoạt động 2: Giải một số bài tập Bài 1: Với máy dò dùng sóng siêu âm, chỉcó thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng siêu âm. Siêu âm trong một máy dò có tần số 5MHz. Với máy dò này có thể phát hiện được những vật có kích thước cỡ bao nhiêu mm trong 2 trường hợp: vật ở trong không khí và trong nước. Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí và trong nước là 340m/s và 1500m/s a. Vật ở trong không khí: có v = 340m/s = = 6,8.10 – 5 m = 0,068mm Quan sát được vật có kích thước > 0.068mm b. Vật ở trong nước có v= 1500m/s = = 3.10 – 4 m = 0,3mm Quan sát được vật có kích thước > 0.3mm Bài 2: Mét sãng c¬ cã tÇn sè 1000Hz truyÒn ®i víi tèc ®é 330 m/s th× b­íc sãng cña nã cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y? A. 330 000 m. B. 0,3 m-1. C. 0,33 m/s. -D. 0,33 m. Bài 3* HS yếu: . Sãng ngang lµ sãng: A. lan truyÒn theo ph­¬ng n»m ngang. B. trong ®ã c¸c phÇn tö sãng dao ®éng theo ph­¬ng n»m ngang. -C. trong ®ã c¸c phÇn tö sãng dao ®éng theo ph­¬ng vu«ng gãc víi ph­¬ng truyÒn sãng. D. trong ®ã c¸c phÇn tö sãng dao ®éng theo cïng mét ph­¬ng víi ph­¬ng truyÒn sãng. bài 4. Ph­¬ng tr×nh sãng cã d¹ng nµo trong c¸c d¹ng d­íi ®©y: A. x = Asin(wt + j); B. ; C. ; D. . bài 5. Mét sãng c¬ häc cã tÇn sè f lan truyÒn trong m«i tr­êng vËt chÊt ®µn håi víi vËn tèc v, khi ®ã b­íc sãng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc A. l = v.f; -B. l = v/f; C. l = 2v.f; D. l = 2v/f bài 6 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cña sãng c¬ häc lµ kh«ng ®óng? A. Chu kú cña sãng chÝnh b»ng chu kú dao ®éng cña c¸c phÇn tö dao ®éng. B. TÇn sè cña sãng chÝnh b»ng tÇn sè dao ®éng cña c¸c phÇn tö dao ®éng. -C. Tèc ®é cña sãng chÝnh b»ng tèc ®é dao ®éng cña c¸c phÇn tö dao ®éng. D. B­íc sãng lµ qu·ng ®­êng sãng truyÒn ®i ®­îc trong mét chu kú. bài 7 * HS TB trở lên: Sãng c¬ häc lan truyÒn trong m«i tr­êng ®µn håi víi tèc ®é v kh«ng ®æi, khi t¨ng tÇn sè sãng lªn 2 lÇn th× b­íc sang A. t¨ng 4 lÇn. -B. t¨ng 2 lÇn. C. kh«ng ®æi. D. gi¶m 2 lÇn. Bài 8 Tèc ®é truyÒn sãng phô thuéc vµo A. n¨ng l­îng sãng. B. tÇn sè dao ®éng. -C. m«i tr­êng truyÒn sãng. D. b­íc sãng Bài 9 Mét ng­êi quan s¸t mét chiÕc phao trªn mÆt biÓn thÊy nã nh« lªn cao 10 lÇn trong 18s, kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng kÒ nhau lµ 2m. Tèc ®é truyÒn sãng trªn mÆt biÓn lµ -A. v = 1m/s. B. v = 2m/s. C. v = 4m/s. D. v = 8m/s. Bài10. * HS TB trở lên: Trong thÝ nghiÖm t¹o v©n giao thoa sãng trªn mÆt n­íc, ng­êi ta dïng nguån dao ®éng cã tÇn sè 50Hz vµ ®o ®­îc kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n tèi liªn tiÕp n»m trªn ®­êng nèi hai t©m dao ®éng lµ 2mm. B­íc sãng cña sãng trªn mÆt n­íc lµ bao nhiªu? A. l = 1mm. B. l = 2mm. -C. l = 4mm. D. l = 8mm. IV.CỦNG CỐ: Qua tiết bài tập này chúng ta cần nắm được - Định nghĩa của sóng cơ. - Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan với sóng: sóng dọc, sóng ngang, tốc độ truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha. - Viết được phương trình sóng. - Nêu được các đặc trưng của sóng là biên độ, chu kì hay tần số, bước sóng và năng lượng sóng. - Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ. V.DẶN DÒ: - Về nhà xem lại bài tập và xem trứơc bài mới - Về nhà làm bài tập trong sách bài tập * Chú ý: Đối tượng học sinh KHÁ – GIỎI TRUNG BÌNH YẾU - KÉM - Trình bày như giáo án - Giải thêm các bài tập tìm số cực đại GT giữa 2 nguồn sóng - Trình bày như giáo án - Giải thêm các bài tập tìm số cực đại GT giữa 2 nguồn sóng - Trình bày như giáo án - GV hướng dẫn giải thêm các bài tập tìm số cực đại GT giữa 2 nguồn sóng IV. RÚT KINH NGHIỆM * Chú ý: Tiết 2 của tuần 8 giảm tiết Tổ trưởng kí duyệt 25/09/2018 . HOÀNG ĐỨC DƯỠNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN 12 TUAN 8_12416542.doc
Tài liệu liên quan