Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Chăm sóc y tế: điều 10-12-13-8-9

Kỹ thuật điều dưỡng: điều 12

 Quy trình kỹ thuật phù hợp, được cập nhật.

 Tuân thủ quy trình chuyên môn, vô khuẩn.

 Phòng ngừa, theo dõi, phát hiện, báo cáo kịp

thời các tai biến.

Chương II

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CSNB

Chăm sóc y tế: điều 10-12-13-8-9

Theo dõi & đánh giá người bệnh: điều 13

 KKB: được đánh giá ban đầu & sắp xếp khám theo

mức độ ưu tiên.

 Đánh giá, phân cấp CS, CS, TD phù hợp .

 Ghi nhận kết quả TD DHST, can thiệp ĐD phù

hợp chuyên môn& theo yêu cầu chuyên khoa.

 Đánh giá TD dâu hiệu bệnh, khi có bất thường

phải xử trí thích hợp & báo Bs.

Chương II

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CSNB

Chăm sóc y tế: : điều 10-12-13-8-9

Phục hồi CN: điều 8

 Hướng dẫn, hỗ trợ NB luyện tập

Chương II

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CSNB

Chăm sóc y tế: : điều 10-12-13-8-9

NB có chỉ định thủ thuật, phẫu thuật: điều 9

 Chuẩn bị trước mổ.

 Kiểm tra : thủ tục hành chánh, công tác chuẩn bị.

 Lấy DHST, đánh giá tình trạng báo nếu có bất

thường.

 Chuyển bệnh: bàn giao NB+ HS cho người có trách

nhiệm.

Chương II

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CSNB

Bảo đảm an toàn& phòng ngừa sai sót : điều 14

 Phòng ngừa nhiễm khuẩn BV, tránh nhầm lẫn

trong dùng thuốc, phẫu thuật & thủ thuật.

 Phân tích, báo cáo sự cố sai sót & có biện pháp

phòng ngừa hiệu quả.

Chương II

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CSNB

Ghi chép hồ sơ: điều 15

Tài liệu: phiếu TD, chức năng sống& các phiếu đặc thù.

Nội dung:

 Thông tin chính xác, khách quan

 Khác biệt trong nhận định, TD, đánh giá phải kịp

thời trao đổi & thống nhất.

 Diễn biến bệnh & can thiệp ĐD: đảy đủ, kịp thời.

 

pdf9 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 24/09/2021 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S C N THI T BAN HÀNH THÔNG T Ư TRI N KHAI THÔNG TƯ 07/2011/TT -BYT 1. Yêu cu ch ăm só c bnh nhân cn cht lư ng cao hơn. v Hưng dn công tá c ñiu d ư ng v chăm 2. Theo Ngh ñ nh s: 24/2009/N Đ-CP ca Th sóc ng ư i b nh trong bnh vin tư ng chính ph v hư ng dn chi ti t th c hi n ban hành các văn bn quy ph m pháp lu t thi cơ quan cp Bô s không ban hà nh cá c quy chê mà ban hà nh cá c thông tư thay thê. 3. Lý do khác (Lu t Khám bnh ch a bnh; nhi u văn bn, quy ñ nh có s ch ng chéo, không còn phù hp). Phòng Điu d ng- BV Nhi ñ ng 2 QUÁ TRÌNH XÂY DNG THÔNG T Ư Nh ng ñim m i c a Thông t ư TT s 07/2011/BYT-TT 1. Cp nh t phù h p v i các v ăn b n pháp lu t, tình Ý ki n c a các Th tr ư ng hình th c t , nâng cao v th NN, b n v ng... 2. Đ t công tác ñiu d ư ng trong m i quan h mang Góp ý c a các V , C c, ñă ng Website tính h th ng. 3. Vi t theo h ư ng m ñ trao quy n cho các ñơ n v Góp ý c a các S Y t , b nh vi n vn d ng cho linh ho t (t ch c qu n lý ñiu. Ý ki n ban So n th o v Khung và b n th o Thông t ư dư ng, nhân l c ch ăm sóc, phân công ch ăm sóc, theo dõi ng ư i b nh, công tác TD, ghi chép h s ơ...) QĐ s 1842 ngà y 1/6/2010 ca B tr ư ng B Y t 4. Quy ñ nh c th v nhi m v ch ăm sóc v nhi m Quy ch CSNBTD, Ch th 05, ch c trách cá nhân, v, trang b ph c v ch ăm sóc, sinh ho t ng ư i tiêu chu n nghi p v , Thông t ư 08, Lu t Khám ch a b nh bnh, c a nhân viên ñiu d ư ng... CU TRÚC C A THÔNG T Ư CU TRÚC C A THÔNG T Ư Gm Ch ươ ng I: 3 ñiu 5 ch ươ ng Ch ươ ng II: 12 ñiu 32 ñiu Ch ươ ng III: 7 ñiu Ch ươ ng IV: 7 ñiu Ch ươ ng V: 3 ñiu 1 Ch ươ ng I CU TRÚC C A THÔNG T Ư QUY Đ NH CHUNG Ch ươ ng I: Quy ñ nh chung Điu 1. Ph m vi ñiu ch nh Ch ươ ng II: Nhi m v chuyên môn ch ăm sóc ng ư i Điu 2. Gi i thích t ng bnh Điu 3. Nguyên t c ch ăm sóc ng ư i b nh trong Ch ươ ng III: Điu ki n b o ñ m th c hi n ch ăm bnh vi n sóc ng ư i b nh Ch ươ ng IV: Trách nhi m th c hi n Ch ươ ng V: Điu kho n thi hành Ch ươ ng I Ch ươ ng I QUY Đ NH CHUNG QUY Đ NH CHUNG Điu 1. Ph m vi ñiu ch nh Điu 2. Gi i thích t ng hưng dn công tác ñiu dưng v chăm 1. Ch ăm sóc ng ư i b nh trong b nh vi n bao g m só c ngưi bnh trong bnh vin h tr, ñáp ng các nhu cu cơ bn ca mi ng ư i bnh, h tr ñiu tr và tránh các nguy cơ t môi trư ng bnh vi n cho ng ư i b nh. Ch ươ ng I Ch ươ ng I QUY Đ NH CHUNG QUY Đ NH CHUNG Điu 2. Gi i thích t ng Điu 2. Gi i thích t ng 2. Quy trình ñiu d ư ng : ch ăm sóc ng ư i b nh có h th ng b o ñ m liên t c, an toàn và hi u qu . Gm 3. Phiu ch ăm sóc : ghi din bin bnh ca có : ngưi bnh và nhng can thip ñiu d ư ng. nh n ñ nh, ch n ñoán ñiu d ư ng, lp k ho ch, th c hi n ñánh giá k t qu ch ăm sóc ñiu d ư ng 2 Ch ươ ng I ươ QUY Đ NH CHUNG Ch ng I QUY Đ NH CHUNG Điu 2. Gi i thích t ng Điu 3. Nguyên tc ch ăm sóc ng ư i bnh trong bnh vi n: 4. ch ăm sóc c p I 1. Ng ư i b nh là trung tâm ñư c ch ăm 5. ch ăm sóc c p II sóc toàn di n, liên tc, hài lòng, ch t lư ng & an 6. ch ăm sóc c p III toàn . Ch ươ ng I Ch ươ ng I QUY Đ NH CHUNG QUY Đ NH CHUNG Điu 3. Nguyên tc ch ăm sóc ng ư i bnh trong Điu 3. Nguyên tc ch ăm sóc ng ư i bnh trong bnh vi n: bnh vi n: 2. Ch ăm sóc, theo dõi ng ư i b nh là nhi m v c a 3. Can thi p ñiu d ư ng ph i d a trên c ơ s yêu bnh vi n, các hot ñng chăm sóc ñiu dưng, cu chuyên môn và s ñánh giá nhu c u ca m i theo dõi do ñiu dưng thc hin và chu trách ng ư i b nh ñ ch ăm sóc ph c v . nhim. Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: + Tư v n, h ư ng d n GDSK; + Ch ăm sóc th ch t; + Tư v n, h ư ng d n GDSK: ñiu 4 + Ch ăm sóc tinh th n; + Ch ăm sóc y t ; + B o ñ m an toàn; + Ghi chép h s ơ. 3 Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: Ch ăm sóc th ch t: Ch ăm sóc tinh th n: ñiu 5- ñiu 11 V sinh cá nhân : ñiu 6 Dinh d ư ng : ñiu 7 Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: Ch ăm sóc y t : Bo ñ m an toàn : ñiu 14 Thu c & theo dõi : ñiu 10 K thu t ñiu d ư ng : ñiu 12 Theo dõi & ñánh giá ng ư i b nh : ñiu 13 Ph c h i CN : ñiu 8 NB có ch ñ nh th thu t, ph u thu t: ñiu 9 Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: Ghi chép h s ơ: ñiu 15 Tư v n, h ư ng d n GDSK : ñiu 4 Đư c t ư v n, h ư ng d n, GDSK, theo dõi, phòng bnh khi n m vi n& sau khi ra vi n 4 Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB Ch ăm sóc th ch t: Ch ăm sóc th ch t: V sinh cá nhân : ñiu 6 Dinh d ư ng : ñiu 7 V sinh r ăng mi ng Theo dõi, ghi k t qu th c hi n ch ñ ăn vào phi u V sinh thân th ch ăm sóc. H tr tiêu ti u NB ñư c h tr ăn u ng khi c n thi t. Ăn qua Thay ñ v i sonde do ĐD th c hi n Trách nhi m: c p 1: ñiu d ư ng, h lý Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB Ch ăm sóc tinh th n: ñiu 5- ñiu 11 Ch ăm sóc tinh th n: ñiu 5- ñiu 11 Điu 5: Điu 11: ch ăm sóc giai ñon hp hi & t vong Ch ăm sóc , giao ti p ân c n, thông c m. Báo & gi i thích cho ng ư i nhà tình tr ng bnh, to NB , thân nhân ñư c ñ ng viên an tâm ñiu tr & ñiu ki n ñ ng ư i nhà bên cnh NB. ph i h p ñiu tr , ch ăm sóc. Đ ng viên , an i Khi t vong : ĐD & HL th c hi n v sinh thân th . Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB 12 nhi m v c th ( ñiu 4-15) bao g m: Ch ăm sóc y t : ñiu 10-12-13-8-9 Thu c & theo dõi : ñiu 10 Ch ăm sóc y t : An toàn thu c Thu c & theo dõi : ñiu 10 Gi i thích, h ư ng d n. Thu c tiêm: ñúng dung môi, h p ch ng shock. K thu t ñiu d ư ng : ñiu 12 Thu c u ng có s ch ng ki n c a ĐD. Theo dõi & ñánh giá ng ư i b nh : ñiu 13 Ghi / ñánh d u thu c ñã dùng, công khai thu c. Ph i h p Bs- Ds- ĐD h n ch sai sót và t ăng hi u Ph c h i CN : ñiu 8 qu . NB có ch ñ nh th thu t, ph u thu t: ñiu 9 5 Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB Ch ăm sóc y t : ñiu 10-12-13-8-9 Ch ăm sóc y t : ñiu 10-12-13-8-9 Theo dõi & ñánh giá ng ư i b nh : ñiu 13 K thu t ñiu d ư ng : ñiu 12 KKB: ñư c ñánh giá ban ñ u & s p x p khám theo Quy trình k thu t phù h p, ñư c c p nh t. mc ñ ưu tiên. Đánh giá, phân c p CS, CS, TD phù h p . Tuân th quy trình chuyên môn, vô khu n. Ghi nh n k t qu TD DHST, can thi p ĐD phù Phòng ng a, theo dõi, phát hi n, báo cáo k p hp chuyên môn & theo yêu c u chuyên khoa . Đánh giá TD dâu hi u b nh, khi có b t th ư ng th i các tai bi n. ph i x trí thích h p & báo Bs. Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB Ch ăm sóc y t : : ñiu 10-12-13-8-9 Ch ăm sóc y t : : ñiu 10-12-13-8-9 NB có ch ñ nh th thu t, ph u thu t: ñiu 9 Ph c h i CN : ñiu 8 Chu n b tr ư c m . Hư ng d n, h tr NB luy n t p Ki m tra : th t c hành chánh, công tác chu n b . Ly DHST, ñánh giá tình tr ng báo n u có b t th ư ng. Chuy n b nh: bàn giao NB+ HS cho ng ư i có trách nhi m. Ch ươ ng II Ch ươ ng II NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB NHIM V CHUYÊN MÔN CSNB Bo ñ m an toàn& phòng ng a sai sót : ñiu 14 Ghi chép h s ơ: ñiu 15 Phòng ng a nhi m khu n BV, tránh nh m l n Tài li u: phi u TD, ch c n ăng s ng& các phi u ñ c thù. trong dùng thu c, ph u thu t & th thu t. Ni dung : Phân tích, báo cáo s c sai sót & có bi n pháp Thông tin chính xác, khách quan phòng ng a hi u qu . Khác bi t trong nh n ñ nh, TD, ñánh giá ph i k p th i trao ñ i & th ng nh t. Di n bi n b nh & can thi p ĐD: ñ y ñ , k p th i. 6 Ch ươ ng III Ch ươ ng III CÁC ĐIU KIN BO ĐM CÔNG TÁC CÁC ĐIU KIN BO ĐM CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯ I BNH CHĂM SÓC NGƯ I BNH 7 Điu (16 – 22) bao g m: Điu 16 . H th ng t ch c ch ăm sóc ng ư i b nh Điu 17 : Nhân lc ch ăm sóc NB T ch c qu n lý ñiu d ư ng c p b nh vi n Nhân lc ĐD- HL hp lý ti các khoa& các ca Hi ñ ng ĐD, các ĐD ph trách kh i. làm vi c. -T ch c qu n lý ñiu d ư ng c p khoa P ĐD ph i hp vi PTC ñiu ñ ng, b sung ĐD, Ph m vi th c hành ca ĐD theo tiêu chu n nghi p v KTV, HL kp th i cho các khoa khi có yêu cu các ng ch viên ch c y t ĐD ti QĐ s 41/2005QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Ch ươ ng III ươ CÁC ĐIU KIN BO ĐM CÔNG TÁC Ch ng III CHĂM SÓC NGƯ I BNH CÁC ĐIU KIN BO ĐM CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯ I BNH 7 Điu (16 – 22) bao gm: Điu 18 : t ch c làm vi c Áp d ng mô hình phân công ch ăm sóc phù hp vi ñ c 7 Điu (16 – 22) bao g m: ñim chuyên môn c a t ng khoa Trong bnh vi n có Điu 19:Trang thit b ph c v ch ăm sóc NB th có nhi u mô hình phân công ch ăm sóc khác nhau (4 mô hình: ch ăm sóc chình- CS theo nhóm- CS theo ñ i- CS theo công vi c: trong cp cu th m ha ho c chuyên khoa sâu ) Làm ca Ch ươ ng III Ch ươ ng III CÁC ĐIU KIN BO ĐM CÔNG TÁC CÁC ĐIU KIN BO ĐM CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯ I BNH CHĂM SÓC NGƯ I BNH 7 Điu (16 – 22) bao g m: 7 Điu (16 – 22) bao gm: Điu 20 : ngun tài chính cho công tác chăm só c Điu 21: ñào to, cp nh t ki n th c y khoa liên tc Mua sm trang thi t b Đào to cho ĐD mi. Duy trì, ci ti n ch t lư ng ch ăm sóc Đào to liên tc v ki n th c chuyên môn, th c hành Đào to liên tc ñ nâng cao k năng th c hành Tham gia nghiên cu khoa hoc, thi tay ngh . cho ĐD- KTV Khen th ư ng. 7 Ch ươ ng III Ch ươ ng IV CÁC ĐIU KIN BO ĐM CÔNG TÁC TRÁCH NHIM TH C HI N CHĂM SÓC NGƯ I BNH Điu 23 . Trách nhim ca Giám ñc bnh vin. 7 Điu (16 – 22) bao gm: Điu 24 . Trách nhim ca các Trư ng phòng ch c n ăng. Điu 22: công tác h lý h tr ch ăm sóc. Điu 25 . Trách nhi m c a các Tr ư ng khoa . Ty th c t bv Điu 26 . Trách nhim ca bác sĩ ñiu tr . Điu 27 . Trách nhim ca ñiu dưng viên, h sinh viên. Ph i có ch ng ch hành ngh . Điu 28 . Trách nhim c a giáo viên, h c sinh, sinh viên Không ñư c làm th thu t chuyên môn ca ĐD. th c t p. Điu 29. Trách nhim ca ngưi bnh và ngưi nhà ngưi bnh. Ch ươ ng IV Ch ươ ng IV TRÁCH NHIM TH C HI N TRÁCH NHIM TH C HI N Điu 27 : Trách nhim ca ñiu dư ng . Điu 28 : Trách nhi m c a GV- HS th c t p Th c hi n nghiêm túc các nhi m v ch m sóc NB. \\ Th c hi n nghiêm túc quy ñ nh thông t ư. Ph i h p v i Bs- ĐD- KTV trong ch ăm sóc NB. HS ch ñư c th c hi n các th thu t, k thu t ĐD trên Tuân th quy trình ĐD, các quy ñ nh c a B y t và NB khi ñư c s cho phép & d ư i s giám sát c a BV. GV ho c ĐD ph trách. Th c hi n quy t c ng x , th c hành giao ti p v i ñ ng nghi p, NB & thân nhân NB. Ch ươ ng V Ch ươ ng V HI U L C THI HÀNH HI U L C THI HÀNH VÀ T CH C TH C HI N VÀ T CH C TH C HI N Điu 30. Hi u l c thi hành Điu 30. Hi u l c thi hành t 01 tháng 3 năm 2011. Điu 31. Điu khon tham chiu Th tr ư ng : Nguy n Th Xuyên ký Điu 32. T ch c th c hi n 8 Ch ươ ng V HI U L C THI HÀNH VÀ T CH C TH C HI N Điu 30. Hi u l c thi hành Điu 31. Điu khon tham chiu Điu 32. T ch c th c hi n 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfhuong_dan_cong_tac_dieu_duong_ve_cham_soc_nguoi_benh_trong_b.pdf
Tài liệu liên quan