Khóa luận Quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp cho xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1. Đặt vấn đề

Chương 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

2.1 Trên thế giới 3

2.2. Tại Việt Nam. 4

Chương 3. Mục tiêu - Giới hạn - Phạm vi - Nội dung và phương pháp nghiên cứu 7

3.1 Mục tiêu nghiên cứu 8

3.2. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu 8

3.3. Nội dung tiến hành 9

3.4. Phương pháp nghiên cứu 9

Chương 4. Kết quả nghiên cứu 11

4.1. Điều kiện cơ bản 12

4.1.1. Điều kiện tự nhiên 12

4.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 14

4.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh lâm, nông nghiệp và một số ngành nghề khác 17

4.1.4. Nhận xét chung về điều kiện cơ bản của xã 19

4.2. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Trung Minh 19

4.2.1. Tình hình quản lý đất đai của xã 19

4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của xã 20

4.2.3. Nhận xét chung về tình hình quản lý, sử dụng đất đai của xã Trung Minh 25

4.2.4. Tình hình sử dụng lâm sản ngoài gỗ và nhu cầu gỗ củi 26

4.2.5. Thị trường lâm, nông sản 27

4.2.6. Đánh giá tiềm năng đất đai và khả năng thích nghi cây trồng của xã Trung Minh 28

4.2.7. Phân tích SWOT các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp của xã Trung Minh 29

4.3. Quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp xã Trung Minh giai đoạn 2005-2015 30

4.3.1. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp 30

4.3.2. Nguyên tắc phân bổ đất đai 30

4.3.3. Định hướng sử dụng đất lâm, nông nghiệp 30

4.3.4. Quy hoạch phân bố sử dụng đất lâm, nông nghiệp 31

4.3.5. Quy hoạch các biện pháp sản xuất kinh doanh lâm, nông nghiệp 37

4.3.6. Các giải pháp cơ bản nhằm phát triển sản xuất lâm, nông nghiệp 42

4.3.7. Tổng hợp vốn đầu tư, nguồn vốn và ước tính hiệu quả 45

4.4.Kế hoạch thực hiện 51

Chương 5. Kết luận - Tồn tại - Kiến nghị

 

 

doc55 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1625 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp cho xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng trång thuÇn loµi trªn, t«i tiÕn hµnh ®iÒu tra, ®o ®Õm trªn 2 « tiªu chuÈn ®iÓn h×nh 1000m2 c¸c chØ tiªu: loµi c©y, mËt ®é, ®­êng kÝnh ngang ngùc, chiÒu cao vót ngän. Sau khi xö lý, tÝnh to¸n t«i thu ®­îc biÓu tæng hîp tr÷ l­îng cho 1 ha nh­ sau: BiÓu 05: Tæng hîp tr÷ l­îng rõng trång STT Loµi c©y Tuæi N(c©y/ha) V(m3) M(m3) 1 B¹ch ®µn 8 1150 13,47 12,1 0,0851 97,865 2 Keo 9 1020 13,77 10,95 0,098 99,96 Ngoµi ra trong n¨m 2004 võa qua, x· ®· trång míi ®­îc 78 ha keo tai t­îng, ®¹t tû lÖ sèng kh¸ cao (96%), hiÖn nay ®ang trong giai ®o¹n ch¨m sãc b¶o vÖ. Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc tÕ, t«i nhËn thÊy mét sè khu vùc nªn chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®Æt ra s¾p tíi. Khu vùc suèi Cñ cã diÖn tÝch kho¶ng 56 ha, hiÖn ®ang lµ rõng trång keo vµ b¹ch ®µn, nh­ng do ®©y lµ nguån n­íc tù nhiªn cung cÊp mét phÇn nhu cÇu n­íc t­íi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nªn trong thêi gian s¾p tíi khi ®Õn tuæi khai th¸c cÇn chuyÓn môc ®Ých sö dông kh¸c, cô thÓ lµ trång rõng phßng hé, duy tr× nguån n­íc tù nhiªn nãi trªn. Khu vùc rõng trång gÇn khu hå Ngäc s¾p tíi nªn thay thÕ c©y trång hiÖn t¹i b»ng loµi c©y kh¸c võa kÕt hîp s¶n xuÊt, võa ®¸p øng nhu cÇu phßng hé võa t¹o ®­îc m«i tr­êng c¶nh quan sinh th¸i ®Ñp gãp phÇn lµm ®Ñp thªm khu hå Ngäc, thu hót kh¸ch tham quan du lÞch. 4.2.2.1.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n«ng nghiÖp Tæng quü ®Êt n«ng nghiÖp cña x· Trung Minh hiÖn cã lµ 233,15 ha, chiÕm 15,49% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn. Trong ®ã diÖn tÝch ®· giao cho c¸c hé gia ®×nh c¸ nh©n lµ 210,76 ha chiÕm 90,4% ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt do uû ban nh©n d©n qu¶n lý sö dông lµ 22,39 ha. §Êt n«ng nghiÖp bao gåm c¸c lo¹i sau: *) §Êt trång c©y hµng n¨m DiÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ 160,93 ha, chiÕm tû lÖ kh¸ cao 69,02% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. Trong ®ã chñ yÕu lµ ®Êt ruéng lóa, mµu 120,04 ha, chiÕm 74,59% ®Êt trång c©y hµng n¨m, cßn l¹i lµ ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 40,89 ha ( chñ lµ trång c¸c lo¹i c©y mµu nh­ mÝa, ng«..). Trong x· ch­a cã diÖn tÝch ®Êt 3 vô, diÖn tÝch ®Êt 2 vô lóa cßn chiÕm tû lÖ thÊp (35,88% diÖn tÝch ®Êt ruéng lóa, lóa mµu), víi diÖn tÝch lµ 43,07 ha, cßn l¹i 76,97 ha lµ ®Êt mét vô lóa ( chiÕm 64,12% ). Nh×n chung diÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m cña x· nhá, hÖ sè sö dông ®Êt thÊp ( 1,4 lÇn ), tr×nh ®é s¶n xuÊt, canh t¸c ch­a ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn vÉn lµ thiÕu ®Çu t­ kü thuËt, ph©n bãn, nhiÒu m¶nh ruéng ch­a ®­îc trång kÝn. PhÇn lín ®Êt canh t¸c ph©n bæ däc quèc lé 6 ( kÑp gi÷a ®ª bao vµ quèc lé 6), khu ®ång nµy cã diÖn tÝch kho¶ng 100 ha. Trong ®ã cã kho¶ng trªn 40 ha ë khu vùc th­îng nguån ®· s¶n xuÊt ®­îc 2 vô lóa ¨n ch¾c, cßn l¹i kho¶ng 60 ha khu vùc cuèi nguån s¶n xuÊt 2 vô ( mét vô lóa mét vô mµu ) nh­ng ch­a ®¶m b¶o an toµn. Vô mïa th­êng bÞ ngËp óng vµo mïa lò ( th¸ng 6, 7, 8 trong n¨m ), do vËy trong t­¬ng lai nÕu gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò tiªu óng th× phÇn diÖn tÝch nµy sÏ s¶n xuÊt ®­îc 2 vô lóa ¨n ch¾c. Khu vùc ®ång trong xãm MiÒu cã diÖn tÝch kho¶ng 12 ha chØ cÊy ®­îc 1 vô do chÞu ¶nh h­ëng cña viÖc x¶ lò s«ng §µ. Khu vùc nµy khã kh¾c phôc v× cã liªn quan tíi ®Êt n«ng nghiÖp cña thÞ trÊn Kú S¬n, ®ßi hái ph¶i cã sù gi¶i quyÕt ®ång bé gi÷a x· vµ thÞ trÊn Kú S¬n. C¸c khu vùc kh¸c cã diÖn tÝch Ýt h¬n n»m s©u trong c¸c khe suèi, nguån n­íc t­íi chñ yÕu tõ c¸c suèi tù ch¶y do vËy cã nh÷ng n¨m bÞ h¹n h¸n, n¨ng suÊt thÊp. PhÇn diÖn tÝch ngoµi ®ª ®­îc trång mµu vµ trång mÝa, tuy nhiªn vÉn bÞ s¹t lë do chÞu ¶nh h­ëng cña viÖc x¶ lò s«ng §µ, do vËy cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®¶m b¶o gi÷ ®Êt kh«ng bÞ cuèn tr«i. *) §Êt v­ên t¹p cã diÖn tÝch 69,95 ha, chiÕm 30% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp, lo¹i ®Êt nµy chñ yÕu n»m trong khu«n viªn c¸c hé gia ®×nh trong khu d©n c­, ®­îc sö dông trång c©y ¨n qu¶ nh­: v¶i, nh·n,na, b­ëi, m¬, hång b×…vµ rau c¸c lo¹i, mét sè hé trång hoa. Tuy nhiªn, diÖn nhá hÑp h×nh thøc sö dông chØ míi mang tÝnh tù ph¸t, ng­êi d©n tù kiÕm gièng vÒ trång, Ýt ®­îc ®Çu t­ ch¨m bãn nªn hiÖu qu¶ mang l¹i cßn thÊp. Do vËy, trong t­¬ng lai cÇn chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông vµ c¶i t¹o v­ên t¹p thµnh v­ên qu¶ tËp trung, thay thÕ gièng cò b»ng nh÷ng gièng míi cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao h¬n. *) §Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n cã diÖn tÝch nhá 2,27 ha, chñ yÕu lµ c¸c ao hå gÇn khu d©n c­, trong ®ã ®· giao l©u dµi cho c¸c hé n«ng d©n lµ 1,1 ha, cßn l¹i 1,17 ha do uû ban nh©n d©n x· qu¶n lý vµ giao kho¸n ®Êu thÇu cho c¸c hé, c¸ nh©n nu«i th¶ c¸. 4.2.2.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp Tæng diÖn tÝch ®Êt phi n«ng nghiÖp cña x· Trung Minh hiÖn nay lµ 119,34 ha, chiÕm 7,93% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn, bao gåm: ®Êt thæ c­ 50,51 ha, ®Êt x©y dùng 20,47 ha, ®Êt quèc phßng an ninh 8,51 ha, ®Êt c«ng tr×nh c«ng céng (giao th«ng, thuû lîi ) lµ 37,37 ha vµ ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa 2,48 ha. Theo xu thÕ ph¸t triÓn s¾p tíi th× mét sè diÖn tÝch ®Êt nh­: ®Êt thæ c­, ®Êt x©y dùng, ®Êt giao th«ng, thuû lîi… sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®Æt ra s¾p tíi, v× vËy cÇn ph¶i ®­îc ®Çu t­, n©ng cÊp më réng thªm. 4.2.2.3. HiÖn tr¹ng ®Êt ch­a sö dông vµ s«ng suèi HiÖn nay, toµn x· vÉn cßn 545,25 ha ®Êt ch­a sö dông vµ s«ng suèi, chiÕm 36,24% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. Trong ®ã: - §Êt b»ng ch­a sö dông cã diÖn tÝch 9,01 ha, chñ yÕu lµ ®Êt cá hoang, ph©n bè kh«ng tËp trung, nh÷ng m¶nh cã diÖn tÝch lín h¬n 90 m2 lµ 7,06 ha, cßn l¹i ®Òu nhá h¬n 90 m2. Trong t­¬ng lai cã thÓ c¶i t¹o ®Êt nµy ®Ó trång c©y hµng n¨m. - §Êt ®åi nói ch­a sö dông cã 390,32 ha, chiÕm 96,54% ®Êt ch­a sö dông. Trªn diÖn tÝch nµy bao gåm c¸c tr¹ng th¸i Ia( 21,02 ha ), Ib( 213,1 ha ), Ic( 156,2 ha ) ph©n bè r¶i r¸c trªn c¸c ®åi cña x·, trong ®ã ®åi Thê 174,44 ha, nói Ch¹c Chß 130,56 ha, nói Lß RÌn 55,25 ha, cßn l¹i ph©n bè trªn ®åi Bå §éi, ®åi C©y §a. Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ cho thÊy phÇn diÖn tÝch ®åi nói ch­a sö dông cña x· ®Òu cã kh¶ n¨ng sö dông vµo môc ®Ých l©m nghiÖp. V× vËy, trong t­¬ng lai cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch trång rõng phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc, hoÆc chuyÓn sang môc ®Ých sö dông kh¸c. - §Êt mÆt n­íc ch­a sö dông cã diÖn tÝch lµ 4,98 ha cã kh¶ n¨ng khai th¸c sö dông vµo môc ®Ých nu«i trång thuû s¶n nh­: B·i T¨ng (0,97 ha ), ®ång T»m Te (0,78 ha ), vµ mét sè mÆt n­íc ph©n bè r¶i r¸c kh¸c. - PhÇn diÖn tÝch s«ng suèi cßn l¹i kho¶ng 140,94 ha kh«ng cã kh¶ n¨ng ®­a vµo s¶n xuÊt, do vËy x· cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ nh»m duy tr× nguån n­íc, ®iÒu tiÕt chÕ ®é thuû v¨n trong x·. 4.2.3. NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai cña x· Trung Minh Nh×n chung, c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt l©m, n«ng nghiÖp cña x· trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng tiÕn triÓn râ rÖt, c¸c néi dung qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®· tõng b­íc ®­îc triÓn khai thùc hiÖn, tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè tån t¹i yÕu kÐm. Trong t­¬ng lai, x· cÇn ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh, cã kÕ ho¹ch kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nh»m ®­a c«ng t¸c nµy t­¬ng xøng víi nh÷ng nhiÖm vô ®Æt ra trong thêi gian tíi. VÒ c¬ b¶n, ®Êt ®ai trong x· ®· ®­îc ®­a vµo sö dông víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, nh­ng chñ yÕu vÉn ®­îc sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt l©m, n«ng nghiÖp. Lµ mét x· miÒn nói nh­ng diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt l©m, n«ng nghiÖp kh«ng thùc sù lín (840,09 ha trong tæng sè 1504,68 ha ), diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông cßn kh¸ nhiÒu 404,31 ha cho thÊy sù mÊt c©n b»ng trong viÖc che phñ ®Êt ®ai, ch­a kÓ ®Õn viÖc cã nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn m«i tr­êng, nh­ xãi mßn, röa tr«i, chÕ ®é thuû v¨n nguån n­íc bÞ x¸o trén, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn cuéc sèng cña ng­êi d©n. C¸c diÖn tÝch ®Êt trªn ®åi nói tr­íc ®©y lµ rõng tù nhiªn, nay cßn l¹i rÊt Ýt, chÊt l­îng kÐm, ®· cã nh÷ng diÖn tÝch ®­îc thay thÕ b»ng rõng trång c©y nguyªn liÖu giÊy, phÇn cßn l¹i vÉn trong t×nh tr¹ng bá hoang, trong t­¬ng lai cÇn cã kÕ ho¹ch sö dông triÖt ®Ó diÖn tÝch nµy. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña x· chiÕm tû lÖ Ýt, hÖ sè sö dông ®Êt ch­a cao, s¶n l­îng l­¬ng thùc chØ ®ñ ®¸p øng nhu cÇu l­¬ng thùc cho c¸c hé n«ng nghiÖp trong x·. Trªn c¸c diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp viÖc ®Çu t­ th©m canh t¨ng vô ch­a cã hiÖu qu¶, ch­a khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng ®Êt ®ai. 4.2.4. T×nh h×nh sö dông l©m s¶n ngoµi gç vµ nhu cÇu gç cñi Trong nh÷ng n¨m qua do ®êi sèng ngµy cµng ®­îc n©ng lªn, nhÊt lµ nh÷ng hé phi n«ng nghiÖp, cho nªn nhu cÇu vÒ l©m s¶n ngoµi gç còng nh­ gç cñi kh«ng cßn cÊp thiÕt nh­ tr­íc ®©y. Tuy nhiªn, chóng vÉn lµ nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu cho cuéc sèng hµng ngµy cña ng­êi d©n n¬i n«ng th«n miÒn nói. 4.2.4.1. T×nh h×nh sö dông l©m s¶n ngoµi gç Víi ®Æc ®iÓm lµ mét x· miÒn nói nªn Trung Minh cã mét nguån tµi nguyªn l©m s¶n ngoµi gç kh¸ lín, bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau víi nh÷ng c«ng dông kh¸c nhau nh­: tre, b­¬ng, m¨ng, chæi chÝt, c¾ng c©y, s¶, mËt ong, méc nhÜ, sa nh©n, l¸ rong, v.v… Ng­êi d©n chñ yÕu khai th¸c mét c¸ch tù ph¸t tre nøa ®Ó c¾m rµo, ®an l¸t, lµm t¨m tre… phôc vô cho cuéc sèng lµ chÝnh. Phôc vô cho nhu cÇu l­¬ng thùc, thùc phÈm chñ yÕu lµ m¨ng, ngoµi dïng trong c¸c b÷a ¨n cßn ®­îc ®em tiªu thô ngoµi thÞ tr­êng. HiÖn nay, cã mét sè hé tiÕn hµnh thö nghiÖm ph¸t triÓn trång m¨ng tre B¸t §é, b­íc ®Çu cho thÊy loµi c©y nµy kh¸ thÝch hîp. Ngoµi ra, ng­êi d©n cßn thu h¸i mét sè lo¹i l©m s¶n ngoµi gç kh¸c phôc vô cho nhu cÇu l­¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc ch÷a bÖnh n­íc uèng, phôc vô tiÓu thñ c«ng nghiÖp ( lµm chæi chÝt ), nh­ng møc ®é kh«ng nhiÒu, chñ yÕu lµ c¸c hé lµm l©m, n«ng nghiÖp. C¸c lo¹i l©m s¶n ngoµi gç trªn chñ yÕu ®­îc khai th¸c tõ rõng tù nhiªn, cßn l¹i mét sè ®­îc trång trong v­ên nhµ hoÆc trång d­íi h×nh thøc n«ng, l©m kÕt hîp nh­: rong, giÒng, s¶, ng¶i cøu… MÆc dï hiÖn nay trong x· ®· cã quy chÕ b¶o vÖ rõng nh­ng do nhu cÇu cuéc sèng, mét sè ng­êi d©n vÉn lÐn lót vµo rõng tù nhiªn khai th¸c l©m s¶n ngoµi gç, viÖc khai th¸c mét c¸ch bõa b·i nµy sÏ ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn sè, chÊt l­îng tµi nguyªn rõng. V× vËy, trong t­¬ng lai x·, cÇn ph¶i quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn l©m s¶n ngoµi gç. 4.2.4.2. Nhu cÇu gç cñi Nh×n chung, trªn ®Þa bµn x· Trung Minh nhu cÇu vÒ gç cñi lµ kh«ng cao. §a phÇn ng­êi d©n ®· cã nhµ x©y b»ng g¹ch nªn møc ®é sö dông gç vµo x©y dùng kh«ng lín, khi cÇn dùng nhµ hä th­êng mua gç th­¬ng phÈm ®Ó sö dông. Nguêi d©n chØ sö dông gç lµm chuång tr¹i, ®å dïng th«ng th­êng trong gia ®×nh, chñ yÕu lµ c¸c lo¹i gç t¹p Ýt gi¸ trÞ ®­îc ng­êi d©n tËn dông c¸c s¶n phÈm thõa hoÆc tõ khai th¸c, tØa th­a rõng trång. HiÖn t­îng khai th¸c gç trém tõ rõng tù nhiªn kh«ng cßn x¶y ra, cã ®­îc nh­ vËy lµ do thu nhËp cña ng­êi d©n tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn, sè hé cã cuéc sèng dùa vµo rõng kh«ng nhiÒu, ý thøc b¶o vÖ rõng cña ng­êi d©n ®­îc n©ng cao. Møc ®é sö dông cñi nhiÒu chñ yÕu tËp trung ë c¸c hé s¶n xuÊt l©m, n«ng nghiÖp t¹i c¸c xãm, cßn c¸c hé sèng ë hai phè T©n LËp 1 vµ T©n LËp 2 ®a phÇn kh«ng sö dông cñi hoÆc cã sö dông nh­ng rÊt Ýt. C¸c hé sèng ë c¸c xãm do ®êi sèng thu nhËp cßn thÊp, hä cã nhËn nh÷ng diÖn tÝch rõng ®­îc giao kho¸n, kÕt hîp víi ch¨n nu«i trong gia ®×nh nªn th­êng sö dông nhiÒu cñi cho viÖc ®un nÊu hµng ngµy, nÊu c¸m, nÊu r­îu... Ng­êi d©n kiÕm cñi ë c¸c diÖn tÝch rõng mµ m×nh ®­îc giao kho¸n, tõ s¶n phÈm tËn thu rõng trång, tõ c¸c c©y mäc lÎ hoÆc nhÆt nh¹nh quanh v­ên nhµ, chØ cã mét sè Ýt ng­êi d©n vµo rõng tù nhiªn chÆt cñi nh­ng møc ®é kh«ng ®¸ng kÓ. B×nh qu©n mçi hé sö dông 20-25 kg cñi/ ngµy, ë c¸c hé ch¨n nu«i nhiÒu, kÕt hîp víi nÊu r­îu th× møc ®é sö dông cñi nhiÒu h¬n. Do cñi lµ nguån nguyªn liÖu dÔ kiÕm ®­îc l¹i kh«ng mÊt tiÒn, Ýt tèn c«ng søc, ®ång thêi cã thÓ tranh thñ lóc rçi r·i, n«ng nhµn ®Ó ®i kiÕm nªn møc ®é ­a dïng cßn rÊt cao. Ng­êi d©n khai th¸c cñi theo h×nh thøc tù ph¸t lµ chÝnh vµ th­êng Ýt chó ý ®Õn viÖc sö dông l©u dµi, còng nh­ nh÷ng t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng xung quang do khai th¸c bõa b·i cñi g©y ra. V× vËy, s¾p tíi cÇn khuyÕn khÝch ng­êi d©n chuyÓn sang dïng c¸c lo¹i chÊt ®èt kh¸c nh­: dïng than, ga, ®iÖn, ®ång thêi tÝch cùc trång rõng ®Ó cã thÓ tËn dông s¶n phÈm tØa th­a, s¶n phÈm sau khai th¸c nh»m ®¸p øng nhu cÇu cñi cho c¸c hé gia ®×nh, lµm gi¶m søc Ðp lªn tµi nguyªn rõng. 4.2.5. ThÞ tr­êng l©m, n«ng s¶n Víi vÞ trÝ thuËn lîi, cã tuyÕn ®­êng quèc lé quan träng ch¹y qua nèi liÒn gi÷a thÞ trÊn Kú S¬n vµ thÞ x· Hoµ B×nh ®· gióp cho Trung Minh cã ®iÒu kiÖn th«ng th­¬ng, trao ®æi hµng ho¸ víi c¸c khu vùc xung quanh, nhÊt lµ hai thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng nãi trªn. MÆt kh¸c víi sè d©n kh¸ ®«ng 6277 ng­êi, ®©y còng lµ nguån tiªu thô s¶n phÈm lín nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm l©m, n«ng nghiÖp nh­: thãc, g¹o, rau xanh, m¨ng, cñ, qu¶, thÞt, c¸ c¸c lo¹i… C¸c s¶n phÈm trªn ®­îc s¶n xuÊt ra ngoµi dïng vµo cuéc sèng hµng ngµy, cßn phÇn lín ng­êi s¶n xuÊt mang ra c¸c khu chî ë phè T©n LËp 2, phè Ngäc vµ chî trung t©m huyÖn Kú S¬n ( c¸ch trung t©m x· 2 km vÒ phÝa thÞ trÊn Kú S¬n ). Møc ®é tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ l©m, n«ng nghiÖp ë c¸c chî nµy kh¸ cao, do ®©y lµ n¬i tËp trung ®«ng c¸c hé gia ®×nh mµ ®a phÇn lµ c¸c hé phi n«ng nghiÖp cã thu nhËp cao, l­¬ng thùc, thùc phÈm ®Òu ph¶i mua ngoµi thÞ tr­êng, mÆt kh¸c do nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi d©n c¶ vÒ sè, chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ l©m, n«ng nghiÖp. Mét sè hé cã s¶n l­îng l­¬ng thùc, thùc phÈm nhiÒu cßn ®em giao cho c¸c ®Çu mèi tiªu thô hoÆc trùc tiÕp ®i b¸n trªn thÞ x· Hoµ B×nh. Do cã ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc, giao th«ng l¹i thuËn lîi nªn ng­êi d©n th­êng trùc tiÕp mang ®i b¸n, cã b¸n t¹i nhµ th× còng thuËn mua võa b¸n nªn th­êng Ýt bÞ t­ th­¬ng Ðp gi¸. Víi c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh­ vËy s¶n phÈm l©m, n«ng nghiÖp s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u tiªu thô hÕt ®Õn ®Êy, gi¸ c¶ l¹i Ýt bÊp bªnh, nguån thu ®¶m b¶o ®· gãp phÇn vµo viÖc duy tr× s¶n xuÊt l©m, n«ng nghiÖp, ng­êi d©n chó t©m h¬n n÷a trong viÖc ®Çu t­ th©m canh, më réng diÖn tÝch, t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. 4.2.6. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai vµ kh¶ n¨ng thÝch nghi c©y trång cña x· Trung Minh Lµ mét x· miÒn nói nªn Trung Minh cã tiÒm n¨ng ®Êt ®ai phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh l©m, n«ng nghiÖp lµ kh¸ lín. §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp cßn mét sè diÖn tÝch ch­a ®­a vµo sö dông, c¸c diÖn tÝch ®· sö dông hiÖu qu¶ ch­a cao. Nguyªn nh©n lµ do viÖc ®Çu t­ ph©n bãn cho s¶n xuÊt cßn thÊp, c«ng t¸c thuû lîi, hÖ thèng kªnh m­¬ng t­íi tiªu ch­a ®­îc hoµn tÊt ®· lµm h¹n chÕ rÊt nhiÒu n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ®Êt. Do vËy, nÕu gi¶i quyÕt tèt c«ng t¸c thuû lîi th× viÖc th©m canh hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. C¸c loµi c©y n«ng nghiÖp hiÖn nay ®ang ®­îc sö dông nh­: khang d©n, nhÞ ­u 838, t¹p giao, tÎ th¬m; c¸c gièng ng« nh­: VN10, BE 9698… vµ c¸c gièng rau ®Òu tá ra thÝch hîp víi ®Êt ®­îc ng­êi d©n ­a dïng. §èi víi ®Êt ®åi nói, ngoµi diÖn tÝch ®Êt rõng tù nhiªn hiÖn cã, c¸c diÖn tÝch cßn l¹i ®Òu cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt l©m nghiÖp. Nh×n chung chÊt l­îng ®Êt vµo lo¹i trung b×nh, ®é dÇy tÇng ®Êt trung b×nh thÝch hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång nh­: Lim, L¸t, SÊu, Tr¸m, Keo, B¹ch §µn, Nh·n, V¶i, Na, MËn, M¬, Xoµi… Mét sè diÖn tÝch cã ®é dèc thÊp, tÇng ®Êt dÇy, c¹nh c¸c khe suèi cã thÓ ph¸t triÓn trang tr¹i, n«ng l©m kÕt hîp. Nh­ vËy trong t­¬ng lai kh¶ n¨ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt l©m, n«ng nghiÖp cña x· Trung Minh lµ rÊt lín, nÕn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã th× kh«ng nh÷ng ®êi sèng ng­êi d©n tõng b­íc ®­îc n©ng lªn mµ m«i tr­êng sinh th¸i ngµy cµng ®­îc b¶o vÖ, ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 4.2.7. Ph©n tÝch SWOT c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp cña x· Trung Minh Qua kÕt qu¶ tæng hîp ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ vÒ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n còng nh­ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai vµ mét sè yÕu tè kh¸c cã liªn quan, t«i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p SWOT, kÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: §iÓm m¹nh ( S ) C¬ héi ( O ) - Toµn bé diÖn tÝch ®Êt ®ai cña x· ®· cã chñ. - 100% sè hé nhËn ®Êt ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. - Ng­êi d©n cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt l©u ®êi. - VÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, cã ®­êng quèc lé ch¹y qua - Khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn §iÓm yÕu ( W ) Th¸ch thøc ( T ) - X· ch­a cã quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp. - Ch­a cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt l©m, n«ng nghiÖp ®Õn tõng xãm - Tr×nh ®é nhËn thøc cña ng­êi d©n ch­a cao. - C¬ cÊu tæ chøc thiÕu ®ång bé, chÆt chÏ - Mét sè chÝnh s¸ch cßn chËm ®­îc triÓn khai - Vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt l©m, n«ng nghiÖp cßn Ýt, chËm ®Õn tay ng­êi d©n Tõ viÖc ph©n tÝch ®iÓm m¹nh ( S ), ®iÓm yÕu ( W ), c¬ héi ( O ) vµ th¸ch thøc (T) trªn sÏ lµ ®Þnh h­íng tèt h¬n cho viÖc tiÕn hµnh quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp tiÕp sau. 4.3. Quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp x· Trung Minh giai ®o¹n 2005-2015 4.3.1. C¨n cø quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp - C¨n cø vµo chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc còng nh­ nh÷ng v¨n b¶n, nghÞ quyÕt cã liªn quan nh­: LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003, luËt b¶o vÖ rõng vµ ph¸t triÓn rõng (2004)… - C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¶ng uû, UBND x· trong giai ®o¹n tíi. - C¨n cø vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn. - C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ- x· héi cña x·. - C¨n cø vµo hiÖn tr¹ng sö dông vµ tiÒm n¨ng ®Êt l©m, n«ng nghiÖp cña x· n¨m 2005. - C¨n cø vµo c¸c quy tr×nh, quy ph¹m cã liªn quan kh¸c. - C¨n cø vµo nhu cÇu l­¬ng thùc, nhu cÇu ®Êt ë vµ c¸c nhu cÇu cña ng­êi d©n trong t­¬ng lai. 4.3.2. Nguyªn t¾c ph©n bæ ®Êt ®ai Trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh l©m, n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, nhÊt lµ ®èi víi c¸c x· miÒn nói nh­ x· Trung Minh th× tµi nguyªn ®Êt ®ai ®ãng vai trß rÊt quan träng, do ®ã, khi tiÕn hµnh quy ho¹ch ph©n bæ ®Êt ®ai cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c nhau cÇn ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - Ph¶i ®¶m b¶o hîp lý, ®óng ®èi t­îng vµ môc ®Ých sö dông ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trªn c¬ së ­u tiªn ®Êt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - Ph¶i ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, an ninh quèc phßng trong giai ®o¹n tr­íc m¾t vµ l©u dµi, phï hîp lîi Ých kinh tÕ nhµ n­íc vµ c¸c chñ sö dông kh¸c ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt l©m, n«ng nghiÖp. - Ph¶i ®i ®«i víi viÖc c¶i t¹o, b¶o vÖ, båi d­ìng ®Êt, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ hÖ sinh th¸i khu vùc ®Ó s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ®Êt ®ai ngµy cµng mµu mì h¬n. - Ph¶i tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ- x· héi cña vïng, cña x·. 4.3.3. §Þnh h­íng sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp Trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ- x· héi x· Trung Minh ®Ó ph¸t huy néi lùc cña x·, tõng b­íc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm ®Ó n©ng cao ®êi sèng cho nh©n d©n vµ ®¶m b¶o m«i tr­êng sinh th¸i th× ®Þnh h­íng sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp nh­ sau: *) §Þnh h­íng ph¸t triÓn, sö dông ®Êt l©m nghiÖp - B¶o vÖ tèt diÖn tÝch rõng tù nhiªn hiÖn cã nh»m ph¸t huy tèi ®a t¸c dông phßng hé cña rõng. - TiÕn hµnh trång rõng, phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc trªn ®Þa bµn toµn x·. - B¶o vÖ vµ ch¨m sãc c¸c diÖn tÝch rõng trång c©y nguyªn liÖu. - Trång c©y ph©n t¸n trong c¸c khu d©n c­, n¬i c«ng céng nh»m lµm ®Ñp c¶nh quan thiªn nhiªn, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. - Bè trÝ vµ khai th¸c rõng trång hîp lý ®Ó ®¶m b¶o ®é che phñ cña rõng. *) §Þnh h­íng ph¸t triÓn, sö dông ®Êt n«ng nghiÖp - §Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, th©m canh t¨ng vô, ®­a gièng míi, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm n«ng nghiÖp. - VËn ®éng nh©n d©n chuyÓn ®æi diÖn tÝch n«ng nghiÖp tõ c¸c thöa nhá manh món, ph©n t¸n thµnh c¸c « thöa lín liÒn bê, liÒn kho¶nh, t¹o nªn vïng chuyªn canh lín. - ¸p dông khoa häc, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¬ giíi ho¸ s¶n xuÊt. - ChuyÓn ®Êt v­ên t¹p kh«ng hiÖu qu¶ sang trång c©y ¨n qu¶. 4.3.4. Quy ho¹ch ph©n bè sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp Trªn c¬ së ph©n tÝch hiÖn tr¹ng, c¸c c¨n cø, nguyªn t¾c ph©n bæ ®Êt ®ai vµ ®Þnh h­íng sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp còng nh­ ph­¬ng h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña x· Trung Minh trong 10 n¨m tíi, t«i ®Ò xuÊt quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m, n«ng nghiÖp nh­ sau: 4.3.4.1. Quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m nghiÖp §Ó ®¶m b¶o cho môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi trong ®Þa bµn x·, ®ång thêi b¶o vÖ nguån tµi nguyªn ®Êt,n­íc, b¶o vÖ ®­îc m«i tr­êng sinh th¸i, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn l©m, n«ng nghiÖp bÒn v÷ng, t«i tiÕn hµnh quy ho¹ch nh­ sau: §èi víi ®Êt rõng tù nhiªn cÇn gi÷ nguyªn diÖn tÝch lµ 155 ha, ®ång thêi cÇn cã c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng khoanh nu«i t¸i sinh nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng phßng hé cña rõng. §èi víi c¸c diÖn tÝch trång b¹ch ®µn vµ Keo tai t­îng ®· khai th¸c (260,5 ha ) do chÊt l­îng rõng chåi kh«ng ®¶m b¶o cÇn ®­îc khai th¸c vµ trång míi l¹i, ®ång thêi tËn dông s¶n phÈm thu ®­îc phôc vô cho nhu cÇu gç cñi cña ng­êi d©n. Trong ®ã, sÏ bè trÝ trång rõng s¶n xuÊt kÕt hîp phßng hé vµ t¹o c¶nh quan sinh th¸i cho kho¶ng 60 ha quanh khu hå Ngäc. §èi víi diÖn tÝch rõng trång cã tr÷ l­îng (113,44 ha ) tiÕp tôc b¶o vÖ, theo kÕ ho¹ch th× trong 2 n¨m tíi sÏ tiÕn hµnh khai th¸c phôc vô nguyªn liÖu giÊy, sau khai th¸c cÇn ®­îc trång míi l¹i ngay. §­a toµn bé 390,32 ha ®Êt ®åi nói ch­a sö dông vµo sö dông phôc vô cho c«ng t¸c trång rõng nguyªn liÖu vµ trång rõng phßng hé. ChuyÓn mét phÇn diÖn tÝch ®Êt rõng trång c©y nguyªn liÖu sang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c cô thÓ sang x©y dùng m« h×nh trang tr¹i (14,6 ha ), ®Êt du lÞch, dÞch vô (2 ha ), trång rõng phßng hé 56 ha (khu vùc suèi Cñ) vµ sang ®Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa 0,5 ha ( do nhu cÇu më réng diÖn tÝch ®Êt nµy lªn ). Nh­ vËy, tæng diÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp ®Õn n¨m 2015 lµ 980,16 ha, chiÕm 65,14% tæng diÖn tÝch tù nhiªn, t¨ng 373,22 ha so víi hiÖn t¹i. 4.3.4.2. Quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp §Ó thùc hiÖn cho môc ®Ých ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng, thuû lîi vµ ®Êt ë tõ nay ®Õn n¨m 2015 ®· lÊy vµo ®Êt n«ng nghiÖp 4,23 ha, ®ång thêi b»ng c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o ®Êt ®­a 9,01 ha ®Êt b»ng ch­a sö dông vµo trång c©y hµng n¨m vµ 4,98 ha ®Êt cã mÆt n­íc vµo nu«i trång thuû s¶n, ngoµi ra cßn ®­îc chuyÓn vµo tõ ®Êt l©m nghiÖp 14,6 ha ®Ó x©y dùng m« h×nh trang tr¹i trång trät, ch¨n nu«i. Do ®ã, tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp trong kú quy ho¹ch lµ 257,51 ha, chiÕm 17,11% tæng diÖn tÝch tù nhiªn, t¨ng 24,36 ha so víi n¨m 2005, ®­îc bè trÝ sö dông nh­ sau: a) §Êt trång c©y hµng n¨m: HiÖn t¹i trªn ®Þa bµn x· ch­a cã ruéng 3 vô, tuy nhiªn sau khi c¶i t¹o, hoµn thiÖn hÖ thèng thuû lîi, ch©n ruéng 3 vô cã thÓ bè trÝ trªn c¸c khu ®ång xãm Ngäc, xãm Chu, xãm Trung víi diÖn tÝch kho¶ng 40 ha ®­îc chuyÓn tõ ®Êt 2 vô sang, chiÕm 15,53% ®Êt n«ng nghiÖp , víi c«ng thøc lu©n canh dù kiÕn lµ: Lóa xu©n + lóa mïa + c©y vô ®«ng. §Êt 2 vô lóa sÏ chuyÓn sang ®Êt 3 vô 40 ha, sang ®Êt giao th«ng 0,03 ha (më réng ®­êng xãm Ngäc) vµ ®­îc chuyÓn vµo tõ ®Êt 1 vô 46,96 ha. Nh­ vËy, diÖn tÝch ®Êt 2 vô ®Õn n¨m 2015 sÏ lµ 50 ha, chiÕm 19,42% ®Êt n«ng nghiÖp, víi c«ng thøc lu©n canh dù kiÕn lµ: Lóa xu©n + lóa mïa §Êt 1 vô lóa sau khi chuyÓn sang ®Êt 2 vô 46,96 ha, chuyÓn sang ®Êt thuû lîi 0,21 ha, diÖn tÝch cßn l¹i lµ 29,8 ha, chiÕm 11,57% ®Êt n«ng nghiÖp víi c«ng thøc lu©n canh dù kiÕn: Lóa xu©n + c©y mµu §èi víi ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c ( ®Êt chuyªn mµu ) sau khi ®­a 9,01 ha ®Êt b»ng ch­a sö dông vµo trång mµu th× diÖn tÝch dù kiÕn lµ 49,9 ha, chiÕm 19,38% ®Êt n«ng nghiÖp. C¸c loµi c©y ®­îc trång chñ yÕu lµ ng«, mÝa. Nh­ vËy, tæng diÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m ®Õn n¨m 2015 sÏ lµ 169,7 ha t¨ng 8,77 ha so víi hiÖn nay. b) §Êt v­ên t¹p Trong kú quy ho¹ch sÏ chuyÓn 0,65 ha ®Êt v­ên t¹p sang ®Êt giao th«ng (nh»m më réng c¸c tuyÕn ®­êng trong c¸c xãm, phè), chuyÓn sang ®Êt ë 3,34 ha, ®Êt v­ên c©y ¨n qu¶ tËp trung 10,2 ha, cßn l¹i 55,76 ha (gi¶m 14,19 ha) c¶i t¹o ®Ó tiÕp tôc sö dông vµo môc ®Ých trång c©y ¨n qu¶. c) §Êt trång c©y l©u n¨m Sau khi chuyÓn tõ ®Êt l©m nghiÖp sang 14,6 ha vµ tõ ®Êt v­ên t¹p 10,2 ha th× diÖn tÝch ®Êt trång c©y ¨n qu¶ sÏ lµ 24,8 ha, chiÕm 9,63% ®Êt n«ng nghiÖp, trong ®ã cã 14,6 ha lµ trång theo m« h×nh trang tr¹i, 10,2 ha lµ v­ên c©y ¨n qu¶ tËp trung. d) §Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n §Õn n¨m 2015 diÖn tÝch ®Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n lµ 7,25 ha, t¨ng thªm 4,98 ha do khai th¸c ®Êt mÆt n­íc ch­a sö dông vµo nu«i th¶ c¸, nh»m ®¸p øng nhu cÇu thùc phÈm t­¬i sèng cho thÞ truêng. 4.3.4.3. Quy ho¹ch sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp 4.3.4.3.1. Quy ho¹ch sö dông ®Êt thæ c­ 1. Dù b¸o møc ®é gia t¨ng d©n sè Qua sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè x· Trung Minh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã chiÒu h­íng gi¶m tÝch cùc. N¨m 2005 toµn x· cã 6277 ng­êi víi 1474 hé, tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè lµ 1%. C¨n cø môc tiªu ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi trong kú quy ho¹ch dù kiÕn ®Õn n¨m 2015 t×nh h×nh d©n sè nh­ sau: BiÓu 06: Dù tÝnh d©n sè x· Trung Minh giai ®o¹n 2005 – 2015 STT N¨m Tû lÖ t¨ng d©n sè (%) Sè khÈu Sè hé 1 2005 1 6277 1474 2 2006 0.97 6338 1488 3 2007 0.95 6398 1502 4 2008 0.92 6457 1516 5 2009 0.9 6515 1530 6 2010 0.87 6572 1543 7 2011 0.85 6628 1556 8 2012 0.82 6682 1569 9 2013 0.8 6735 1582 10 2014 0.77 6787 1594 11 2015 0.75 6838 1606 2. Dù b¸o nhu cÇu ®Êt ë Sè hé cã nhu cÇu ®Êt ë ®­îc tÝnh trªn c¬ së sè hé tån ®äng vµ sè hé ph¸t sinh trong kú quy ho¹ch. Cô thÓ c¨n cø vµo tËp qu¸n chung sèng d­íi mét nãc nhµ, tËp qu¸n x©y dùng gia ®×nh ë ®Þa ph­¬ng, sè hé cã kh¶ n¨ng thõa kÕ gia s¶n cña bè mÑ, sè hé cã kh¶ n¨ng tù d·n trªn ®Êt v­ên t¹p ( ®èi víi nh÷ng hé cã ®Êt khu«n viªn tõ 600 m2 trë lªn ). Qua biÓu 07 ta thÊy sè hé cña x· ®Õn n¨m 2015 lµ 1606 hé, ph¸t sinh thªm 132 hé, ngoµi ra sè hé cßn tån ®äng hiÖn nay lµ 65 hé. §ång thêi, qua ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng cho thÊy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc16907.DOC
Tài liệu liên quan