Giáo trình Sinh hoá miễn dịch (Phần 2)

Phản ứng ngưng kết

ðiều kiện xảy ra phản ứng là phải có kháng nguyên hữu hình ñó là

những kháng nguyên có kích thước lớn như hồng cầu, vi sinh vật.

Kháng nguyên hữu hình có epitop bề mặt có thể liên kết chéo với các

kháng thể, tạo thành cụm và nhìn ñược bằng mắt thường.

Phản ứng ngưng kết nhạy hơn phản ứng kết tủa nên ñược dùng ñể

ñịnh tính và bán ñịnh lượng kháng thể trong huyết thanh.

Cách tiến hành phản ứng ngưng kết.

- Pha loãng kháng thể có ñộ pha loãng : 1/20; 1/40; 1/80.

- Cho kháng nguyên hữu hình vào các ống nghiệm chứa kháng thể trên.

- Hiệu giá kháng thể là ñộ pha loãng cao nhất mà vẫn xảy ra ngưng kết Ví

dụ trong ống thứ 3 có ñộ pha loãng cao nhất nhưng vẫn phát hiện ñược

phản ứng ngưng kết ta nói hiệu giá của hyết thanh là 80.

pdf50 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Sinh hoá miễn dịch (Phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chcó200lymphoT. Hình6.4:QuátrìnhgnvirusvàoCD 4 StươngtáccaHIVviphântưCD 4. Khi HIV xâm nhp vào t bào, thành phn gp120 ca phc hp glucoproteincaviruscóáilcvibmtcatbàoCD 4. Theocáchñó, glucoproteinnàykéovirusvàotbàoTCD 4,tbàotua,ñithcbào,vàtt cnhngtbàobiuhinththCD 4cũngcóthliênktviHIVnhưng thphơnñivitbàolymphoTCD 4. Trưc khi dung hp, gp120 ca virus phi gn vi mt coreceptor trên màng ca t bào ch. Có mt vài phn t khác hot ñng như co receptorchoHIVñivào,huhttrongschúnglàcácththchemokine. TrongñóchemokinequantrngtươngtácviHIVlàCCR5,biuhint bàotua,ñithcbàovàtbàoTCD 4vàCXR4biuhintrêncáctbàoT ñãñưchothoá. 6.5.CácphươngphápchunñoánHIV Chunñoánhuytthanhhc ThikỳântínhviHIV. ðólàthikỳtrongmáuchưaxuthinkhángthñchiuvivirus HIV. Thikỳhuytthanhâmtínhdàihayngntùythucvàoconñưng lâynhimvàdaoñngt1,5thángñn14tháng ThikỳxétnghimdươngtínhviHIV. LúcnàytrongmáuxuthinkhángthñchiuviHIV.Tuynhiên khángthnàykhôngcókhnăngbovcơth.VìvirusHIVñãthay ñikhángnguyênbmtkhinchokhángthkhôngthtrunghòa ñưc.Vikhángthtothànhchcóýnghĩavmtchunñoánmà thôi. Nhưvyýnghĩacavicxétnghimhuytthanhdươngtínhñã khngñnhbnhnhânñãbnhimHIVvàcókhnănglâylansang ngưikhác NgàynaykhoahckthutñãchophépchunñoánnhimHIVvi xácsutcao.Haiphươngphápñưcsdngñólàchunñoánhuytthanh hcvàphânlpvirusHIV. Quitrìnhgmsànglcbanñubngxétnghimhpthmindch liênktenzym(ELISA).Nuktqu(+),xétnghimELISAñưclàmli, nuvndươngtính,ktquñưcxácnhnbngmtphươngphápkhác, thưnglàWesternblothocxétnghimmindchhuỳnhquang. Testhuytthanhdươngtìnhxuthinsau3thángktkhiblây nhim,cónhiungưiphisau6tháng.ðxácñnhnhimHIVngưita tinhànhxétnghimnhưsau: Xétnghimtrctip : Phát hin chính bn thân HIV, bao gm các xét nghim kháng nguyên(khángnguyênp24),nuôicyHIV,xétnghimacidnucleiccat bàolymphomáungoivi,vàphnngchuipolymerase. Cácxétnghimmáu : Htrchnñoánvàgiúpñánhgiámcñsuygimmindch,gm ñmtbàoTCD4+vàCD8+,tcñmáulng,ñmtbàomáutoànphn, microglobulinbetahuytthanh,khángnguyênp24... Cácxétnghimpháthinbnhlâyquañưngtìnhdcvànhimtrùng cơhinhư:giangmai,viêmganB,lao Chunñoánbngphânlpvirus. Chnñoánbngphânlpviruschoktquchcchnnhưngkháphctp, giáthànhñt. VicphânlpvirusHIVthưngñưctinhànhtrongcáctrungtâmnghiên cuvimcñíchnghiêncuhơnlàchnñoánbnh. McñíchcachnñoánvirusHIV ðiutrathămdòphcphchodchvyt.Vídnhưtruynmáu, ghépmô,ghépcơquan,sdngtinhtrùngvàtrngphphchothtinh nhânto. ðiutradchthc:thchintrênmtvùnghoc mt cng ñng khôngliênquanñnconngưicth. ChnñoánnhimHIV,xétnghimbnhnhânñthôngbáochocáth bitvtrngtháihuytthanhcahcónhimHIVhaykhông. Thôngbáoktquxétnghim. Victhôngbáoktquxétnghimlàvnñtâmlýxãhiphctpñã ñưcquiñnhtrongpháplnhdoThưngvquchibanhànhngày31 tháng5năm1995 Khithôngbáophiphthucvàohànglotyutchquanvàkhách quancangưibnhnhư: Tìnhhìnhsckhecangưibnh. Shiubitcangưibnhvcănbnh. Nhngvnñcóliênquanñngiañình,concái,cơquan,côngvic xãhi... Cơquanñưcthôngbáopháicóbinphápthíchhp ñ chăm sóc ñngviênnhngngưibnhvàñmbonhngquynli mà nhà nưcchohñưchưng 6.6.ADISviphn TcñnhinHIVñiviphnngàycànggiatăng.Lúcñutl mcbnhnamgiigp10lnphnnhưnghinnaygnbngnhau. ðiviphnngoàiñiuchungvADIS,còncónhngvnññc thùliênquanñngiitinh,ñavxãhôi,phongtc... Tlphnmcbnhcácnưcnghèo,cácnưcñangpháttrin ngàycànggiatăng.Chyulàcácnưcchưathoátkhinhngtntiv quyncơbnlàphnbìnhñngvinamgii. Phnchưañưcbìnhñngvinamgii.HIVliênquanñngáimãi dâm,chínhhlànhngvectortruynbnhtngưinàysangngưikhácvà lànguyênnhânchínhgiatăngtlmcbênhcaphn 6.7.HIVñivitrem TltrsinhratmnhimHIVvàbnhimHIVtrungbìnhtrên toànthgiichim25%. Nưccôngnghippháttrin14%,Châuphi45%,ChâuÁt2642% NưctatremmcHIVnăm1999là1100em4lnnăm1994.Hin naytrênthgiicóti1,2triutremdưi15tuinhimHIV NhngnghiêncugnñâychothytrembnhimHIVtrongthi kỳbúmchcóthxyrakhimmibnhimtrongthikỳchoconbú. Còncácbàmbnhimtrưchoctrongkhimangthaithìítcókhnăng truynHIVsangcon. Theothngkêcatchcthgiichothy20%trsinhraviHIV sphátthànhADIStrongvòng15thángsaukhisinh.LâmsàngADISca trlàchmpháttrin,bnhnmming,viêmhchlympho,viêmphi, tiêuchy,ganvàláchsưngto...Tkhicótriuchngñnlúccht5tháng Khong30%tremcómbnhimHIVsbnhimHIV,còn70% khôngbnhimnhưngkhôngbaolâuhlitrthànhtrmôcôi. Theothngkênăm1994có10.000tremtrthànhmôcôidưi15 tuitinăm2000có415.000trsinhratchambHIVscó95.000tr môcôim,190.000mcôicha,37.000môcôilúcdưi5tui. Như vy trong công cuc phòng chng ADIS ngoài vn ñ y t chuyênmôncònnicunlênvnñxãhicnphiñiñunhư:Trbán dâm,trththc,trbbócltsclaoñng,trbkỳth,...khócóthnói htñưcsnguyhimcacănbnhnày. Mtsviccnphilàmvìtrem : TìmcáchngănngachomcahkhônglaovàoconñưngnhimHIV. Giáodcvàdánhthchbngtráchnhimlàmchalàmmviconcái Nêu cao tinh thn giáo gic tr em ti các trưng hc v tác hi ca HIV/ADIS Hưngñnthchincácbinpháp,chínhsáchvàlutlcanhànưc, ñmbothnglichươngtrìnhqucgiaphòngchngADIS 6.7.Thucñiutr(AZT) Hưngnghiêncuñiutr ðiutrtheonguyênnhânnhimtrùngcơhi,theohưngnàychcó tácdnglàmgimcơnñauchobnhnhân. NgăncnsphátsinhcavirusHIVtrongtbàolympho TăngcưngspháttrincatbàoT CD4làñitưngtncôngca virusHIV,sdngnhngchphmkiuIFNhoc α,γinterleukin2... Thucñiutr Sau12nămsaukhiHIV/AIDSxuthin,Úcvàmtsnưcchâuâu nhưPháp,ðcÝ,Hàlan...ñãdùngthloithucthkýhiulàAZTvi 3500ngưiñiutrtheo3phácñkhácnhauññánhgiáktqu PhácñI:dùngmtmìnhAZT. Phácñ2dùngAZT+Dianozyn. PhácñIIIdùngAZTviZancytabyn Ti4/10/1995côngtydưcphmAnhñãthôngbáoktqu:Theophác ñI,có83%sngưinhimHIVthoátcht.TheophácñII,có90%và theophácñIIIlà88%...NhưvytheophácñIIlàkhquanhơn.Nhưng giáthànhrtñt!5000USD/1ngưitrong1năm. CơchtácñngcaAZTlàngăncnsnhânlêncavirusHIVtrongt bàolymphoT Thuc Zidovudin vi cơ ch tác dng c ch enzym sao chép ngưc ARNADNvàngănngavictruynHIVtmmangthaisangcon VacxinphòngchngHIV/AIDS VacxinADN:GépgenHIVvàoADNplasmidñtoravacxin Vacxindùngvectorsng:ngưitagépgenHIVvàogen ca virus hocvikhundùnglàmvacxin.Sauñótiêmvàongưibnhtheocơchto rakhángthchngHIVñgthitorakhángthtncôngvirusvàvikhun nóitrên. Ttccácloivacxinnóitrênñangthnghimtyp3 CHƯƠNG7 MTSPHƯƠNGPHÁPPHÂNTÍCH DATRÊNMINDCH Trongnhngnămgnñây,cónhiuxétnghimñchiuvàrtnhyda trênkthuthoámindchñãñưcñưavàotrongxétnghimykhoavimc ñíchchnñoánñcóhưngñiutrthíchhp,trinkhaivacxinñphòngbnh kpthi,trinkhaicácbinphápvsinhdchthcñngănngalâylanca mn bnh. Nguyên lý ca chúng ñưc da trên các phn ng kháng nguyên khángth.Ápdngnguyênlýnàyñxácñnhñcttrongthcphmñãñưc thchintrongkhong20nămtrliñây.Hainguyênnhânthúcñyápdng rôngrãiphươngphápnàylàvicsnxutñưckhángthñơndòngvàvicphát trincaphươngphápELISA.VicpháttrinñưcphươngphápELISAñãgóp phn quan trng ñưa phương pháp phân tích da trên min dch hc vào ng dngrngrãi. 7.1.Phnngkhángnguyênvàkhángth Khángnguyênvàkhángthñchiucanócóchacutrúctươngngb sung,chínhvìthnólàmchophnquytñnhkhángnguyênkhprtkhítviv trígntrênkhángth.Tiñóchngñưcnivinhaubngnhngliênktyu giacácphânt. 7.1.1.Phnngthunnghchvàhngscânbng Mtvtrícakhángthchkthpvimôtepitopkhángnguyên,phn ngkhángnguyênkhángthlàphnngthutnghchvàcóthbiudinnhư sau:. k1 KN+KTKNKT k 2 Trongñó:k 1làhngscânbngphnngthun. k 2làhngscânbngphnngnghch. Hngscânbngñưcbiudinnhưsau [KN − KT ] k K = = 1 [KN ][KT ] k2 Phnnggiakhángnguyênvàkhángthxyradưitácdngcanhiu liênkt(Hình7.1.) Liênkthydro. liênkttĩnhñin. LiênktVanderwals(liênktgiacácñámmâyñint). Liênktknưc. Hình7.1:Lchútgiakhángnguyênkhángth NhnbitphnngKNKTthôngquacácphnngsauñây Phnngktta. Phnngngưngkt. Cñnhbth. Phnngpháthuỳnhquang. Phnnggnenzyme. 7.1.2.Phnngktta Khikhángthñchiuphmngvikhángnguyênhoàtanmtnngñ nhtñnhsxuthinkttanhìnthybngmtthưng.Phnngnàydùngñ pháthinkhángnguyênhòatankhicókhángthñchiu,hocñpháthinkháng thkhicókhángnguyênhòatanñchiu Phnngtiưukhiñvàtươngñngvnngñkhángnguyên,kháng th(hinh7.2) 6.2.3.6.66.3.Phnngngưngkt. PP+ P6' ' Hình7.2:.ðthbiudinmckttaphthucvàotlKTKN KhikKk Khitltươngñngstomànglưittnht,nuthakhángth epitopkhángnguyênbãohoànhưngkhôngliênktchéoñưcñưcvi nhauthôngquagnvtríkthpkhángnguyên.Nuthakhángnguyên paratopkhángthbãohoà,nhưngkhôngkthpñưcvinhauthôngqua epitop. 7.1.3.Phnngngưngkt ðiukinxyraphnnglàphicókhángnguyênhuhìnhñólà nhngkhángnguyêncókíchthưclnnhưhngcu,visinhvt. Khángnguyênhuhìnhcóepitopbmtcóthliênktchéovicác khángth,tothànhcmvànhìnñưcbngmtthưng. Phnngngưngktnhyhơnphnngkttanênñưc dùng ñ ñnhtínhvàbánñnhlưngkhángthtronghuytthanh. Cáchtinhànhphnngngưngkt. Phaloãngkhángthcóñphaloãng:1/20;1/40;1/80. Chokhángnguyênhuhìnhvàocácngnghimchakhángthtrên. HiugiákhángthlàñphaloãngcaonhtmàvnxyrangưngktVí dtrongngth3cóñphaloãngcaonhtnhưngvnpháthinñưc phnngngưngkttanóihiugiácahytthanhlà80. 7.1.4.Phnngkthpbth Vnguyêntckhángnguyênhoàtancóphnngvikhángthdoñó scñnhbth.Cònngưcliscóbthtdo.Khihthngchthca cáchngcàunhycmnhưhngcucu(SRBC)ñưc thêm vào, mc ñ phânhuhngcunhycm(tanhngcunhycm)stlvibthtdo. Dưvàoktquxétnghimtaktlunlàmuâmtínhhoăcdươngtính. Bưc1: Chunbhaihthng(hinh7.3): Hthngxétnghimbaogm:Khángnguyên,khángth. Hthngchthgm:Hôngcucuvàkhángthkhánghngcucu. Bth Hthngchth Hêthngxétnghim Hång cÇu cõu(SRBC) Bæ thÓ Kh¸ng thÓ Kh¸ng thÓ kháng - SRBC Kh¸ng nguyªn Hình7.4:Hthngxétnghimvàhthngchthi Bưc2:Bsungbthvàohthngxétnghim(hình7.5) a)Khángnguyênkhôngñchiuvikhángthcóbthtdo b)Khángnguyênñchiuvikhángthkhôngcóbthtdo(bthc ñnh) Kh¸ng Kh¸ng thÓ thÓ Kh ¸ng Kh¸ng nguyªn nguyªn a b Hình7.5:Phnngkhángnguyênkhángthcóbsungbth Bưc3:Bsunghthngchthi. a) Bthtdocóphnngvichth(tophckhángthhngcu cukhángnguyênkhánghngcucubth)(hình7.6a) b) Bthcñnhkhôngcóphnngvichth(dotophchKN KTBT)(7.6b) KT HCC KT, K HCC KN a b Hình7.6:Bsunghthngchth Bưc4 :Ktquxétnghim. a)Ântính:dokhôngcókhángthcnxétnghim,nênkhôngcóphcKN KTBT.Doñóbthtdokthpvihngcunhycmvàxyrahin tưngtanmáu(hình7.7a). b)Dươngtính:Cókhángthcnxétnghim,nêntntiphcKNKTBT. Doñóbthcñnhskhôngcóskthpvihngcunhycm,ktqu làkhôngcóhintưngtanmáu(hình7.7b). ab Hình7.7:Ktquxétnghim ngdngcaphươngpháp: Phương phápnày ñưc ng dng rng rãitrongsàng lc lâm sàng. ðcbitlàtrongphépthñivixoánkhuntrongbênhgiangmai. 7.1.5.Cácyutnhhưnñnphnngkhángnguyênkhángth nhhưng cakíchthưc,nngñcakhángth. nhhưngcalcñygiacáckhángnguyên. Tácdngcaenzyme. Tácdngcacácchtkeo. nhhưngñctínhkhángnguyên. nhhưngcapH,nhitñ,thigianphnng. 7.2.Kthuthuỳnhquangmindch 7.2.1.Cơscaphươngpháp Trongkthutnàykhángthhockhángnguyênñưcñánhdubng thucnhumhuỳnhquang. Vnguyêntc:kthutñưcdatrêntínhchtcathucnhumkhi ñưckíchthíchbibcxcóbưcsóngthíchhpsphátsáng: Fluoresceinphátquangmàuvànglc. Rodaminphátquangchomàuñdacam. Kháng th có gn thuc nhum huỳnh quang gi là gi là kháng th huỳnhquanghaykhángthñánhdu 7.2.2.Haiphươngphápkthuthuỳnhquangmindch PhươngpháphuỳnhquangMDtrctip(hình7.8) Mcñíchcaphươngpháp:Xácñnhvisinhvtgâybnhtrênbênhphm, Vídnhưxácñnh Streptococcus pyrogenes thngbnhnhân Cácbưctinhành Cñnhtiêubntrênphinkính Phkhángthhuỳnhquangkhángthlên Chokhángthhuỳnhquanggnvitbào Raloikhángthkhônggnvitbào Quansátdưikínhhinvihuỳnhquang,chcóvikhungnñchiu vikhángthhuỳnhquangmiphátsángvàquansátñưc PhươngpháphuỳnhquangMDgiántip Mcñích Phươngphápnàythưngdùngxácñnhkhángthtrong th dch ca bnhnhân.VídxácñnhIgGkhángspirochetcótronghuytthanhhocnưc btbnhnhânviêmli.Phươngphápnàynhyhơnphươngpháptrctip. Cácbưctinhành . Cñnhtiêubn(khángnguyên)trênphinkính. Chokhángthhuytthanhbnhnhânphnngvikhángnguyên(vi khungâybnh). Chokhángthcóñánhduhuỳnhquangñkhángthphnngñc hiuviphchpkhángnguyênkhángth. Ranhngphnkhôngphnngñchiugiakhángthhuỳnhquang viphchpkhángnguyênkhángth. Soiñcktqubngñènhuỳnhquang(ñènUV). Hình6.8.Kthuthuỳnhquangmindchtrctip Môphngphươngpháphuỳnhquanggiántip Bưc1: Cñnhtiêubntrênphinkính. Bưc2: TrángkínhvơíkhángthñchiuñtophchpKNKT. Bưc 3: Tráng kháng th ñc hiu vi kháng th có gn vi thuc nhum huỳnhquang. Bưc4: Soiñcktqubngñènhyùnhquang(ñènUV). 7.3.Thínghimmindchphóngx Nguyêntc : V nguyên tc tương t như huỳnh quang min dch, nhưng khác là khángnguyênhockhángthñơcñánhdubngchtphóngx( 126 I).Thí nghimnàydoRosalynYalowñnghnăm1960ñxácñnhnngñinsulin tronghuyttương.NhphátminhnàymàbàñãnhngiithưngNobennăm 1977. Ngày nay phương pháp này ñưc s dung ñ xác ñnh hoocmon, globulinmindch,khángnguyêncavirus Cácbưctinhành. Lymtlưngchínhxáckhángnguyêncóñánhdubngchtphóngx (víd 126 I) Cholưngkhángnguyênñánhdunóitrêntácdngñchiuvilưng khángthvañ. Raschkhángngyuyênñánhdukhôngbtcpvikhángth. ðoñphóngxcaphcchtkhángnguyênñánhdukhángth(A) Cũngthínghimnhưtrênnhưngñâytathêmmtlưngkhángnguyên huytthanhcónhngñctínhtươngtnhưkhángnguyênñánhdu.Do cnhtranhmàkhángnguyênnàykthpñchiuvikhángth,sauñó lưngkhángthdưmikthpvikhángnguyênñánhdu. Ranhngkhángnguyênñánhdukhôngbtcpvikhángth ðoñphóngxcaphckhángnguyênñánhduvikhángthcònli (B) TgiátrA&Btatínhñưcnngñcakhángnguyênhuytthanhcn nghiêncu. 7.4. K thut cht hp ph min dch gn enzym (ELISA Enzyme Linker ImmunosorbentAssay) Nhngxétnghimhpphmindchgnenzymelàkthutkhánhyvà ñơngin,chophépxácñnhkhángnguyênhockhángthmcónngñrt thp(khong0,1mg/ml).Soviphươngphápmindchphóngxthìphương phápnày ñơnginr tin an toàn mà vnñmboñ chính xác. Các xét nghimñưctinhànhtrênbnnhapolystyrencó96gingñáybng,thtích migingkhong200l. NguyêntcchungcakthutELISA: NguyêntcchungcakthutELISAlàtoliênktñchiugiakháng nguyênvàkhángth. S liên kt ñó cho phép xác ñnh s có mt ca kháng th hoc kháng nguyên.Ngưitasdngkhángthgncnghpenzymsauñóbsungcơ cht,enzymthyphâncơchttothànhchtlàmthayñimàudungdch.Tùy thuc vào cưng ñ màu dung dch ta suy ra nng ñ kháng nguyên hoc khángthcnnghiêmcu. Các enzyme thưng dùng là: (galactosidase; glucoxydase; akanline phosphotasen,...) Ngoàirañtăngñnhycaphươngphápngưitasdnghthngcông hpbiotinavidin,biotinsprept. Hthngcnghpmindchbiotinavadin . Biotin(vitaminH)ñưctnghptsinhvthocthcvtcótrnglưng phântkhong244Da.Biotincóáilcviavidin(làchtcónhiutronglòng trngtrng).Avidincó4vtrítrênphântliên kt vi biotin, và như th biotin d dàng kt hp vi protein: kháng th, enzyme và các loi kháng nguyênkhác.Phươngphápnàynósnângcaoñnhycaxétnghimñc bitlàcácxétnghimmindchmàkhángnguyêntrongpharn. Hthngcnghpmindchbiotinstrept. Ngưitacũngtìmthychthottínhtươngtnhưavidintxkhunvà nhưvytacóhthngcnghpmindchbiotinstrepttrongxétnghim mindch.Hthngcnghpmindchbiotinstrept(avidin)dùngtrongxét nghimmindchñcbit.vaitròcaavidinvàstreptavidincóththayñi chonhau.Ngàynaybkítnàyñãñưcchtotcáchãngnitingtrênth gii.. Cáckhángnguyênhockhángthcnxácñnhñưchpphtrctiphoc giántiplênbmtcagingnha.Sauñómtphngcagingñưcbaoph bngmtloiñmchaprotein,thưnglàgelatinhocBSAñngănngas liênktkhôngñchiuñivibnnha. CónhiukthutELISA,dưóiñâystrìnhbàykthutELIAEtómbt khángngyuênvàELISEcnhtranh(hình7.9). Hình7.9:KthutELISA 7.5.1.PhươngphápELISAtómbtkhánhnguyên(bánhkp) Phươngphápnàydùngñxácñnhnhngchtcóphântlưngln.v nguyêntáckhángthgnlênchtmang(thànhging). Ngưitab sung KN,khángthth2ñKT 2kthpviKN(cnphântích)dngbánh kp.Sauñóratrôiphnkhôngbtcpvàbsung kháng th cng hp enzyme,cơcht.Enzymechuyncơchtthànhhpchtmàuñưcxácñnh bngphk.Tnngñchtmàutatínhñưcnngñchtcnphântích. Bưc1 :NhKT 1vàogingñchoKT 1bámvàothànhging(antitoxin). KT 1 Bưc2 :Chebnbngprotein Protein Bưc3 :Nhkhángnguyênñchiu(toxin)ñKNbtcpviKT 1 Khángnguyên Bưc4: BsungKT 2ñtophchpKT 1KNKT 2 KT 2 Bưc5: sungkhángthcnghpenzymñenzym(KT.E)ñlophúc hpKT 1KNKT 2KT.E. KHE Bưc6 :Bsungcơchâtñenzymthyphâncơchttothànhchtmàu Cơcht Bưc7 :Enzymchuyncơchtthànhhpchtmàuxanh Cơcht Màucadungdchcóthpháthinbngmthocphk,tmtñquang tatínhñưcnngñcakhángnguyên(nngññct). 7.4.2.PhươngphápELISAcnhtranh Nguyêntc: Cnghp khángnguyênvàprotein(hepten)ñưccñnhtrênbmt chtrn.Chomtlưngkhángnguyêntdovàkhángthcnghpenzyme vào.Khángnguyêncñnhvàkhángnguyêntdocnhtranhnhaubámvào khángth. Lưng kháng nguyên t do càngnhiuthìkhángthbkháng nguyêncñnhgilicàngít.Saukhiratrôicácchtcòndư,bsungcơ chtñenzymephânhuthànhcáchpchtmàu.Màucadungdchcóth phát hin bng ph k, t mt ñ quang A1, A2 camuchngvàmu nghiêncutatínhñưcnngñcakhángnguyên(nngññct)theo côngthc A − A C = 1 2 .100;% A1 Trongñó:A 1làmtñquangcamuchng. A 2 Mtñquangcamunghiêncu. NuC ≥ 50%thìñưccoilàdươngtính. Nhngtestthưngsdng : Cácenzymeñưcdùngñcbitnhiutrongnhngtest nhanh như spottest,diptest.Ưuñimcatestlàñsdng,rtinnhanhvàñnhy cao.Tuynhiênsdngtestthìngưinghiêncucnphihiurõnghiên cucmìnhñsdngtestchothíchhp. ngdng: Kthutnàydùngññnhtínhhocñnhlưngcácchtcóphântlưngnh, ñctcanmmc,dưlưngthuctrsâu,dưlưngchtkhángsinh. Cácbưcthchin: Bưc1: GncnghpSBAafatoxiB1(AFB1)(AFBcñnhtrênprotein haptenSBA) AFB 1 AFB1 BS A BSA AFB1 AFB1 Cnghpprotein (BSA)vàkháng BSA BSA nguyên (AFB ) Bưc2 :Tránggingbngprotein Protein trángging AFB AFB 1 1 BS BS A A Bưc3: Chotipcnghpkhángthgnenzymevàomuxétnghimvà muchngñtophchpKN.KT.E,KNcñnhKT AFB AFB Khángthcng 1 1 hpenzyme BS BS A A MuchngkhôngcóAFB Trongmuxétnghim,nukhángnguyêntdocàngnhiuthìkháng thgnvikhángnguyêncñnhcàngít. AFB B1 1 Khángthcng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_sinh_hoa_mien_dich_phan_2.pdf
Tài liệu liên quan