Khóa luận Tổng hợp các dẫn xuất của betulin

(Bản scan)

MỠ ĐÀU 1

1.Lý do chọn dể tài 1

2.Mục ticu cũa khóa luận 2

3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2

Chương l:TỎNG QUAN 3

1.1.Chuyên hỏa cũa nhóm OH 3

1.2Chuyển hỏa ớ nhóm 28-COOH 8

Chương 2: THỰC NGHIỆM 10

2.1.Phương pháp nghicn cứu. nguyên liệu và thiết bị 10

2.1.1.Phương pháp nghicn cứu 10

2.1.2.Hóa chất và dung môi 10

2.1.3.Định tính phàn ứng và kiềm tra độ tinh khiết cũa các hợp chất bằng sắc

kí lớp mỏng 12

2.1.4 Xác nhận cấu trúc 12

2.2.Tổng hợp các dẫn xuất 13

2.2.1.Quy trình tồng hợp dần xuất 35 13

2.2.2.Quy trình tổng hợp dần xuất 36 13

2.2.3.Quy trình tồng hợp dần xuất 37 14

2.2.4.Quy trình tổng hợp dần xuất 38 15

2.2.5.Quy trình tổng hụp dần xuất 39 16

Chương 3: KÉT QUÁ THẢO LUẬN 18

3.1.Tổng hợp dẫn xuất 35 19

3.2Tổng hợp dẫn xuất 36 20

3.3Tổng hợp dẫn xuẳt 37 22

3.4. Tồng hợp dần xuất 38 24

 

pdf49 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 14/02/2022 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tổng hợp các dẫn xuất của betulin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_luan_tong_hop_cac_dan_xuat_cua_betulin.pdf