Luận án Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các truờng đại học ở Hà Nội

LỜI CAM DOAN i

LỜI CÂM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC VIẾT TÁT viii

DANH MỤC BẢNG Blf.ll ix

DANH MỤC BIÊU DỞ VÀ sơ DÒ xi

PHÀN MỚDÀll I

1. Sự cần thiết cúa nghiên cửu . 1

2. Mục tiêu cùa nghiên cứu .3

3. Dối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

4. Câu hói nghiên cứu . 5

5. Phương pháp nghiên cini: „6

6. Những đóng góp mói của luận án.„.„.„8

7. Bố cục cúa luận án .„.™.„.„.„.„.„.„.™.„.„.„.„.„.„.™.™.„.„.„8

CHƯƠNG I TÔNG QUAN NGHIÊN cửu 10

LI. Tình hĩnh nghiên cứu ở nước ngoài 10

1.1.1. Nghiên cứu vê đảo tạo tại các trưởng đại học 10

1.1.2. Nghiên cửu vẻ chất lượng đào tạo 11

1.1.3. Nghiên cứu về chắt lượng dảo tạo Quân trị kinh doanh 15

1.2. Tinh hình nghiên cứu trong nước. 17

1.2.1. Nghiên cứu liên quan đến đào tạo tai các trường đại học: 17

1.2.2. Nghiên cứu lien quan den chắt lượng dào tạo 18

1.2.3. Nghiên cứu liên quan đến chất lượng đào tạo Quăn tri kinh doanh 23

1J. Khoáng trống nghiên cứu 23

CHƯƠNG 2 Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN VÈ DÀO TẠO CƯ NHÂN VÀ CHÁT LƯỢNG DÀO TẠO CƯ NHẤN 25

2.1. Dào tạo cừ nhân và chất lượng dào tạo cứ nhân 25

2.1.1. Một số khái niệm cơ bân: 25

2.1.2. Đào tạo cử nhân 28

2.1.3. Chất lượng đảo tao cữ nhân 34

 

pdf200 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các truờng đại học ở Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_chat_luong_dao_tao_cu_nhan_quan_tri_kinh_doanh_tai_c.pdf
Tài liệu liên quan