Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CÂM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC TÙ' VIẾT TÁT vi

DANH MỤC BẢNG BI Éu vil

DANH MỤC BIÉL ĐỒ viii

DANH MỤC$0 ĐỜ viii

PHÀN MỠ ĐÀU I

1. Sự cần thiết của nghiên cứu 1

2. Tổng quan các cồng trình nghiên cứu có liên quan 3

3. Khoăng trống nghiên

4. Mục tiêu nghiên cứu 8

5. Doi tượng và phạm vi nghiên cứu 9

6. Câu hói nghiên cứu

7. Phương pháp nghiên cứu 10

X. Những dóng góp của luận án 10

9. Kết cấu cúa luận

CHƯƠNG I Cơ SỜ LÝ LUẬN VÉ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN

TÓ ÃNH HƯỚNG ĐÉN TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP.I2

Li. Tín dụng thương mọi của doanh nghiệp 12

1.1.1. Khái niệm tin dụng thương mại 12

1.1.2. Đặc diem cùa tín dụng thương mại 13

1.1.3. Mục đích cũa việc hình thành tin dụng thương tnại 14

1.1.4. Vai trỏ cùa tín dụng thương mại 17

1.1.5. Tác dộng cũa tin dụng thương mại đen hiệu quá hoạt dộng của doanh nghiệp . 19

1.2. Các nhân tổ ành hướng den tin dụng thương mại cùa doanh nghiệp 22

1.2.1. Các nhản tố khách quan 22

1.2.2. Các nhàn to chủ quan 23

13. Các lý thuyết vận dụng đề nghiên cứu tín dụng thương mại cúa doanh nghiệp 31

1.3.1. Lý thuyết về quàn trị khoăn phải thu khách hảng 31

 

pdf173 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_cac_nhan_to_anh_huong_den_tin_dung_thuong.pdf
Tài liệu liên quan