Luận án Một số vấn đề định tính của quy định toàn phương trong không gian Hilbert vô hạn chiều - Vũ Văn Đồng

MỤC LỤC

BẢNG KÍ HIỆU

MỎ DẰƯ

Chương 1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TOÀN PHUONG

1.1. Dạng toàn phương trên không gian Hilbert

Bài toán quy hoạch toàn phương

Chương 2. Sự TÒN TẠI NGHIỆM

2.1. Bài toán quy hoạch toàn phương không lồi

2.2. Bài toán quy hoạch toàn phương lồi

Chương 3. ỊMỘT SỎ TÍNH CHẮT ỖN ĐỊNH

3.1. Tính chất liên tục của ánh xạ nghiệm

3.2. Tính liên tục cùa hàm giá trị tối ưu

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

pdf103 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Một số vấn đề định tính của quy định toàn phương trong không gian Hilbert vô hạn chiều - Vũ Văn Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_mot_so_van_de_dinh_tinh_cua_quy_dinh_toan_phuong_tro.pdf
Tài liệu liên quan