Giáo trình Truyền thông phòng chống ung thư (Phần 2)

Khái niệm, mục đích

 Là hình thức truyền thông trực tiếp cho một nhóm

người.

 Được áp dụng khá phổ biến

 Tổ chức riêng hay lồng ghép

 Nhằm thay đổi nhận thức của đối tượng và

giúp đối tượng suy nghĩ hướng tới việc

thay đổi thái độ và hành vi

Bạn đã từng

 Sợ hãi, muốn từ chối đến buổi nói chuyện?

 Lo lắng/quên không biết phải bắt đầu như thế nào?

 Nhịp tim nhanh hơn bình thường?

 Thở nhanh, nông hơn bình thường?

 Tay lạnh, rịn mồ hôi?

 Giọng nói đều đều, yếu ớt?

 Cảm giác người nghe đang phán xét bạn?

 Muốn kết thúc thật nhanh bài nói chuyện?

Cách khắc phục

 Chuẩn bị kỹ lưỡng: Nội dung, phương tiện hỗ

trợ, địa điểm

 Tập trình bày trước

 Chú ý những cách thư giãn đơn giản để giảm

căng thẳng.

 Rèn luyện kỹ năng trình bày

Chuẩn bị

 Xác định đối tượng tham dự (ai, bao nhiêu

người?)

 Xác định mục đích, chủ đề của cuộc nói

chuyện

 Xác định nội dung cần nói chuyện

 Chuẩn bị một dàn bài cho cuộc nói chuyện

 Xác định thời gian, địa điểm nói chuyện

pdf63 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Truyền thông phòng chống ung thư (Phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tích lưu ý đặc 100 Thời Phương Phương Hoạt động Hoạt động của Nội dung gian tiện dạy pháp của học Phản hồi giảng viên (phút) học dạy học viên biệt đến kết quả của thảo luận nhóm Những vấn 10 Giấy A4 Thảo - Chia cặp 2 học - Thảo - Sự tham đề hay gặp Bảng luận rì viên ngồi gần luận và gia và kết trong thảo rầm nhau phát biểu. quả thảo Bút dạ luận nhóm - Đề nghị học luận của Bản chiếu viên suy nghĩ, HV. số 8 Thuyết trình bằng kinh - Giải ngắn nghiệm của mình thích, bình hãy tìm ra những luận của khó khăn gì hay giảng viên gặp trong TLN và học và cách giải viên quyết ra sao. - Ghi các ý kiến lên bảng, chia bảng thành 2 cột, 1 bên ghi các khó khăn, còn 1 bên ghi cách giải quyết. - Tóm tắt và nhấn mạnh kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thảo luận nhóm. 3. Tư vấn 30 Khái niệm, 5 Bảng trắng Động - Đặt câu hỏi để - Suy nghĩ Giải thích, mục đích Bút dạ não học viên suy và trả lời bình luận tư vấn Thuyết nghĩ, trả lời của giảng Bản chiếu viên và số 9,10,11 trình - Ghi tóm tắt ý ngắn kiến lên bảng. học viên Nhấn mạnh những điểm cần lưu ý. - Thuyết trình 101 Thời Phương Phương Hoạt động Hoạt động của Nội dung gian tiện dạy pháp của học Phản hồi giảng viên (phút) học dạy học viên ngắn, phân tích một số nguyên tắc quan trọng như: Tôn trọng, giữ bí mật, tự quyết định. Các bước 25 Bìa màu Thỏa - Chia 3 nhóm - Tham gia - Sự tham tiến hành đã ghi sẵn luận học viên ý kiến và gia và kết tư vấn. các bước nhóm - Phát bìa màu xây dựng quả thảo (3 bộ) trong đó đã ghi cho phần luận của trình bày HV. Bút dạ sẵn các bước. của nhóm - Giải Băng dính - Yêu cầu học viên thảo luận, - Dán bìa thích, bình Bản chiếu màu lên luận của số 12 và lựa chọn và sắp xếp các bước bảng giảng viên apphich và học AP5.2 theo thứ tự đúng - Cử người và phân tích. trình bày. viên Thời gian thảo luận là 5 phút. - Yêu cầu nhóm trình bày kết quả thảo luận - Nhận xét, tóm tắt và phân tích đặc điểm của từng bước. 4. Thăm 30 hộ gia đình Khái niệm 5 Bản chiếu Thuyết Thuyết trình - Lắng Giải thích, , mục đích số trình nhấn mạnh thời nghe và bình luận thăm hộ 13.14,15 ngắn điểm áp dụng và hỏi của giảng gia đình. lợi ích khi áp viên và dụng hình thức học viên này. Chuẩn bị 10 Bảng trắng Động - Đặt câu hỏi để - Suy nghĩ Giải thích, thăm hộ não học viên suy và trả lời bình luận 102 Thời Phương Phương Hoạt động Hoạt động của Nội dung gian tiện dạy pháp của học Phản hồi giảng viên (phút) học dạy học viên gia đình. Bút dạ Thuyết nghĩ, trả lời của giảng trình - Ghi ý kiến của viên và Bản chiếu học viên số 16 ngắn HV lên bảng. - Tóm tắt và phân tích các nguyên tắc khi đến thăm hộ gia đình Các bước 15 Giấy A4 Thảo - Đặt câu hỏi để - Thảo - Sự tham trong thăm Bảng trắng luận rì từng cặp 2 học luận nhóm gia và kết hộ gia rầm viên ngồi gần quả thảo Bút dạ - Suy nghĩ đình. Thuyết nhau suy nghĩ, và trả lời luận của Bản chiếu trình trả lời HV. số 17 và ngắn - Ghi ý kiến của - Giải apphich HV lên bảng. thích, bình AP5.3 - Tóm tắt, phân luận của tích các bước giảng viên thăm hộ gia đình và học nhấn mạnh đến viên bước cùng thảo luận để các thành viên trong gia đình thực hiện được các hành vi có lợi 5. Nói 30 chuyện sức khỏe Khái niệm, 5 Bút dạ Thuyết - Thuyết trình - Lắng - Sự tham mục đích Bản chiếu trình khái niệm, mục nghe và gia và kết từ số 18,19 ngắn đích và nhấn hỏi quả thảo đến 26 áp Thảo mạnh đến tính luận của phích luận phổ biến khi áp HV. AP5.4 nhóm dụng hình thức này. Chuẩn bị 25 Giấy A0 - Đặt câu hỏi cho -Trả lời - Giải và các câu hỏi thích, bình 103 Thời Phương Phương Hoạt động Hoạt động của Nội dung gian tiện dạy pháp của học Phản hồi giảng viên (phút) học dạy học viên bước tiến Bút dạ học viên vê các - Tham gia luận của hành viêc cần chuẩn bị giảng viên Băng dính ý kiến và khi nói chuyện. xây dựng và học viên. Bản chiếu Tóm tắt ý kiến cho phần từ số 20 học viên trình bày đến 24 áp của nhóm, phích - Chia 3 nhóm viết lên AP5.4 học viên giấy A0 - Yêu cầu học - Cử người viên thảo luận, trình bày. hướng dẫn thảo luận và thời gian thảo luận là 10 phút. - Yêu cầu 1-2 nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung. - Nhận xét, phân tích các giai đoạn của một cuộc nói chuyện sức khỏe 7. Thực 200 Thực hành hành đóng vai Nói 100 Giấy Thực - Chia học viên 3 - Tham gia - Sự tham chuyện sức A4(Phát hành nhóm, phát ý kiến và gia và kết khỏe cho các đóng vai TPT1 xây dựng quả thực nhóm để - Cho mỗi nhóm cho phần hành của chuẩn bị gắp thăm chủ trình bày học viên nội dung) đề/tình huống của nhóm, - Giải Bảng trắng - Chuẩn bị trong - Viết phần thích, bình Bút dạ 30 phút trình bày luận của lên giấy giảng viên Các lá - Làm mẫu (nếu A4 và học thăm, cần) viên. TPT1 - Cử người - Tổng hợp, nhận trình bày 104 Thời Phương Phương Hoạt động Hoạt động của Nội dung gian tiện dạy pháp của học Phản hồi giảng viên (phút) học dạy học viên xét - Góp ý TLN, Tư 100 Giấy Thực - Chia học viên 3 - Tham gia Giải thích, vấn, thăm A4(Phát hành nhóm, phát ý kiến và bình luận hộ gia đình cho các đóng vai TPT2,3,4. xây dựng của giảng nhóm để - Cho mỗi nhóm cho phần viên và chuẩn bị gắp thăm chủ trình bày học viên nội dung) đề/tình huống của nhóm, và giấy A0 - Chuẩn bị trong - Viết phần Bảng trắng 30 phút trình bày Bút dạ lên giấy - Làm mẫu (nếu A0 Các lá cần) thăm - Cử người - Tổng hợp, nhận trình bày TPT2,3,4,5 xét - Góp ý 8. Tóm tắt 10 - Bảng, bút Thuyết - Tóm tắt lại các - Nghe bài học dạ trình điểm chính trong - Đặt câu - Bản ngắn bài học. hỏi chiếu số - Hỏi học viên - Tham gia 25,26 còn điều gì chưa trò chơi rõ. - Hướng dẫn học viên chơi trò chơi “Gọi đúng tên bức tranh” 105 Phụ lục 2. Các bản chiếu BÀI 5 Mục tiêu học tập MỘT SỐ HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG Sau bài hoc này, hoc viên có khả năng: TRỰC TIẾP TẠI CỘNG ĐỒNG . Mô tả được 4 hình thức truyền thông trực tiếp về phòng chống ung thư hay được áp dụng tại cộng đồng. . Thực hành được 4 thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng (Thảo luận nhóm, tư vấn, thăm hộ gia đình, nói chuyện sức khỏe) 1 2 Thảo luận nhóm Một buổi thảo luận nhóm Khái niệm . Thảo luận nhóm (TLN) là quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin trực tiếp giữa các thành viên trong nhóm có hoàn cảnh giống nhau hoặc gần giống nhau. . Truyền thông viên có vai trò bổ sung kiến thức, hướng dẫn thực hành . Đối tượng: Nam giới đang hút thuốc lá, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh hoặc mãn kinh 3 4 Thảo luận nhóm (tiếp) Thảo luận nhóm (tiếp) Mục đích Chuẩn bị  Chọn chủ đề. . Thảo luận, chia sẻ những khó khăn và giải pháp khắc phục: kinh nghiệm cai nghiện thuốc lá, các chế  Xác địnhđối tượng phẩm hỗ trợ cai nghiện thuốc lá..  Thu thập thông tin liên quan.  Xác định mục tiêu thảo luận . Cung cấp kiến thức về sức khỏe  Chuẩn bị thời gian và địa điểm thuận tiện . Hỗ trợ và động viên, khuyến khích các thành viên thực hiện và duy trì các hành vi mới (ví dụ: khám  Chuẩn bị phương tiện, tài liệu, câu hỏI thảo luận phụ khoa định kỳ, tự khám vú, sử dụng nước  Thông báo cho đối tượng và lãnh đạo địa phương (nếu cần) sạch). 5 6 106 Những vấn đề thường gặp trong thảo Các bước thảo luận nhóm luận nhóm . Bước 1: Giới thiệu người tham dự. Nêu chủ đề thảo luận . Một số người im lặng . Bước 2: Trao đổi tìm hiểu kinh nghiệm của mọi người về chủ đề thảo luận . Một số người nói quá nhiều và nói thường xuyên. . Bước 3: Bổ sung thông tin cho đầy đủ, chính xác . Đi chệch chủ đề của cuộc thảo luận . Bước 4: Tìm hiểu khó khăn của đối tượng khi thực hiện hành vi mới và thảo luận cách giải quyết. . Xảy ra mâu thuẫn khi tranh luận, hoặc một số đối tượng đưa thông tin sai. . Bước 5: Kiểm tra, tóm tắt các điểm chính và đạt được cam kết 7 8 Tư vấn . Tư vấn trong PCUT là quá trình cung cấp, trao đổi, Tư vấn thông tin giữa cán bộ tư vấn với một đối tượng có nhu cầu Tư vấn là quá trình truyền thông trực tiếp cho . Giúp đối tượng phòng tránh các hành vi có hại và hướng một đối tượng trong đó cán bộ tư vấn cung đến các hành vi có lợi cấp thông tin giúp cho đối tượng tự đưa ra . Đối tượng tư vấn: người nghiện thuốc muốn cai thuốc, thừa cân béo phì, phụ nữ mãn kinh, phụ nữ mắc các quyết định và hành động theo quyết định này bệnh VNĐSD/LTQĐTD, người có tiền sử gia đình bị ung nhằm phòng tránh các hành vi có hại và thư đại trực tràng, người có khối u ở vú. hướng đến các hành vi có lợi cho sức khỏe. 10 9 Mục đích tư vấn Các bước tư vấn (6G)  Gặp gỡ . Giải đáp thắc mắc của đối tượng.  Gợi hỏi . Cung cấp thông tin.  Giới thiệu . Giải quyết vấn đề  Giúp đỡ . Hỗ trợ, giúp đỡ về mặt tâm lý tình cảm, ổn định  Giải thích tinh thần.  Gặp lại . Hỗ trợ đối tượng thay đổi hành vi 11 12 107 Thăm hộ gia đình Khái niệm . Đây là hình thức truyền thông trực tiếp cho đối tượng và các thành viên khác trong gia đình, tại nhà đối tượng. . Đối tượng cần thăm: Các hộ gia đình có người bị đau yếu, bị tàn tật, bị ung thư, có người đang làm ở các khu công nghiệp, người nghiện thuốc lá.. 13 14 Mục đích Chuẩn bị . Kiểm tra việc thực hiện các lời khuyên trước đó . Thu thập thông tin về gia đình . Hẹn và thông báo trước thời gian đến thăm . Cung cấp kiến thức và kỹ năng mới . Chuẩn bị các nội dung cần truyền thông tại nhà . Thu thập các thông tin cần thiết . Chuẩn bị tài liệu và phương tiện cần thiết: Sách lật, . Tìm hiểu các hành vi các thành viên trong gia tờ rơi đình . Có thể chuẩn bị thuốc men, dụng cụ để thực hiện các chăm sóc cần thiết. . Thăm hỏi động viên khi có người ốm đau . Mang theo sổ ghi chép, các tài liệu truyền thông có liên quan 15 16 Các bước thăm hộ gia đình NÓI CHUYỆN SỨC KHỎE 1. Bước 1: Chào hỏi, giới thiệu bản thân và mục đích của cuộc đến thăm. 2. Bước 2: Tìm hiểu kiến thức, thực hành liên quan đến chủ đề truyền thông 3. Bước 3: Cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hành. 4. Bước 4: Tìm hiểu khó khăn và thảo luận cách giải quyết. 5. Bước 5: Kiểm tra lại những điều vừa trao đổi, tóm tắt các điểm chính và đạt được cam kết, cảm ơn và hẹn gặp lại 17 18 108 Khái niệm, mục đích Bạn đã từng . Là hình thức truyền thông trực tiếp cho một nhóm  Sợ hãi, muốn từ chối đến buổi nói chuyện? người.  Lo lắng/quên không biết phải bắt đầu như thế nào? . Được áp dụng khá phổ biến  Nhịp tim nhanh hơn bình thường? . Tổ chức riêng hay lồng ghép  Thở nhanh, nông hơn bình thường? . Nhằm thay đổi nhận thức của đối tượng và  Tay lạnh, rịn mồ hôi? giúp đối tượng suy nghĩ hướng tới việc  Giọng nói đều đều, yếu ớt? thay đổi thái độ và hành vi  Cảm giác người nghe đang phán xét bạn?  Muốn kết thúc thật nhanh bài nói chuyện? 19 20 Cách khắc phục Chuẩn bị  Chuẩn bị kỹ lưỡng: Nội dung, phương tiện hỗ . Xác định đối tượng tham dự (ai, bao nhiêu trợ, địa điểm người?)  Tập trình bày trước . Xác định mục đích, chủ đề của cuộc nói  Chú ý những cách thư giãn đơn giản để giảm chuyện căng thẳng. . Xác định nội dung cần nói chuyện  Rèn luyện kỹ năng trình bày . Chuẩn bị một dàn bài cho cuộc nói chuyện . Xác định thời gian, địa điểm nói chuyện . Tài liệu, phương tiện hỗ trợ 21 22 Một số lưu ý để buổi Các bước nói chuyện sức khỏe thành công . Mở đầu: Thu hút sự chú ý của mọi người (bắt đầu bằng 1 sự kiện, tạo sự hồi hộp, tuyên bố sự kiện . Tạo ra mối quan hệ tốt với đối tượng hoặc các báo cáo gây ngạc nhiên vv) . Dùng từ, lời nói rõ ràng, dễ hiểu phù hợp với địa phương. . Sử dụng giao tiếp bằng mắt, không nghiêm nghị, cứng nhắc, hạn . Cung cấp nội dung chính: Đưa ra một vài ý chế di chuyển hoặc đi lại quá nhanh chính và hỗ trợ cho ý . Trình bày các nội dung theo trật tự lô gíc . Kết hợp sử dụng các ví dụ, phương tiện minh họa. . Kết thúc buổi nói chuyện và kêu gọi hành động. . Quan sát đối tượng để điều chỉnh cách trình bày. . Dành thời gian để người nghe được hỏi và thảo luận . Giải đáp các thắc mắc của đối tượng. 23 24 109 H3 H1 H4 H2 25 26 110 Phụ lục 3. Danh mục áp phích (AP) AP 5.1 CÁC BƯỚC THẢO LUẬN NHÓM Bước1. Giới thiệu người tham dự và truyền thông viên. Nêu chủ đề sắp thảo luận. Bước 2. Trao đổi để tìm hiểu kinh nghiệm của mọi người về vấn đề này Bước 3. Bổ sung thông tin cho chính xác và đầy đủ Bước 4. Tìm hiểu khó khăn của đối tượng khi thực hiện hành vi mới và cách giải quyết. Bước 5. Kiểm tra, tóm tắt các điểm chính và đạt được cam kết AP 5.2 CÁC BƯỚC TƯ VẤN Bước1. Gặp gỡ Bước 2. Gợi hỏi Bước 3. Giới thiệu thông tin Bước 4. Giải thích Bước 5. Giúp đỡ Bước 6. Hẹn gặp lại. 111 AP 5.3 CÁC BƯỚC THĂM HỘ GIA ĐÌNH Bước 1. Chào hỏi, giới thiệu bản thân và mục đích của cuộc đến thăm. Bước 2. Quan sát và kiểm tra việc thực hiện các lời khuyên bạn đưa ra trước đó. Tìm hiểu kiến thức, thực hành liên quan đến chủ đề truyền thông Bước 3. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hành Bước 4. Tìm hiểu khó khăn và thảo luận cách giải quyết. Bước 5. Kiểm tra, tóm tắt các điểm chính và đạt được cam kết 112 AP 5.4 CÁC BƯỚCNÓI CHUYỆN SỨC KHỎE Bước 1. Mở đầu – Thu hút - Bắt đầu bằng một sự kiện. - Tạo sự hồi hộp. - Tuyên bố sự kiện gây ngạc nhiên. - Yêu cầu giơ tay. - Hứa sẽ nói cho mọi người nghe cách làm thế nào để họ đạt được điều họ muốn. Bước 2. Cung cấp thông điệp chính - Đưa ra một số ví dụ riêng của cá nhân. - Đưa các số liệu thống kê. - Sử dụng những lời lẽ của một chuyên gia. - Dùng sự so sánh. - Hỏi xem còn ai khác cũng có những kinh nghiệm khác. Bước 3. Kết thúc cuộc nói chuyện và kêu gọi hành động - Tóm tắt thông điệp chính. - Chỉ ra những lợi ích hàng động đó. - Yêu cầu hành động. 113 Phụ lục 4. Danh mục tờ phát tay (TPT) TPT1. BẢNG KIỂM MỘT BUỔI NÓI CHUYỆN SỨC KHỎE Các bước Những việc cần làm Có Không Bước 1. Mở . Chào hỏi và làm quen (thể hiện sự thân thiện, nhiệt tình) đầu . Sử dụng các phương pháp mở đầu bài nói chuyện thu hút . Nêu mục đích cuộc nói chuyện Bước 2. . Cung cấp (giới thiệu) những thông tin chính xác, phù hợp và Cung cấp cần thiết cho đối tượng thông tin . Sử dụng phương pháp nói chuyện hấp dẫn (kể chuyện, so chủ chốt sánh, xem phim, đố vui.) . Đưa ra các ví dụ để hỗ trợ, minh họa cho thông điệp chính . Dành thơi gian để thảo luận và trả lời câu hỏi . Sử dụng các phương tiện, tài liệu hỗ trợ . Vận dụng các kỹ năng như: nói/thuyết trình, đặt câu hỏi, quan sáttrong khi nói chuyện Bước 3. Kết . Tóm tắt, nhấn mạnh các nội dung, thông điệp chính, thúc cuộc nói chuyện . Nội dung thông điệp phù hợp với mục đích cuộc nói chuyện và kêu gọi . Kiểm tra lại nhận thức của đối tượng hành động . Kêu gọi hành động . Cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề cuộc nói chuyện . Chào, cảm ơn. 114 TPT2. BẢNG KIỂM TƯ VẤN Các bước Những việc cần làm Có Không Bước 1. . Chào hỏi thân thiện, nhiệt tình. Mời khách hàng ngồi ngang hàng với người TV. Tự giới thiệu bản thân Gặp gỡ . Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của khách hàng. Quan sát, lắng nghe khách hàng. Bước 2. . Gợi hỏi nhu cầu, mong muốn, lý do khách hàng cần tư vấn. Gợi hỏi . Khai thác thông tin liên quan đến vấn đề cần được tư vấn. . Sử dụng các câu hỏi đóng, mở xen kẽ . Sử dụng tốt các kỹ năng như nghe, động viên, giao tiếp không lời Bước 3. . Cung cấp (giới thiệu) những thông tin chính xác, phù hợp và cần thiết cho đối tượng Giới thiệu . Sử dụng các phương tiện, tài liệu hỗ trợ . Quan sát, lắng nghe; hỏi lại để đánh giá xem họ đã hiểu đúng hay chưa. Bước 4. . Giúp đối tượng chọn một giải pháp thích hợp nhất, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đối tượng Giúp đỡ . Đối tượng tự lựa chọn và quyết định giải pháp . Giúp đối tượng lập kế hoạch thực hiện: xác định thời gian, nguồn lực Bước 5. . Giải thích những gì khách hàng còn thắc mắc hoặc hiểu chưa đúng. Giải thích . Cung cấp tài liệu hướng dẫn có liên quan đến vấn đề của họ. . Hỏi lại để đảm bảo đối tượng hiểu đúng, làm đúng. Bước 6. . Hẹn khách hàng quay trở lại để biết kết quả giải quyết vấn đề Gặp lại . Nói với đối tượng sẽ tiếp tục giúp đỡ khi có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào Lưu ý: Các bước từ 2-4 cần thực hành xen kẽ nhau, không phải theo thứ tự hết bước này mới chuyển sang bước khác. Trong 4 bước đó việc gợi hỏi là quan trọng nhất. Có gợi hỏi tốt mới biết được khách hàng suy nghĩ, hành động thế nào để giới thiệu, giúp đỡ và giải thích thiết thực nhất đối với họ. 115 TPT3. BẢNG KIỂM THĂM HỘ GIA ĐÌNH Các bước Những việc cần làm Có Không . Chào hỏi, giới thiệu bản thân ( thể hiện tự tin, thân thiện, tôn trọng) . Làm quen với các thành viên trong gia đình, tôn trọng phong tục tập quán địa phương. Bước 1. Chào hỏi, . Hỏi thăm về tình hình kinh tế gia đình, sức khỏe, làm quen nghề nghiệp .của các thành viên trong gia đình . Nêu mục đích đến thăm hộ gia đình Bước 2. . Đặt câu hỏi mở để tìm hiểu kinh nghiệm (Kiến Tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành...). thức, thái độ, thực . Làm rõ/tóm tắt được những điểm chính/ vấn đề hành của gia đình chính cần bổ sung, hướng dẫn. liên quan đến chủ . Sử dụng tốt các kỹ năng như quan sát, lắng nghe, đề truyền thông động viên, giao tiếp không lời Bước 3. Cung cấp . Truyền đạt thông tin chủ chốt rõ ràng, ngắn gọn, thông tin, hướng đầy đủ, chính xác , ngôn ngữ dễ hiểu. dẫn thực hành . Sử dụng tài liệu truyền thông hỗ trợ phù hợp . Kiểm tra lại xem mọi người hiểu rõ thông tin đã cung cấp. Tóm tắt những điểm chính đã trao đổi giải thích. . Vận dụng các kỹ năng như: nói/thuyết trình, đặt câu hỏi, quan sát Bước 4. Tìm hiểu . Đặt câu hỏi tìm hiểu các khó khăn/ thắc mắc khi khó khăn và thảo thực hiện hành vi mới. luận giải pháp . Thống nhất các biện pháp để giải quyết khó khăn . Vận dụng các kỹ năng động viên, quan sát, lắng nghe... Bước 5. Kiểm tra, . Tóm tắt các điểm chính. Kiểm tra lại xem mọi tóm tắt các điểm người hiểu rõ thông tin đã cung cấp. chính, đạt được . Thống nhất những việc cần làm và đạt cam kết cam kết . Chào, cảm ơn gia đình và hẹn gặp lại. 116 TPT4. BẢNG KIỂM THẢO THUẬN NHÓM Các bước Những việc cần làm Có Không . Chào hỏi, làm quen (thể hiện sự thân thiện, nhiệt tình) Bước 1. Giới thiệu người tham dự và . Nêu mục tiêu, chủ đề thảo luận, nội dung truyền thông viên TLN. . Đặt câu hỏi mở để tìm hiểu kinh nghiệm (Kiến thức, thái độ, thực hành...). Bước 2. Tìm hiểu kinh nghiệm của mọi . Quan sát, lắng nghe ý kiến của mọi người người về chủ đề thảo . Động viên, khuyến khích, khen ngợi mọi luận người trong nhóm tham gia thảo luận (không chê bai, chỉ trích). . Làm rõ/tóm tắt được những điểm chính/ vấn đề chính cần bổ sung, hướng dẫn. Bước 3. Bổ sung . Truyền đạt thông tin chủ chốt rõ ràng, thông tin chính xác ngắn gọn, đầy đủ, chính xác , sử dụng đầy đủ ngôn ngữ dễ hiểu. . Sử dụng tài liệu truyền thông hỗ trợ phù hợp . Kiểm tra lại xem mọi người hiểu rõ thông tin đã cung cấp. Tóm tắt những điểm chính đã trao đổi giải thích Bước 4. Tìm hiểu . Đặt câu hỏi tìm hiểu các khó khăn/ thắc khó khăn/cản trở khi mắc khi thực hiện hành vi mới. thực hiện hành vi . Thống nhất các biện pháp để giải quyết mới, thảo luận giải khó khăn quyết. . Vận dụng các kỹ năng động viên, quan sát, lắng nghe... . Kiểm tra kiến thức/thực hành của đối tượng: đặt câu hỏi và nghe đối tượng trả lời. . Tóm tắt lại các điểm chính đã thảo luận, trao đổi, các biện pháp chính giải quyết khó khăn. Bước 5. Kiểm tra, . Thống nhất những việc cần làm và đạt tóm tắt, cam kết cam kết thực hiện hành vi mới. . Cảm ơn hẹn gặp lại buổi thảo luận nhóm lần sau 117 TPT 5. CÁC TÌNH HUỐNG ĐÓNG VAI 1. Bạn hãy thảo luận với một nhóm phụ nữ có về cách thăm khám vú phát hiện sớm ung thư.. 2. Chồng chị Bình bị đau dạ dày nghi ngờ là ung thư dạ dày. Chị Bình rất lo lắng vì ung thư là bệnh nan y không cứu chữa được. Bạn giải thích rằng chị cần đưa anh đến bệnh viện cách xã 50 km để có thể khám, xét nghiệm chính xác. Chị Bình cho biết chị không muốn rời xa gia đình vì hiện giờ con gái 3 tuổi của chị đang ốm. Bạn hãy nói chuyện với chị Bình. 3. Chị Lê 45 tuổi, khi tắm phát hiện thấy ngực bên trái to hơn ngực bên phải. Sờ nắn ngực trái thấy có vài cục to nhỏ khác nhau, ấn vào thấy đau. Bạn có lời khuyên gì đối với chị Bình 4. Bác Hải 62 tuổi hút thuốc lá và thuốc lào từ khi 16 tuổi, khoảng một tháng nay ho nhiều, tức ngực, khó thở và có khi ho ra máu. Anh chị khuyên bác Hải như thế nào? 5. Chị Hoa 35 tuổi, một tháng gần đây chị bị chảy máu ở cơ quan sinh dục. Chị nghĩ chắc là mình bị viêm nhiễm phần phụ chỉ cần vệ sinh sạch sẽ rồi sẽ khỏi. Bạn hãy trao đổi với chị Hoa. 6. Anh Thành 40 tuổi, gần đây hay bị ù tai và đau đầu bên phải. Ngoài ra anh còn bị ngạt mũi, khi xì mũi có lúc lẫn máu tươi. Anh Thành cho là mình sức khỏe vẫn tốt chỉ là cảm cúm thông thường. Bạn hãy nói chuyện với anh Thành về tình hình sức khỏe của anh ấy. 7. Anh Hùng 38 tuổi, một tháng nay anh cảm thấy khó chịu mỗi khi ăn uống vì trong miệng có một đám viêm ở mặt dưới của lưỡi. Khi soi gương anh thấy nó có máu trắng đục, hình tròn rộng khoảng gần 1cm. Anh đã ăn nhiều rau xanh và trái cây mà không thấy đỡ. Bạn hãy nói chuyện và tư vấn anh Hùng cách chăm sóc sức khỏe. 8. Bác Cao năm nay 62 tuổi, khoảng 1 tháng nay bác ho nhiều, tức ngực khó thỏ. thi thoảng khạc đờm có máu. Bác thấy trong người rất mệt mỏi. Bác ho nhiều đến mức phải bỏ cả thói quen hút thuốc lào hơn 40 năm nay của mình. Bạn hãy trao đổi với bác Cao. 9. Bác Hoa 58 tuổi, hai tháng nay hay bị rối loạn tiêu hóa đi ngoài lỏng nhầy mũi. Bác đã mua thuốc về uống nhưng không khỏi. Bác than phiền mệt mỏi và giảm mất mấy cân thịt. Bạn hãy tư vấn cho bác Hoa nên làm gì để chăm sóc sức khỏe của bác. * Học viên có thể đưa ra các tình huống phù hợp với địa phương để thực hành đóng vai. Vận dụng các kỹ năng truyền thông đã học để tiến hành truyền thông ở các bối cảnh sau: . Thăm hộ gia đình. . Truyền thông với đối tượng tại cơ sở y tế/ tại gia đình. . Thảo luận nhóm với đối tượng. . Làm mẫu thực hành với nhóm đối tượng. . Nói chuyện sức khỏe với đối tượng 118 TỰ LƯỢNG GIÁ Trả lời ngắn (Điền vào chỗ trống) các câu hỏi từ 1 đến 11 Câu 1: Tư vấn là quá trình..................................................(A) cho một đối tượng trong đó cán bộ tư vấn cung cấp thông tin giúp cho đối tượng..........................(B) và hành động theo quyết định này nhằm phòng tránh các hành vi có hại và hướng đến các hành vi có lợi cho sức khỏe. Câu 2. Kể tên các bước của quá trình tư vấn A. Gặp gỡ B. . C. Giải thích D. . E. Giúp đỡ F. Câu 3. Trong quá trình tư vấn, cán bộ tư vấn phải cung cấp những thông tin chính xác, phù hợp và cần thiết cho khách hàng , cả mặt tích cực và..(A) , cả các yếu tố thuận lợi và(B). Câu 4. Để chuẩn bị cho một cuộc thảo luận nhóm đạt hiệu quả, cần chuẩn bị: A. B. Thu thập thông tin về chủ đề sắp thảo luận. C D. Phương tiện, nội dung và một số câu hỏi trong khi thảo luận E. Thông báo cho đối tượng và lãnh đạo địa phương (nếu cần) Câu 5. Các bước thảo luận nhóm Bước 1: Giới thiệu người tham dự. Nêu chủ đề sắp thảo luận Bước 2: Trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của mọi người về chủ đề thảo luận Bước 3: ....................................................................................................... Bước 4: Tìm hiểu khó khăn và thảo luận cách giải quyết Bước 5:......................................................................................................... Câu 6. Kể 3 loại tài liệu truyền thông thường được sử dụng khi thảo luận nhóm: A. . B. apphich C. Câu 7. Những khó khăn thường gặp khi thảo luận nhóm: A. Một số người im lặng 119 B. C. . D. Xảy ra tranh cãi Câu 8. Thăm hộ gia đình là một hình thức truyền thông trực tiếp nhằm..(A) việc thực hiện lời khuyên trước đó. Thăm hộ gia đình còn giúp cho việc thu thập(B), phát hiện các vấn đề sức khỏe mới nảy sinh. Câu 9. Các bước thăm hộ gia đình Bước 1: Chào hỏi, giới thiệu bản thân và mục đích của cuộc đến thăm Bước 2: Quan sát và kiểm tra việc thực hiện các lời khuyên bạn đưa ra trước đó. Tìm hiểu kiến thức, thực hành liên quan đến chủ đề truyền thông Bước 3: Bước 4: Tìm hiểu khó khăn và thảo luận cách giải quyết Bước 5: .. Câu 10. Để một cuộ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_truyen_thong_phong_chong_ung_thu_phan_2.pdf
Tài liệu liên quan