Luận án Mô hình 3-3-1 đơn giản và mô hình 3-2-2-1 cho vật chất tối và khối lượng Neutrino - Nguyễn Thị Kim Ngân

Các ký hiệu chung iv

Danh sách bảng V

Danh sách hình vẽ vi

Phần mở đầu 1

Chương 1 Mô hình 3-3-1 đơn giản 12

1.1 Cấu trúc hạt trong mô hình 12

1.2 Phần vô hướng 15

1.3 Phần trường chuẩn 17

1.4 Khối lượng fermion và tính bền của proton 19

1.5 Dòng trung hòa thay đổi vị (FCNC) 23

Chương 2 Vô hướng trơ và vật chất tối 26

2.1 Mô hình 3-3-1 đơn giản vói tam tuyến trơ p 27

2.2 Mô hình 3-3-1 đơn giản với trường lặp lại 7/ 28

2.3 Mô hình 3-3-1 đơn giản với trường lặp X 30

2.4 Mô hình 3-3-1 với lục tuyến vô hướng trơ 31

2.4.1 Lục tuyến vồ hưởng trơ X = 0 32

2.4.2 Lục tuyến vồ hưởng trơ X = 1 34

2.5 Ước lượng về các quan sát vật chất tối 37

Chương 3 Mô hình SU(2)! 0SU(2)ọ0U(l)y- với sự tách biệt

vị lepton (LNU)

ii

3.1 Tóm tắt mõ hình 44

3.1.1 Khối lương fermion mang điện 46

3.1.2 Khối lượng lepton trưng hòa 50

3.1.3 Khối lượng của boson chuẩn 57

3.1.4 Boson chuẩn trung hòa 57

3.1.5 Boson chuẩn mang điện 59

3.2 Dòng 61

3.2.1 Dòng trung hòa 61

3.2.2 Dòng mang điện 64

3.3 Phần Higgs 64

3.3.1 Ma trận bình phương khối lượng của các Higgs boson 66

3.3.2 Phổ vật lý rà các tương tác cùa boson Higgs . 66

3.3.3 Boson Higgs mang điện đơn vái ỗ± thêm rào . 72

3.4 Hiện tượng luận 75

3.4.1 Dặc điểm của khối lượng và tham số trộn đối vái các

hạt mói 75

3.4.2 Tìm kiếm các fermion mới ỡ các máy gia tốc . 77

3.4.3 Tìm kiếm boson Higgs mái ờ máy gia tốc 79

3.4.4 Nhận xét về vặt chất tối 82

Phần kết luận 84

DANH SÁCH CÔNG Bố CỦA TÁC GIẢ 86

Phụ Lục A Khối lượng và tham số trộn của các lepton

mang điện 87

Phụ Lục B Khối lượng neutrino từ bổ đính một vòng 89

 

pdf183 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Mô hình 3-3-1 đơn giản và mô hình 3-2-2-1 cho vật chất tối và khối lượng Neutrino - Nguyễn Thị Kim Ngân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_mo_hinh_3_3_1_don_gian_va_mo_hinh_3_2_2_1_cho_vat_ch.pdf
Tài liệu liên quan