Luận án Giải pháp phòng chống bế tắc trong cung cấp tài nguyên phân tán cho hệ thống máy ảo không thuần nhất

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỬ VÀ TỪ VIẾT TÁT ii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU iv

DANH MỤC HÌNH ẢNH V

DANH MỤC BẢNG vii

MỠ DẤU 1

Chương 1. TỔNG QUAN VẾ PHÒNG CHÔNG BẾ TẢC TRONG CUNG CẤP TÀI NGUYÊN PHÂN TÁN CHO HỆ THÔNG MÁY CHỦ ẢO 8

1.1. HỆ THỐNG MÁY CHỦ Ào VÀ NHỮNG DẶC TRƯNG co BẢN 8

1.1.1. Khối lùộm về hộ thống máy chù ảo 8

1.1.2. Các phương phốp cung cắp tài nguyên 10

1.2. BẾ TÁC TRONG CƯNG CẤP TÀI NGƯYÉN 23

1.3. GIẢI QUYẾT BẾ TÁC TRONG CƯNG CẤP TÀI NGUYÊN

CỦA HỆ DIỀU HÀNH VÀ HỆ PHÂN TÁN 25

1.3.1. Giải quyết bế tắc trong hộ diều hành 25

1.3.2. Giải quyết bế tắc trong hộ thống phân tán 26

1.4. CÁC VẤN DỀ TÒN TẠI VÀ TIẾP CẬN CỦA LUẬN ÁN . 33

1.4.1. Tiếp cận Heuristic 34

1.4.2. Tiếp cận Mô phỏng 35

1.4.3. Tiếp cân phân tích hiệu suốt cung cốp tài nguyên cho hộ

thống máy chù ào 37

1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 37

Chương 2. MÓ HÌNH CUNG CẤP TÀI NGUYÊN PHÂN TÁN GIẢI QUYẾT BẾ TẮC CHO HỆ THốNG MÁY CHỦ Ảo KHÔNG THUẦN NHAT 39

2.1. Mô HÌNH CUNG CẤP TÀI NGUYÊN PHÂN TÁN 39

2.1.1. Mô hình cung cắp tài nguyên P-out-of-Q 39

2.1.2. Mô hình cung cắp tài nguyên phân tán AfVM-out-of-lPM 42

2.1.3. Mô hình cung cốp tài nguyên phAn tán M VM-out-of-JV

PM 45

2.2. MÔ HĨNH CUNG CẤP TÀI NGUYÊN CHO HỆ THỐNG MÁY

CHỦ ẢO DỰA TRẼN NỀN TẢNG PHÂN TÁN KHÔNG THUẦN NHÁT 48

2.3. CUNG CẤP TÀI NGUYÊN PHÂN TÁN 51

2.3.1. Khái niộm chương trình phân tán 52

2.3.2. Khái niộm tiến trình thực thi phân tán 52

2.3.3. MỒ hình truyền thông phân tốn 54

2.3.4. Trạng thái toàn cục của hộ thống phân tán 55

2.4. GIẢI PHÁP CUNG CẮP TÀI NGUYÊN TẠI LÓP HẠ TẢNG

NỀN TẢNG PHÀN TÁN KHÔNG THUẦN NHẮT 57

2.4.1. Giài pháp cung cấp tài nguyên cho lớp hạ tầng (lịch vụ laaS 57

2.4.2. Phân tích kết quả mô phỏng GI

2.5. GIẢI PHÁP CUNG CẤP TÀI NGUYÊN CHO MÁY CHỦ Ào

TẠI CÁC TRUNG TÂM Dữ LIỆU 62

2.5.1. Giải pháp cung cốp tài nguyên tại các trung tâm (lữ liộu . G2

2.5.2. Phân tích kết quả mô phỏng 64

2.6. KẾT LUẬN CHUÔNG 68

Chương 3. GIẢI PHÁP PHÒNG CHốNG BẾ TÀC TRONG CUNG

CẤP TÀI NGUYÊN PHÂN TÁN CHO HỆ THốNG MÁY

CHỦ ẢO KHÔNG THUẤN NHẤT 70

3.1. THUẬT TOÁN CẢI TIẾN SONG SONG PHÁT HIỆN BẾ TẤC TRONG CƯNG CÁP TÀI NGUYÊN PHĂN TÁN CHO HỆ THỐNG

MÁY CHỦ ẢO 70

3.1.1. Thuật toán cải tiến song song phát hiện bế tắc PDDA . . 71

3.1.2. Kiểm chứng thuật toán 73

3.1.3. Dánh giá độ phức tạp của thuật toán PDDA cải tiến . 75

3.1.4. Phân tích kết quả mô phỏng 76

3.2. THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH BẾ TÁC CHO HỆ

THỐNG MÁY CHỦ Ào PHẢN TÁN KHÔNG THUẦN NHẤT . 78

3.2.1. Phân tích bài toán 78

3.2.2. DỒ thị Wait - For - Graph (WFG) 79

3.2.3. Thuật toán phát hiện bế tắc tìm kiếm hai chiều dựa trên

đả thị tranh chấp WFG 80

3.2.4. Kiểm chứng thuật toán 82

3.2.5. Thuật toán 3.3 tránh bố tắc trong cung cốp tài nguyên

trên nền tàng phân tân cho hộ thống máy chủ ào không thuần nhắt 83

3.2.6. Phân tích kết quả mô phỏng 84

3.3. THUẬT TOÁN NGÀN CHẬN BẾ TẤC TRONG CƯNG CÁP

TÀI NGUYÊN CHO MÔ HĨNH A/ VM-out-of-/ PM 86

3.3.1. Phân tích bài toán 86

3.3.2. Giải pháp kỹ thuật ngốn chạn bế tái.- trong cung cốp tài

nguyên theo mô hình A/ VM-out-of-J PM 87

3.3.3. Phân tích kết quả mô phỏng 88

3.4. THUẬT TOÁN NGAN CHẬN BẾ TÁC TRONG CUNG CÁP

TÀI NGUYÊN CHO MÔ HĨNH A/ VM-out-of-jV PM 96

3.4.1. Phân tích bài toán 96

3.4.2. Thuật toán phát hiộn và ngân chặn bố tắc sử dụng kỹ

thuật cung cốp tài nguyên phân nhóm 99

3.4.3. Kiếm chứng thuật toán 100

3.4.4. Phân tích kết quả mô phỏng 102

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 103

KẾT LUẬN 104

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

pdf125 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Giải pháp phòng chống bế tắc trong cung cấp tài nguyên phân tán cho hệ thống máy ảo không thuần nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_giai_phap_phong_chong_be_tac_trong_cung_cap_tai_nguy.pdf
Tài liệu liên quan