Giáo khoa và bài tập Hóa 12 Cơ bản

33. Đốt nhôm trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 gam. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là

A. 3,24 gam B. 1,08 gam C. 0,86 gam D. 1,62 gam

 

 

34. Đốt 5,4 g Al trong bình chứa lưu huỳnh (p.ứng vừa đủ). K.lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là

A. 6,4 gam B. 12,8 gam C. 9,6 gam D. 3,2 gam

 

 

35. Hoà tan 1,08 gam Al trong axit HCl dư. Thể tích khí hiđrô (đktc) thu được là

A. 0,672 lit. B. 0,896 lit. C. Kết quả khác. D. 1,344 lit.

 

 

36. Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là (Cho Al = 27)

A. 3,36 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

 

 

37. Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của V là (Cho H = 1, Al = 27)

A. 0,336 lít. B. 0,672 lít. C. 0,448 lít. D. 0,224 lít.

 

doc82 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 4203 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo khoa và bài tập Hóa 12 Cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c ion đã cho hoặc nhận I: cường độ dòng điện (A- ampe) t: thời gian điện phân (giây) n e nhường = ne nhận = I.t 96500 Công thức hệ quả: Ví dụ: Tính khối lượng Cu thu được ở cực (-) sau 1 giờ điện phân dd CuCl2 với cường độ dòng điện là 5A. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… BÀI TẬP M là kim loại. Phương trình sau đây: Mn+ + ne = M biểu diễn A. Nguyên tắc điều chế kim loại. B. Tính chất hoá học chung của kim loại. C. Sự khử của kim loại. D. Sự oxi hoá ion kim loại. Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế theo phương pháp nhiệt luyện ( nhờ chất khử CO) đi từ oxit kim loại tương ứng A. Ca, Cu B. Al, Cu C. Mg, Fe D. Fe, Ni Trong quá trình điện phân, những ion âm di chuyển về A. Cực dương, ở đây xảy ra sự oxi hoá. B. Cực âm, ở đây xảy ra sự khử. C. Cực dương, ở đây xảy ra sự khử. D. Cực âm, ở đây xảy ra sự oxi hoá. Từ dung dịch Cu(NO3)2 có thể điều chế Cu bằng cách A. cô cạn dung dịch rồi nhiệt phân muối rắn Cu(NO3)2. B. cô cạn dung dịch rồi điện phân nóng chảy Cu(NO3)2. C. dùng Fe khử Cu2+ trong dung dịch Cu(NO3)2. D. Tất cả đều đúng. Khi cho luồng khí hiđrô dư đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm A. Al2O3, MgO, Fe, Cu. B. Al, MgO, Fe, CuO. C. Al, MgO, Fe, Cu. D. Al2O3, MgO, FeO, Cu. Phương pháp thuỷ luyện là phương pháp dùng kim loại có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong hợp chất A. hidroxit kim loại. B. oxit kim loại. C. dung dịch muối. D. muối ở dạng khan. Điện phân dung dịch muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng? A. AgNO3 ( điện cực trơ) B. NaCl C. CaCl2 D. AlCl3 Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất A. bị khử. B. nhận proton. C. bị oxi hoá. D. cho proton. Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch A. AgNO3. B. HNO3. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)2. Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là A. Cu. B. Al. C. CO. D. H2. Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là A. Ca và Fe. B. Mg và Zn. C. Na và Cu. D. Fe và Cu. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A. nhiệt phân CaCl2. B. điện phân CaCl2 nóng chảy. C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. D. điện phân dung dịch CaCl2. Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là A. Na2O. B. CaO. C. CuO. D. K2O. Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ? A. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 B. H2 + CuO → Cu + H2O C. CuCl2 → Cu + Cl2 D. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ? A. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2 B. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 D. Ag2O + CO → 2Ag + CO2. Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử? A. K. B. Ca. C. Zn. D. Ag. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm A. Cu, Al, Mg. B. Cu, Al, MgO. C. Cu, Al2O3, Mg. D. Cu, Al2O3, MgO. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A. Cu, FeO, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg. C. Cu, Fe, Zn, MgO. D. Cu, Fe, ZnO, MgO. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A. Al và Mg. B. Na và Fe. C. Cu và Ag. D. Mg và Zn. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A. Al và Mg. B. Na và Fe. C. Cu và Ag. D. Mg và Zn. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra A. sự khử ion Cl-. B. sự oxi hoá ion Cl-. C. sự oxi hoá ion Na+. D. sự khử ion Na+. Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là A. Na2O. B. CaO. C. CuO. D. K2O. Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó là A. Na. B. Ag. C. Fe. D. Cu. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là A. điện phân dung dịch MgCl2. B. điện phân MgCl2 nóng chảy. C. nhiệt phân MgCl2. D. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. DẠNG 5: PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN CÔNG THỨC TÍNH NHANH ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là A. 28 gam. B. 26 gam. C. 22 gam. D. 24 gam. Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 8,0 gam. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là: A. 39g B. 38g C. 24g D. 42g DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catot là A. 40 gam. B. 0,4 gam. C. 0,2 gam. D. 4 gam. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là A. CuSO4. B. NiSO4. C. MgSO4. D. ZnSO4. Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch CuCl2 thu được 1,12 lít khí (ở đktc). Nồng độ dung dịch muối ban đầu là: A. 0,25M. B. 0,5M. C. 1M. D. 2M. Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là: A. Zn (65) B. Cu (64) C. Ni (59) D. Sn (119) Khi điện phân muối clorua kim loại nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là A. NaCl. B. CaCl2. C. KCl. D. MgCl2. Bài 22, 23: LUYỆN TẬP Bài 24: THỰC HÀNH CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM Bài 25. KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON Kim loại kiềm thuộc nhóm IA, gồm có các nguyên tố: Li: [He] 2s1 Na: [Ne] 3s1 K: [Ar] 4s1 Rb: [Kr] 5s1 Cs: [Xe] 6s1 Cấu hình e lớp ngoài cùng của kim loại kiềm: ns1 TÍNH CHẤT VẬT LÍ Maøu traéng baïc vaø coù aùnh kim, daãn ñieän toát, nhieät ñoä noùng chaûy vaø nhieät ñoä soâi thaáp, khoái löôïng rieâng nhoû, ñoä cöùng thaáp. Nguyên nhân: do kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối, cấu trúc tương đối rỗng. Mặ khác, trong tinh thể các nguyên tử và ion liên kết với nhau bằng liên kết kim loại yếu. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Tính khử rất mạnh, tăng dần từ Li à Cs M → M+ + 1e Tác dụng với phi kim Với oxi à oxit ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Với halogen à muối ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) à muối + H2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tác dụng với nước à MOH + H2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Để bảo quản kim loại kiềm à ngâm chúng trong dầu hỏa. ỨNG DỤNG, TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ Ứng dụng - Duøng cheá taïo hôïp kim coù nhieät ñoä nóng chảy thaáp. Thí duï: Hôïp kim Na-K noùng chaûy ôû nhieät ñoä 700C duøng laøm chaát trao ñoåi nhieät trong caùc loø phaûn öùng haït nhaân. - Hôïp kim Li – Al sieâu nheï, ñöôïc duøng trong kó thuaät haøng khoâng. - Cs ñöôïc duøng laøm teá baøo quang ñieän. Trạng thái tự nhiên Tồn tại dưới dạng hợp chất: NaCl (nöôùc bieån), moät soá hôïp chaát cuûa kim loaïi kieàm ôû daïng silicat vaø aluminat coù ôû trong ñaát. Điều chế Điện phân nóng chảy muối halogenua kim loại kiềm. Ví dụ: MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM NATRI HIĐROXIT NaOH Tính chaát vaät lí: - Chaát raén, khoâng maøu, deã noùng chaûy (tnc = 3220C), huùt aåm maïnh (deã chaûy röõa), tan nhieàu trong nöôùc. - Khi tan trong nöôùc, NaOH phaân li hoaøn toaøn thaønh ion: NaOH " Na+ + OH- Tính chaát hoaù hoïc v Taùc duïng vôùi axit ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… v Taùc duïng vôùi oxit axit ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… v Taùc duïng vôùi dung dòch muoái ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ứng dụng Naáu xaø phoøng, cheá phaåm nhuoäm, tô nhaân taïo, tinh cheá quaëng nhoâm trong coâng nghieäp luyeän nhoâm vaø duøng trong coâng nghieäp cheá bieán daàu moû… NATRI HIDROCACBONAT NaHCO3 Tính chaát vaät lí: Chaát raén, maøu traéng, ít tan trong nöôùc. Tính chaát hoaù hoïc a. Phaûn öùng phaân huyû ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b. NaHCO3 laø hôïp chaát löôõng tính (tác dụng với dung dịch axit và bazơ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖÙng duïng: Duøng trong coâng nghieäp döôïc phaåm (cheá thuoác ñau daï daøy,…) vaø coâng nghieäp thöïc phaåm (laøm boät nôû,…) NATRI CACBONAT Na2CO3 Tính chaát vaät lí: Chaát raén maøu traéng, tan nhieàu trong nöôùc. ÔÛ nhieät ñoä thöôøng toàn taïi döôùi daïng muoái ngaäm nöôùc Na2CO3.10H2O, ôû nhieät ñoä cao muoái naøy maát daàn nöôùc trôû thaønh Na2CO3 khan, noùng chaûy ôû 8500C. Tính chaát hoaù hoïc v Phaûn öùng vôùi axit, kieàm, muoái Na2CO3 + 2HCl " 2NaCl + CO2# + H2O Na2CO3 + Ba(OH)2 " BaCO3$ + 2NaOH Na2CO3 + CaCl2 " CaCO3$ + 2NaCl v Muoái cacbonat cuûa kim loaïi kieàm trong dung dòch nöôùc cho moâi tröôøng kieàm. ÖÙng duïng: Laø hoaù chaát quan troïng trong coâng nghieäp thuyû tinh, boät giaët, phaåm nhuoäm, giaáy, sôïi,… KALI NITRAT Tính chaát vaät lí: Laø nhöõng tinh theå khoâng maøu, beàn trong khoâng khí, tan nhieàu trong nöôùc. Tính chaát hoaù hoïc: Bò phaân huyû ôû nhieät ñoä cao ÖÙng duïng: Duøng laøm phaân boùn (phaân ñaïm, phaân kali) vaø cheá taïo thuoác noå. Thuoác noå thoâng thöôøng (thuoác suùng) laø hoãn hôïp 68%KNO3, 15%S vaø 17%C (than) v Phaûn öùng chaùy cuûa thuoác suùng: BÀI TẬP Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiềm là A. ns2 B. ns1 C. ns2 np1 D. ns2 np2 Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là A. R2O3. B. RO2. C. R2O. D. RO. Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là A. 1s22s2 2p6 3s2. B. 1s22s2 2p6. C. 1s22s2 2p6 3s1. D. 1s22s2 2p6 3s23p1. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy ,nhiệt độ sôi, tính cứng thấp là do A.có tính khử mạnh B.lực liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu C. có bán kính nguyên tử nhỏ D khối lượng riêng nhỏ Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại kiềm là ? A.Tính khử B. tính oxi hóa C.tính khử mạnh D.tính oxi hóa mạnh Để điều chế các kim loại kiềm ,kiềm thổ ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Nhiệt luyện B.thủy luyện C.điện phân dung dịch D. điện phân nóng chảy Phản ứng nào sau chứng minh NaHCO3 có tính lưỡng tính ? NaHCO3 + HCl à NaCl + H2O + CO2 (1) 2NaHCO3 Na2CO3 +CO2 + H2O (2) NaHCO3 + NaOH à Na2CO3 + H2O (3) A.1,2 B.1,3 C.2,3 D.1,2,3 X là muối của Natri .Khi đun nóng X thì không có hiện tượng xãy ra .Khi cho HCl vào X thì thấy có khí thoát ra.X là muối nào sau đây ? A.NaCl B.Na2CO3 C. NaHCO3 D.Na2SO4 Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là A. KNO3. B. FeCl3. C. BaCl2. D. K2SO4. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaCl. B. Na2SO4. C. NaOH. D. NaNO3. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch A. KCl. B. KOH. C. NaNO3. D. CaCl2. Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là A. NaOH, CO2, H2. B. Na2O, CO2, H2O. C. Na2CO3, CO2, H2O. D. NaOH, CO2, H2O. Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong A. nước. B. rượu etylic. C. dầu hỏa. D. phenol lỏng. Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là A. Na2CO3. B. MgCl2. C. KHSO4. D. NaCl. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí A. NH3, O2, N2, CH4, H2 B. N2, Cl2, O2, CO2, H2 C. NH3, SO2, CO, Cl2 D. N2, NO2, CO2, CH4, H2 Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Phản ứng nhiệt phân không đúng là A. 2KNO3 2KNO2 + O2. B. NaHCO3 NaOH + CO2. C. NH4Cl NH3 + HCl. D. NH4NO2 N2 + 2H2O. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na? A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl. B. Điện phân NaCl nóng chảy. C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl. D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra: A. sự khử ion Na+. B. Sự oxi hoá ion Na+. C. Sự khử phân tử nước. D. Sự oxi hoá phân tử nước Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương? A. Ion Br- bị oxi hoá. B. ion Br- bị khử. C. Ion K+ bị oxi hoá. D. Ion K+ bị khử. Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm? A. số oxihoá của nguyên tố trong hợp chất. B. số lớp electron. C. số electron ngoài cùng của nguyên tử. D. cấu tạo đơn chất kim loại. Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt (cực âm) thu được A. Na. B. NaOH. C. Cl2. D. HCl. Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi : A. tác dụng với kiềm. B. tác dụng với CO2. C. đun nóng. D. tác dụng với axit. Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X Na2CO3 + H2O. X là hợp chất A. KOH B. NaOH C. K2CO3 D. HCl Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là A. 0,672 lít. B. 0,224 lít. C. 0,336 lít. D. 0,448 lít. Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là A. 400. B. 200. C. 100. D. 300. Cho 3,04g hoãn hôïp NaOH vaø KOH taùc duïng vôùi axit HCl thu ñöôïc 4,15g hoãn hôïp muoái clorua. Khoái löôïng moãi hiñroxit trong hoãn hôïp laàn löôït laø A. 1,17g & 2,98g B. 1,12g & 1,6g C. 1,12g & 1,92g D. 0,8g& 2,24g Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí (đktc) ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối đem điện phân là A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. ,D. RbCl. Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A. Rb. B. Li. C. Na. D. K. Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần 100ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị m đã dùng là A. 6,9 gam. B. 4,6 gam. C. 9,2 gam. D. 2,3 gam. Đốt natri trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thu được 11,7 gam muối NaCl. Khối lượng natri tham gia phản ứng là: A. 2,3 gam B. 6,9 gam C. 4,6 gam D. Kết quả khác. Đốt cháy Na trong bình chứa 4,48 lit oxi (đktc). Khối lượng oxit thu được là A. 12,8 gam B. 24,8 gam C. 4,6 gam D. Kết quả khác. Đốt natri trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thu được 11,7 gam muối NaCl. Thể tích khí clo cần dùng (đktc) là A. 6,72 lit B. 4,48 lit C. Kết quả khác. D. 2,24 lit DẠNG 7: CO2 /SO2 + DUNG DỊCH KIỀM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là (Cho C = 12, O = 16, Na = 23) A. 10,6 gam. B. 5,3 gam. C. 21,2 gam. D. 15,9 gam. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32) A. 20,8 gam. B. 23,0 gam. C. 25,2 gam. D. 18,9 gam. Cho 5,6 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dung dịch NaOH 0,6M, số mol các chất trong dung dịch sau phản ứng là A. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaHCO3. B. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH. C. 0,5 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH. D. 0,5 mol Na2CO3; 0,5 mol NaHCO3. Dẫn 0,56lit CO2 (đkc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Sau phản ứng khối lượng muối thu được là: A. mCaCO3= 2,5g B. mCaCO3= 1,5g, mCa(HCO3)2= 0,81g C. mCaCO3= 1,5g, D. mCaCO3=1,5g, mCa(HCO3)2= 0,75 g Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0,2M. Sau phản ứng khối lượng muối thu được là: 25g B. 20,25g C. 15g D. 23,1g Dẫn 3,36 lít khí CO2 vào 50ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng muối sinh ra sau phản ứng là: mNaHCO3 = 8,4g B. mNa2CO3= 15,9g C. mNa2CO3=10,6g D. mNaHCO3 = 4,2g; mNa2CO3=5,3g BÀI 26. KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ KIM LOẠI KIỀM THỔ VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON Kim loại kiềm thuộc nhóm IIA, gồm có các nguyên tố: Be: [He] 2s2 Mg: [Ne] 3s2 Ca: [Ar] 4s2 Sr: [Kr] 5s2 Ba: [Xe] 6s2 Cấu hình e lớp ngoài cùng của kim loại kiềm: ns2 TÍNH CHẤT VẬT LÍ Maøu traéng baïc, coù theå daùt moûng. Nhieät ñoä noùng chaûy vaø nhieät ñoä soâi töông ñoái thaáp. Khoái löôïng rieâng nhoû, nheï hôn nhoâm (tröø Ba). Ñoä cöùng cao hôn caùc kim loaïi kieàm nhöng vaãn töông ñoái meàm. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Coù tính khöû maïnh: M " M2+ + 2e Tính khöû taêng daàn töø Be ñeán Ba. Tác dụng với phi kim …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tác dụng với dung dịch axit Với axit HCl, H2SO4 loãng à muối + H2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Với HNO3/ H2SO4 đặc Với HNO3 tạo sản phẩm khử là NH4NO3, N2O, N2 Với H2SO4 đặc tạo sản phẩm khử là H2S Ví dụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tác dụng với nước (trừ Be, Mg) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA Ca Canxi hidroxit Ca(OH)2 Chaát raén maøu traéng, ít tan trong nöôùc. Nöôùc voâi laø dung dòch Ca(OH)2. Haáp thuï deã daøng khí CO2: CO2 + Ca(OH)2 à CaCO3 + H2O Ê nhaän bieát khí CO2 Canxi cacbonat CaCO3 Chaát raén maøu traéng, khoâng tan trong nöôùc, bò phaân huyû ôû nhieät ñoä cao. Bò hoaø tan trong nöôùc coù hoaø tan khí CO2 Phản ứng thuận giải thích sự xâm thực của núi đá vôi Phản ứng nghịch giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động, cặn trong ấm nước. Canxi sunfat CaSO4 Trong töï nhieân, CaSO4 toàn taïi döôùi daïng muoái ngaäm nöôùc CaSO4.2H2O goïi laø thaïch cao soáng. Thaïch cao nung: CaSO4.H2O Thaïch cao khan: CaSO4 NƯỚC CỨNG Khái niệm Nöôùc chöùa nhieàu ion Ca2+ vaø Mg2+ ñöôïc goïi laø nöôùc cöùng. Nöôùc chöùa ít hoaëc khoâng chöùa caùc ion Mg2+ vaø Ca2+ ñöôïc goïi laø nöôùc meàm. Phaân loaïi: Tính cöùng taïm thôøi: Gaây neân bôûi caùc muoái Ca(HCO3)2 vaø Mg(HCO3)2 (trong dung dịch sẽ có các ion …………………………………………………. Khi ñun soâi nöôùc, caùc muoái Ca(HCO3)2 vaø Mg(HCO3)2 bò phaân huyû → tính cöùng bò maát. .................................................................................................................................................................................................................................. Tính cöùng vónh cửu: trong nước có các ion Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl- Khi ñun soâi, caùc muoái naøy khoâng bò phaân huyû nên tính cứng vĩnh cửu không mất đi. Tính cöùng toaøn phaàn: Goàm caû tính cöùng taïm thôøi vaø tính cöùng vónh cửu Tác hại của nước cứng Tạo cặn trong các nồi hơi, ống dẫn nước… Giảm tác dụng của xà phòng, làm hư hại quần áo. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị của thực phẩm Cách làm mềm nước cứng Nguyeân taéc: Laøm giaûm noàng ñoä caùc ion Ca2+, Mg2+ trong nöôùc cöùng. Phương pháp kết tủa Tính cöùng taïm thôøi: Ñun soâi nöôùc, caùc muoái Ca(HCO3)2 vaø Mg(HCO3)2 bò phaân huyû taïo ra muoái cacbonat khoâng tan. Loïc boû keát tuûa thu được nöôùc meàm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Duøng Ca(OH)2, Na2CO3 (hoaëc Na3PO4). Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 " 2CaCO3$ + 2H2O Ca(HCO3)2 + Na2CO3" CaCO3$ + 2NaHCO3 Tính cöùng vónh cöõu: Duøng Na2CO3 (hoaëc Na3PO4). CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3↓ + Na2SO4 Phương pháp trao đổi ion (SGK) Nhận biết ion Ca2+, Mg2+ trong dung dịch Thuoác thöû: dùng dung dòch muoái vaø khí CO2. Hieän töôïng: Coù keát tuûa, sau ñoù keát tuûa bò hoaø tan trôû laïi. Phöông trình phaûn öùng: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… BÀI TẬP Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm A. IIA. B. IVA. C. IIIA. D. IA. Cấu hình electron nào sau đây của kim loại kiềm thổ ? A.ns1 B.ns2 C.ns2np1 D.ns2np2 Để điều chế các kim loại kiềm ,kiềm thổ ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Nhiệt luyện B.thủy luyện C.điện phân dung dịch D. điện phân nóng chảy Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là A. Be, Na, Ca. B. Na, Ba, K. C. Na, Fe, K. D. Na, Cr, K. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là A. Fe. B. Na. C. Ba. D. K. Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là A. Sr, K. B. Na, Ba. C. Be, Al. D. Ca, Ba. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là A. Na. B. Ba. C. Be. D. Ca. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A. nhiệt phân CaCl2. B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. C. điện phân dung dịch CaCl2. D. điện phân CaCl2 nóng chảy. Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là A. NaOH. B. Na2CO3. C. BaCl2. D. NaCl. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion A. Cu2+, Fe3+. B. Al3+, Fe3+. C. Na+, K+. D. Ca2+, Mg2+. Nước cứng tạm thời có chứa những muối nào sau đây ? A. Mg(HCO3)2 Ca(HCO3)2 B. Mg(HCO3)2 CaCl2 C. MgCl2 CaCl2 D. MgSO4 CaSO4 Nước cứng vĩnh cữu có chứa các ion nào sau đây A.HCO3- Cl- B. SO42- Cl- C. SO42- HCO3- D. HCO3- SO42- Cl- Kết luận nào sau đây là chính xác nhất ? A. nước cứng là nước có chứa ít ion Ca2+ ,Mg2+ B. nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ , Mg2+ C. nước cứng là nước có chứa ít ion Ca2+ ,Mg2+ HCO3- D. nước cứng lá nước có chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ HCO3- Hóa chất nào sau đây dùng để làm để làm mềm cước cứng tạm thời ? A.Ca(OH)2 B.HCl C.Na2CO3 D. Ca(OH)2 Na2CO3 Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là A. Na2CO3 và HCl. B. Na2CO3 và Na3PO4. C. Na2CO3 và Ca(OH)2. D. NaCl và Ca(OH)2. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây? A. Gây ngộ độc nước uống. B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo. C. Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm. D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước. Phương trình phản ứng nào sau đây viết chưa chính xác ? A. 2Na + 2H2O à 2NaOH + H2 B. 2K + Cl2 à 2 KCl C. 2Na + CuSO4 à Na2SO4 + Cu D. 2K + 2 HCl à2 KCl + H2 Nhóm kim loại kiềm thổ nào sau đây tan trong nước ở đk thường ? A.Ca Mg B.Be Ba C.Ca Ba D.Be Mg Cho các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là A. NaOH. B. Mg(OH)2. C. Fe(OH)3. D. Al(OH)3. Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có A. bọt khí và kết tủa trắng. B. bọt khí bay ra. C. kết tủa trắng xuất hiện. D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có A. bọt khí và kết tủa trắng. B. bọt khí bay ra. C. kết tủa trắng xuất hiện. D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần. Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dã

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo khoa & bài tập Hóa 12 CB.doc
Tài liệu liên quan