Luận án Cải tiến chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội

Trang

Trang bìa

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biển đồ, sơ đồ

Mở đần XX 1

Chương 1. TổNG QUAN CÁC VAN ĐE NGHIÊN CỨU 6

1.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo nói 6 chung và giáo dục thể chất trường học

1.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới Giáo dục - 6

1.2. Những khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu 13

1.2.1. Một số khái niệm về chương trình và đánh giá chương trình 13

1.2.2. Khái niệm giáo dục thề chất 23

1.2.3. Khái niệm về các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chương 25 trình đào tạo

1.3. Mô hình phát triển chương trình 27

1.3.1. Mô hình phát ttiển chương trình của Ralph Tyler 27

1.3.2. Các khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 27

1.3.3. Mô hình phát ttiển chương trình của Taba, Taba 28

1.3.4. Mô hình phát ttiển chương trình của Hunkins 29

1.3.5. Phát triển chương trình theo mô hình CDIO 31

1.4. Một số cách đánh giá chương trình 36

1.5. Một số công trình có liên quan 40

1.6. Nhận xét 46

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ Tổ CHỨC 48

NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 48

2.1.1. Đổi tượng nghiên cứu 48

2.1.2. Khách the nghiên cứu 48

2.2. Phương pháp nghiên cứu 48

2.2.1. Phương pháp phân tích và tống hợp tài liệu 48

2.2.2. Phương pháp quan sát sư phạm 50

2.2.3. Phương pháp phóng vấn 50

2.2.4. Phương pháp kiểm tia sư phạm 52

2.2.5. Phương pháp kiểm nghiệm sư phạm 53

2.2.6. Phương pháp toán học thống kê 54

2.3 Tổ chức nghiên cứu 55

2.3.1. Thời gian nghiên cứu 55

2.3.2. Địa điểm nghiên cứu 55

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ BÀN LUẬN 55

3.1. Đánh giá thục trạng thực hiện chương trình giáo dục thể chất 57 tại Đại học Quốc gia Hà Nội

3.1.1. Thực trạng chương trình giáo dục thế chất cho sinh viên 57

Đại học Quốc gia Hà Nội

3.1.2. Xác định các tiêu chuấn và tiêu chí đánh giá thực ũạng 62

chương trinh Giáo dục thể chất, Đại học Quốc gia Hà Nội

3.1.3. Xác định quy trinh và đánh giá thực hạng chương trinh 66

môn học Giáo dục thế chất, Đại học Quốc gia Hà Nội

3.1.4. Bàn luận về kết quả đánh giá thực trạng chương trình giáo 86

dục the chất cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

3.2. Nghiên cứu cải tiến chương trình giáo dục thể chất nhằm nâng 90 cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

3.2.1. Các cơ sỏ khoa học đế cải tiến chương trình giáo dục thế 91

chất cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

3.2.2. Xác định cấu trúc và nội dung cũa chương trinh GDTC cải 96 tiến

3.2.3. Chương trình GDTC cải tiến tại ĐHQGHN. 101

3.2.4. Những nội dung mới trong chương trình GDTC đà cải tiến 104

so với chương trình cũ

3.2.5. Kiếm định chương trình giáng dạy môn giáo dục the chất 106

tự chọn bóng bàn và bóng rổ

3.2.6. Bàn luận về cải tiến chương trình Giáo dục Thể chất cho 108 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

3.3. Bước đầu đánh giá hiệu quả việc cải tiến chương trình giáo 110 dục thể chất cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

3.3.1. Chuẩn bị tổ chức ứng dụng chương trình giảng dạy GDTC 110 đà cải tiến cho sinh viên ĐHQGHN

3.3.2. Đánh giá hiệu quả của chương trình thực nghiệm qua bảng 140 hỏi giảng viên và sinh viên khi học xong chương trình GDTC cải

tiên

3.3.3. Bàn luận về bước đầu đánh giá hiệu quả chương trình cải 144 tiến giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội

KẾT LUẠN VẤ KIẾN NGHỊ 146

Danh mục công trình khoa học đã công bố liên quan đến luận án

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

 

pdf244 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Cải tiến chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cai_tien_chuong_trinh_giao_duc_the_chat_cho_sinh_vie.pdf
Tài liệu liên quan