Luận án Chiến lược marketing đối với hàng mây tre đan xuất khẩu Việt Nam

MỞ ĐẦU . 1

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN

QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN. 7

1.1. Tổng quan những nghiên cứu về chiến lƣợc marketing xuất khẩu . 7

1.1.1. Tài liệu trong nước. 8

1.1.2. Tài liệu nước ngoài . 12

1.2 Tổng quan các nghiên cứu về chiến lƣợc marketing xuất khẩu

mây, tre đan và hàng thủ công, mỹ nghệ. . 15

1.2.1 Tài liệu trong nước. 16

1.2.2 Tài liệu nước ngoài . 21

1.3. Đánh giá chung. 23

Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC

MARKETING XUẤT KHẨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 26

 x ấ

 ẩ . 26

2.1.1. Chiến lược marketing. 26

2.1.2 Chiến lược marketing xuất khẩu. 27

2.1.3 Triển khai chiến lược marketing xuất khẩu tại các doanh nghiệp

mây, tre đan. 30

2.2 Nội dung triển khai chiến lƣợc marketing xuất khẩu . 32

2.2.1 Phân t ch th trư ng. 32

2.2.2. Lựa chọn th trư ng mục tiêu. 33

2.2.3. Triển khai chiến lược marketing h n hợp đ i với sản phẩm

xuất khẩu . 35

2.2.4. T ch c các ngu n lực triển khai chiến lược marketing đ i với

sản phẩm xuất khẩu. 39

2.2.5. Kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược của marketing xuất khẩu. 40

 3 á â ố ả đ ể

x ấ ẩ . 41

pdf207 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chiến lược marketing đối với hàng mây tre đan xuất khẩu Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_chien_luoc_marketing_doi_voi_hang_may_tre_dan_xuat_k.pdf
Tài liệu liên quan