Giáo trình Sinh hoá miễn dịch (Phần 1)

Các tế bào trình diện kháng nguyên (APC)

Kháng nguyên được nhận biết bởi các APC và được trình diện tới tối

tế bào lympho T dưói hình thức một chuỗi peptit thẳng trên một kháng

nguyên phù hợp tổ chức lớp I và lớp 2 (MHC -I và MHC- II).

Các tế bào đảm nhận trình diện kháng nguyên chủ yếu có trong da,

tyuến ức, lách, hạch. Các tế bào lympho, đại thực bào cũng có những chứcnăng này.

Quá trình trình diện kháng nguyên diễn theo các giai đoạn sau:

- Gắn kháng nguyên vào tế bào thông qua thụ thể.

- Giai đoạn xử lí và và nuốt kháng nguyên.

- Thể hiện phức hợp MHC và peptit.

- Trình diện kháng nguyên.

 

pdf41 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 618 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Sinh hoá miễn dịch (Phần 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quanlymphongoivi.Cáctbàothamgiañápngmindchbaogmcác tbàocáctbàoñápngmindchkhôngñchiu(tbàotrìnhdinkháng nguyên,ñithcbào,bchcuñanhân,tiucu,tbàoNKvàtbàoK)mà chúngtañãñcpchương1.Cáctbàothamgiañápngmindchñc hiuñólàqunthtbàolympho 3.1.Cáccơquanlympho 3.1.1.Cơquanlymphotrungtâm Tuync(Thymus) Tuynclàcơquanlymphobiumô,gmkhidpcó2thùynm ngang,nmphndưicùngcaxươngcsauxươngc,trưcñngmch tim.Khilưngcanókhong15gamñivitrsơsinhvàtuithành niênchcònkhong3gam. Tuyncxuthinsmnhtsovicơquanlymphokháctrongthi kỳbàothai,ñtccñilúcsinh,gimdnsautuidythì,teolikhitui già.Tuyncgmtbàolymphovàtbàobiubì,làcơquanlymphotrung tâmñápngmindch. Tuyncñưcchiathànhhaivùng.Vùngngoàilàv,vùngtronglà tu.Cáctbàogcttyxươngvàotuynccónhimvbithóavàphát trinthànhtbàolymphoT.Tituyncchúngtăngsinhvàmtdn.Ch còn5%tbàoTchín,chúngrikhituyncvàomáuriñiñncơquan lymphongoivi. Cácbnhlývtuync:ctbtuync,thiusn hoc tăng sn tuyncñudnñnrilonñápngmindch.Vicctbtuync ñngvttrưngthành,khônglàmthayñimindchtbào,nhưngñng vtmisinhlàmthayñiñángklưngtbàolymphotrongmáuvàgim mnhñápngmindch.Nugéptuynchoctiêmnhclinhngcht chitttuync,thìsthiuhtmindchsñưchiphc. Vàonăm1961hainhàkhoahcBurnetvàMileñãxácminhvaitrò catuyncbngthcnghimlàctbtuyncchutmisinh.Saukhi bct,chutnhtkhôngñưchoànhovmtmindchchoñnlúccht. Chúngchmln,dabviêm,tăngnhycmvibnhnhimkhun,kháng thhìnhthànhkém,tbàolymphotrongmáuhunhưkhôngcó,mimdch bcchñnnichúnghoàntoànnhnmnhgépl.Nugéptrlituyn c, hoc ñưa vào máu nhng t bào tuyn c thì mi vic tr li bình thưng. TúiFabricius TúiFabriciuslàcơquanlymphotrungtâmcógiacm,nmgnhu môn,cócutrúclympho–biumô.Cũngtươngtnhưtuync,nóphát trinkhigànvàteoñikhitrưngthành.NuctbtúiFabriciussgim lưngtbàoplasmavàcơthkhôngtokhángth. VaitròcatúiFabricius:làcơquanlymphotrungtâm,cóliênquan ñnsbithóatbàolymphoBvàtothànhkhángth,tclàñápngmin dchdch th. Cáclympho bàotrong túi, mt phn do t bào ngun tu xươngchuynti,mtphnñưctorangaytrongtúi. cácñngvtcóvúkhôngcótúiFabriciusnhưngli có cơ quan tươngñươngñólàtyxương(Bonemarraw)vàcáccơquanlymphohtiêu hóa.NgưitatìmthytinlymphoBtyxươngvàgan. CáctbàolymphoBchínñưcchuynttúiFabriciusticơquan lympho ngoi vi. ñó chúng tip xúc vi kháng nguyên,bithóañtr thànhtbàoplasmasnxutkhángth. 3.1.2.Cáccơquanlymphongoivi Baogmlách,hchlympho,...phântánkhptrongcơth. Lách (Spleen): Làcơquanngoivilnnhtnmtrongbngphíatráisauddày vàsátcơhoànhtipgiápvityuntuyvàthntrái.Chcnăngmindch,nó làmtphnquantrngtronghthngmindch.Lànơicưtrúcacáct bàolymphoñãñưcbithóatcơquantrungtâm. Láchbaogmhaivùng,vùngtuñchañyhngcuvàgnlin vinhimvpháhunhngtuññãbsuyyu.Vùngtutrngchacác tbàolymphoTvàcũngñưcchialàmhaivùng,vùngtbàoTphthuc tuyncvàvùngtbàoTkhôngphthuctyunc.TbàolymphoTbao quanhtrungtâmmmchatbàolymphoB.Vùngranhgiitutrngvà tuñ,cónhiutbàoñuôigai(mangkhángnguyên)phânchiagiatuñ vàtutrng.Láchcha50%tbàoBvà30ñn40%tbàoT. Láchlànơitptrungvàbykhángngyuênvàotheoñưngtĩnhmch, làcơquanchínhsnxutkhángth.Ngoàiravùngmchvláchlàthng láchcóchanhiuthcbào,tbàolympho,bchcuñơnnhânto,tương bào,bchcuht,hotñngnhưmtblcñthiloivikhun,virusvà cácvtlhngcu. Hchlympho(Lymphnodes): Làcơquannhhìnhhatñu,phânbcácvùngnhtñnhtrongcơ thnhưhchdưihàm,hchbn.Hchlymphothuthpdchlimphosauñó chyvàongngc,nóhotñngnhưmththnglcvàchtlclàñi thcbàovàcáctbàolympho.Nhưvyvtlphidichuyntheocácmch rthpvàgpkhúcvivntcnhñtipxúcviñithcbàovàlympho bào.ðôikhivikhunquañưchchtrưcnhưnglibgihchsau.Khi bnhimtrùng,vikhunvưtquattccáchchñvàomáu.Tuynhiên,h thnghchñãlàmchmsnhimtrùngñcơthkpthingphó. Hchbaogmphnvvàphnty . Vùng v nông cha t bào lympho B còn vùng v sâu cha t bào lymphoT,ñithcbàovàmtíttbàoB.ðithcbàobyvàtrìnhdin khángnguyênchotbàolymphoTvàhothóatbàolymphoT.Phnty cónhiuxoangchadichlympho.Cáctbàoplasmasnxutkhángthdi tphnvsangphntu. Khikhôngcókhángnguyên,phnlncáctbàolympho ri khi hch.Khixâmnhpvàocơth,khángnguyêntheodchlymphoñưcñưa vhch,tiñâynóbñithcbàotómvàxlý.CáctbàolymphoB,Tvà ñithcbàohptácvinhauthchinñápngmindch,tokhángthvà sauñórakhihchñkhuychñiñápngmindch. 3.1.3.Cáccơquankhác MàngPeyer: Là nhng hch lympho tp trung thành tng ñám nm lp dưi niêmmcrutnon.TronghchchanhiulymphobàoBbithoáthànht bào sn xut kháng th IgA, các trung tâm mm và các vùng ph thuc tuync.Nóñóngvaitròquantrngtrongvicpháttrintínhmindchñi vicáckhángnguyêntrongrutnon. Hchhnhnhânhng(Tonsilandadennoids): Làñámmôlymphoniêmmcvùnggiamingvàhu,ñivitr emnótrnênsưngtykhibnhimtrùnglpñilpliñưnghôhp.Hch hnhnhân,chúa2/3lymphoBvà1/3lymphoT. Mtscơquanlymphokhác. mtsnơikhácnhưphmang,phqun,ñưngnin,ñưngsinh dccũngchamôlymphonmdưilpniêmmc. Nhìn chung các cơquanlympho này ñu cha manglympho, trung tâm mmvàthamgiavàoñápngmindch.Mcdùkhôngphilàcơquan lymphoquantrngnhưngchúngtothànhmnglưiñadngvàhoànho. 3.2.Cáctbàothamgiañápngmindch 3.2.1.Bithóahìnhthànhcáctbàothamgiañápngmim dch Ttbàonguntuxươngchúngbithoáthànhhaidòng:dòngto máuvàdònglympho 1Dòngtomáu. Dòngtomáutiptcbithoáthành3dòng:tbàodònghngcu,t bàodòngtuvàtbàodòngnhânkhngl. 3.2.1.Sõñbithóahìnhthành cáctbàothamgiañápngmin Tbàonguntyxýõngdch Tbàonguntyxýõngtomáu TbàongunLympho Hp tác TBdòng TBdòng TBdòngnhân Ti nTBNKTinTBT TinTBB hngcu ty khngl (tyxýõng) (tuync) (tyxýõng) Nguyên TBña Tbào hngcu nhân ñõnnhân Bchcu ðithc TBTiucu TBNKchín TBT TBBchín bào chín TB.kim TB.Ttính TB.Axit Hình3.1:Sơñbithóahìnhthànhcáctbàothamgiañápngmindch Dònghngcutohmáuñthamgiagiántipñápngmindch. Cáctbàodòngtu,bithoáthànhhaidòng.Mtdòngtothànhcác tbàoñơnnhân,tñóbithoáthànhñithcbào.Mtnhánhtothànht bàoñanhânrisauñóphânhoáthànhbchcutrungtính,bchcuưakim vàbchcuưaacid. Dòngtbàokhngltothànhdòngtbàotiucu. 2Dòngtbàongunlympho Dòngtbàolymphoñivàocơquanlymphotrungtâm(tuync)ñ tiptcbithoáthành2dònglympho DòngtintbàolymphoTvàsauñóbithoáthànhdònglymphoT chín DòngtintbàolymphoBvàsauñóbithoáthànhdònglymphoB chín Ngoài ra chúng còn bit hoá thành dòng tin t bào NK (Natural killer)ribitháothànhNKchín.Quátrìnhnàykhôngxyracơquan lymphotrungtâm. Saukhibithoácácdòngtbàothamgiañápngmindchñchiu vàkhôngñchiu. 3.2.2.Cáctbàoñápngmindchkhôngñchiu. Cáctbàonàykhôngcótínhñchiuñivikhángnguyên,nhưng chúnggivaitròchyutrongvictrìnhdinkhángnguyên,trongsñ khángchnglivisinhvtgâybnhbngconñưngthcbào.(chương1) 1Cáctbàotrìnhdinkhángnguyên(APC) KhángnguyênñưcnhnbitbicácAPCvàñưctrìnhdintiti t bào lympho T dưói hình thc mt chui peptit thng trên mt kháng nguyênphùhptchclpIvàlp2(MHCIvàMHCII). Cáctbàoñmnhntrìnhdinkhángnguyênchyucótrongda, tyunc,lách,hch.Cáctbàolympho,ñithcbàocũngcónhngchc năngnày. Quátrìnhtrìnhdinkhángnguyêndintheocácgiaiñonsau: Gnkhángnguyênvàotbàothôngquathth. Giaiñonxlívàvànutkhángnguyên. ThhinphchpMHCvàpeptit. Trìnhdinkhángnguyên. 2ðithcbào ðiThcbào:làtbàocókíchthưcln,cókhnăngbtgixlýkháng nguyêncngnhưhptácvicáctbàolymphoñsnxutkhángthñc hiuñtiêuditkhángnguyên.ðithcbàocóthcónhnghìnhtháikhác nhauvàkhutrúcácvtríkhácnhau.Chúngbaogm2loài:loicñnh vàloidiñng Loicñnhtrongmô(môbào):cónhiutrongxoangnhcalách,hch lympho,tyxương,ganChúngtotuañtipcnvitbàolymphotrong môlympho. Loaidiñng:làtbàolangthanghaymonobào,cótrongmáuvàbch huyt. ðithcbàocóñctínhxâmnhpnhtínhbámdính.ðithcbào givaitròtrungtâmtrongñápngmindch.Chúngcónhiuchcnăng quantrngnhưkhnăngthcbào,khnăngthôngtinchotbàothôngtin thôngquavaitròtrìnhdinkhángnguyên,vaitròñiuhoàñápngmin dchthôngquachttrunggiandochúngtitranhưMAF(yuthothoá ñithcbào),IL1(inteleukine1). Sthamgiañithcbàovàoñápngmindch Chbinkhángnguyên . Khicókhángnguyênxâmnhpvàobiumôvàtipxúcviñithcbào. Tbàonàybtgi,nutkhángnguyên(vídnhưvikhun)vàtitenzyme tiêuditvikhunvàbcltínhquytñnhkhángnguyêncañithcbào. Giithiukhángnguyên .. Bcnàyñithcbàotrìnhdinkhángnguyên(APC),ñkhángnguyên tipcnvitbàoT.ðâylàbưckhiñucashìnhthànhkhángth. ðngtácgiithiukhángnguyêncañithcbàoñóngvaitròquantrng trongsnxutkhángth,bivìmtskhángnguyênchcóthkíchthícht bàolymphothôngquañithcbào. Kíchthíchñithcbào . ðithcbàocóththgnviFccaIgGvàbthC3blàmtăngkhnăng thcbào. Tptrungñithcbào. Saukhitácñngqualivikhángnguyên,tbàolymphomncmtitra cácyutñtptrungñithcbàovàonhngnơicókhángnguyên. Tokhángth. ðithcbàotươngtácvithth(TCR)catbàoTvàhothóatbàoT. TbàoTkíchthíchBsnxutkhángth. 3Bchcuñanhân . Bchcuñanhânhaycòngilàbchcucóhtcóngungcttuxương, chúngchim60ñn70%bchcumáungoivi.Chúngcókhnăngbám dínhvàxuyênmch.Cáctbàobchcunàykhôngcótínhñchiuvi khángnguyênnhưngchúngcóvaitròchyutrongviêmcp.Chcnăng chyucabchculàthcbào. 4TbàoNK. Là nhng t bào lympho có ht, chim khong 5 ñn 10% tng t bào lymphotrongmáu.TbàoNKcókhnăngnhnrasvngmthaythay ñicaphntMHClpItrênbmtcatbàokháckhimihotñng. ThthcatbàoNKviMHCgilàKIR(ththcchcatbàohung th).KhiKIRtipxúcviMHCthìcchtínhiuhothoáchươngtrình dunggiitbáo,tclàchúngchhotñnggittbàomàkhôngcóhocít MHCI(tbàoungthưhoctbàonhimvirus). 5TbàoK CáctbàonàycóththáitínhyuñiviIgGgilàFcγRIII.Chúnglà thànhphncahintưngñctbàophthuckhángth. 3.2.3.Tbàoñápngmindchñchiu 1TbàolymphoTvàB Chúnglàqunthtbàolymphophânbrtrngtrongtuxương, tuync,hch,láchvàtrongmáungoivi.Trongmáungoiphântántrong tuànhoànmáu,bchhuytvàlàmttrongcácloitbàothnhhànhnht ñngvtcóvú.ChailoailymphoTvàlymphoBñubtngunttbào nguntyxương.Strưngthànhcatbàolymphonmdưiskim soátcatuyncgilàtbàophthuctuynchaytbàolymphoT. PhnlntbàocònlilàtbàolymphoB.TlphânbtbàoTvàtbào Bnhưsau. NơicưtrúTbàoTTbàoB TyxươngMtsNhiu TuyncNhiuRthim ngngc85%15% Hchlympho80%20% Lách65%35% Máungoivi75%15% TbàolymphoTbithóavàtrưngthànhtrongtuync.Vhình tháitbàoTnhnnhi.TbàoTcóglucoproteintươngng,ñólàthth bàoTñnhndinkhángnguyênvàphântMHC. TbàoBbithóavàtrưngthànhtrongtyxương.TbàoBcób mtxùxì,trênbmttbàoBcócácththgiànhchobthC3,C4,th thgiànhchoñonFccakhángthvàththgiànhchokhángnguyênphù hptchc(MHC). SkhácbitgiatbàolymphoTvàtbàolymphoB TbàolymphoTTbàolymphoB Nguôcgc:tyxương Ngungc:Tyxương Nõichín:TuyncNõichín:Tyxương Lưuñng Khônglưuñng CóththtbàoT Cóththvibth TínhñchiuKNhp CótínhñchiuKNhp KhicóKNkíchthíchstăngsinh KhicóKNkíchthíchtăngsinht Snralymphokin bàoplasmavàtbàonh Thhinquámnmun HtrtBsnxutKT(TH) Thi gian sng lâu: nhiu tháng ñnnhiunăm Kimtrañápngmindch(TC) Thi gian sng ngn: nhiu ngày Thi gian sng: nhiu tháng ñn ñnnhiutun nhiunăm 1QuátrìnhbithóatbàoT TbàolymphoTbtngunttbàogccatuxươngsinhratbào tinlymphoT.Chúngquamáuvàotuyncññưcchnlc,tiñâyxut hinnhngdunkhácnhau.Trongthigianchúnglưutituynctbào lymphoTtipthumtcuchunluynmindchbngkhnăngnhnbit khángnguyênvàphânbitkhángnguyêncamìnhvikhángnguyênl. Schnlcưutiênlàschnlcdươngtínhliênquanñnkhnăng nhnbitphântMHCtrêncáctbàothôngquaththTCRcatbào tuync.ðaschttich,chcònmtstbàosnglâu(CDT8,cókh năngnhnraphntMHCIvàCDT4cókhnăngnhnraMHCII).Tip theocaquátrìnhchnlcân,nhmtiptcloibnhngtbàocòncó khnăngnhnbitrakhángnguyêncabnthân.Sauquátrìnhchnlc képnhưvycáctbàotuynccódunCDT4+vàCDT8+sktthúc quátrìnhtrưngthànhribithóatrthànhlympho T chín ñthchin chcnăngcatbàolymphoT.Sauñóchúngtiptcchuynvàophnv rivàophntyrichuynvàomáuñtoqunthtbàoT4&T8cơ quanlymphongoivi(hchlympho).Quátrìnhtrưngthànhtrongtuync slàmtsthayñicănbnvntchcnăngcatbàolymphoT. QunthT4bithóatipñtothànhcácphânlp: LymphoThtr(T h)haylymphoTkhuychñi(Ta)cónhimvhothóa thúcñyhotñnglymphoTkhácthôngquavictitinterleukin–2. LymphoTgâyquámnmun(TDTH)cónhimvtitlymphokin hothóañithcbàovàbchcudnñnquámnnun. LymphoTñiuhòangưc(TFRcótácdnghothóatbàolymphoTc ch. QunthT8bithóathành2dòngtbàokhác: LymphoTñctbào(TC)tncôngcôngtrctipvàokhángnguyên ltrênbmt,vídnhưtbàomangvirusññápngmindchquatrung giantbào. LymphoTcch(TS)cónhimvñiuhòañápngmindch,c chmihotñngcalymphokhác. Nhkhángthñơndòngñchiuvitngkhángnguyênmàngưita xácñnhñưcthànhphnkhángnguyêncamiloitbàoT.Khángth ñơndòngkíhiuOKT1ñnOKT11ngvikhángnguyênT1ñnT11. 2SbithóatbàoB TbàolymphoBchimkhong5ñn10%stbàolymphotunhoàn vàñưcxácñnhbngcáckhángthmànghaycòngilàkhángthbmt (SIg)màchúngtnghp.CũngnhưtbàolymphoTchúngbtnguntt bàotinthâncưtrúcơquantohuytganphôisauñóñưcsnxutti tuxương. SbithóatbàolymphoBxyratyxương(ñiviñngvtcó vú)vàtúifabricius(chin) QuátrìnhbithoátbàolymphoBñưcchialàmhaigiaiñon:giai ñon không ph thuc vào kháng nguyên và giai ñon ph thuc kháng nguyên(còngilàgiaiñonhothoá) Giaiñonkhôngphthuckhángnguyên. Tronggiaiñonnàyttbàongunchúngñưcbithoáthànhtbào lymphBchưachín.Cáctbàonàymichmangtrênmìnhkhángthb mt(SIg)thuclpIgM.SauñóchúngnhnkhángththuclpIgD,thm chímtsbithoátipchúngnhnthêmkhángthlpIgMhocIgAhoc IgE.CácSIgñóngvaitrònhưmtththñtipnhnkhángnguyên. Giaiñonñưchothoábikhángnguyên. Trong giai ñon này các t bào lympho ñưc hot hoá bi kháng nguyênñtothànhtbàoBchín.Khikhángnguyênvàocơthslachn nhngSIgtươngngkíchthíchthànhnguyênbàoplasmasauñótăngsinh vàbithoáthànhplasmachínsnxutchmtloi khángth và tit ra ngoài.Quátrìnhnàyxyratrongmáungoivivàcncóskíchthíchca khángnguyênvàshtrcatbàolymphoT H. ðctrưngcaquátrìnhchíndnthànhtbàosnxutkhángthlàsmt dncaSIgvàstnghpdnIgtitrangoài. 3SơñbitháocatbàolymphoTvàtbàolymphoB Tbào HchLymphongu n lymphoT LymphoB Kíchthích TbàoTchín Hptác TH Plasma TC Y TiêuditKN YY KT Hình3.2:SơñòbitcatbàolymphoT&B 3.2.4.Phchphùhpphùhptchc. Phchphùhptchchaycòngilàkhángnguyên phù hp t chc(phùhpmô),chúngcómttrongttctbàoñôngvtbccao,có vaitròquantrngtrongtrongthibmnhghéptrongcyghépdgen.Các genmãhoáchocáckhángnguyênnày ñnhkhutrêncánh tay ngn ca nhimscths6.ngưicó3cmgenHLA:HLAI,HLAII,HLAIII. HLAI:cócutrúcñahìnhcachuinngαxuyênmàng,liênkt khôngcônghoátrvichuiβcónguigcgentnhimscths16. NhnbittbàoT CcóththCD8. HLAII:Lànhngphntglucopropteingmhaichuipolypeptit xuyênmàng.NhnbitñchiuvitbàoT HcóththCD8 3.2.5.Mtsphnthoàtantrongñápngmindch Trongñápngmimdchmtsthànhphnhuyttươngthamgia vàosñàothiyutgâybnhvàphchpkhángnguyênkhángth.Các thànhphnnàytothànhtnghthngtheodâychuyn,cóstñiuhoà, cch,khuychñisaochophnngthíchhpvihoàncnh.Mttrongs ñóthamgiatrctipvàoquátrìnhñápngmindchñólàhthngbth, cáccytokin. 1Hthngbth Bth: B th là h thng min dch dch th bm sinh không ñc hiu (chương1).Nóthamgiavàophnngchngviêmvàsñkhángchng nhimkhun.Hthngbthgm30cuthành(ñưckíhiuC1ñnC9) cótronghuyttươngvàtbào.Tuỳthucvàotrìnhtphnngvàñiukin biuhinhotlccachúngmàñưckíhiukhácnhau.Cáccuthànhca bthtronghuyttươngkhônghotñng.Khicókíchthíchchúngbhot hoá.Cóhaiconñưnghothoábth:conñưngcñinvàconñưng nhánh.DùtheoconñưngnàocũngdnñnC3.Cácproteingâyhothoá, cchhayñiuhoàchúngthamgiavàomigiaiñon,chúngngaytrên huyttươnghaytrêntbàongun. Hothoátheoconñưngcñin : Theo con ñưng này, các phc kháng nguyên kháng th là yu t chính. Ngoài ra có mt s hot cht sinh hc như plasmin, thrombin, các polysaccharit,mtsvikhungramâmnhư: Samonella, E.coli, Neissria ,..., mtsvirusHIV. QuátrìnhhothothoácósthamgiacabthC1,C4,C2vàtheo cácbưcsauñây. Tophchpkhángnguyênkhángth. HothoáC1. HothoáC4vàC2. HothoáC3. Hothoátheoconñưngnhánh . Conñưngnhánhlàmttrongnhnghàngràobovñutiêncacơ thchngliyutgâybnhtrưckhihìnhthànhñápngmimdch.Con ñưngcnhcóthñưchothoábicácphchpmindchcaIgG,IgA. Hothoátheoconñưngcnhthưngchutráchnhimsinhraphnng phnv. Hottínhsinhhccabth. Vaitròtrongphingviêm. Vaitròtrongsñkhángchngnhimkhun. Chuynhoácácphchpmindch. Kimsoátñápngmindch. 2Cáccytokin . Cáccytokindotbàotitra,chúngñóngvaitròtrungtâmtrongquá trìnhñápngmindchvinhiuchúcnăngkhácnhau. IL1:dotbàoB,ñithưcbào,tbàonimô,tbàobiumôtitra. Cóchcnănggâyst,chúcnăngtrongphnngviêm,tăngtrưngtbàoT vàcáctbàokhác. IL2:dotbàoTHñãhothoátitra,làmnhimvhothoáphân bàovàsnxutcácchttrunggiantácñnglêntbàoTvàB,tácñnglên tbàoTH,TcvàhothoátbàoNK. IL3:cóngungctmonobàohocdotbàoTtitra,chcnăng hothoátbàogctuxương. IL4:dotbàoTtitra,cóchcnănglàmtăngtrưngtbàoT&B, gâycmngIgE. IL5:dotbàoThothoátitra,chcnănglàmtăngtrưngtbàoB, gâycmngIgA. IL6:doñithcbàovàtbàosơtitra,chcnăngkíchthíchtbàoB. 3Cácglobulinmindch(chương4) Chương4 CÁCGLOBULINMINDCH(KHÁNGTH) Khángth(antibody)làcácglobulincótronghuytthanhcañông vtcóvú,cókhnăngliênktñchiuvikhángnguyênñãkíchthíchsinh ranó,ñưckíhiuI(g).Khángthbaog5dngkhácnhau,ñưcñctrưng bitínhñchiuvàquyêtñnhkhángnguyêntươngng. Khángthñưctìmthychyutronghuytthanhcañngvt, nhưvyhuytthanhchakhángthñchiukhángnguyên ñưc gi là khánghuytthanh. 4.1.Bnchtvàtínhchtcakhángth Tronghuytthanhcangưivàñngvtcóvúchaalbumin,α,βvà γglobulinthìγglobulinlàkhángthvìvykhángthcóbnchtprotein vàbbintínhbicáctácnhânhóahc,hóalývàsinhhc. HottínhkhángthphthucpH,nhitñmôitrưngvànhiuyu 0 t khác. Các mui (NH 4)2SO 4, Na 2SO 4, cn 5 Clàmkttakhángth nhưngkhônglàmmtñinhngñctínhcanó.Nhtínhchtnàymàngưi tacóthtinhkhitkhángth. Haiñctínhsinhhcquantrngcakhángthlà: +Cókhnăngphnngñchiuvikhángnguyên,thhinquacácphn ngsau: Phnngktta. Phnngngưngkt. Phnngphátquang. Phnngñánhduphóngx. +Khnăngbiuhinnhưmtkhángnguyên. Tclàkíchthíchtorakhángthchnglichínhnó.ChngliIg (IgA,IgG,IgM,IgA,IgD)haytngmnhcaphântIg(mnhFabhoc Fc).Khángthchnglikhángthgilàkhángkhángth. Cơscacácphươngphápxétnghimdatrênmindchlàtínhñc hiucakhángthnhnbitkhángnguyênvàáilccakhángthkhinhn bitkhángnguyên.Áilccakhángthñivikhángnguyênsquytñnh nngñkhángnguyênkhángthtithiucnchophnngkhángnguyên khángth.Tínhñchiuthhinkhnăngnhnbitñưcmtmucó haykhôngcókháng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_sinh_hoa_mien_dich_phan_1.pdf
Tài liệu liên quan