Tóm tắt Luận án Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng sử dụng bitum epoxy làm chất kết dính cho hỗn hợp asphalt tại Việt Nam

Thực tế cho thấy các tuyến quốc lộ (QL) lớn ở Việt Nam hiện nay nhƣ QL 1,

QL 5, QL 18 và các tuyến đƣờng cao tốc đang khai thác đều có lƣu lƣợng giao

thông rất lớn với số lƣợng xe có tải trọng trục lớn, xe nhiều trục chiếm tỷ lệ

tƣơng đối cao. Theo báo cáo thiết kế KCMĐ của một số dự án đƣờng cao tốc

nhƣ Hà Nội – Hải Phòng, Bắc Giang – Lạng Sơn, Bến Lức – Long Thành.,

các tuyến đƣờng này đều đƣợc dự báo có quy mô giao thông lớn. Ví dụ nhƣ

tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành có tổng số tải trọng trục 10T tích lũy dự

báo trong thời kỳ thiết kế 20 năm từ 8.106  9.106 trục tiêu chuẩn 10 T/làn xe.

pdf27 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng sử dụng bitum epoxy làm chất kết dính cho hỗn hợp asphalt tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
huẩn cho bitum đƣợc áp dụng theo TCVN7493:2005, Bitum – yêu cầu kỹ thuật, cả 7 chỉ tiêu đánh giá bitum theo tiêu chuẩn này sẽ đƣợc xác định cho BE. Ngoài ra, độ nhớt và mô đun cắt động (DSR) của BE cũng đƣợc đánh giá trong nghiên cứu này. Phƣơng pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu trong nghiên cứu đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn hiện hành. Sử dụng phần mềm Minitab thiết kế thí nghiệm tổng quát, số lần lặp lại thí nghiệm phổ biến là 3. Phân tích phƣơng sai Anova và phân tích hậu định phát hiện sai khác theo chuẩn Tuckey. Đánh giá loại bỏ số liệu ngoại lai theo ASTM E178, đánh giá độ chụm theo ASTM C670 với giới hạn chấp nhận đƣợc quy định của các thí nghiệm tiêu chuẩn tƣơng ứng. 2.3. Độ kim lún của BE với các tỉ lệ thành phần đƣợc nghiên cứu Độ kim lún đƣợc xác định theo tiêu chuẩn TCVN 7495:2005 . Tổng số tổ hợp mẫu thí nghiệm là 49 tổ hợp. 7 Phân tích độ chụm của kết quả thí nghiệm độ kim lún theo tiêu chuẩn ASTM D5-2013, kết quả thí nghiệm đảm bảo độ chụm . Hình 2-1. Biểu đồ quan hệ giữa độ kim lún và hàm lƣợng epoxy trong bitum-epoxy ở các thời gian và nhiệt độ bảo dƣỡng khác nhau. Hình 2-2. Biểu đồ tổng hợp độ kim lún (Pe) - BE trong dãy hàm lƣợng epoxy trộn thử nghiệm có Pe giảm khi hàm lƣợng epoxy tăng. Khi hàm lƣợng epoxy ở dƣới 30% tốc độ giảm của Pe khoảng 6,515 (1/10mm) trên 15% epoxy, tƣơng ứng trung bình 3,64 (1/10mm)/ 5% tăng hàm lƣợng epoxy. Khoảng biến động đáng kể đối với Pe là khi tăng hàm lƣợng epoxy từ 30% lên 35%, với mức giảm trung bình 6,7 (1/10mm)/ 5%, sau đó tốc độ giảm lại trở về ở mức ban đầu với mức trung bình 3,64 (1/10mm)/ 5% tăng hàm lƣợng epoxy. [Hình 2-2, Hình 2-1]. - Pe của BE tƣơng ứng với tất cả các loại hàm lƣợng epoxy đều giảm dần theo thời gian bảo dƣỡng, tuy nhiên với các hàm lƣợng epoxy dƣới 35% sự giảm này không đáng kể và gần nhƣ kết thúc ở 96h; còn với hàm lƣợng 35%, 40%, 50%, việc giảm rất rõ rệt khi thời gian bảo dƣỡng tăng (Hình 2-6). - Mẫu bảo dƣỡng ở nhiệt độ 600C trong 96h có Pe thấp hơn so với mẫu đƣợc bảo dƣỡng ở nhiệt độ 250C trong 168h. Với hàm lƣợng 50% và bảo dƣỡng nhiệt ở 600C trong 96h thì BE có Pe xuống dƣới 20 (1/10mm) (Hình 2-5). Việc giảm Pe hay là tăng tính cứng của BE so với bitum thông thƣờng là do thành phần nhiệt rắn epoxy. Trong hỗn hợp BE, epoxy là pha liên tục ba chiều mang tính rắn và sẽ trở nên cứng hơn khi gia nhiệt. Khi hàm lƣợng epoxy tăng lên, hỗn hợp với nhiều thành phần mang tính rắn sẽ làm giảm Pe, đồng thời việc bảo dƣỡng hỗn hợp BE ở nhiệt độ cao hơn sẽ giúp BE đạt tính cứng nhanh hơn. Thời gian bảo dƣỡng lâu giúp tiếp tục hoàn thiện pha phân tán epoxy và tăng tính cứng của BE. Thiết lập phƣơng trình hồi quy bậc 2 quan hệ giữa hàm độ kim lún Pe và các biến BE và T trong phạm vi nghiên cứu nhƣ sau: Pe = 79,62 – 1,0153 BE – 0,06700 T + 0,00990 BE*BE + 0,000283 T*T – 0,003223 BE*T (2-1) Phƣơng trình đảm bảo độ tin cậy với hệ số xác định điều chỉnh R 2đc=97,68%; Hệ số p-value của các tham số đều nhỏ hơn 0,05. 8 2.4. Chỉ tiêu nhiệt độ hóa mềm Thí nghiệm đƣợc thực hiện theo tiêu chuẩn hiện hành TCVN 7497:2005 - Phƣơng pháp vòng và bi. Tổng số tổ hợp mẫu thí nghiệm là 49 tổ hợp. Phân tích độ chụm của kết quả thí nghiệm nhiệt độ hóa mềm theo tiêu chuẩn ASTM D36-2014, cho thấy kết quả thí nghiệm đảm bảo độ chụm. Hình 2-3. Biểu đồ quan hệ giữa SP và hàm lƣợng epoxy ở các điều kiện bảo dƣỡng khác nhau. Hình 2-4. Biểu đồ tổng hợp nhiệt độ hóa mềm (SP) - Khi hàm lƣợng epoxy tăng lên thì SP của BE cũng tăng lên. Khi hàm lƣợng epoxy tăng từ 15% đến 30%, SP tăng tƣơng đối chậm (trung bình 1,30C/5% tăng hàm lƣợng epoxy). Sự tăng nhanh SP thể hiện rất rõ khi hàm lƣợng epoxy từ 30% trở lên. Trong khoảng tăng hàm lƣợng epoxy từ 30% đến 50%, SP tăng thêm lên từ 10600C, tƣơng ứng trung bình xấp xỉ 70C cho mỗi 5% hàm lƣợng tăng của epoxy. Điều này thể hiện rõ ở độ dốc của các đƣờng quan hệ g iữa SP và hàm lƣợng epoxy tăng đột ngột ở hàm lƣợng epoxy 30% [Xem Hình 2-4 và Hình 2-3]. - Khi bảo dƣỡng mẫu BE ở nhiệt độ phòng, SP của tất cả các loại hàm lƣợng đều tăng dần theo thời gian bảo dƣỡng, tuy nhiên với các hàm lƣợng epoxy dƣới 35% sự tăng này không đáng kể và gần nhƣ kết thúc ở 96h; còn với hàm lƣợng 35%, 40%, 50%, việc tăng rất rõ rệt khi thời gian bảo dƣỡng tăng. Trong 3 loại hàm lƣợng đó, tốc độ tăng của mẫu BE50 là lớn nhất, mẫu BE35 là nhỏ nhất. (Hình 2-10) - Mẫu bảo dƣỡng ở 600C trong 96h có SP cao hơn so với mẫu bảo dƣỡng ở 25 0C trong 168h. Với hàm lƣợng 50% (BE50) và bảo dƣỡng nhiệt ở 600C trong 96h thì BE không hóa mềm ngay cả ở 1200C (Hình 2-9). - Mẫu đƣợc bảo dƣỡng ở 250C, 168h sau khi trộn, SP của BE35 tƣơng đƣơng PMB-II, mẫu BE40 tƣơng đƣơng PMB-III, mẫu BE50 lên đến 117oC. Cơ sở lý thuyết cho sự thay đổi của SP cũng tƣơng tự nhƣ đối với Pe. Thành phần nhiệt rắn epoxy trong BE khi tăng lên làm tăng khả năng chịu nhiệt, duy trì tính rắn của BE trong điều kiện nhiệt độ cao. Tỉ lệ epoxy cao hơn mở rộng phạm vi pha liên tục có tính nhiệt rắn sẽ làm tăng nhanh tính rắn của BE trong điều kiện nhiệt độ cao. Tƣơng tự nhƣ với Pe cho chế độ bảo dƣỡng, bảo dƣỡng 9 ở nhiệt độ cao làm tăng nhanh tính cứng của BE và thời gian bảo dƣỡng dài sẽ giúp hoàn thiện pha phân tán nhiệt rắn, làm tăng SP của BE. Thiết lập phƣơng trình hồi quy bậc 2 quan hệ giữa hàm nhiệt độ hóa mềm SP và các biến BE và T trong phạm vi nghiên cứu nhƣ sau: SP = 70,33 – 1,319 BE – 0,1590 T + 0,02371 BE*BE + 0,008356 BE*T (2-2) Phƣơng trình đảm bảo độ tin cậy với hệ số xác định điều chỉnh R 2đc=94,61%; Hệ số p-value của các tham số đều nhỏ hơn 0,05. 2.5. Luận chứng lựa chọn tỷ lệ thành phần Từ kết quả thử nghiệm độ kim lún và nhiệt độ hóa mềm các kết luận sau đƣợc rút ra: - Khi hàm lƣợng epoxy ≤ 30%: Tốc độ giảm của Pe và tăng SP của BE không cao; Pe ở tất cả các điều kiện bảo dƣỡng đã thử nghiệm đều nằm trong khoảng từ 40-65 (1/10mm), tức chỉ tƣơng đƣơng với PMB-II và PMB-III; Khi hàm lƣợng epoxy dƣới 30%, SP của BE ở tất cả các điều kiện bảo dƣỡng đều thấp hơn 600C tức thấp hơn PMB-I; Với hàm lƣợng epoxy 30%, nếu bảo dƣỡng ở nhiệt độ phòng 250C thì thời gian bảo dƣỡng phải lên đến 168h lúc đó SP mới đạt 60,250C và nếu bảo dƣỡng ở 600C trong 96h, SP đạt 61,550C tức mới chỉ tƣơng đƣơng với PMB-I. - Với hàm lƣợng epoxy từ 35% trở lên, chỉ tiêu Pe và SP của BE vƣợt trội so với bitum 60/70. Với hàm lƣợng epoxy lên tới 50% thì hai chỉ tiêu này còn vƣợt trội so với PMB-III. Cụ thể: + Với BE35 nếu đƣợc bảo dƣỡng ở 250C thì khi thời gian bảo dƣỡng đạt 168h hoặc bảo dƣỡng ở 600C trong thời gian 96h SP của nó tƣơng đƣơng PMB-II (trên 70 0 C); + Với BE40 nếu đƣợc bảo dƣỡng ở 250C thì khi thời gian bảo dƣỡng từ trên 72h đến 96h SP đạt tƣơng đƣơng PMB-II (trên 700C) và khi thời gian bảo dƣỡng đạt 168h hoặc bảo dƣỡng ở 600C trong thời gian 96h SP của nó tƣơng đƣơng PMB-III (trên 800C); + Với BE50 mẫu để ở 250C khi thời gian bảo dƣỡng đến 96h SP của nó tƣơng đƣơng PMB-III, đặc biệt khi khi thời gian bảo dƣỡng đạt 168h hoặc bảo dƣỡng ở 600C trong thời gian 96h SP của nó lên đến 1200C - vƣợt trội so với PMB-III. + Độ kim lún xuống thấp hơn của PMB-III (dƣới 40) khi đƣợc bảo dƣỡng trên 96h ở 250C với BE35 và BE40, trên 72h ở 250C với BE50. Với những kết luận trên và kết quả tham khảo hàm lƣợng epoxy thƣờng đƣợc sử dụng trong các nghiên cứu, ứng dụng trên thế giới chỉ 02 loại BE với tỉ lệ thành phần giữa epoxy và bitum là 35:65 và 50:50 tính theo khối lƣợng (BE35 và BE50) đƣợc sử dụng để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo trong luận án. 10 2.6. Thực nghiệm các chỉ tiêu cơ bản của BE với tỉ lệ thành phần đƣợc lựa chọn. Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ bản còn lại đƣợc dùng để đánh giá bitum theo TCVN7493:2005, Bitum – yêu cầu kỹ thuật của BE35 và BE50 trong Bảng 2-13 cho thấy cả 2 loại BE là BE35 và BE50 đã thử nghiệm đều thỏa mãn qui định các chỉ tiêu chất lƣợng của bitum dầu mỏ mác 60/70 sử dụng trong xây dựng theo TCVN 7493:2005. 2.7. Mô đun cắt động của BE với tỉ lệ thành phần đƣợc lựa chọn - Kết quả thí nghiệm DSR theo chuẩn PG của BE15, BE35, BE50 chƣa hóa già tƣơng đƣơng với cấp đặc tính khai thác lần lƣợt là PG70, PG76, PG82. - Cấp đặc tính khai thác theo PG sau RTFO của 2 loại bitum BE35 và BE50 vẫn giữ đƣợc nhƣ cấp nhựa gốc lần lƣợt là PG76 và PG82. - Cấp đặc tính khai thác theo PG sau RTFO của BE15 giảm một cấp so với cấp nhựa gốc từ PG70 xuống PG64, tức là ở tƣơng đƣơng với cấp tƣơng ứng của bitum thƣờng 60/70 (BE0). 2.8. Kết luận chƣơng 2  BE sử dụng epoxy do công ty TAIYU thỏa mãn các qui định về chỉ tiêu chất lƣợng của bitum sử dụng trong xây dựng theo TCVN 7493:2005. Với hàm lƣợng epoxy từ 35% trở lên, SP của BE cao vƣợt trội so với bitum thông thƣờng. Với hàm lƣợng epoxy lên tới 50% thì chỉ tiêu này còn vƣợt trội so với PMB III. Hàm lƣợng epoxy tối thiểu nên sử dụng là 35% theo khối lƣợng của BE.  SP và Pe của BE phụ thuộc vào thời gian và nhiệt độ bảo dƣỡng. Sự phụ thuộc này càng lớn khi hàm lƣợng epoxy càng cao.  Với nhiệt độ không khí 250C thì sau khi trộn 4 tiếng, các tính chất của BE chƣa có sự khác biệt rõ ràng so với mẫu đối chứng (bitum 60/70), nên việc sử dụng BE làm chất kết dính cho BTN sẽ không gặp khó khăn gì trong quá trình sản xuất và thi công.  Khi bảo dƣỡng ở nhiệt độ 250C, thì sau 7 ngày, SP và Pe của BE đã có giá trị tƣơng tự nhƣ mẫu đƣợc bảo dƣỡng ở 600C trong 4 ngày. Nhƣ vậy việc bảo dƣỡng mặt đƣờng BTN có sử dụng chất kết dính BE là khả thi .  Việc giảm Pe trong thời gian khai thác đến khoảng 2025 (1/10mm) là nguy cơ đối với việc nứt do hóa cứng của bitum. Nghiên cứu về ảnh hƣởng của Bảng2-13. Kết quả thí nghiệm một số chỉ tiêu Chỉ tiêu Loại bitum Yêu cầu về bitum 60/70 trong TCVN 7493:2005 BE0 BE35 BE50 Điểm chớp cháy, (oC) 328 270 292 Min 232 Độ dính bám với đá Cấp 3 Cấp 4 Cấp 4 Cấp 3 Lƣợng tổn thất khối lƣợng sau khi gia nhiệt 5 giờ ở 1630C, (%) 0,35 0,288 0,298 Max 0,5 Tỉ lệ độ kim lún sau gia nhiệt 5 giờ ở 1630C so với ban đầu, (%) 80,73 78,94 77,86 Min 75 Khối lƣợng riêng, (g/cm3) 1,032 1,0336 1,0333 1,00-1,05 Độ nhớt ở 135oC (nhớt kế Brookfield), (Pa.s) 0,445 1,52 2,589 Báo cáo Độ đàn hồi ở 25oC, (%) 78,7 73,2 Độ kéo dài ở 250C, (mm) >1000 Min 1000 11 việc tăng độ cứng của bitum đến khả năng kháng nứt với thí nghiệm mỏi cho BTN sử dụng chất dính kết BE là cần thiết.  BE15, BE35 và BE50 có cấp đặc tính khai thác dựa vào giá trị |G*|/sin của mẫu nguyên gốc và mẫu sau RTFO lần lƣợt là PG64, PG76, PG82. CHƢƠNG 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG CHẤT KẾT DÍNH BITUM-EPOXY Chƣơng 3 nghiên cứu các đặc tính kỹ thuật của BTNE phục vụ đánh giá chất lƣợng vật liệu, phân tích kết cấu mặt đƣờng sử dụng BTNE ở Việt Nam. Trong đó, ngoài các chỉ tiêu cơ lý thông dụng (độ ổn định, độ dẻo Marshall, Eđh tĩnh, cƣờng độ kéo uốn), các chỉ tiêu mang tính chất nghiên cứu (tuổi thọ mỏi, mô đun đàn hồi động) của BTNE cũng đƣợc phân tích đánh giá. 3.1. Thiết kế thành phần hỗn hợp BTNE và BTN đối chứng Với những kết luận của Chƣơng 2, trong chƣơng này chỉ tiến hành thử nghiệm hỗn hợp BTNE với hai loại BE là BE35 và BE50 (BTNE35 và BTNE50). Vật liệu đối chứng là BTN dùng chất kết dính PMB III (BTNP). Nghiên cứu chỉ thực hiện với một loại BTN là BTNC có đƣờng kính hạt lớn nhất danh định 12,5mm (BTNC 12,5) với 01 tỷ lệ phối trộn của các nhóm cốt liệu cho cả 3 loại chất kết dính BE35, BE50 và PMB III (Hình 3-1). Khoảng hàm lƣợng nhựa tối ƣu xác định theo phƣơng pháp Marshall (Bảng 3-6). Chọn giá trị hàm lƣợng nhựa tối ƣu tƣơng ứng với độ rỗng dƣ Va = 4,5% ÷ 5% (khoảng giá trị đƣợc khuyến nghị trong 858/QĐ – BGTVT). Kết quả hàm lƣợng nhựa tối ƣu thiết kế lựa chọn của BTNP là 5,2%, BTNE35 và BTNE50 chọn cùng một hàm lƣợng là 6,0% theo khối lƣợng hỗn hợp. 3.2. Công tác chế tạo mẫu BTNE  Bƣớc 1: Chế tạo BE theo trình tự trong mục 2.1.2.2. Hình3-1: Đƣờng cong cấp phối của hỗn hợp Bảng3-6. Khoảng hàm lƣợng nhựa tối ƣu của các hỗn hợp BTN TT Loại chất kết dính Kí hiệu loại hỗn hợp BTN Hàm lƣợng nhựa tối ƣu (% theo khối lƣợng hỗn hợp) 1 BE35 BTNE35 5,55 ÷ 6,10 2 BE50 BTNE50 5,35 ÷ 6,20 3 PMB III BTNP 4,80 ÷ 5,30 12  Bƣớc 2: Chế tạo hỗn hợp BTNE - BE sau khi đƣợc chế tạo ở Bƣớc 1 sẽ đƣợc cho ngay vào tủ sấy để đƣa lên nhiệt độ 1400C - Cốt liệu đƣợc sấy lên đến nhiệt độ 1700C, bột đá để ở dạng nguội - Trộn chất kết dính BE, cốt liệu và bột đá nhƣ hỗn hợp BTN thông thƣờng.  Bƣớc 3: Chế tạo các mẫu BTNE sử dụng đầm xoay hoặc đầm lăn. Mẫu BTNE sau chế bị đƣợc bảo dƣỡng ở nhiệt độ 250C trong 168h (7 ngày) trƣớc khi thí nghiệm. Nhƣ vậy có thể thấy quy trình chế tạo mẫu hỗn hợp BTNE cho các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của BTNE tƣơng tự nhƣ hỗn hợp BTN thông thƣờng, chỉ khác ở phần chế tạo chất kết dính BE. 3.3. Độ ổn định, độ dẻo Marshall và độ ổn định còn lại của BTN 3.3.1. Kết quả thí nghiệm Marshall và phân tích Phân tích độ chụm của kết quả thí nghiệm Marshall gồm độ ổn định và độ dẻo Marshall theo tiêu chuẩn ASTM D6927-15, cho thấy kết quả thí nghiệm đảm bảo độ chụm. Độ bền Marshall ở trạng thái ngâm nƣớc ở 600C trong 1h của BTNE50 là 51,72 kN, bằng 3,328 lần của BTNP (15,56 kN) và xấp xỉ bằng 1,53 lần của BTNE35 (33,86 kN). Độ bền Marshall ở trạng thái ngâm nƣớc ở 600C trong 24h của BTNE50 là 46,33 kN, bằng 3,319 lần của BTNP (13,96 kN) và xấp xỉ bằng 1,59 lần của BTNE35 (29,08 kN). Giá trị trung bình độ bền Marshall của hỗn hợp BTNE35 đạt đƣợc bằng 2,18 và 2,08 lần của hỗn hợp BTNP tƣơng ứng với 2 trạng thái ngâm nƣớc ở 600C trong 1h và trong 24h. Từ kết quả phân tích ANOVA độ dẻo Marshall (F) và Hình 3-4 kết luận: - Thời gian ngâm mẫu ảnh hƣởng đến độ dẻo Marshall có ý nghĩa thống kê; - Loại BTN không ảnh hƣởng đến độ dẻo Marshall hay nói cách khác là Kết quả phân tích phƣơng sai ANOVA độ dẻo Marshall Nguồn DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Model 5 14.6819 2.9364 19.89 0.000 Linear 3 14.3299 4.7766 32.36 0.000 Loại BTN 2 0.0616 0.0308 0.21 0.815 Điều kiện 1 14.2683 14.2683 96.66 0.000 2-Way Interactions 2 0.3520 0.1760 1.19 0.337 Loại BTN*Điều kiện 2 0.3520 0.1760 1.19 0.337 Sai số 12 1.7713 0.1476 Tổng 17 16.4532 Kết quả S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 0.384198 89.23% 84.75% 75.78% Hình 3-3. Độ ổn định Marshall của BTN Hình 3-4. Biểu đồ Pareto các yếu tố ảnh hƣởng đến độ dẻo Marshall (F) 13 BTNE có độ dẻo Marshall (F) tƣơng tự nhƣ BTNP. Đây là ƣu điểm của BTNE, độ ổn định Marshall cao còn độ dẻo vẫn trong giới hạn cho phép. Độ dẻo Marshall của các hỗn hợp đều thỏa mãn yêu cầu đối với hỗn hợp bê tông nhựa polime là nằm trong khoảng từ 3mm – 6mm (Hình 3-5). BE với thành phần nhiệt rắn epoxy rõ ràng đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính rắn và cải thiện độ ổn định Marshall của BTNE. Thành phần bitum duy trì tính dẻo của hỗn hợp thể hiện qua độ chảy dẻo Marshall không khác nhiều so với BTNP. 3.4. Mô đun đàn hồi tĩnh của BTNE Mô đun đàn hồi tĩnh đƣợc thí nghiệm theo Phụ lục C, 22TCN211-06 ở 3 trạng thái nhiệt độ 150C, 300C và 600C. 3.4.1. Kết quả thí nghiệm và phân tích Ở nhiệt độ 150C, 300C, 60 0 C Eđh tĩnh trung bình của BTNE50 cao hơn so với BTNP lần lƣợt là 64,98%, 35,60% và 24,37%; của BTNE35 cao hơn so với BTNP lần lƣợt là 31,31%, 21,49% và 7,11%. Ở 150C sự chênh lệch Eđh giữa 3 loại BTN thử nghiệm là rất rõ rệt, độ chênh giảm dần ở nhiệt độ 300C và ở 600C thì không còn đáng kể, đặc biệt giữa BTNE35 với BTNP. 3.4.2. Xác định mô đun đàn hồi tĩnh đặc trưng của BTN Ở 3 nhiệt độ thí nghiệm 150C, 30 0 C, 60 0 C Eđhđt của BTNE50 cao hơn so với BTNP lần lƣợt là 61,56%, 32,43% và 20,04%; của BTNE35 cao hơn so với BTNP lần lƣợt là 30,81%, 9,90% và 4,35% (Bảng 3-12). Eđh tĩnh hay khả năng kháng biến dạng của BTNE trong thí nghiệm cao hơn so với giá trị Eđh tĩnh của BTN thƣờng, và cao hơn so với BTNP sử dụng PMB III hiện đang sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Thành phần nhiệt rắn epoxy với khả Hình 3-5. Độ dẻo Marshall của BTN Nhiệt độ (độ C) Chất kết dính 603015 Po l im e 50 % e po xy 35 % e po xy Po lim e 50 % e po xy 35 % e po xy Po lim e 50 % e po xy 35 % e po xy 2000 1500 1000 500 0 Eđ h tĩ nh ( M Pa ) 301.298 374.752 322.713 493.538 669.259 599.586 1067.99 1762.06 1402.39 Hình 3-9 Đồ thị khoảng giá trị mô đun đàn hồi tĩnh của các loại BTN Bảng3-12. Tổng hợp kết quả xác định mô đun đàn hồi tĩnh đặc trƣng (E đt) Loại BTN Nhiệt độ 150C Nhiệt độ 300C Nhiệt độ 600C Etb S Eđt Etb S Eđt Etb S Eđt BTNP 1068.00 31.83 1015.64 493.54 0.57 492.60 301.30 6.13 291.22 BTNE35 1402.39 44.88 1328.57 599.59 35.38 541.39 322.71 11.44 303.89 BTNE50 1762.06 73.67 1640.88 669.26 10.28 652.35 374.75 15.30 349.58 14 Hình 3-14. Đồ thị giá trị cƣờng độ kéo uốn trung bình của BTN năng cải thiện tính rắn và duy trì tính đàn hồi của BE chính là nguyên nhân cho kết quả tăng Eđh của BTNE. 3.5. Cƣờng độ kéo uốn của BTNE Cƣờng độ kéo uốn của mẫu BTN đƣợc xác định theo phụ lục C của tiêu chuẩn 22 TCN 211-06, mẫu dầm kích thƣớc 240 x 60 x 60 mm. 3.5.1. Kết quả thí nghiệm cường độ kéo uốn và phân tích Ở nhiệt độ 150C, Rku trung bình của BTNE35 và BTNE50 cao hơn so với BTNP lần lƣợt là 21,07%; 87,44% và có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%. Phân tích mặt cắt gẫy của mẫu sau thí nghiệm (Hình 3-1) cho thấy: Vết gẫy của mẫu BTNE35 và BTNP chỉ xảy ra ở vị trí chất liên kết; vết gẫy của mẫu BTNE50 rất thẳng và xuyên qua các hạt cốt liệu. Điều đó cho thấy, BE50 có độ cứng rất cao do vai trò của thành phần nhiệt rắn epoxy trong BE. a. Mẫu BTNE50 b. Mẫu BTNE35 c. Mẫu BTNP Hình 3-1. Hình ảnh vết gẫy sau thí nghiệm kéo uốn 3.5.2. Cường độ kéo uốn đặc trưng của BTN Ở nhiệt độ 150C Rkuđt của BTNE35 và BTNE50 cao hơn so với BTNP lần lƣợt là 21,95%, 93,96%. Rkuđt của BTNE50 cao hơn so với BTNE35 là 59,05%. Nhƣ vậy có thể thấy khả năng chịu kéo khi uốn của BTNE50 vƣợt trội so với BTNE35 và BTNP. Rku cao ở nhiệt độ thí nghiệm (15 0 C) là khá phù hợp với kết quả nghiên cứu trong dự án thử nghiệm ở châu Âu, và đƣợc cho rằng do vai trò của thành phần nhựa chính trong epoxy đảm bảo độ linh hoạt và dẻo của BE trong điều kiện nhiệt độ thấp, khi mà bitum thông thƣờng có trạng thái cứng - giòn. Đặc điểm này đƣợc kiểm chứng thêm với thí nghiệm mỏi đối với BTNE. 3.6. Khả năng kháng lún của BTNE Bảng 3-15. Cƣờng độ kéo uốn đặc trƣng của BTN Loại BTN Cƣờng độ kéo uốn trung bình (MPa) Độ lệch chuẩn S Cƣờng độ kéo uốn đặc trƣng Rđt (MPa) BTNP 8,92 0,49 8,11 BTNE35 10,80 0,55 9,89 BTNE50 16,72 0,60 15,73 15 Sau 40.000 chu kỳ tác dụng tải, chiều sâu lún của BTNE50 và BTNE35 chỉ xấp xỉ bằng 1/3 và 1/2 của BTNP. Chiều sâu vệt lún của mẫu BTNE50 sau 40.000 chu kỳ tác dụng tải chỉ tƣơng đƣơng với chiều sâu vệt lún của mẫu BTNP sau 1.400 chu kỳ và của BTNE35 sau 13.000 chu kỳ. Chiều sâu vệt lún của mẫu BTNE35 sau 40.000 chu kỳ tác dụng tải chỉ tƣơng đƣơng với chiều sâu vệt lún của mẫu BTNP sau khoảng 3.600 chu kỳ. Nhƣ vậy có thể thấy BTNE, đặc biệt là BTNE50 có khả năng kháng lún vệt bánh xe rất cao. Ƣu điểm rõ rệt của BTNE về khả năng kháng lún so với BTNP là thể hiện cơ bản của đặc điểm chất nhiệt rắn epoxy, với tính rắn và khả năng duy trì đàn hồi ở nhiệt độ cao. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với nhiều nghiên cứu trên thế giới và là thế mạnh rõ rệt của BE. 3.7. Độ bền mỏi của BTNE Nguyên tắc và các thông số thí nghiệm: thí nghiệm uốn dầm 4 điểm, khống chế biến dạng, tải trọng tác dụng hình sin liên tục, tần số gia tải 10Hz, nhiệt độ thí nghiệm 100C.  Mô đun độ cứng ban đầu (So) của BTNE50 cao hơn rất nhiều so với BTNE35 và BTNP.  Giá trị độ lệch pha của BTNE50 là thấp nhất và của BTNP cao nhất, điều này cho thấy BTNE50 thể hiện đặc tính thiên về nhớt thấp nhất còn BTNP có đặc tính thiên về nhớt cao nhất trong ba loại BTN đƣợc thử nghiệm.  Nf50 của BTNE50 lớn vƣợt trội so với BTNE35 và BTNP.  Nf50 của BTNE35 cao hơn BTNP không đáng kể ở 2 mức biến dạng 200 và 300, nhƣng lại thấp hơn tƣơng đối nhiều ở mức biến dạng 400. Mô đun độ cứng cao hơn và góc pha nhỏ hơn của BTNE50 cho thấy rõ hơn vai trò của thành phần nhiệt rắn epoxy đảm bảo tính đàn hồi cao hơn của BE trong hỗn hợp BTNE. Độ bền mỏi cao hơn của BTNE, đặc biệt là BTNE50 kiểm chứng khả năng duy trì độ dẻo dai của chất dính kết BE Hình 3-18. Kết quả thí nghiệm chiều sâu vệt lún bánh xe 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 C h iề u s â u l ú n ( m m ) Số lần tác dụng (lƣợt) BTNE35 BTNE50 BTNP Hình 3-24. Biểu đồ so sánh N f50 Biến dạng Loại BTN 40 0 30 0 20 0 B TN E5 0% B TN E3 5% B TN P B TN E5 0% B TN E3 5% B TN P B TN E5 0% B TN E3 5% B TN P 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 N f5 0 (c hu k ỳ ) 638500 189500267500 975500 728500660500 8.1155e+006 3.669e+006 3.2295e+006 Hình3-25. Biểu đồ quan hệ giữa Độ cứng ban đầu và Góc lệch pha ban đầu với Biến dạng - 10 20 30 40 50 60 70 80 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 150 200 250 300 350 400 450 G ó c lệ ch p h a g iữ a ứ n g s u ất v à b iế n d ạn g ( đ ộ ) M ô đ u n đ ộ c ứ n g b an đ ầu S o ( M P a ) So_BTNP So_BTNE35 So_BTNE50 Phi_BTNP Phi_BTNE35 Phi_BTNE50 Biến dạng () 16 trong hỗn hợp. 3.7.1. Xây dựng phương trình đặc trưng độ bền mỏi Đƣờng đặc tính mỏi của ba loại BTN đã đƣợc xây dựng và thể hiện trong Hình 3-32. Kết quả xây dựng phƣơng trình đặc tính mỏi (quan hệ giữa độ bền mỏi (Nf50) với biến dạng ()) của ba loại BTN ở điều kiện nhiệt độ 10 0C, tần số 10Hz đƣợc thể hiện trong các phƣơng trình 3-8, 3-9 và 3-10 (Bảng 3-18). Giá trị độ dốc đƣờng đặc trƣng mỏi của BTNP, BTNE35 và BTNE50 lần lƣợt là 3,615; 4,256 và 3,770 là phù hợp với những kết quả nghiên cứu về mỏi của BTN trên thế giới đã công bố (thƣờng từ 2 ÷ 6). Phân tích Hình 3-32 cho thấy: Độ nhạy cảm mỏi của BTNE35 là lớn nhất, cao hơn BTNP và BTNE50 lần lƣợt là 17,73% và 12,89%; Đƣờng đặc tính mỏi của BTNE35 nằm rất sát và cắt đƣờng đặc tính mỏi của BTNP. 3.8. Mô đun động của BTNE 3.8.1. Phân tích kết quả thí nghiệm xác định mô đun động của BTN Hình3-37. Biểu đồ mô đun động |E*| của BTN ở nhiệt độ 100C Hình 3-38. Biểu đồ mô đun động |E*| của BTN ở nhiệt độ 300C Hình3-39. Biểu đồ mô đun động |E*| của BTN ở nhiệt độ 600C Hình 3-32. Đƣờng đặc trƣng mỏi của BTN ở nhiệt độ 10 0C, tần số 10Hz y = 6.48E+14x-3.615 R² = 0.9962 y = 2.36E+16x-4.256 R² = 0.998 y = 3.23E+15x-3.77 R² = 0.9291 100,000 1,000,000 10,000,000 10 500 N f5 0 (c h u k z) Biến dạng () BTNP BTNE 35% BTNE 50% Power (BTNP) Power (BTNE 35%) Power (BTNE 50%) 17 Kết quả thí nghiệm đảm bảo độ chụm và thể hiện trong hình 3-37, hình 3-38 và hình 3-39. Từ kết quả thí nghiệm có thể đƣa ra một số nhận xét sau:  Điều kiện thí nghiệm gồm nhiệt độ và tần số gia tải ảnh hƣởng rất lớn đến |E * |, cụ thể nhƣ sau: Ở cùng một tần số, khi nhiệt độ tăng lên thì |E*| giảm đi rất nhanh; ở cùng một nhiệt độ, khi tần số giảm xuống thì |E*| cũng giảm. Điều này giải thích tính đàn nhớt của BTNP và BTNE.  Ở tất cả các nhiệt độ (từ 10 – 600C) và các tần số thí nghiệm, |E*| trung bình của BTNE50 đều lớn hơn của BTNE35 và của BTNE35 thì lớn hơn của BTNP. Ở nhiệt độ càng cao, sự chênh lệch giá trị |E*| giữa BTNE và BTNP càng lớn. 3.8.2. Xây dựng đường cong chủ mô đun động của BTNE và vật liệu đối chứng BTNP Đƣờng cong chủ mô đun động ( |E*|) của BTN đƣợc xây dựng từ quy tắc tƣơng quan tần số - nhiệt độ (Hình 3- 41). Đƣờng cong chủ |E*| là đƣờng cong đặc trƣng cho tính chất đàn nhớt của vật liệu BTN trong một vùng rộng của tần số và nhiệt độ. Nó đƣợc sử dụng để dự đoán |E*| ở các tần số tải và nhiệt độ khác nhau. 3.8.3. Mô hình hóa đường cong chủ mô đun động của BTNE và BTNP bằng mô hình 2S2P1D Mô hình 2S2P1D đƣợc nghiên cứu và đề xuất bởi Olard, F., & Di Benedetto (2003). Mô hình này gồm 7 thông số đầu vào (E 00, E0, δ, β, τ, k và h) cần thiết để mô hình hóa đặc tính đàn nhớt tuyến tính của nhựa đƣờng và BTN. Các thông số của mô hình 2S2P1D đƣợc xác định bằng cách thử dần để tối thiểu hóa sai số giữa thực nghiệm và mô hình.. Đánh giá sự phù hợp của mô hình 2S2P1D với kết quả thí nghiệm Phƣơng pháp mức độ phù hợp (Goodness of Fit) đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_thanh_phan_tinh_chat_co_hoc_va_kh.pdf
Tài liệu liên quan