Khóa luận Xây dựng Website bán hàng gạch Granite cho công ty Hoa Cương B&A

MỤC LỤC

 

Mục: Trang

Giới thiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Chương I: Giới thiệu yêu cầu đề tài . . . . . . . . . . . . . . 3

I.Thực trạng công ty Hoa Cương B&A và các

đặc trưng cơ bản của website. . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. Mục tiêu và những yêu cầu giải quyết khi xây dựng hệ thống. . . 5

III. Một số vấn đề của thương mại điện tử. . . . . . . . . . . . 7

Chương II:Ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu mysql . . . . . . . . 9

I. Khái niệm ngôn ngữ PHP 9

II. Ngôn ngữ PHP 10

III. Cơ sở dữ liệu Mysql 18

Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống. 21

I. Yêu cầu đề tài. 21

II. Hoạt động của website. 21

III. Biểu đồ phân cấp chức năng và biểu đồ luồng dữ liệu. 25

1. Biểu đồ phân cấp chức năng. 25

2. Biểu đồ luồng dữ liệu. 26

2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh. 26

2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 27

2.3.Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. 28

IV. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 31

V. Một số trang web của chương trình. 36

Kết luận. 47

Tài liệu tham khảo. 48

 

 

doc49 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng Website bán hàng gạch Granite cho công ty Hoa Cương B&A, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã cßn tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ chi phÝ ®i l¹i cho kh¸ch hµng. II.2. Nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra cho mét hÖ thèng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó thùc thi trªn m¹ng. II.2.1. Hç trî kh¸ch hµng: QuyÒn duyÖt Website: Th«ng qua tr×nh duyÖt Web, bÊt kú kh¸ch hµng nµo còng cã thÓ d¹o trªn tÊt c¶ c¸c trang Website ®Ó biÕt ®­îc c¸c th«ng tin s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. - An toµn khi mua s¶n phÈm: ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin cña kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm kh«ng bÞ ng­êi kh¸c x©m nhËp. Mçi khi kh¸ch hµng nµo muèn ®Æt mua s¶n phÈm sÏ ®­îc cÊp mét Account th«ng qua viÖc ®¨ng ký. NÕu kh¸ch hµng quªn Account th× ®¨ng ký c¸i kh¸c. - Truy xuÊt c¬ së d÷ liÖu th«ng qua Internet: Mçi kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm chØ ®­îc phÐp truy cËp vµo c¬ së d÷ liÖu ë mét sè trang, mét sè b¶ng nhÊt ®Þnh nh»m ®¶m b¶o ®­îc vÊn ®Ò d÷ liÖu cho hÖ thèng II.2.2. VÒ mÆt øng dông: §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng vµo hÖ thèng mua hµng, hÖ thèng ph¶i hç trî sao cho kh¸ch hµng cã thÓ t×m kiÕm, chän vµ ®Æt hµng mét c¸ch dÔ dµng. Khi kh¸ch hµng mua s¶n phÈm, hÖ thèng sÏ chuyÓn ®¬n ®Æt hµng nµy ®Õn dich vô b¸n hµng. ViÖc giao vµ nhËn hµng diÔn ra néi bé gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua, hÖ thèng kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo viÖc b¸n hµng. HÖ thèng ®ãng vai trß nh­ mét siªu thÞ ¶o, m«i giíi cho kh¸ch mua hµng vµ dÞch vô. II.2.3. VÒ phÝa kh¸ch hµng: C¸c kh¸ch hµng cã thÓ ®¨ng ký mua hµng, còng nh­ viÖc xem vµ lùa chän cho nh÷ng s¶n phÈm qua m¹ng nÕu hä ®ång ý víi nh÷ng s¶n phÈm ®ã. Kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng xem vµ mua hµng, hoÆc ®¨ng ký mua hµng bÊt cø lóc nµo th«ng qua Internet. C¸c kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng t×m thÊy s¶n phÈm mµ m×nh cÇn, viÖc ®¨ng ký mua hµng chØ th«ng qua thao t¸c nhÊn chuét trªn s¶n phÈm mµ m×nh lùa chän. Khi cÇn thiÕt kh¸ch hµng cã thÓ hái ®¸p th«ng qua c«ng ty, hoÆc th«ng qua diÔn ®µn nh»m gãp ý còng nh­ th¾c m¾c víi c«ng ty. DiÔn ®µn sÏ gióp cho kh¸ch hµng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mµ m×nh cßn v­íng m¾c. II.2.4. VÒ phÝa ng­êi qu¶n lý: Ng­êi qu¶n lý cã thÓ theo dâi thµnh viªn, ®¬n hµng cña c¸c kh¸ch hµng ®ang tham gia mua hµng cña c«ng ty m×nh, vµ n¾m c¸c th«ng tin cña kh¸ch hµng nh­ hä tªn, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i... khi cÇn liªn l¹c. Ng­êi qu¶n lý cã thÓ thªm s¶n phÈm, xo¸ s¶n phÈm, thªm ng­êi qu¶n lý, ng­êi sö dông th«ng qua ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc x©y dùng. III. Mét sè vÊn ®Ò vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö: III.1. Kh¸i niÖm. Th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÖn tö hiÖn cã ®Ó lµm th­¬ng m¹i, tøc lµ trao ®æi th«ng tin th­¬ng m¹i th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÖn tö, kh«ng cÇn sö dông c¸c giÊy tê trong c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh giao dÞch. Hai h×nh thøc c¬ b¶n vµ th«ng dông nhÊt cña øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö hiÖn nay lµ B2B (Business to Business) cßn gäi lµ tõ doanh nghiÖp ®Õn doanh nghiÖp vµ B2C (Business to Customer) cßn gäi lµ tõ doanh nghiÖp ®Õn kh¸ch hµng. - Business to Business: §©y lµ m« h×nh cho c¸c nhµ cung cÊp víi nhau m« h×nh nµy ®Æc biÖt chó träng ®Õn vÊn ®Ò trao ®æi th«ng tin th­¬ng m¹i cã cÊu tróc vµ mua b¸n tù ®éng gi÷a hai hÖ thèng kh¸c nhau. - Business to Customer: Mua b¸n gi÷a c¸c nhµ cung cÊp víi kh¸ch hµng. M« h×nh B2C sö dông chi h×nh thøc kinh doanh kh«ng cã chøng tõ. Ng­êi tiªu dïng vµo WebSite cña c«ng ty, chän c¸c s¶n phÈm cÇn mua, cung cÊp th«ng tin vÒ m×nh lµ kh¸ch hµng b»ng c¸ch ®iÒn vµo c¸c Form ®· ®Þnh s½n trªn WebSite, chän h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö, c¸ch vËn chuyÓn hµng ho¸,...Khi ®ã ng­êi dïng coi nh­ ®· ®Æt hµng xong, chØ chê hµng ho¸ ®Õn. T¹i phÇn qu¶n lý cña c«ng ty sÏ cã ch­¬ng tr×nh xö lý th«ng tin mua b¸n tù ®éng, kiÓm tra th«ng tin kh¸ch hµng vÒ vÊn ®Ò thanh to¸n, c¸c h×nh thøc vËn chuyÓn hµng ho¸,...øng dông sÏ hiÖn thùc bªn d­íi ®­îc thùc hiÖn theo m« h×nh B2C. III. 2.VÊn ®Ò thanh to¸n ®iÖn tö: Trong th­¬ng m¹i nãi chung vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö nãi riªng vÊn ®Ò thanh to¸n lµ quan träng. Do ®ã cÇn ph¶i cã ph­¬ng thøc thanh to¸n cho phï hîp, hiÖu qu¶, kh¸ch hµng tin cËy vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n, ®ång thêi b¶o mËt c¸c th«ng tin thanh to¸n cña kh¸ch hµng. H×nh thøc thanh to¸n còng phô thuéc vµo ®èi t­îng thanh to¸n: h×nh thøc thanh to¸n gi÷a c¸ nh©n mua hµng trªn c¸c WebSite siªu thÞ ®iÖn tö sÏ kh¸c víi h×nh thøc thanh to¸n gi÷a c¸c c«ng ty víi nhau. V× thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi cã h¹n vµ do t×nh h×nh thanh to¸n ®iÖn tö t¹i ViÖt Nam cßn ch­a phæ biÕn nªn em kh«ng tËp trung nghiªn cøu s©u vÒ thanh to¸n ®iÖn tö vµ kh«ng thùc hiÖn phÇn thanh to¸n ®iÖn tö. PhÇn thùc hiÖn ë ®©y chØ ®i ®Õn qu¸ tr×nh hoµn tÊt viÖc t¹o ®¬n ®Æt hµng sau ®ã ng­êi qu¶n trÞ sÏ göi email ®Õn c¸c bé phËn kh¸c nh­ bé phËn thanh to¸n hay bé phËn kinh doanh cña c«ng ty xö lý ®¬n hµng, t¹o ho¸ ®¬n vµ tiÕn hµnh giao hµng. III.3. Hướng giải quyết của vấn đề thanh toán điện tử ChuyÓn Kho¶n Ngân hàng A Ngân hàng B Bộ phận thanh toán của bên bán Bộ phận thanh toán của bên mua Email th«ng tin thanh to¸n Email th«ng tin thanh to¸n Thủ tục xử lý hoá đơn Thủ tục xử lý đơn đặt hàng Ch­¬ng II: Ng«n ng÷ PHP vµ c¬ së d÷ liÖu mysql I. kh¸i niÖm ng«n ng÷ PHP: 1. Kh¸i niÖm PHP PHP (Persional Home Page) lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®­îc kÕt nèi chÆt chÏ víi m¸y chñ. Nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ kh«ng theo thuËt ng÷ khoa häc th× mét qu¸ tr×nh xö lý PHP ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y chñ (Windows hoÆc Unix). Khi mét trang Web muèn ®­îc dïng PHP th× ph¶i ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin trong trang Web ®ã, sau ®ã ®­a ra kÕt qu¶ ng«n ng÷ HTML. Còng gièng nh­ hÇu hÕt c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c PHP cã thÓ nèi trùc tiÕp víi HTML. M· PHP t¸ch biÖt víi HTML b»ng c¸c thùc thÓ ®Çu vµ cuèi. Khi mét tµi liÖu ®­îc ®­a ra ph©n tÝch, qóa tr×nh xö lý PHP ®­îc thùc hiÖn ë nh÷ng ®iÓm quan träng, sau ®ã ®­a ra kÕt qu¶. Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng, sù ra ®êi cña c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh cho phÐp chóng ta thiÕt kÕ vµ x©y dùng nh÷ng øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. PHP vµ c¬ së d÷ liÖu MySQL kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých dïng ®Ó x©y dùng øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö. 2.T¹i sao dïng PHP? Cã rÊt nhiÒu sù lùa chän c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c nh­ ASP, Perl, Java... vµ mét sè lo¹i n÷a. Trong mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh nµy ®Òu cã cÊu h×nh vµ tÝnh n¨ng kh¸c nhau nh­ng chóng vÉn ®­a ra mét sè kÕt qu¶ gièng nhau. T¹i sao PHP l¹i lµ ­u tiªn hµng ®Çu cña chóng ta? §èi víi nh÷ng ng­êi cßn xa l¹ víi PHP ®©y lµ sù l«i cuèn m¹nh mÏ nhÊt. Bëi nã thiÕt kÕ trong c¸c øng dông Web, cã nhiÒu tÝnh n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu chung nhÊt. PHP lµ mét m· nguån më, bëi v× m· nguån cña PHP s½n cã nªn céng ®ång c¸c nhµ ph¸t triÓn Web lu«n cã ý thøc c¶i tiÕn nã, n©ng cao ®Ó kh¾c phôc c¸c lçi trong c¸c ch­¬ng tr×nh nµy. PHP rÊt æn ®Þnh vµ t­¬ng hîp, PHP ®· vËn hµnh kh¸ æn ®Þnh trªn c¸c hÖ ®iÒu hµnh Unix, Windows... ®ång thêi nã còng nèi víi c¸c m¸y chñ nh­ IIS, Apache. PHP lµ mét ng«n ng÷ dÔ häc. NÕu chóng ta lµm viÖc quen víi ng«n ng÷ C hay Pascal th× mét sè tÝnh n¨ng gièng c¸c lo¹i ®ã. II. Ng«n ng÷ PHP: 1. C¸c lo¹i thÎ PHP: + KiÓu ng¾n: §©y lµ thÎ mÆc ®Þnh mµ c¸c nhµ lËp tr×nh PHP th­êng sö dông. VÝ dô: + KiÒu ®inh d¹ng XML: ThÎ nµy cã thÓ sö dông víi v¨n b¶n ®inh d¹ng XML VÝ dô: ? + KiÓu Script: ( c¸c hµm) Trong tr­êng hîp b¹n sö dông PHP nh­ mét script t­¬ng tù khai b¸o JavaScipt hay VBScript: VÝ dô: echo “Php Script”; + KiÓu ASP: Trong tr­êng hîp b¹n khai b¸o thÎ PHP nh­ mét phÇn trong trang ASP. VÝ dô: C¸ch1 chØ cã thÓ sö dông nÕu nh÷ng Tag ng¾n ®­îc cho phÐp sö dông, cã thÓ söa short_open_tag trong cÊu h×nh php hoÆc biªn dÞch file php víi lùa chän cho phÐp dïng c¸c tag ng¾n. T­¬ng tù nh­ vËy, c¸ch thø 4 chØ cã t¸c dông nÕu Asp_tag ®­îc ®Æt trong file cÊu h×nh cña PHP. PHP cho phÐp hç trî c¸c kiÓu chó thÝch cña c¶ C, C++ vµ Unix shell. 2. C¸c kiÓu d÷ liÖu a. Sè nguyªn. §­îc khai b¸o vµ sö dông gi¸ trÞ gièng víi C. VÝ dô: $a=12345; $a=-456; // sè ©m b. Sè thùc VÝ dô: $a=1.234; $b=1.3e2; Chó ý: Ta cã c¸c hµm trong th­ viÖn ®Ó thao t¸c víi c¸c lo¹i d÷ liÖu thùc dÊu chÊm ®éng. c. X©u: Cã 2 c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh 1 x©u: §Æt gi÷a 2 dÊu ngoÆc kÐp (“”) hoÆc gi÷a 2 dÊu ngoÆc ®¬n (‘’). d. M¶ng: + M¶ng mét chiÒu Cã thÓ dïng hµm: list() hoÆc array(). Cã thÓ dïng c¸c hµm aort(), ksort(), sort(), uasort()... ®Ó s¾p xÕp m¶ng. Tuú thuéc vµo viÖc b¹n ®Þnh s¾p xÕp theo kiÓu g×. + M¶ng 2 chiÒu. VÝ dô: $a[1]=$f; $a[1][2]=$f; $a[“abc”][2]=$f; ... 3. BiÕn-gi¸ trÞ PHP quy ®Þnh mét biÕn ®­îc biÓu diÔn b¾t ®Çu b»ng dÊu $, sau ®ã lµ mét ch÷ c¸i hoÆc dÊu g¹ch d­íi. a. Mét sè biÕn ®· ®­îc khai b¸o s½n. HTTP_GET_VARS: M¶ng c¸c gi¸ trÞ nguyªn truyÒn tíi Script th«ng qua ph­¬ng thøc HTTP GET. ChØ cã t¸c dông nÕu “track_vars” Trong cÊu h×nh ®­îc ®Æt hoÆc chØ dÉn HTTP_POST_VARS: M¶ng c¸c gi¸ trÞ nguyªn truyÒn tíi Script th«ng qua ph­¬ng thøc HTTP POST HTTP_COOKIE_VARS: Mét m¶ng c¸c gi¸ trÞ ®­îc truyÒn tíi Script hiÖn t¹i b»ng HTTP cookie. ChØ cã t¸c dông nÕu Track_Vars trong cÊu h×nh ®­îc ®Æt hoÆc chØ dÉn ... b. Ph¹m vi gi¸ trÞ PHP coi mét biÕn cã mét giíi h¹n. §Ó x¸c ®Þnh mét biÕn toµn côc (global) cã t¸c dông trong mét hµm ta cÇn khai b¸o l¹i. NÕu kh«ng cã gi¸ trÞ cña biÕn sÏ ®­îc coi nh­ lµ côc bé trong hµm. c. Tªn biÕn: Mét biÕn cã thÓ g¾n víi mét c¸i tªn VÝ dô: $a= “Chao”; $$a= “ban”; $Chao= “Ban” .... d. C¸c gi¸ trÞ bªn ngoµi ph¹m vi PHP HTML Form: Khi 1 gi¸ trÞ g¾n víi 1 file php qua ph­¬ng thøc POST VÝ dô: Name: PHP sÏ t¹o 1 biÕn $ name bao gåm mäi gi¸ trÞ trong tr­êng Name cña form PHP cã thÓ hiÓu ®­îc mét m¶ng mét chiÒu gåm c¸c gi¸ trÞ trong mét form V× vËy, b¹n cã thÓ nhãm nh÷ng gi¸ trÞ liªn quan l¹i víi nhau hoÆc sö dông ®Æc tÝnh nµy ®Ó nhËn c¸c gi¸ trÞ tõ 1 ®Çu vµo tuú chän. 4. H»ng PHP ®Þnh nghÜa s¼n c¸c h»ng sè: + File: Tªn cña script file ®ang thùc hiÖn + Line: Sè dßng cña m· script ®ang ®­îc thùc hiÖn trong script file hiÖn t¹i. + Php_Version: version cña PHP ®ang ch¹y + True + False + E_rror: B¸o hiÖu cã lçi + E_Parse: B¸o lçi sai khi biªn dÞch + E_Notice: Mét vµi sù kiÖn cã thÓ lµ lçi hoÆc kh«ng 5. BiÓu thøc BiÓu thøc lµ mét thµnh phÇn quan träng trong PHP. Mét d¹ng c¬ b¶n nhÊt cña biÓu thøc bao gåm c¸c biÕn vµ h»ng sè. PHP hç trî 3 kiÓu gi¸ trÞ c¬ b¶n nhÊt: Sè nguyªn, sè thùc vµ x©u. Ngoµi ra cßn cã m¶ng vµ ®èi t­îng. Mçi kiÓu gi¸ trÞ nµy cã thÓ g¸n cho c¸c biÕn hay lµm gi¸ trÞ ra cña c¸c hµm. 6. C¸c cÊu tróc lÖnh + If...Else...Elseif If (®iÒu kiÖn) {C«ng viÖc 1;} Elseif (®iÒu kiÖn) {C«ng viÖc 2;} Else {C«ng viÖc kh¸c;} + Vßng lÆp For For (expression1;condition;expression2) { expression3; } Trong ®ã: expression1: Gi¸ trÞ khëi ®Çu cña vßng lÆp for Condition: ®iÒu kiÖn giíi h¹n cña vßng lÆp for Expression2: Gi¸ trÞ lÆp cña vßng lÆp for Expression3: Khèi lÖnh bªn trong cña vßng lÆp for + Vßng lÆp Do...While Do { expression } While (condition) Trong ®ã: Expression: khèi lÖnh bªn trong vßng lÆp do...while Condition: biÓu thøc ®iÒu kiÖn, biÕn... + Vßng lÆp While While (condition) { expression; } Trong ®ã: Condition: BiÓu thøc ®iÒu kiÖn, biÕn... Expression: Khèi lÖnh bªn trong vßng lÆp While + Swich T­¬ng tù nh­ ph¸t biÓu If nh­ng nhiÒu h¬n hai tuú chän. + Exit Tho¸t khái c¸c vßng lÆp hay ph¸t biÓu ®iÒu khiÓn nµo ®ã. 7. Hµm + Tham trÞ VÝ dô: function takes_array($input) { echo “$input[0] + $input[1] = “, $input[0]+$input[1]; } + Tham biÕn: VÝdô: Function a®_some_extra (&$string) { $string.=’and somthing extra’; } + Tham sè cã gi¸ trÞ mÆc ®Þnh: VÝ dô: Function makecoffee($type = “cappucino”) { Return “Making a cup of $type.\n”; } Chó ý: Khi sö dông hµm cã ®èi sè cã gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, c¸c biÕn nµy sÏ ph¶i n»m vÒ phÝa ph¶i nhÊt trong danh s¸ch ®èi sè. + Gi¸ trÞ tr¶ l¹i cña hµm: Cã thÓ lµ bÊt kú gi¸ trÞ nµo. Tuy vËy, kh«ng thÓ tr¶ l¹i nhiÒu gi¸ trÞ riªng lÎ nh­ng cã thÓ tr¶ l¹i mét m¶ng c¸c gi¸ trÞ. + Hµm biÕn PHP cho phÐp sö dông hµm gi¸ trÞ nghÜa lµ khi mét biÕn ®­îc gäi cã kÌm theo dÊu ngoÆc ®¬n, PHP sÏ t×m hµm cã cïng tªn víi gi¸ trÞ biÕn ®ã thùc hiÖn 8. C¸c to¸n tö. PHP cã c¸c to¸n tö cho c¸c phÐp sè häc: +,-,*,/% C¸c to¸n tö logic: And, or, xor: &&, ||,! To¸n tö thao t¸c víi bÝt: &,|,^,~,> To¸n tö so s¸nh: ==, !=, ,=,=== To¸n tö ®iÒu khiÓn lçi: @-khi ®øng tr­íc 1 biÓu thøc th× c¸c lçi cña biÓu thøc sÏ bÞ bá qua vµ l­u trong $Php_Errorrmsg 9. Líp vµ ®èi t­îng Class: lµ tËp hîp c¸c biÕn vµ hµm lµm viÖc víi c¸c biÕn nµy. Mét líp cã ®Þnh d¹ng nh­ sau: Tham chiÕu: Tham chiÕu trong PHP cã nghÜa lµ lÊy cïng gi¸ trÞ b»ng nhiÒu tªn biÕn kh¸c nhau. Kh¸c víi con trá C, tham chiÕu lµ mét b¶ng c¸c bÝ danh. Chó ý: Trong PHP, tªn biÕn vµ néi dung cña c¸c biÕn kh¸c nhau. V× vËy, cïng mét néi dung cã thÓ cã nhiÒu tªn kh¸c nhau. Tham chiÕu PHP cho phÐp b¹n t¹o 2 biÕn cã cïng néi dung. VÝ dô: $a=&$b; ==> $a,$b trá tíi cïng mét gi¸ trÞ Tham chiÕu truyÒn gi¸ trÞ b»ng tham chiÕu. Thùc hiÖn viÖc nµy b»ng c¸ch t¹o mét hµm côc bé vµ truyÒn gi¸ trÞ ®­îc tham chiÕu. VÝ dô: function f(&$var) { $var++; } $a=5; f($a); --> KÕt qu¶: $a=6; Gi¸ trÞ tr¶ l¹i cña mét hµm b»ng tham chiÕu rÊt tiÖn lîi khi b¹n muèn sö dông hµm ®Ó t×m 1 gi¸ trÞ trong mét ph¹m vi nµo ®ã. III.C¬ së d÷ liÖu Mysql: MySQL lµ c¬ së d÷ liÖu ®­îc dïng trong ch­¬ng tr×nh. MySQL lµ c¬ së d÷ cã tr×nh giao diÖn trªn Windows hay Linux, cho phÐp ng­êi sö dông cã thÓ thao t¸c c¸c hµnh ®éng liªn quan ®Õn nã. C¸c môc nghiªn cøu: 1. C¸c kiÓu d÷ liÖu: + Numeric: KiÓu d÷ liÖu sè nguyªn vµ kiÓu sè chÊm ®éng + Date and time: Chuçi ngµy th¸ng hay d¹ng sè 2. Ph¸t biÓu SQL a. Nhãm ph¸t biÓu SQL: Ng«n ng÷ SQL ®­îc chia lµm 4 lo¹i sau: + DDL (Data Definition Language): Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu, dïng ®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu, ®Þnh nghÜa c¸c ®èi t­îng d÷ liÖu nh­ Table, Query, Views hay c¸c ®èi t­îng kh¸c. + DML (Data Manipulation Laguage): Ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu dïng ®Ó thao t¸c d÷ liÖu, ch¼ng h¹n nh­ c¸c ph¸t biÓu Select, Insert, Delete, Update, ... + DCL (Data Control Language): Ng«n ng÷ sö dông truy cËp ®èi t­îng c¬ së d÷ liÖu, dïng ®Ó thay ®æi cÊu tróc, g¸n quyÒn ch¼ng h¹n nh­: Alter, Grant, Revoke, ... + TCL (Transation Control Language): Ng«n ng÷ sö dông ®Ó khai b¸o chuyÓn t¸c, ch¼ng h¹n nh­: Begin Tran, Rollback, Commit, ... b. Ph¸t biÓu SQL thao t¸c d÷ liÖu: Ph¸t biÓu SQL bao gåm c¸c lo¹i nh­ sau: - Select: Truy vÊn mÉu tin - Insert: Thªm mÉu tin - Update: CËp nhËt d÷ liÖu - Delete: Xo¸ mÉu tin Sau ®©y t«i chØ giíi thiÖu kü c©u truy vÊn d¹ng Select: Ph¸t biÓu Select dïng ®Ó truy vÊn d÷ liÖu tõ mét hay nhiÒu b¶ng kh¸c nhau, kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ mét tËp tin tho¶ c¸c ®iÒu kiÖn cho tr­íc nÕu cã, có ph¸p cña ph¸t biÓu SQL d¹ng Select nh­ sau: Select [From ] [Where ] [Group by ] [Having ] [Order by ] [Limit FromNumber / ToNumber] * Ph¸t biÓu Sql d¹ng Select víi mÖnh ®Ò From: Ph¸t biÓu Sql d¹ng Select lµ mét trong nh÷ng ph¸t biÓu yªu cÇu MySql truy vÊn d÷ liÖu trªn c¬ së d÷ liÖu chØ ®Þnh. Select dïng ®Ó ®äc th«ng tin tõ c¬ së d÷ liÖu theo nh÷ng tr­êng quy ®Þnh, hay nh÷ng biÓu thøc cho tr­êng ®ã. MÖnh ®Ò From chØ ra tªn mét b¶ng hay nh÷ng b¶ng cã quan hÖ truy vÊn VÝ dô: $sql="select * from sanpham"; * Ph¸t biÓu Sql d¹ngSelect víi mÖnh ®Ò Where: Dïng mÖnh ®Ò Where ®Ó t¹o nªn ®iÒu kiÖn cÇn läc mÉu tin theo tiªu chuÈn ®­îc ®Þnh nghÜa. VÝ dô: $sql="SELECT * FROM lienhe WHERE hoten='".$un."'"; 3. C¸c hµm th«ng dông trong MySQL * C¸c hµm ph¸t biÓu Group by - Hµm Avg: Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ b×nh qu©n cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn - Hµm Min: Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn - Hµm Max: Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ lín nhÊt cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn - Hµm Count: Hµm tr¶ vÒ sè l­îng mÉu tin trong c©u truy vÊn trªn b¶ng - Hµm Sum: Hµm tr¶ vÒ tæng gi¸ trÞ cña tr­êng, cét trong c©u truy vÊn * C¸c hµm xö lý chuçi : - Hµm ASCII: Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ m· ASCII cña ký tù bªn tr¸i cña chuçi - Hµm Char: Hµm nµy chuyÓn ®æi kiÓu m· ASCII tõ sè nguyªn sang d¹ng chuçi - Hµm Upper: Hµm nµy chuyÓn chuçi sang kiÓu ch÷ hoa - Hµm Lower: Hµm nµy chuyÓn ®æi chuçi sang kiÓu ch÷ th­êng ... Ch­¬ng III: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng. I. Yªu cÇu ®Ò tµi: X©y dùng mét Website qu¶ng c¸o - th­¬ng m¹i ®iÖn tö cho c«ng ty Hoa C­¬ng B&A. Website chñ yÕu thÓ hiÖn c¸c th«ng tin giíi thiÖu vÒ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®ång thêi xö lý qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty víi kh¸ch hµng lµ nh÷ng ng­êi sö dông Internet. Chóng ta cã thÓ hiÓu viÖc b¸n s¶n phÈm, thiÕt bÞ ë ®©y còng gÇn gièng nh­ b¸n trùc tiÕp ë c«ng ty. Nh­ng nã kh¸c ë ®©y lµ kh¸ch hµng gi¸n tiÕp mua s¶n phÈm. Tuy nhiªn do hÖ thèng thanh to¸n tiÒn qua m¹ng ë n­íc ta ch­a phæ biÕn l¾m cho nªn chøc n¨ng nµy sÏ ®­îc chuyÓn cho c¸c bé phËn kh¸c cña c«ng ty xö lý thñ c«ng dùa trªn c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c th«ng tin l­u tr÷ ë kh¸ch hµng khi ®Æt mua s¶n phÈm. Nh­ vËy nhiÖm vô ®Æt ra ë ®©y lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu vÒ liªn hÖ, trao ®æi, ®Æt mua s¶n phÈm, thiÕt bÞ còng nh­ viÖc n¾m b¾t ®­îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin, ho¹t ®éng cña c«ng ty Hoa C­¬ng B&A tõ phÝa kh¸ch hµng. II. Ho¹t ®éng cña Website: Ho¹t ®éng cña Website bao gåm hai ho¹t ®éng chÝnh: Ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n lý c«ng ty Hoa C­¬ng B&A. II.1. Ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng. Mét kh¸ch hµng khi duyÖt Website hä sÏ ®Æt vÊn ®Ò lµ Website thÓ hiÖn nh÷ng th«ng tin g×? ho¹t ®éng cña c«ng ty ra sao, uy tÝn, kinh nghiÖm...liªn hÖ ra sao. Th«ng tin g× vÒ nh÷ng s¶n phÈm ®­îc b¸n, gi¸ c¶ vµ ph­¬ng thøc mua s¶n phÈm. V× vËy ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu trªn, Website ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, cã gi¸ trÞ vµ dÔ thao t¸c. S¶n phÈm khi b¸n ph¶i cã h×nh ¶nh, gi¸ c¶, th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm. V× vËy ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu tèi tiÓu trªn, Website ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, cã gi¸ trÞ vµ h¬n n÷a dÔ thao t¸c. S¶n phÈm khi b¸n ph¶i cã gi¸ c¶, h×nh ¶nh, th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm. C¸c chøng n¨ng chÝnh vÒ ho¹t ®éng kh¸ch hµng. (1). Xem th«ng tin giíi thiÖu vÒ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A. (2). Ghi nhËn th«ng tin trao ®æi cña ng­êi sö dông (3). T×m kiÕm, xem c¸c lo¹i s¶n phÈm theo tªn, gi¸. (4). Xem th«ng tin chi tiÕt vÒ s¶n phÈm trong danh môc s¶n phÈm dÞch vô. (5). §­a s¶n phÈm chän mua vµo trong giá hµng. (6). X¸c nhËn viÖc mua hµng (7). T¹o §¬n hµng. (8). Ghi nhËn th«ng tin cña kh¸ch hµng mua s¶n phÈm. (9). KiÓm tra tµi kho¶n vµ quyÒn ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm. II.2. Ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n lý phÝa c«ng ty. HiÖn nay ®èi víi mét Website viÖc qu¶n lý trªn giao diÖn Web lµ phæ biÕn. Ng­êi qu¶n lý giao tiÕp vµ theo dâi kh¸ch hµng cña m×nh th«ng qua c¸c ®¬n ®Æt hµng, kh¸ch hµng cã thÓ cung cÊp th«ng tin vÒ m×nh. Nhµ qu¶n lý dùa trªn th«ng tin ®ã ®Ó liªn hÖ trao ®æi c¸c yªu cÇu ®èi víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh. §èi víi ng­êi qu¶n trÞ ngoµi viÖc nhËn th«ng tin tõ kh¸ch hµng cßn ph¶i cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c c«ng tr×nh, hÖ thèng mµ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A cung cÊp s¶n phÈm nh»m thÓ hiÖn c¸c kinh nghiÖm cña c«ng ty. CËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm, s¶n phÈm th­¬ng m¹i cña c«ng ty trªn Internet. Nhµ qu¶n lý ph¶i x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu phï hîp, kh«ng d­ thõa d÷ liÖu vµ nhÊt qu¸n, mét giao diÖn thuËn tiÖn sÏ gióp kh¸ch hµng kh«ng bì ngì khi duyÖt website. Ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n lý ®­îc thÓ hiÖn bëi c¸c nhiÖm vô chung nh­ sau: - Giíi thiÖu kinh nghiÖm ho¹t ®éng c«ng tr×nh cña c«ng ty: Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu muèn mua s¶n phÈm th× tÊt nhiªn kh¸ch hµng sÏ lùa chän mét ®èi t¸c phï hîp cã ®é tin cËy, kinh nghiÖm ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh cña hä tho¶ m·n c¸c yªu cÇu theo ý muèn. §Ó kh¸ch hµng tho¶ m·n ®é tin cËy trªn th× nhµ qu¶n lý c«ng ty ph¶i ®­a ra vµ th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c kinh nghiÖm cña c«ng tr×nh, c¸c hÖ thèng mµ trªn thùc tÕ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A ®· thùc hiÖn. - Giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm th­¬ng m¹i. Kh¸ch hµng th­êng ®Æt c©u hái “ c«ng ty b¸n s¶n phÈm nh­ thÕ nµo ? cã ®¶m b¶o chÊt l­îng, mÉu m·... mµ m×nh cÇn mua hay kh«ng?”. Khi kh¸ch hµng tham quan website nÕu hä muèn mua s¶n phÈm th× ph¶i nhanh chãng ®­a hä ®Õn danh môc c¸c s¶n phÈm mµ hä cÇn ®ã lµ nhiÖm vô cña nhµ qu¶n lý. ViÖc l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm nh­: tªn s¶n phÈm, gi¸ c¶, h×nh ¶nh, c¸c th«ng tin m« t¶ s¶n phÈm. - Theo dâi kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña ai mua? Lµ c©u hái ®Æt ra khi cïng mét lóc cã nhiÒu kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña c«ng ty trªn website. - NhËn ®¬n hµng. Sau khi kh¸ch hµng kÕt thóc giao dÞch, ®¬n hµng ®­îc tæng hîp l¹i vµ nhµ qu¶n trÞ sÏ chuyÓn th«ng tin vÒ ®¬n ®Æt hµng ®Õn c¸c bé phËn kh¸c cña c«ng ty nh­ thèng kª, kÕ to¸n, kinh doanh...xö lý. Qu¸ tr×nh chuyÓn th«ng tin nµy sÏ kh«ng ®­îc xö lý tù ®éng trªn website. Sau mét thêi gian th× ng­êi qu¶n trÞ sÏ xö lý ®¬n hµng vµ c¸c kh¸ch hµng cò nÕu cÇn. - Bæ sung vµ söa so¹n s¶n phÈm. Do môc tiªu lµ thÓ hiÖn chøc n¨ng th­¬ng m¹i ®iÖn tö nªn viÖc chuÈn bÞ s¶n phÈm còng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua website. Qua trang web ta cã thÓ thùc hiÖn ®­îc tÊt c¶ c¸c thao t¸c ®Ó truy cËp tíi c¬ së d÷ liÖu. ViÖc truy cËp nµy ®­îc b¶o vÖ trùc tiÕp cña tr×nh duyÖt. Nhµ qu¶n lý cã thÓ bæ sung s¶n phÈm míi, thay ®æi gi¸ c¶. §©y lµ chøc n¨ng cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c«ng viÖc b¸n s¶n phÈm. - Th«ng tin liªn hÖ cña kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng mua s¶n phÈm, sau khi ®· duyÖt website mµ muèn liªn hÖ gãp ý hay trao ®æi mét vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng ty th× website sÏ thÓ hiÖn chøc n¨ng ®¸p øng nhu cÇu liªn hÖ nµy cña kh¸ch hµng. C¸c th«ng tin nµy l­u tr÷ trong c¬ së d÷ liÖu. Ng­êi qu¶n trÞ sÏ xem c¸c th«ng tin nµy tõ ®ã cã thÓ trao ®æi, liªn l¹c víi kh¸ch hµng. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña øng dông ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n trÞ: (1). Qu¶n lý s¶n phÈm: Xem, söa, thªm míi, xo¸. (2). Qu¶n lý ®¬n ®Æt hµng: Xem, xo¸. (3). Qu¶n lý th«ng tin kh¸ch hµng mua s¶n phÈm: xem, xo¸. (4). Qu¶n lý th«ng tin liªn hÖ kh¸ch hµng: Xem, xo¸. (5). Qu¶n lý dÞch vô gãp ý: Xem, xo¸. §èi víi mét website th­¬ng m¹i ®iÖn tö thùc sù hoµn thiÖn th× nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã c¸c chøc n¨ng nh­: thanh to¸n ®iÖn tö, lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng, thèng kª, qu¶n lý kho hµng... ë ®©y v× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n nªn em chØ thùc hiÖn ®­îc c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n trªn. III. biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng vµ biÓu ®å luång d÷ liÖu. 1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. §Ó m« t¶ chøc n¨ng xö lÝ cña hÖ thèng qu¶n lý website b¸n hµng ta x©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng nh­ sau: Qu¶n lý website b¸n hµng Qu¶n lý ®¬n hµng Qu¶n lý kh¸ch hµng Qu¶n lý s¶n phÈm Qu¶n lý gãp ý Kh¸ch hµng liªn hÖ Xem ®¬n hµng Xo¸ ®¬n hµng Xo¸ th«ng tin kh¸ch hµng Xem th«ng tin kh¸ch hµng Xem kh¸ch hµng liªn hÖ Xem gãp ý Xo¸ s¶n phÈm Thªm s¶n phÈm Söa s¶n phÈm Xem s¶n phÈm Xo¸ gãp ý Xo¸ kh¸ch hµng liªn hÖ 2. biÓu ®å luång d÷ liÖu. 2.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ng÷ c¶nh. Nhµ qu¶n lý Kh¸ch hµng Yªu cÇu qu¶n lý: ®¬n hµng,kh¸ch hµng,liªn hÖ,,s¶nphÈm,gãp ý. Yªu cÇu xem, gãp ý vef s¶n phÈm Th«ng tin kh¸ch hµng §¸p øng Th«ng tin ph¶n håi §¸p øng yªu cÇu §Æt Hµng §¸p øng yªu cÇu Qu¶n lý website b¸n hµng 2.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh. §¸p øng y/c Y/c xem, xo¸ gãp ý §¸p øng y/c Y/c xem ,xo¸ kh¸ch hµng liªn hÖ Y/c xem ,xo¸ TTKH §¸p øng y/c ®¸p øng y/c Y/c xem, xo¸ ®¬n hµng Th«ng b¸o ®¬n hµng Th«ng tin ph¶n håi Th«ng tin kh¸ch hµng §¸p øng y/c Y/c xem ,thªm, söa, xo¸ SP §¸p øng y/c Y/c xem SP TÖp qu¶n lý website b¸n hµng Kh¸ch hµng Qu¶n lý s¶n phÈm Qu¶n lý Qu¶n lý Qu¶n lý gãp ý Kh¸ch hµng liªn hÖ Qu¶n lý kh¸ch hµng Qu¶n lý ®¬n hµng 2.3. BiÓu ®å d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 1.Qu¶n lý §¬n Hµng. §¸p øng yªu cÇu §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xem ®¬n hµng Yªu cÇu xo¸ ®¬n hµng TÖp §¬n hµng Qu¶n lý Xo¸ ®¬n hµng Xem ®¬n hµng Yªu cÇu xem TT Kh¸ch hµng TÖp kh¸ch hµng Th«ng tin Kh¸ch hµng §¸p øng yªu cÇu Qu¶n lý Xem Th«ng tin kh¸ch hµng Xo¸ Th«ng tin kh¸ch hµng Kh¸ch hµng §¸p øng yªu cÇu 2. Qu¶n lý kh¸ch hµng. §¸p øng yªu cÇu 3. Kh¸ch hµng liªn hÖ. §¸p øng yªu cÇu TÖp kh¸ch hµng liªn hÖ Yªu cÇu xo¸ kh¸ch hµng liªn hÖ Yªu cÇu xem kh¸ch hµng liªn hÖ Qu¶n lý Xem kh¸ch hµng liªn hÖ Xo¸ kh¸ch hµng liªn hÖ §¸p øng yªu cÇu §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xo¸ gãp ý Yªu cÇu xem gãp ý Qu¶n lý Xem gãp ý Xo¸ gãp ý 4. Qu¶n lý gãp ý TÖp gãp ý 5. Qu¶n lý s¶n phÈm §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xÊnn¶n phÈm §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu thªm s¶n phÈm §¸p øng yªu cÇu §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xem s¶n phÈm TÖp s¶n phÈm §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu söa s¶n phÈm Yªu cÇu xem s¶n phÈm Qu¶n lý Xem s¶n phÈm Söa s¶n phÈm Qu¶n lý Thªm s¶n phÈm Xo¸ s¶n phÈm Kh¸ch hµng IV.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. Yêu cầu: Cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ các thông tin cần thiết của khách hàng, các cơ sở dữ liệu về sản phẩm đảm bảo được yêu cầu đặt ra của đề tài. Cơ sở dữ liệu được thiết kế không dư thừa dữ liệu, truy xuất nhanh. B¶ng userlogin Tªn b¶ng: USERLOGIN Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Ten Varchar 30 Tªn ng­êi sö dông Matkhau Varchar 30 MËt khÈu ng­êi sö dông 2. B¶ng kh¸ch hµng liªn hÖ Tªn b¶ng: LIENHE Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Malh Int unsigned 3 M· liªn hÖ(Kho¸) Tieude Varchar 50 Tiªu ®Ò Noidung Varchar 250 Néi dung liªn hÖ Email Varchar 20 Email Diachi Varchar 30 §Þa chØ kh¸ch hµng Hoten Varchar 30

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptbaocao.ppt