Kế hoach bài dạy lớp 3 - Năm học: 2017- 2018 - Tuần 10

I.Mục tiêu

- ( Đọc rõ ràng, mạch lạc).Bước đầu bộc lộ được tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với từng kiểu câu

-Nắm được những thông tin chính của bức thư thăm hỏi . Hiểu ý nghĩa: tình caûm gaén boù vôùi queâ höôngva tấm long quí meán baø cuûa ngöôøi chaùu (trả lời được các CH trong SGK)

II.Đồ dùng

- Moät phong bì thö vaø böùc thö.

III. Hoạt động dạy và học:

 

doc63 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Năm học: 2017- 2018 - Tuần 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS : SGK C- Tiến trình tiết dạy: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng của GV Ho¹t ®éng häc HTĐB 4’ 1’ 30’ 1/ KiÓm tra: - KiÓm tra ®å dïng HT 2/Dạy bài mới Ho¹t ®éng 1: GIới thiệu, ghi đề Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh: * Bµi 1: - HD vÏ: ChÊm mét ®iÓm ®Çu ®o¹n th¼ng ®Æt ®iÓm O cña th­íc trïng víi ®iÓm võa chän sau ®ã t×m v¹ch chØ sè ®o cña ®o¹n th¼ng trªn th­íc, chÊm ®iÓm thø hai, nèi 2 ®iÓm ta ®­îc ®o¹n th¼ng cÇn vÏ. - Ch÷a bµi, nhËn xÐt. * Bµi 2: - §äc yªu cÇu? - HD ®o chiÕc bót ch×: §Æt mét ®Çu bót ch× trïng víi ®iÓm O cña th­íc. C¹nh bót ch× th¼ng víi c¹nh cña th­íc. T×m ®iÓm cuèi cña bót øng víi ®iÓm nµo trªn th­íc. §äc sè ®o t­¬ng øng víi ®iÓm cuèi cña bót ch×. - NhËn xÐt, cho ®iÓm. * Bµi 3: - Cho HS quan s¸t th­íc mÐt ®Ó cã biÓu t­îng ch¾c ch¾n vÒ ®é dµi 1m. - ¦íc l­îng ®é cao cña bøc t­êng líp b»ng c¸ch so s¸nh víi ®é cao cña th­íc mÐt. - GV ghi KQ ­íc l­îng vµ tuyªn d­¬ng HS ­íc l­îng tèt. Nhắc lại đề - VÏ ®o¹n th¼ng AB dµi 7cm; §o¹n CD dµi 12cm; §o¹n EG dµi 1dm2cm. A . 7cm .B C . 12cm . D E . 12cm . G - HS theo dâi - HS thùc hµnh ®o: a) ChiÒu dµi c¸i bót cña em. b) ChiÒu dµi mÐp bµn häc cña em. c) ChiÒu cao ch©n bµn häc cña em. - HS b¸o c¸o KQ - HS tËp ­íc l­îng a) Bøc t­êng líp häc cao kho¶ng 3m. b) Ch©n t­êng líp em dµi kho¶ng 4m. c) MÐp b¶ng líp em dµi kho¶ng 250dm. IV.Hoạt động nối tiếp 2’ - VÏ ®o¹n th¼ng MN = 1dm3cm? - ChÊm bµi, nhËn xÐt. * DÆn dß: - Thùc hµnh ®o ®é dµi cña gi­êng ngñ. * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thø hai ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2013 Đạo đức: Chia sẻ vui, buồn cùng bạn ( tiết 2 ) I.Mục tiêu : Như tiết 1 II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài: Như tiết 1 III.Đồ dùng - VBT. - Tranh minh hoaï, phieáu hoïc taäp. - Caùc caâu chuyeän, baøi thô, baøi haùt, taám göông, ca dao, tuïc ngöõ, veà tình baïn . IV. Tiến trình tiết dạy TG Ho¹t ®éng của GV Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ 1.Kiểm tra: -Gọi HS lên kiểm tra. -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Mục tiêu : Biết Bày tỏ thái độ Cách tiến hành - GV phaùt phieáu hoïc taäp,cho hs laøm . - GV yeâu caàu HS thaûo luaän. keát luaän: Caùc vieäc a, b, c, d, ñ, g laø ñuùng Caùc vieäc e, h laø vieäc sai vì ñaõ khoâng quan taâm ñeán nieàm vui, noãi buoàn cuûa baïn beø. Hoạt động 3: Mục tiêu : Biết Liên hệ và tự liên hệ Cách tiến hành - GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho HS lieân heä vaø töï lieân heä trong nhoùm theo noäi dung höôùng daãn. - GV yeâu caàu HS lieân heä vaø töï lieân heä. - GV môøi HS leân lieân heä tröôùc lôùp. keát luaän: Baïn beø toát caàn phaûi bieát caûm thoâng, chia seû vui buoàn cuøng nhau. Hoạt động 4: Trò chơi phóng viên Mục tiêu : Củng cố bài học Cách tiến hành - GV yeâu caàu HS laàn löôït ñoùng vai phoùng vieân phoûng vaán caùc baïn trong lôùp caùc caâu hoûi coù lieân quan ñeán baøi hoïc. - GV keát luaän chung . 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Laøm phieáu baøi taäp . -Lắng nghe -HS thaûo luaän. Laøm vieäc nhoùm Hs lieân heä tröôùc lôùp. -Lắng nghe Quan saùt,nhaän xeùt . -Lắng nghe HS hiểu được ý nghĩa của việc chia sẻ vui, buồn cùng bạn. V.Hoạt động nối tiếp : 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Chuẩn bị bài cho tiết học sau * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Chào cờ I - Mục tiêu: - Đội và chuyên môn đánh giá, tổng kết các phong trào của trường ở tuần qua. - Đội và chuyên môn đưa ra các phong trào và những việc phải thực hiện trong tuần này. II – Nội dung: Chỉnh đốn hang ngũ, y phục để chuẩn bị cho buổi chào cờ. Làm lễ chào cờ. Ttổng phụ trách nhận xét, đánh giá các công tác tuần qua. Tổng phụ trách đưa ra kế hoạch công tác trong tuần. Thầy hiệu trưởng nhận xét chung và tuyên dương những lớp đã đạt ở tuần qua và nhắc nhở những lớp còn mắc phải. Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013 To¸n TiÕt 47: Thùc hµnh ®o ®é dµi( TiÕp). I- Môc tiªu: -Biết cách đo, cách ghi và cách đọc kết quả đo độ dài -Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một đơn vị đo -Bài 1, bài 2 II- §å dïng: GV : Th­íc cm, Th­íc mÐt. HS : SGK III- Tiến trình tiết dạy TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 4’ 1’ 30’ 1/ KiÓm tra: - KiÓm tra ®å dïng HT 2/Dạy bài mới Ho¹t ®éng 1: GIới thiệu, ghi đề Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh: * Bµi 1: - Gv ®äc mÉu dßng ®Çu. - Nªu chiÒu cao cña b¹n Minh, b¹n Nam? - Muèn biÕt b¹n nµo cao nhÊt ta lµm ntn? - So s¸nh ntn? - ChÊm bµi, nhËn xÐt. * Bµi 2: - GV chia líp thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm cã 6 HS. - HD lµm bµi: + ø¬c l­îng chiÒu cao cña tõng b¹n trong nhãm vµ xÕp theo thø tù tõ cao ®Õn thÊp. + §o ®Ó kiÓm tra l¹i, sau ®ã viÕt vµo b¶ng tæng kÕt. - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nhãm thùc hµnh tèt. Nhắc lại đề - 4 HS nèi tiÕp nhau ®äc - B¹n Minh cao 1 mÐt 25 x¨ng- ti- mÐt. - B¹n Nam cao 1 mÐt 15 x¨ng- ti- mÐt. - So s¸nh sè ®o chiÒu cao cña c¸c b¹n víi nhau. - §æi tÊt c¶ c¸c sè ®o ra ®¬n vÞ x¨ng- ti- mÐt vµ so s¸nh. - HS thùc hµnh so s¸nh vµ tr¶ lêi: + B¹n H­¬ng cao nhÊt. + B¹n Minh thÊp nhÊt. - HS thùc hµnh theo nhãm - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ IV.Hoạt động nối tiếp 2’ - LuyÖn tËp thªm vÒ so s¸nh sè ®o ®é dµi. - GV nhËn xÐt giê. * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013 Chính tả: Quê hương ruột thịt I.Mục tiêu: - Nghe - vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng baøi Queâ höông ruoät thòt. -Tìm và viết được tiếng có vần oai/ oay (BT2); Làm được BT3 a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn II.Đồ dùng- VBT.- Baûng phuï vieát noäi dung BT3. III. Tiến trình tiết dạy TG Ho¹t ®éng của GV Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 23’ 7’ 1.Kiểm tra : -GV đọc từ, HS viết -. Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Viết chính tả - GV ñoïc baøi chính taû. +Vì sao chò Söù raát yeâu queâ höông mình? + Chæ ra nhöõng chöõ vieát hoa trong baøi? + Cho bieát vì sao phaûi vieát hoa nhöõng chöõ aáy? - GV yeâu caàu HS vieát nhaùp nhöõng chöõ ghi tieáng mình deã vieát sai. -GV ñoïc thong thaû töøng caâu cho HS vieát. - GV theo doõi, uoán naén. - GV toå chöùc cho HS töï chöõa loãi. - GV chaám baøi.( 5- 7 baøi) - GV nhaän xeùt. Hoạt động 3: Bài tập .Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT vaø ñoïc baøi laøm. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. - GV yeâu caàu HS söûa baøi vaøo VBT. 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Theo doõi SGK 2hs ñoïc laïi baøi 1hs K traû lôøi 1hs Y traû lôøi 1hs K traû lôøi Vieát baûng con . Caû lôùp vieát baøi CT - HS chöõa loãi. -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. Nhaän xeùt,keát luaän . IV.Hoạt động nối tiếp: 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS veà nhaø vieát laïi nhöõng chöõ vieát sai -Chuẩn bị bài mới * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013 Tự nhiên và xã hội: Các thế hệ trong một gia đình. I.Mục tiêu -Nêu được các thế hệ trong một gia đình -Phân biệt các thế hệ trong gia đình II.Đồ dùng - Caùc hình trong SGK trang 38 , 39. - Aûnh chuïp gia ñình. III. Tiến trình tiết dạy: TG Ho¹t ®éng của GV Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ 1.Kiểm tra: -Gọi HS lên kiểm tra. Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Mục tiêu: Tìm hieåu veà gia ñiình Cách tiến hành -Cho hs thaûp luaän:Trong gia ñình baïn ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát, ai laø ngöôøi ít tuoåi nhaát? keát luaän: Trong moãi gia ñình thöôøng coù nhöõng ngöôøi ôû caùc löùa tuoåi khaùc nhau cuøng chung soáng. Hoạt động 3: Mục tiêu: Biết Caùc theá heä trong moät gia ñình Cách tiến hành - GV yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn quan saùt hình trong SGK trang 38, 39; hoûi vaø traû lôøi theo gôïi yù. keát luaän - GV nhaän xeùt vaø keát luaän . Hoạt động 4: Liên hệ bản thân Mục tiêu : Biết giới thiệu về gia đình mình Cách tiến hành - GV yeâu caàu HS giôùi thieäu caùc thaønh vieân trong gia ñình cuûa mình. Š- GV môøi HS leân giôùi thieäu veà gia ñình mình tröôùc lôùp. - GV keát luaän . . 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Laøm vieäc caëp Trao ñoåi tröôùc lôùp Nhaän xeùt . Laøm vieäc nhoùm Trình baøy tröôùc lôùp Nhaän xeùt . Keå veà gia ñình mình vôùi baïn . Vaøi caëp hs giôùi thieäu HS biết giới thiệu về các thế hệ trong gia đình mình. IV.Hoạt động nối tiếp : 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS xem laïi baøi cuõ vaø chuaån bò baøi tieáp theo * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013 Tập viết: Ôn chữ hoa G ( tiếp theo) I.Mục tiêu -Viết đúng chữ hoa G ( 1 dòng), Ô,T ( 1 dòng); viết đúng tên riêng ( 1 dòng); câu ứng dụng ( 1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ II.Đồ dùng - Maãu chöõ hoa G, OÂ, T. - Teân rieâng vaø caâu ca dao vieát treân doøng keû oâ li. - Vôû Taäp vieát, baûng con, phaán. III. Tiến trình tiết dạy: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 23’ 5’ 1.Kiểm tra: - GV kieåm tra baøi vieát ôû nhaø. - HS nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng . -Cho hs vieát : G, Goø Coâng. 2.Bài mớiHoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: HD viết -Tìm các chữ hoa có trong bài? -chieàu cao của chúng bằng bao nhiêu ô? -Gồm mấy nét? -GV vieát maãu laàn löôït caùc con chöõ hoa . -Gọi HS đọc từ ứng dụng -Giúp HS hiểu nghĩa từ ứng dụng -Chiều cao các con chữ như thế nào? -Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? -GV vieát maãu chöõ : Ông Gióng +Câu ứng dụng tiến hành như trên - GV neâu yeâu caàu: - HS vieát vaøo vôû. GV nhaéc HS ngoài vieát ñuùng tö theá, ñuùng neùt, ñuùng ñoä cao vaø khoaûng caùch caùc chöõ. Hoạt động 3: Chaám, chöõa baøi: - GV chaám khoaûng 5- 7 baøi. - Neâu nhaän xeùt ñeå ruùt kinh nghieäm. 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Trả lời Caû lôùp vieát b.con Đọc từ ứng dụng Lắng nghe Trả lời HS vieát baûng con -HS vieát vaøo vôû. + Vieát chöõ Gi : 1 doøng côõ nhoû. + Vieát chöõ OÂ, T : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát teân rieâng Oâng Gioùng:1 doøng côõ nhoû. + Vieát caâu ca dao : 1laàn. IV.Hoạt động nối tiếp : 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Nhaéc HS hoaøn thaønh baøi taäp vieát vaø khuyeán khích HS hoïc thuoäc caâu öùng duïng * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 To¸n TiÕt 48: LuyÖn tËp chung. I- Môc tiªu: - Nhaân, chia trong phaïm vi baûng tính ñaõ hoïc. - Biết đổi soá ño ñoä daøi có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một đơn vị đo -Bài 1, 2 ( cột 1, 2, 4 ) ; bài 3 ( dòng 1 ) ; bài 4, bài 5 (Không làm ý b ) II- §å dïng: GV : B¶ng phô, PhiÕu HT HS : SGK III - Tiến trình tiết dạy: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 4’ 1’ 30’ 1/ KiÓm tra: Gọi HS lên kiểm tra Nhận xét, ghi điểm 2/Dạy bài mới Ho¹t ®éng 1: GIới thiệu, ghi đề Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh: * Bµi 1: - §äc ®Ò? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. * Bµi 2: TÝnh - Treo b¶ng phô - ch÷a bµi, cho ®iÓm * Bµi 3: - Muèn ®iÒn ®­îc sè ta lµm ntn? - ChÊm bµi, nhËn xÐt. * Bµi 4: - BT cho biÕt g×? BT hái g×? - Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? - Muèn gÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn ta lµm ntn? - ChÊm , ch÷a bµi. * Bµi 5: - Gäi 1 HS ®o ®é dµi ®o¹n th¼ngAB. - Gäi 1 HS vÏ ®o¹n th¼ng CD. Nhắc lại đề - HS ®äc ®Ò - NhÈm miÖng- Nªu KQ - 1 HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh nh©n, tÝnh chia. - Lµm phiÕu HT - KÕt qu¶: a) 85, 180, 196, 210. b) 12, 31, 22, 23. - Lµm phiÕu HT - §æi 4m = 40dm; 40dm + 4dm = 44dm. VËy 4m4dm = 44dm. 1m6dm = 16dm 2m14cm = 214cm 8m32cm = 832cm. - Lµm vë. - HS nªu - GÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn. - HS nªu: LÊy sè ®ã nh©n víi sè lÇn. Bµi gi¶i Sè c©y tæ Hai trång ®­îc lµ: 25 x 3 = 75( c©y) §¸p sè: 75 c©y. - HS thùc hµnh ®o vµ vÏ ®o¹n th¼ng. IV.Hoạt động nối tiếp2’ - NhËn xÐt giê. - DÆn dß: ¤n l¹i bµi * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: Thư gửi bà. I.Mục tiêu -Đọc rõ ràng, mạch lạc.Bước đầu bộc lộ được tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với từng kiểu câu -Nắm được những thông tin chính của bức thư thăm hỏi . Hiểu ý nghĩa: tình caûm gaén boù vôùi queâ höông, và tấm lòng quí meán baø cuûa ngöôøi chaùu (trả lời được các CH trong SGK) II.Đồ dùng - Moät phong bì thö vaø böùc thö. III. Tiến trình tiết dạy TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 10’ 10’ 10’ 1.Kiểm tra : - HS ñoïc baøi Gioïng queâ höông vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi -Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động.2: Luyeän ñoïc -GV ñoïc toaøn baøi: -Ñoïc töøng caâu nối tiếp, chú ý sửa phát âm sai -GV yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp ñoaïn. Kết hợp giải nghĩa từ ngữ trong đoạn -.Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm -Thi đọc giữa các nhóm -Đọc đồng thanh Hoạt động 3: Tìm hieåu baøi - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ñaàu laù thö vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. - GV giôùi thieäu moät böùc thö cuûa HS cho caû lôùp xem. Hoạt động 4: Luyeän ñoïc laïi - GV môøi HS ñoïc laïi böùc thö. - GV toå chöùc cho HS thi ñoïc töøng ñoaïn, caû baøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt . - GV giuùp HS neâu nhaän xeùt veà caùch vieát moät böùc thö. 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Ñoïc töøng caâu Luyeän phaùt aâm ñuùng Ñoïc noái tieáp ñoaïn 1hs ñoïc chuù giaûi Ñoïc trong nhoùm Ñaøm thoaïi chung Xem böùc thö maãu HS ñoïc laïi böùc thö Thi ñoïc töøng ñoaïn Nhaän xeùt . IV.Hoạt động nối tiếp : 3’ -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Chuẩn bị bài cho tiết học sau * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm. I.Mục tiêu -Biết thêm được một kiểu so sánh: so sánh âm thanh với âm thanh ( BT1, BT2) -Biết dùng dấu chấm để ngắt câu trong một đoạn văn ( BT3) II.Đồ dùng: Bảng phụ, vở bài tập III. Tiến trình tiết dạy: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 18’ 9’ 1.Kiểm tra : -Gọi HS lên kiểm tra bài cũ. - Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề -GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Hoạt động 2:. So saùnh Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV giôùi thieäu tranh caây coï. - GV höôùng daãn töøng caëp HS traû lôøi. GV giaûi thích: Trong röøng coï, nhöõng gioït nöôùc möa ñaäp vaøo laù coï laøm aâm thanh vang ñoäng hôn, lôùn hôn nhieàu so vôùi bình thöôøng. b.Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. -ChoHS döïa vaøo SGK, trao ñoåi caëp. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng. Hoạt động 3: Daáu chaám .Baøi taäp 3: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV môøi HS leân baûng baøi laøm. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. - GV yeâu caàu HS söûa baøi vaøo VBT. 1hs nhaéc laïi ñeà baøi 1hs neâu yeâu caàu Xem tranh caây coï . Laøm vieäc caëp 2hs neâu yeâu caàu bt Laøm vieäc caëp Vaøi caëp thöïc haønh Nhaän xeùt 1hs ñoïc yeâu caàu baøi 2,3hs leân baûng laøm Caû lôùp laøm vôû bt . Nhaän xeùt,chöõa baøi IV.Hoạt động nối tiếp : 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS xem laïi caùc baøi taäp, hoïc thuoäc caùc ñoaïn thô. * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013 To¸n TiÕt 49: KiÓm tra ®Þnh k×( gi÷a k× 1) I- Môc tiªu: - KiÓm tra KN thùc hiªn phÐp nh©n, chia c¸c sè cã hai ch÷ sè. So s¸nh sè ®o ®é dµi. Gi¶i to¸n gÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn. Gi¶m ®i mét sè lÇn. - RÌn KN lµm bµi kT - GD tÝnh tù gi¸c, ®éc lËp. II- §å dïng: GV : §Ò bµi HS : GiÊy kiÓm tra. III- Néi dung kiÓm tra: Bµi 1: TÝnh nhÈm 6 x 4 = 18 : 6 = 7 x 3 = 28 : 7 = 6 x 7 = 30 : 6 = 7 x 8 = 35 : 7 = 6 x 9 = 36 : 6 = 7 x 5 = 63 : 7 = * Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh. 33 x 2 55 : 5 12 x 4 96 : 3 * Bµi 3: §iÒn dÊu" >; <; =" thÝch hîp vµo chç chÊm. 3m5cm.........3m7cm 8dm4cm............8dm12mm 4m2dm.........3m8dm 6m50cm...........6m5dm 3m70dm........10m 5dm33cm.........8dm2cm * Bµi 4: Lan s­u tÇm ®­îc 25 con tem, Ngäc s­u tÇm d­îc gÊp ®«i sè tem cña Lan. Hái Ngäc s­u tÇm ®­îc bao nhiªu con tem? * Bµi 5: a) VÏ ®o¹n th¼ng AB cã ®é dµi 8cm. b) VÏ ®o¹n th¼ng CD cã ®é dµi b»ng 1/4 ®é dµi ®o¹n th¼ng AB. BiÓu ®iÓm Bµi 1( 2®iÓm): Mçi phÐp tÝnh ®óng ®­îc 1/6 ®iÓm. Bµi 2( 2 ®iÓm): Mçi phÐp tÝnh ®óng ®­îc 1/2 ®iÓm. Bµi 3( 2 ®iÓm): Mçi phÐp tÝnh ®óng ®­îc 1/3 ®iÓm Bµi 4( 2 ®iÓm) - C©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 1/2 ®iÓm. - PhÐp tÝnh ®óng ®­îc 1 ®iÓm. - §¸p sè ®óng ®­îc 1/2 ®iÓm. Bµi 5( 2 ®iÓm) - VÏ ®o¹n th¼ng AB ®óng ®­îc 1 ®iÓm - VÏ ®o¹n th¼ng CD ®óng ®­îc 1 ®iÓm IV.Hoạt động nối tiếp - GV thu bµi vµ nhËn xÐt giê. Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013 Chính tả: Quê hương I.Mục tiêu - Nghe - vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng baøi Queâ höông. -Làm đúng BT điền từ có vần et/ oet hoặc BT chính tả do GV soạn II.Đồ dùng - Baûng lôùp vieát BT2. vở CT, bảng phụ III.Tiến trình tiết dạy: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 20’ 3’ 7’ 1.Kiểm tra: -GV ñoïc cho hs vieát : quaû xoaøi, nöôùc xoaùy, veû maët, buoàn baõ. -HS viết bảng con, nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: giôùi thieäu baøi,ghi ñeà baøi Hoạt động 2: HD viết chính tả - GV ñoïc baøi chính taû. +Neâu nhöõng hình aûnh gaén lieàn vôùi queâ höông? +Nhöõng chöõ naøo trong baøi chính taû phaûi vieát hoa? - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi chính taû vaø vieát nhaùp nhöõng chöõ deã vieát sai. - GV ñoïc cho HS vieát vaøo vôû. - GV theo doõi, uoán naén. Hoạt động 3: Chaám, chöõa baøi: - GVcho HS töï chöõa loãi baèng buùt chì. - GV chaám 5 – 7 baøiñeå nhaän xeùt . Hoạt động 4: Baøi taäp Baøi taäp 2: - GV neâu yeâu caàu cuûa BT. - GV môøi HS leân baûng laøm baøi. - GV yeâu caàu HS baøi laøm vaøo VBT. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng. 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Caû lôùp môû SGK 2hs ñoïc laïi baøi 1hs K traû lôøi 1hs Y traû lôøi Caû lôùp vieát b.con Caû lôùp vieát baøi -HS chöõa loãi. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. IV.Hoạt động nối tiếp : 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi caùc BT; chuaån bò cho tieát TLV * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013 Tự nhiên và xã hội: Họ nội, họ ngoại. I.Mục tiêu -Nêu được các mối quan hệ họ nội, họ ngoại và biết cách xưng hô đúng II.Đồ dung - Caùc hình trong SGK trang 40, 41. III. Tiến trình tiết dạy: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 14’ 14’ 1.Kiểm tra: -Gọi HS lên kiểm tra. Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Mục tiêu : Biết Thế nào là họ ngoại, họ nội Cách tiến hành - GV yeâu caàu HS quan saùt hình 1 trang 40 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi thaûo luaän : +Nhöõng ngöôøithuoäc hoï noäi goàm nhöõng ai? +Nhöõng ngöôøithuoäc hoïngoaïigoàmnhöõng ai? keát luaän - GV keát luaän . Hoạt động 3: Mục tiêu : Biết Kể về họ nội, họ ngoại mình Cách tiến hành GV yeâu caàu nhoùm tröôûng höôùng daãn caùc baïn daùn aûnh hoï haøng cuûa mình leân giaáy khoå to roài giôùi thieäu vôùi caùc baïn. - GV yeâu caàu HS noùi vôùi nhau veà caùch xöng hoâ cuûa mình ñoái vôùi anh, chò, em cuûa boá vaø cuûa meï cuøng vôùi caùc con hoï theo phong tuïc cuaû ñòa phöông. - GV môøi HS giôùi thieäu tröôùc lôùp veà nhöõng ngöôøi hoï haøng cuûa mình vaø noùi roõ caùch xöng hoâ. keát luaän: Moãi ngöôøi, ngoaøi boá, meï vaø anh, chò, em ruoät cuûa mình, coøn coù nhöõng ngöôøi hoï haøng thaân thích khaùc ñoù laø hoï noäi vaø hoï ngoaïi. 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Laøm vieäc nhoùm HS traû lôøi HS traû lôøi Nhaän xeùt,keát luaän Laøm vieäc caëp -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -lắng nghe HS biết giới thiệu về họ nội, họ ngoại của mình. IV.Hoạt động nối tiếp : 3’ . * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ nam ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thñ c«ng Tiết 10: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( tiết 2 ) I. Mục tiêu: -Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp gáp, cắt, dán để làm đồ chơi. -Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học. -Học sinh khéo tay thì có thể làm ít nhất ba đồ chơi đã học. Hoặc có thể làm sản phẩm mới có tính sáng tạo.. II. §å dïng Các mẫu cảu bài 1,2,3,4,5. III. Nội dung bài kiểm tra : Đề kiểm tra: Em hãy gấp hoặc gấp, cắt ,dán một trong những hình đã học ở chương I. - Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra. - Giáo viên gọi học sinh nhắc lại tên các bài đã học. Học sinh quan sát lại các mẫu. Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra. Giáo viên quan sát, giúp đở học sinh còn lúng túng. IV. Đánh giá: Hoàn thành ( A ) Chưa hoàn thành ( B ) Thực hiện chưa đúng quy trình Không hoàn thành sản phẩm V. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -Nhận xét bài kết quả kiểm tra của học sinh -Dặn học sinh giờ sau mang đầy đủ dụng cụ học tập để học bài “ Cắt, dán chữ I , T ” * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thø s¸u ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2013 To¸n TiÕt 50: Bµi to¸n gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh. I- Môc tiªu: - Laøm quen vôùi baøi toaùn giaûi baèng hai pheùp tính. - Böôùc ñaàu bieát giaûi vaø trình baøy baøi giaûi. II- §å dïng: - B¶ng phô – vở tập, bảng con III- Tiến trình tiết dạy: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 4’ 1’ 15’ 15’ 1/ KiÓm tra: Gọi HS lên kiểm tra Nhận xét, ghi điểm 2/Dạy bài mới Ho¹t ®éng 1: GIới thiệu, ghi đề Ho¹t ®éng 2: HD giải BT bằng 2 phép tính a) Bµi to¸n 1:- Gäi HS ®äc ®Ò? - Hµng trªn cã mÊy kÌn? - GV m« t¶ b»ng h×nh vÏ s¬ ®å nh­ SGK. - Hµng d­íi nhiÒu h¬n hµng trªn mÊy kÌn? - GV vÏ s¬ ®å thÓ hiÖn sè kÌn hµng d­íi. - Bµi to¸n hái g×? - Muèn t×m sè kÌn hµng d­íi ta lµm ntn? - Muèn t×m sè kÌn c¶ hai hµng ta lµm ntn? VËy bµi to¸n nµy lµ ghÐp cña hai bµi to¸n. b) Bµi to¸n 2: GV HD T­¬ng tù bµi to¸n 1 vµ GT cho HS biÕt ®©y lµ bµi to¸n gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp: * Bµi 1:- §äc ®Ò? - Anh cã bao nhiªu tÊm ¶nh? - Sè b­u ¶nh cña em ntn so víi sè b­u ¶nh cña anh? - Bµi to¸n hái g×? - Muèn biÕt c¶ hai anh em cã mÊy tÊm ¶nh ta cÇn biÕt g×? - §· biÕt sè b­u ¶nh cña ai? ch­a biÕt sè b­u ¶nh cña ai? - VËy ta ph¶i t×m sè b­u ¶nh cña anh tr­íc. - GV HD HS vÏ s¬ ®å. * Bµi 2: HD t­¬ng tù bµi 1: - ChÊm vµ ch÷a bµi. Nhắc lại đề - HS ®äc - 3 kÌn - 2 kÌn -HS nªu - LÊy sè kÌn hµng trªn céng 2 - LÊy sè kÌn hµng trªn céng sè kÌn hµngd­íi. Bµi gi¶i a) sè kÌn hµng d­íi lµ: 3 + 2 = 5( c¸i kÌn) b) Sè kÌn c¶ hai hµng lµ: 3 + 5 = 8( c¸i kÌn) §¸p sè: a) 5 c¸i kÌn b) 8 c¸i kÌn. * Bµi 1:- HS ®äc - 15 b­u ¶nh - Ýt h¬n anh 7 b­u ¶nh - Sè b­u ¶nh cña hai anh em. - BiÕt sè b­u ¶nh cña mçi ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan10dc.doc
Tài liệu liên quan