Luận án Hoàn thiện hệ thống tín dụng nông thôn phục vụ cho việc phát triển kinh tế ngoại thành TP. Hồ Chí Minh

PHẤN MỜ ĐAU

1

CHƯƠNG 1 : VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG TÍN DỤNG NỒNG THÔN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH tỂ NGOẠI THÀNH THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH

1.1.Sự cẩn thiết của tín dụng nông thôn Việc nam. 2

1. ỉ. Ị.Tín đụng nông thổn , một nhu cầu tất yếu trong việc thực 2 hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn.

1.1.2. Hệ thống tín dụng nông thôn là một bộ phận cùa hệ thống 10 tói chính tín dụng trong cơ chế thị trường .

1.2. Vai trò của hệ thông tín dụng nông thồn Việt nam 18

1.2. ỉ. Hệ thống tín dụng nông thôn là công cụ để thu hút vốn 18

nhàn rỗi , cung ứng vốn cho quá lành thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp và hiện dai hóa nông thôn.

1.2.2. ĐỢÌ lý huy động vốn và cho vay của các Ngân hàng thương 21 mai.

1.2.3. Cho vay để phát triển kinh tế hộ nông dân vá kinh tế láp thể 23

1.2.4. Tham gia chương trình xóa dói giâm nghèo ở nỗng thổn. 28

1.2.5. HỈ thống tín dụng nông thôn hỗ trợ ngân hàng điều tra khi 31 vay vốn đẻ phát triền kinh tế nông thốn.

1.3. Quá trình phát triển hệ thống tín dụng nông thôn Việt 32 nam, từ thời kỳ thực hiện cách mạng dân chù nhân dân ở ndén Bác đến nay .

/.3. l.Hệ thống tín dụng nông thôn Việt nam thời kỳ 1950 1987 . 32

1.3.2.HỊ thống ngăn hàng hai cấp (1987 • 1990 ) 45

1.4.Hệ thông tín dụng nông thôn ở một sế nưđc trên thế giới. 51

1.4. ỉ. Quỹ tín dụng Canada. 5 ĩ

ỉ.4.2. Quỹ tin dụng nởng nghiệp Pháp. 55

í.4.3.Hệ thống ngân hàng nông nghiệp và HTX nóng nghiẻp Thái ộ 1 ỉan.

 

pdf199 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện hệ thống tín dụng nông thôn phục vụ cho việc phát triển kinh tế ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_hoan_thien_he_thong_tin_dung_nong_thon_phuc_vu_cho_v.pdf
Tài liệu liên quan