Luận án [Bản đủ] Bảo vệ độc lập dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - An ninh từ năm 1986 đến năm 2012

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI 8

1.1. Những vấn đề liên quan đến đề tài đã được nghiên cứu 8

1.2. Những vấn đề còn trống cần tiếp tục nghiên cứu 23

Chương 2: QUAN NIỆM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO VỆ

ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ LÀO TRÊN LĨNH

VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2012 25

2.1. Quan niệm về bảo vệ độc lập dân tộc trên lĩnh vực chính trị - an ninh 25

2.2. Những nhân tố tác động đến bảo vệ độc lập dân tộc trên lĩnh vực

chính trị - an ninh ở Lào 34

Chương 3: THỰC TRẠNG BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CỘNG

HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - AN

NINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2012 74

3.1. Một số thành tựu chủ yếu 74

3.2. Một số hạn chế 83

3.3. Một số bài học kinh nghiệm 90

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO VỆ ĐỘC LẬP

DÂN TỘC CỦA CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRÊN LĨNH

VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 97

4.1. Dự báo triển vọng bảo vệ độc lập dân tộc của Lào trên lĩnh vực

chính trị - an ninh trong thời gian tới 97

4.2. Phương hướng và một số kiến nghị giải pháp nhằm bảo vệ độc lập

dân tộc của Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh trong điều kiện mới 107

KẾT LUẬN 145

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC

CÔNG BỐ 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

pdf171 trang | Chia sẻ: phuongchi2019 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án [Bản đủ] Bảo vệ độc lập dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - An ninh từ năm 1986 đến năm 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thành các chính sách, luật pháp để triển khai thực hiện. Đây là những văn bản pháp lý cần thiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Nhà nước Lào thông qua hệ thống bộ máy của mình, từ Trung ương đến địa phương, nhất là LLAN, phải nhất quán trong nhận thức và chấp hành nghiêm, giữ kỷ cương trong hành động. Đây là nhân tố đầu tiên đảm bảo việc giữ vững ổn định CT-AN, trật tự an toàn xã hội để phát triển KT-XH, tạo nguồn lực vật chất cần thiết để tăng cường QP-AN, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc của Lào. Thứ ba, thực hiện nhất quán quan điểm giữ vững ổn định CT-AN là sự nghiệp của toàn dân, của mọi cấp, mọi ngành, của từng địa phương, của các tổ chức CT-XH trong hệ thống chính trị, song Đảng NDCM Lào vẫn luôn xác định: LLAN đóng vai trò nòng cốt. Từ nhận thức đúng đắn đó, bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ ổn định CT-AN, Đảng NDCM Lào còn quan tâm thích đáng đến việc xây dựng LLAN, trong đó có việc kiện toàn bộ máy tổ chức từ trung ương đến cơ sở theo hướng tinh gọn nhưng đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động giữ vững ổn định CT-AN; quan tâm đến việc trang bị những phương tiện cần thiết cho công tác này cũng như chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần cho LLAN. Thứ tư, Đảng và Nhà nước Lào luôn chú trọng đến vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở trong việc giữ vững ổn định CT-AN, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc. Xuất phát từ nhận thức đúng đắn rằng, giữ vững ổn định CT- 76 AN không chỉ có biện pháp trấn áp mà quan trọng hơn là phải xây dựng cho được sự ổn định và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Do đó, kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở để nhanh chóng phát triển KT-XH, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được xem là biện pháp đầu tiên, hữu hiệu để giữ vững ổn định CT-AN. Mặt khác, bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở được kiện toàn, các bộ phận trong hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, kết hợp chặt chẽ hoạt động xây và chống, dân chủ với kỷ cương kỷ luật sẽ là tiền đề đầu tiên để giữ vững ổn định CT-AN, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Thứ năm, Đảng và Nhà nước Lào luôn xác định, giữ vững ổn định CT-AN, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc là nhiệm vụ của toàn dân. Bên cạnh việc khẳng định: Lực lượng an ninh là lực lượng nòng cốt trong việc giữ vững CT-AN, Đảng và Nhà nước Lào luôn đề cao vai trò của nhân dân, xem đây là yếu tố có tính quyết định đến thành bại của hoạt động này. Chính nhân dân là tai mắt trong việc nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin để kịp thời ngăn chặn các lực lượng thù địch với cách mạng Lào. Không những thế, việc nâng cao ý thức tôn trọng luật pháp của người dân sẽ là điều kiện đầu tiên để xây dựng môi trường sống hoà bình, ổn định, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định CT-AN. Việc Đảng NDCM Lào đề ra chủ trương xây dựng cơ sở chính trị gắn liền với phát triển nông thôn mới theo 4 nội dung, 4 mục tiêu để giữ vững ổn định CT-AN, cho thấy nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong bảo vệ CT-AN, thể hiện được bản chất của Nhà nước CHDCND Lào là nhà nước của nhân dân. Những thành tựu trong hoạt động giữ vững ổn định CT-AN của đất nước Lào từ khi thành lập nước (1975), đặc biệt trong thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế bắt đầu từ 1986 đến nay là minh chứng sinh động của chủ trương "toàn dân tham gia giữ vững ổn định 77 CT-AN", góp phần bảo vệ độc lập dân tộc và con đường phát triển mà Đảng và Nhân dân Lào đã lựa chọn. 3.1.2. Về thực tiễn Trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của BCHTW, Uỷ ban QP-AN Trung ương, tình hình CT-AN và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, các LLVT Lào đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược biên giới của quân đội cực hữu Thái Lan, giải phóng Bản Nabonọi. Chiến dịch này kéo dài 9 tháng 13 ngày, kể từ ngày 5/11/1987 - 12/9/1988, kết thúc bằng thắng lợi của QĐND Lào và có ý nghĩa rất lớn là đã ngăn được kế hoạch xâm lược của quân đội Thái Lan. Đây là thắng lợi của LLVT cách mạng có sự tham gia ủng hộ giúp đỡ rất to lớn của nhân dân các bộ tộc Lào trong nước và cả nhân dân Lào đang sinh sống ở nước ngoài và nhân dân các dòng tộc Lào ở vùng Y Dán của Thái Lan dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng NDCM Lào. Những thắng lợi trong công tác giữ vững ổn định CT-AN, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc trong thời kỳ đổi mới là rất to lớn, toàn diện, thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể sau đây: Thứ nhất, tăng cường xây dựng cơ sở chính trị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng, Chính phủ Lào về xây dựng cơ sở chính trị gắn liền với phát triển mọi mặt nông thôn theo 4 nội dung, 4 mục tiêu để tăng cường công tác AN-QP, xây dựng quân đội các tỉnh, thành phố và đặc khu trên toàn quốc thành các đơn vị chiến lược tại địa phương, xây dựng huyện thành đơn vị chủ chốt giải quyết các hiện tượng tiêu cực và xây dựng bản thành các đơn vị cơ sở bảo vệ an ninh. Trong 5 năm trở lại đây, LLAN đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng cơ sở chính trị, trong đó Bộ An ninh đã tuyển chọn cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ với số lượng 442 người, phối hợp với LLAN tỉnh, huyện xuống cơ sở; thí điểm xây dựng lực 78 lượng Cảnh sát bản ở Thành phố Viêngchăn, tỉnh Viêngchăn, Xiêngkhoảng, Luôngphabăng, Uđômxay, Xaynhạbuly, Hủaphăn, Xayxổmbun, Khămmuồm, Xạvẳnnạkhệt, Attạpư, Chămpasắc và một số địa phương khác. Trên địa bàn toàn quốc đã xây dựng được 207 cụm Bản, trong đó xây dựng 32 cụm Bản có cảnh sát. Toàn quốc đã mở các khoá huấn luyện bảo vệ nội bộ, thành lập 590 ban bảo vệ nội bộ tại Thủ đô và các tỉnh với số lượng 1.930 người; thành lập đội tự quản tại 991 cơ quan, đơn vị với tổng số 9.479 người tham gia (riêng đội Bảo vệ nội bộ tại Trung ương có 28 ban với số lượng 146 người). Ngoài ra, Bộ An ninh còn mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chống gián điệp cho 72 đồng chí cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp. Cùng với việc quan tâm công tác tổ chức xây dựng LLAN trong cả nước, Bộ An ninh Lào còn chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, công tác tư tưởng, coi việc giáo dục huấn luyện nhân dân thấm nhuần đường lối chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, có ý thức cảnh giác trước các âm mưu phá hoại của Đảng, quy định của pháp luật, có ý thức cảnh giác trước âm mưu phá hoại của kẻ thù và bọn phản động là việc làm quan trọng và thường xuyên. Đây là cơ sở để huy động các tổ chức lãnh đạo nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tại bản nơi mình sinh sống, củng cố LLAN Bản, đội quản lý hộ khẩu, giải quyết các hiện tượng tiêu cực và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý chắc các mục tiêu trọng điểm, tiến hành đăng ký, quản lý hộ khẩu, cấp chứng minh thư cho công dân, củng cố chính quyền cơ sở, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất để cải thiện đời sống, góp phần từng bước giải quyết khó khăn. Qua công tác trên đã xây dựng cơ sở an ninh tại địa phương, duy trì tốt hơn trật tự xã hội, giúp cán bộ xuống cơ sở cũng như cán bộ tại cơ sở trưởng thành hơn về mọi mặt. Thứ hai, đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị - an ninh. Với tư cách là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ vững CT-AN, LLAN đã tích cực hoạt động nắm tình hình bằng cách xây dựng cơ sở bí mật, 79 thu thập tin tức về âm mưu, hoạt động, tổ chức của bọn phản động từ đó chủ động ngăn chặn, phối hợp với lực lượng quốc phòng giải quyết số đối tượng phản động, trấn áp bọn chặn bắn xe ôtô, cướp xe trên các tuyến đường quốc lộ 13 đi các tỉnh phía Bắc, bắt giữ bọn chuyên đặt chất nổ gây tiếng vang tại các khu đô thị, xử lý bọn phản động nổi dậy quấy rối CT-AN tại các huyện Mươngphương (tỉnh Viêngchăn), huyện Mươngmếch, (tỉnh Xiêngkhoảng), huyện Viêngxay, (tỉnh Hủaphăn), đồng thời phối hợp với các ngành hữu quan vận động số người sống trong rừng (dân thổ phỉ) về bản, làng xây dựng cuộc sống mới. Năm 2004 có 193 hộ gia đình với 688 người, trong đó 345 người là phụ nữ từ rừng về bản, làng cùng với vũ khí và các phương tiện khác. Năm 2009 đã trừng trị 105 tên thổ phỉ và vận động 22 người thổ phỉ sống ở rừng ra đầu thú chính quyền. Thứ ba, tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh. Trong những năm qua, công tác kiểm tra người xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài đang sinh sống tại Lào được quan tâm chỉ đạo theo quy định của Luật xuất nhập cảnh mới, qua đó đã ngăn chặn kịp thời không cho 285 người có vấn đề chính trị nhập cảnh vào Lào. Tại các cửa khẩu quốc tế, LLAN Lào đã kiểm tra 7.648.960 lượt người nước ngoài xuất nhập cảnh, trong đó có 6.661.064 lượt người Lào, qua đó đã thu hồi 54.382 cuốn hộ chiếu hết hiệu lực và trục xuất 250 người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp ra khỏi Lào. Thứ tư, giữ vững công tác an ninh biên giới. Công tác bảo vệ biên giới luôn được LLAN Lào chú trọng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ CT-AN từ xa. Nhờ làm tốt công tác này, LLAN Lào đã góp phần tích cực trong việc khảo sát và cắm mốc biên giới Lào - Thái Lan; Lào - Campuchia theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể là: đã khảo sát 118km đường biên giới trên bộ giữa Lào - Thái Lan, 460 km tuyến biên giới Lào - Campuchia, đã cắm được 36 cột mốc biên giới Lào - 80 Thái Lan, 100 cột mốc giữa Lào - Campuchia. Bên cạnh đó, LLAN Lào còn quan tâm kiểm tra và cắm mốc biên giới giữa Lào - Trung Quốc, Lào - Việt Nam, Lào - Mianma, đồng thời cùng với các cơ quan có liên quan phối hợp với các nước có liên quan làm mới lại các cột mốc đã bị hư hại. Thứ năm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Lực lượng an ninh Lào trong những năm qua đã tích cực hơn trước trong hoạt động ngăn chặn và giải quyết các hiện tượng tiêu cực xã hội như xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án giảm thiểu tai nạn tại thành phố Viêng Chăn, chương trình chống tệ nạn xã hội, điều tra khám phá các vụ án và có khả năng giải quyết các vụ án lớn tốt hơn (như vụ án người Úc tại công ty khai thác quặng tỉnh Bòkẹo, vụ án lừa đảo, buôn lậu ma tuý, trốn nợ). Trong những năm qua, LLAN Lào đã khám phá được 36.873 vụ án hình sự, truy nã được 36.220 đối tượng trong đó đưa ra xét xử 16.432 vụ, xử lý hành chính và thu hồi tài sản được hàng trăm triệu kíp. Đặc biệt LLAN đã ngăn chặn và phá án nhiều vụ cướp giật đang gây bức xúc cho nhân dân. Cho đến nay, LLAN Lào đã giải quyết tình trạng cướp giật đạt 67% tổng số vụ án đem lại sự bình yên cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định CT-AN. Việc giải quyết các vụ án ở giai đoạn điều tra đã có nhiều tiến bộ tuân thủ theo đúng trình tự của pháp luật. Những thành tựu giữ vững ổn định CT-AN nêu trên chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào trên lĩnh vực CT-AN là đúng đắn và có hiệu quả cao, góp phần quan trọng đảm bảo sự ổn định CT-XH và phát triển kinh tế đất nước, tạo tiền đề quan trọng để bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự tăng cường phá hoại cách mạng Lào của các thế lực thù địch. 3.1.3. Nguyên nhân của những thành công Thực tiễn quá trình bảo vệ độc lập dân tộc trên lĩnh vực CT-AN trong thời gian từ 1986-2012 cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, sự 81 nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc trên lĩnh vực CT-AN đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân các dân tộc Lào xây dựng, phát triển đất nước theo con đường định hướng XHCN. Thành công này bắt nguồn từ những nguyên nhân sau: Một là, toàn Đảng đã nhận thức ngày càng sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ giữ vững CT-AN trong tổng thể sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, do đó đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo lĩnh vực này. BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đảng uỷ và lãnh đạo Bộ An ninh Lào đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức chính trị - tư tưởng, nhạy bén trước sự chuyển biến mau lẹ của tình hình thế giới và khu vực, kịp thời nhận thức đúng sự biến đổi của tình hình thế giới và trong nước, nắm chắc những yếu tố tác động đến lĩnh vực CT-AN, đánh giá sâu sắc âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời đề ra các nghị quyết, chủ trương đúng đắn về giữ vững CT-AN, xác định rõ tầm quan trọng, vai trò, vị trí của nhiệm vụ lãnh đạo giữ vững CT-AN trong điều kiện mới. Đồng thời, Đảng cũng nhanh chóng đổi mới toàn diện cả về nhận thức, quan điểm, tổ chức thực hiện và phương thức, phong cách lãnh đạo trên lĩnh vực này. Đảng NDCM Lào đã nhận thức ngày càng đúng đắn hơn về mối quan hệ giữa việc thực hiện đường lối đổi mới toàn diện với triển khai đường lối, chủ trương đổi mới trên lĩnh vực giữ vững CT-AN. Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh-chính trị không thoát ly môi trường an ninh quốc tế và an ninh khu vực, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ CT-AN với việc tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá và bảo vệ chủ quyền an ninh đất nước trong điều kiện mới. Đây là những nhân tố chính trị cực kỳ quan trọng, góp phần phá vỡ thế bao vây, cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 82 thù địch phản động, làm cơ sở cho chiến lược đảm bảo CT-AN của Lào trong tình hình mới. Thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu, hội nhập nhưng Đảng và Nhà nước không thả nổi, buông lỏng quản lý trên lĩnh vực CT-AN mà ngược lại càng tăng cường thường xuyên hơn về công tác này. Đảng luôn giữ được thế chủ động, không để mất phương hướng chính trị, không bị dao động trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và cuộc khủng hoảng chính trị ở các nước XHCN Đông Âu. Hai là, tăng trưởng kinh tế của đất nước nói chung, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng nâng cao, sự lớn mạnh của LLAN nói riêng trong những năm qua đã củng cố niềm tin sâu sắc của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực giữ vững CT-AN. Ba là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phối hợp của Đảng và các cấp uỷ, chính quyền trong hoạt động bảo vệ CT-AN có nhiều tiến bộ rõ rệt, phục vụ đắc lực, có hiệu quả việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước ở địa bàn cơ sở. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ CT-AN được tổ chức và triển khai khá tốt, tạo ra môi trường an ninh thuận lợi để triển khai thế trận an ninh nhân dân ngày càng sâu rộng. Điều này đã góp phần tích cực vào thực hiện chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ CT-AN nội bộ, bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hoá, an ninh xã hội, nói chung và nhất là an ninh cơ sở, an ninh Bản và cụm Bản trong điều kiện mới. Bốn là, Đảng NDCM Lào, Đảng uỷ và Ban lãnh đạo Bộ An ninh luôn quan tâm lãnh đạo sát sao công tác xây dựng lực lượng AN-QP, Đảng uỷ và Ban lãnh đạo Bộ An ninh đoàn kết, năng động trong lãnh đạo, điều hành, quản lý các mặt hoạt động của các đơn vị, cơ quan chiến đấu, tham mưu, hậu cần kỹ thuật và bộ máy làm công tác cán bộ và thực hiện quản lý cán bộ chặt chẽ, có hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng, các cấp uỷ, 83 chính quyền địa phương, sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị chức năng và sự chỉ đạo sát sao của các cấp bộ đảng trong an ninh, LLAN nhân dân xác định động cơ và mục đích phấn đấu đúng đắn, có tinh thần và ý thức trách nhiệm cao trong công tác và luôn tự hào về truyền thống của LLAN nhân dân. LLAN đã được kiện toàn một bước rất quan trọng về tổ chức bộ máy, về chức năng nhiệm vụ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng nâng lên, về biên chế được tăng cường, nhất là nâng dần tỷ lệ LLAN trực tiếp chiến đấu. Lực lượng an ninh đã khắc phục trở ngại, vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó và có bước trưởng thành quan trọng qua thực tiễn chiến đấu, đóng vai trò nòng cốt, mũi nhọn, thực sự trở thành một công cụ chuyên chính sắc bén, tin cậy của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống các kẻ thù, bảo vệ an ninh trật tự của tổ quốc. 3.2. MỘT SỐ HẠN CHẾ Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, cuộc đấu tranh giữ vững CT-AN ở nước CHDCND Lào từ 1986 đến nay cũng không tránh khỏi một số thiếu sót và hạn chế, cụ thể như sau: 3.2.1. Về chủ trương, đường lối, nhận thức Thứ nhất, đường lối, chủ trương về giữ vững ổn định CT-AN luôn được Đảng NDCM Lào coi trọng và ban hành kịp thời. Tuy nhiên, việc tổ chức quán triệt đường lối chủ trương đó đến mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương cũng như công tác tổ chức thực hiện vẫn còn một số bất cập. Một số cấp uỷ Đảng vẫn còn nhận thức chưa đúng đắn về vấn đề này, xem đây là công việc của LLAN chứ không phải công việc của cấp mình, ngành mình và là nhiệm vụ của toàn dân. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát cũng như không kịp thời trong tổ chức thực hiện. 84 Thứ hai, Đảng NDCM Lào lãnh đạo hoạt động bảo vệ ổn định CT- AN, trật tự an toàn xã hội bằng chủ trương, đường lối. Để đường lối, chủ trương đó được thực hiện trong cuộc sống, vấn đề đầu tiên, nó phải được thể chế bằng chính sách và luật pháp của nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, việc cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng bằng chính sách, văn bản luật pháp đôi khi chưa kịp thời, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạt động giữ vững ổn định CT-AN riêng, sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia của Lào nói chung. Thứ ba, thực tiễn cuộc sống nói chung, lĩnh vực giữ vững ổn định CT- AN nói riêng luôn diễn ra sôi động và nảy sinh những vẫn đề mới cần có chủ trương, chính sách được ban hành kịp thời để giải quyết. Tuy nhiên, hoạt động tổng kết, sơ kết để có những đánh giá đúng tình hình và rút ra những kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị đôi khi tiến hành chưa kịp thời và chưa thật sâu sắc. Thêm vào đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng NDCM Lào, của các cấp uỷ Đảng đối với lĩnh vực giữ vững ổn định CT-AN còn thiếu đồng bộ và sự phối kết hợp còn thiếu chặt chẽ. Điều đó đôi khi làm hạn chế việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong xử lý tình huống cũng như trong công tác tham mưu của các cấp, các ngành, đặc biệt là của LLAN trong hoạt động tăng cường giữ vững ổn định CT-AN ở Lào thời gian qua. Thứ tư, Đảng NDCM Lào luôn nhận thức đúng đắn rằng, hoạt động giữ vững ổn định CT-AN, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc của Lào là công việc lớn, là sự nghiệp của toàn dân, trong đó LLAN đóng vai trò nòng cốt. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ CT-AN của đất nước vẫn chưa thật bền vững và còn thiếu chiều sâu, theo kiểu phong trào bề nổi theo từng đợt. Thứ năm, Đảng NDCM Lào luôn xác định, LLAN đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động bảo vệ CT-AN. Tuy nhiên, hoạt động của lực lượng này 85 vẫn còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Công tác tổ chức của lực lượng này tuy được tăng cường song vẫn còn hụt hẫng so với nhiệm vụ đảm nhiệm. Hơn nữa, tính đặc thù của nhiệm vụ này đòi hỏi trình độ, năng lực nghiệp vụ tinh thông, song trên thực tế vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Các chế độ chính sách cũng như việc trang bị các phương tiện, thiết kỹ hiện đại đối với cán bộ của lực lượng đảm nhiệm nhiệm vụ này vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ do khả năng hạn chế của nền kinh tế. 3.2.2. Về thực tiễn Thứ nhất, công tác bảo vệ chính trị an ninh còn sơ hở, thiếu sót. Tuy đã có cố gắng hơn trước, nhưng công tác nắm tình hình, diễn biến, âm mưu, phương thức tổ chức và hoạt động của các thế lực thù địch phản động, bọn người xấu của LLAN Lào vẫn chưa thật vững chắc, còn sơ hở, dễ bị lợi dụng. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho việc ngăn chặn và xử lý một số vụ việc còn chậm, các nhân tố gây mất ổn định, bạo loạn vẫn còn tiềm ẩn như ở huyện Viêngxay tỉnh Hủaphăn, huyện Mươngphương (tỉnh Viêng Chăn), huyện Mươngmếch (tỉnh Xiêngkhoảng) Ngoài ra còn một số vụ việc chưa kiểm soát được như việc đặt mìn gây nổ tại thành phố Viêng Chăn và một số khu đô thị lớn; việc bọn thổ phỉ phục kích xe dọc tuyến quốc lộ 13, tập kích bộ đội, công an, nhân dân và một số công trình phúc lợi công cộng khác. Nguyên nhân chính vẫn là do mạng lưới thu thập thông tin, nắm tình hình của LLAN Lào còn yếu, không chủ động trong việc nắm bắt tình hình hoạt động chống phá của các lực lượng phản cách mạng và các đối tượng phạm pháp; công tác nghiệp vụ cơ bản là còn bị buông lỏng; sự phối hợp giữa LLAN với phong trào quần chúng nhân dânđấu tranh phát giác và tố cáo tội phạm còn thiếu chặt chẽ. Thứ hai, công tác bảo vệ chính trị nội bộ một số nơi làm chưa tốt. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong những năm qua tuy có được tăng cường song nhìn chung, trong thực tế một số cơ quan, đơn vị còn có hiện 86 tượng tiêu cực chưa được quan tâm phát hiện, xử lý. Kẽ hở này là điều kiện thuận lợi để các phần tử xấu còn thâm nhập vào nội bộ để thu tin, nắm tình hình, lũng đoạn, phá hoại đoàn kết nội bộ; một bộ phận không nhỏ cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn thu vén lợi ích cá nhân; việc bảo vệ lãnh đạo Đảng, nhà nước, khách nước ngoài, các cơ quan tổ chức, cơ sở kinh tế văn hoá chưa nghiêm; một số nơi còn để sơ hở, không bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên, ý thức cảnh giác kém. Thứ ba, công tác kiểm tra người xuất nhập cảnh chưa được tốt. Tuy công tác quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế của LLAN Lào thời gian qua được chú trọng và tăng cường, song trong thời điểm nhất định còn bộc lộ một số hạn chế, sự phối hợp giữa các LLAN với các bộ phận quản lý có liên quan đến công tác này còn thiếu chặt chẽ và đồng bộ. Đây chính là nguyên nhân để một số phần tử xấu từ nước ngoài vẫn nhập cảnh được vào ngay trên lãnh thổ của Lào, công tác và quản lý người nước ngoài nhập cảnh vẫn còn nhiều sơ hở thiếu sót, phần lớn còn bỏ mặc để đối tượng người nước ngoài tự do đi lại, hoạt động không khai báo theo quy định của pháp luật. Lợi dụng những sơ hở, thiếu sót này, một số đối tượng phản động tự do những nơi có vấn đề phức tạp, nhạy cảm về CT-AN, tiếp xúc với đối tượng phức tạp trong dân tộc, tôn giáo tiến hành lôi kéo tập hợp lực lượng để gây mất ổn định CT-AN. Nhiều đối tượng phạm pháp người nước ngoài cũng nhân cơ hội này để tham gia buôn bán, vận chuyển ma tuý trái phép. Thực tế này cho thấy, LLAN Lào vẫn còn thiếu những biện pháp phù hợp trong quản lý người nước ngoài tại Lào hiện nay. Thứ tư, công tác đấu tranh và giải quyết những tình huống đột xuất tại các đô thị chưa được đảm bảo. Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, Chính phủ Lào nói chung, LLAN Lào nói riêng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến việc giữ vững ổn định CT-AN. Tuy nhiên, các quy định 87 biện pháp giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể chưa rõ ràng. Thêm vào đó, việc diễn tập để đối phó với từng trường hợp cụ thể chưa được tiến hành thường xuyên và công tác phối kết hợp giữa LLAN và các lực lượng có liên quan còn thiếu chặt chẽ đồng bộ. Việc kiểm tra cắm mốc biên giới Lào - Thái, Lào - Campuchia tại nhiều địa điểm chưa đạt được như mục tiêu đề ra trong kế hoạch, việc tranh thủ hợp tác, giúp đỡ quốc tế trong công tác này còn hạn chế và nhất là chưa làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục công dân cùng tham gia bảo vệ tuyến biên giới, bảo vệ cột mốc biên giới, nhất là tuyến biên giới phía Tây Lào. Thứ năm, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội còn thiếu sót, bất cập. Tuy Bộ An ninh và Công an các địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều dự án để hạn chế tiến tới xoá bỏ các hoạt động phạm pháp gây mất trật tự, an toàn xã hội song hiệu quả chưa cao. Công tác vận động nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, giải quyết các hiện tượng tiêu cực xã hội chưa đạt được mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Trong 5 năm qua, LLAN Lào đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn và giải quyết các hiện tượng tiêu cực xã hội, song một số biểu hiện tiêu cực xã hội vẫn tiếp tục nảy sinh và việc giải quyết thiếu tính triệt để. Đây là nguyên nhân khiến cho tình trạng trộm cắp tài sản, khai thác tài nguyên trái phép, buôn bán ma tuý vẫn diễn ra thường xuyên, thậm chí có biểu hiện phức tạp hơn. Phong trào toàn dân tham gia giữ vững CT-AN là một chủ trương lớn của Đảng NDCM Lào và được triển khai mạnh mẽ trong thực tế cuộc sống song nhìn chung, công tác này vẫn chưa thực sự trở thành trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các tổ ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_ve_doc_lap_dan_toc_cua_cong_hoa_dan_chu_nhan_dan_lao_tren_linh_vuc_chinh_tri_an_ninh_tu_nam_1986.pdf
Tài liệu liên quan