Giáo án Giáo dục công dân 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (t1)

1. Chính sách giáo dục và đào tạo

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

 Tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo

- Giáo dục và đào tạo có tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực con người

- Đảng và Nhà nước ta xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

 Nhiệm vụ của giáo dục đào tạo là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

 

docx5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (t1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (T1) MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Về kĩ năng: Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo phù hợp với khả năng của bản thân Biết cách đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sông liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo. Về thái độ: Tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo của Nhà nước Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo của Nhà nước. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Có 2 đơn vị kiến thức: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo Đơn vị kiến thức trọng tâm: Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG: Sách giáo khoa GDCD 11 Sách giáo viên GDCD 11 Chuẩn kiến thức, kĩ năng GDCD 11 PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình Đàm thoại Thảo luận nhóm CÁC BƯỚC LÊN LỚP: Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra bài cũ: Dạy bài mới: Dẫn dắt vào bài: (1 phút) Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng sự thịnh hay suy, mạnh hay yếu của 1 quốc gia được quyết định chủ yếu do nguồn lực con người. Để phát triển con người toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì giáo dục và đào tạo là chính sách được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay “ Chính sách giáo dục và đào tạo”. Giảng bài mới: Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm giáo dục, đào tạo, chính sách giáo dục và đào tạo (5 phút) Mục tiêu: Học sinh biết được thế nào là giáo dục, đào tạo, chính sách giáo dục và đào tạo Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại Cách tiến hành: GV đặt câu hỏi: Em hiểu gì về giáo dục, đào tạo, chính sách giáo dục và đào tạo là gì? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét, bổ sung, giảng giải thêm: Giáo dục và đào tạo là hoạt động có tổ chức của xã hội, nhằm bồi dưỡng và phát triển các phẩm chất và năng lực của con người. Trong đó, có thể hiểu: + Giáo dục là sự bồi dưỡng và phát triển con người toàn diện ở bậc mẫu giáo và phổ thông + Đào tạo là sự bồi dưỡng, chuẩn bị nghề trong các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề + Chính sách giáo dục và đào tạo là những chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng và phát triển các phẩm chất và năng lực cho mỗi công dân. Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo (15 phút) Mục tiêu: Học sinh biết được những nhiệm vụ cơ bản của giáo dục và đào tạo Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại. Cách tiến hành: GV đặt câu hỏi: Đảng, Nhà nước ta đã đánh giá giáo dục và đào tạo có tầm quan trọng như thế nào đối với sự nghiệp phát triển đất nước? Vì sao? HS: suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét , bổ sung: Đảng, Nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển. Bởi vì giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện quan trọng để phát huy nguồn lực con người. GV đặt câu hỏi: Với tầm quan trọng đó, theo em giáo dục đào tạo có những nhiệm vụ gì? Tại sao phải thực hiện những nhiệm vụ đó? HS: suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét, kết luận qua sơ đồ: Nâng cao dân trí Nhiệm vụ của giáo dục Đào tạo nhân lực và đào tạo Bồi dưỡng nhân tài + Nâng cao dân trí: Đây là nhiệm vụ hàng đầu có ảnh hưởng đến thành bại của đất nước, đặc biệt trong điều kiện thế giới hiện nay đang chạy đua về khoa học – kĩ thuật. Dân trí thấp là tụt hậu, không thể hội nhập với văn minh nhân loại. Hiện nay, việc kiên quyết xóa nạn mù chữ và phổ cập tiểu học là một định hướng đúng đắn và quyết tâm lớn của Đảng và nhân dân ta. + Đào tạo nhân lực: Nhiệm vụ này rất quan trọng để tạo ra đội ngũ những người lao động, các chuyên gia, các nhà quản lý giỏi. Đội ngũ này trực tiếp làm tăng năng suất lao động xã hội. + Bồi dưỡng nhân tài: Đây là nhiệm vụ phải chú ý thường xuyên, đất nước phải có nhiều những nhân tài và chuyên gia giỏi mới giành được những thành tựu ở những lĩnh vực mũi nhọn, mới có khả năng đuổi kịp các nước văn minh. Nhân tài nào cũng phải được giáo dục mới thành tài được. GV chuyển ý bằng cách đặt vấn đề: Thực hiện được mục tiêu của chính sách giáo dục và đào tạo cần có những phương hướng nào? Hoạt động 3: Tìm hiểu phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo (20 phút) Mục tiêu: Học sinh biết được các phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm Cách tiến hành: GV chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận trong vòng 3 phút về những phương hướng cơ bản: + Nhóm 1: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo chúng ta cần phải làm gì? + Nhóm 2: Ở nước ta việc mở rộng quy mô giáo dục được thể hiện như thế nào? + Nhóm 3: Việc ưu tiên đầu tư cho giáo dục ỏ nước ta được thể hiện như thế nào? + Nhóm 4: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục có ý nghĩa như thế nào? + Nhóm 5: Tại sao phải xã hội hóa giáo dục? Có thể thực hiện bằng những biện pháp cụ thể nào? + Nhóm 6: Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo có ý nghĩa như thế nào? HS: Đại diện các nhóm trả lời GV: Nhận xét, kết luận + Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo: phải giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, có chính sách đúng đắn trong việc phát hiện , đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài. + Mở rộng quy mô giáo dục: trên cơ sở chất lượng và hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước phải mở rộng quy mô giáo dục từ mầm non đến giáo dục đại học, tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp + Ưu tiên đầu tư cho giáo dục: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường. + Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục: Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đảm bảo học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học hành, người giỏi được phát huy tài năng. + Xã hội hóa giáo dục: Vì phát triển giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và toàn dân, do đó cần đa dạng hóa các loại hình nhà trường, các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội họ tập đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân. + Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo: giúp chúng ta tiếp cận những chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển nước ta, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới. GV kết luận: Thực hiện phương hướng cơ bản trên góp phần đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. GV cho học sinh liên hệ bản thân có thể lam gì để góp phần thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo. GV kết luận toàn bài: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hành đầu, có vai trò quan trọng trọng đối với sự phát triển đất nước vì vậy chúng ta cần coi trọng và có những hành động thiết thực, phù hợp, góp phần thực hiện tốt chính sách giáo dục và đào tạo. Chính sách giáo dục và đào tạo Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo Tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo Giáo dục và đào tạo có tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực con người Đảng và Nhà nước ta xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Nhiệm vụ của giáo dục đào tạo là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo Mở rộng quy mô giáo dục Ưu tiên đầu tư cho giáo dục Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục Xã hội hóa giáo dục Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP: (3 phút) GV yêu cầu học sinh về học bài cũ và chuẩn bị bài mới, làm bài tập 1,2 sách giáo khoa Bài tập củng cố: Có người cho rằng, để phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay không nhất thiết phải phát triển giáo dục và đào tạo, mà điều quan trọng nhất là học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển. Nước ta hiện nay cần phát triển thật nhanh mà nếu chú trọng vào giáo dục và đào tạo thì sẽ rất lâu mới có thể phát triển được. Em có đồng ý với quan điểm trên đây không? Vì sao? Nhận xét của GVHD Giáo sinh Dương Thùy Chinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 13 Chinh sach giao duc va dao tao khoa hoc va cong nghe van hoa_12401837.docx
Tài liệu liên quan