Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

ĐẶT VẤN ĐỀ . 1

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN . 3

1.1. ĐẠI CƢƠNG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. 3

1.1.1. Khái niệm hội chứng ống cổ tay . 3

1.1.2. Dây thần kinh giữa và cấu tạo giải phẫu ống cổ tay . 3

1.1.3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh hội chứng ống cổ tay. 5

1.2. CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. 9

1.2.1. Chẩn đoán lâm sàng . 9

1.2.3. Siêu âm trong Hội chứng ống cổ tay. 22

1.2.4. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác. 24

1.2.5. Điều trị Hội chứng ống cổ tay. 25

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY TRÊN

THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM. 27

1.3.1. Thế giới . 27

1.3.2. Ở Việt Nam . 37

CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 42

2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU. 42

2.2. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU . 42

2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên cứu và nhóm chứng. 42

2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ . 43

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 43

2.3.1. Cỡ mẫu . 43

2.3.2. Thiết kế nghiên cứu. 44

2.4. THU THẬP SỐ LIỆU VÀ CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU . 452.4.1. Phương pháp thu thập số liệu. 45

2.4.2. Các biến số và chỉ số nghiên cứu. 45

2.5. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU . 62

2.5.1. Làm sạch số liệu. 62

2.5.2. Cách mã hóa . 63

2.5.3. Xử l số liệu nghiên cứu . 63

2.6. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU . 66

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 67

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU . 67

3.1.1. Đặc đi m về giới . 67

3.1.2. Đặc đi m về tuổi . 68

3.1.3. Chỉ số khối cơ th . 68

3.1.4. Đặc đi m nghề nghiệp. 69

3.1.5. Thời gian m c bệnh. 70

3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN CƠ VÀ GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM

TRONG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. 70

3.2.1. Đặc đi m lâm sàng . 70

3.2.2. Đặc đi m chẩn đoán điện . 72

3.2.3. Đặc đi m siêu âm và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán Hội chứng ống

cổ tay . 73

3.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN

ĐOÁN ĐIỆN VỚI SIÊU ÂM DOPPLER NĂNG LƢỢNG. 78

3.3.1. Liên quan giữa lâm sàng với chẩn đoán điện và siêu âm. 78

3.3.2. Liên quan giữa chẩn đoán điện và siêu âm . 82

3.3.3. Liên quan giữa siêu âm và siêu âm Doppler năng lượng. 86

pdf170 trang | Chia sẻ: thanhtam3 | Ngày: 30/01/2023 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tích bằng 1 là test rất tốt và nếu bằng 0,5 thì test không có giá trị. Xác định đơn giản mức độ chính xác của test chẩn đoán dựa vào hệ thống đi m sau đây: + Diện tích dưới đường cong từ 0,80 - 0,90 = tốt (A) + Từ 0,60 - 0,70 = tạm được (B) + Từ 0,50 - 0,60 = không giá trị (C) 65 Hình 2.10. Diện tích dƣới đƣờng cong ROC Trong nghiên cứu của chúng tôi, Đường cong ROC là một tập hợp các đi m c t của siêu âm có trục tung là độ nhạy và trục hoành là 1- độ đặc hiệu. Đi m c t có giá trị độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất chính là đi m uốn của đồ thị bi u diễn đường cong ROC, là giao đi m của đồ thị và đường chéo nối 2 đi m giữa góc trên bên trái và góc dưới bên phải của hình vuông. Sau khi xác định được các giá trị đi m c t của siêu âm, tính độ nhạy độ đặc hiệu, các giá trị dự báo dương tính và giá trị dự báo âm tính theo các bảng 2x2 dưới đây: Chẩn đoán xác định Siêu âm Có bệnh Không bệnh Tổng số Dương tính a c a + c Âm tính b d c + d Tổng số a + b c + d a + b + c + d + Độ nhạy: Se = a/ (a + b) + Độ đặc hiệu: Sp = d/ (c + d) 66 + Giá trị dự báo dương tính (PPV - Positive predictive value): a/ (a + c) + Giá trị dự báo âm tính (NPV - Negative predictive value): d/ (c + d) + Tỉ lệ dương tính giả (False positive rate): 1- Sp + Tỉ lệ âm tính giả β (False negative rate): 1- Se Chúng tôi tính độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm theo từng giá trị đi m cut-off, sau đó chọn giá trị đi m cut-off có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất tùy theo mục đích nghiên cứu. Nếu chọn độ nhạy càng cao thì độ đặc hiệu càng giảm và ngược lại. Trong nghiên cứu của chúng tôi, đ tăng khả năng chẩn đoán bệnh của siêu âm chúng tôi chọn độ nhạy cao và độ đặc hiệu ở mức độ trung bình. 2.6. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Đây là nghiên cứu mô tả, không can thiệp, các kỹ thuật chẩn đoán đ làm thường quy theo chỉ định phù hợp với lâm sàng của bệnh nhân, nên không gây tổn hại về sức khỏe cũng như tài chính cho bệnh nhân. 67 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU Trong thời gian từ tháng 12/2014 đến tháng 9/2017 chúng tôi tiến hành nghiên cứu 200 bệnh nhân (396 ống cổ tay, có 04 ống cổ tay bất thường thần kinh giữa tách đôi loại khỏi nghiên cứu) nghi ngờ có hội chứng ống cổ tay trên lâm sàng, điện cơ xác định có 302 ống cổ tay bệnh. Đồng thời khảo sát siêu âm 200 người tình nguyện khỏe mạnh (400 ống cổ tay) thu được các kết quả sau: 3.1.1. Đặc điểm về giới Biểu đồ 3.1. Tỉ lệ giới Nhận xét: Trong nhóm hội chứng ống cổ tay, tỉ lệ bệnh nhân nữ chiếm đa số (93,0 %). Không có sự khác biệt về tỉ lệ giới giữa nhóm hội chứng ống cổ tay và nhóm chứng với p > 0,05. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nhóm bệnh Nhóm chứng 7% 10,5% 93% 89,5% Nam Nữ 68 3.1.2. Đặc điểm về tuổi Tuổi trung bình: Nhóm chứng: 48,8 ± 9,7 Nhóm hội chứng ống cổ tay: 49,1 ± 9,3 Nhận xét: Tuổi trung bình của nhóm hội chứng ống cổ tay và nhóm chứng không có sự khác biệt (p = 0,7 > 0,05). Tuổi thấp nhất của nhóm hội chứng ống cổ tay là 20; cao nhất là 72. Phân bố tuổi: Biểu đồ 3.2. Phân bố tuổi Nhận xét: Bệnh nhân trong độ tuổi trung niên (40 – 60 tuổi) chiếm tỉ lệ cao nhất 74,5 % ở nhóm bệnh. Độ tuổi < 30 rất ít gặp hội chứng ống cổ tay. 3.1.3. Chỉ số khối cơ thể Chỉ số BMI trung bình: + Nhóm chứng: 22,2 ± 2,1 + Nhóm HCOCT: 22,5 ± 3,0 Nhận xét: không có sự khác biệt giữa nhóm hội chứng ống cổ tay và nhóm chứng về chỉ số BMI (p = 0,67 > 0,05). - Phân độ chỉ số BMI: < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59 3,5% 12% 30% 44,5% 10% 0 20% 30% 45% 5% Nhóm chứng 69 Biểu đồ 3.3. Phân độ BMI Nhận xét: Trên 50% bệnh nhân có BMI ở mức độ trung bình. Nhóm BMI thấp gặp với tỉ lệ ít. Không có sự khác biệt về phân độ BMI giữa các nhóm Hội chứng ống cổ tay và nhóm chứng. 3.1.4. Đặc điểm nghề nghiệp Biểu đồ 3.4. Phân bố nghề Nhận xét: Nghề nghiệp thường gặp nhất là nông dân, nội trợ và bán hàng. Tiếp theo là thợ thủ công và nhân viên văn văn ph ng. 6,5% 54,5% 39% 2,5% 61,5% 36% 23 Nhóm bệnh Nhóm chứng Nông dân Nội trợ Bán hàng Thợ thủ công Nhân viên văn ph ng Giáo viên Nghề khác 29% 17% 11,0% 9,5% 7,0% 10,5% Nhóm bệnh 16,0% 70 3.1.5. Thời gian mắc bệnh Thời gian m c bệnh trung bình của nhóm hội chứng ống cổ tay là: 21,9 ± 23,1 tháng, thấp nhất là 1 tháng, dài nhất là 120 tháng. 3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN CƠ VÀ GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY 3.2.1. Đặc điểm lâm sàng 3.2.1.1. Các triệu chứng lâm sàng Bảng 3.1. Các triệu chứng lâm sàng Hội chứng ống cổ tay Triệu chứng Hội chứng ống cổ tay (n=302) n % Đau bàn tay, cổ tay 106 35,1 Yếu tố khởi phát (đi xe đạp, xe máy, cầm n m vật) 267 88,4 Dị cảm 290 96 Giảm cảm giác 127 41,1 Mất cảm giác 4 1,3 Yếu cơ 26 8,6 Teo cơ ô mô cái 37 12,3 Nhận xét: Bệnh nhân có bi u hiện dị cảm chiếm tỉ lệ cao nhất. Teo cơ và yếu cơ dạng ng n ngón cái tỉ lệ thấp. + Triệu chứng dị cảm: Có 290 bệnh nhân có bi u hiện dị cảm, 100% xuất hiện vào ban đêm. Số bệnh nhân có bi u hiện dị cảm đi n hình (dị cảm ngón 1,2,3 và nửa ngoài ngón 4) là: 282/290 (97%). Có 8 bệnh nhân (3%) dị cảm không đi n hình, dị cảm lan toàn bộ các ngón tay. + Triệu chứng đau bàn tay: 106 bàn tay có bi u hiện đau, có 104 bàn tay đau đi n hình (98%): đau ở lòng bàn tay, có th lan lên cổ tay hoặc cẳng tay. Đau tăng về đêm, bệnh nhân có th thức giấc vì đau, giảm khi cử động cổ tay. 71 Chỉ có 2 bàn tay bi u hiện đau không đi n hình (đau lan lên vai và cánh tay giống hội chứng cổ - vai tay. Tuy nhiên bệnh nhân này đ được làm các test khám lâm sàng và điện cơ khẳng định có hội chứng ống cổ tay. Bệnh nhân đ được chụp X quang và MRI loại trừ bệnh lý cột sống cổ. 3.2.1.2. Các test khám lâm sàng: Bảng 3.2. Các test khám lâm sàng Các test khám Hội chứng ống cổ tay (n=302) n % Dấu hiệu Tinel (+) 205 67,9 Nghiệm pháp Phalen (+) 192 63,6 Nghiệm pháp Ducan (+) 159 52,6 Nhận xét: Dấu hiệu Tinel có độ nhạy cao nhất trong các test khám lâm sàng, chiếm trên 2/3 ống cổ tay bệnh. 3.2.1.3. Phân độ lâm sàng: + Theo thang đi m Boston: Đi m Boston trung bình cảm giác: 1,82 ± 0,66 Đi m Boston trung bình vận động: 1,28 ± 0,44 + Theo thang đi m Mauro Mondelli: Bảng 3.3. Phân độ lâm sàng theo thang điểm Mauro Mondelli Nhận xét: Trong nhóm hội chứng ống cổ tay, trên 50% bệnh nhân ở giai đoạn nh theo phân độ lâm sàng, bệnh nhân ở giai đoạn nặng chiếm tỉ lệ thấp. Phân độ Mauro Mondelli Hội chứng ống cổ tay n % Nh 162 53,6 Trung bình 99 32,8 Nặng 41 13,6 Tổng 302 100,0 72 3.2.2. Đặc điểm chẩn đoán điện 3.2.2.1. Giá trị trung bình các chỉ số chẩn đoán điện trong nhóm HCOCT Bảng 3.4. Giá trị trung bình các chỉ số chẩn đoán điện Nhận xét: Các giá trị trung bình khi đo dẫn truyền cảm giác và vận động dây thần kinh giữa, hiệu số tiềm cảm giác và tiềm vận động dây thần kinh giữa ở nhóm hội chứng ống cổ tay cao hơn giá trị chẩn đoán hội chứng ống cổ tay trên chẩn đoán điện theo từng tiêu chí. 3.2.2.2. Các bất thường trên chẩn đoán điện trong nhóm HCOCT Bảng 3.5. Các bất thƣờng trên chẩn đoán điện trong HCOCT Chỉ số bất thường Hội chứng ống cổ tay n = 302 % Kéo dài thời gian tiềm vận động thần kinh giữa DMLm > 4,2 ms 213 70,5 Kéo dài thời gian tiềm cảm giác thần kinh giữa DSLm > 3,2 ms 214 70,9 Giảm tốc độ dẫn truyền cảm giác thần kinh giữa SCV < 50 m/s 295 97,7 Tăng hiệu số tiềm cảm giác giữa - trụ (ms) DSLd > 0,79 269 89,1 Tăng hiệu số tiềm vận động giữa - trụ (ms) DMLd > 1,25 265 87,7 Nhận xét: Tốc độ dẫn truyền cảm giác, hiệu số tiềm cảm giác giữa – trụ và hiệu số tiềm vận động giữa – trụ có giá trị cao trong chẩn đoán HCOCT. Chỉ số điện cơ X ± SD n = 302 Thời gian tiềm cảm giác dây thần kinh giữa (DSL, ms) 3,7 ± 0,9 Thời gian tiềm vận động dây thần kinh giữa (DML, ms) 5,2 ± 1,6 Tốc độ dẫn truyền cảm giác dây thần kinh giữa (SCV, m/s) 37,3 ± 8,6 Tốc độ dẫn truyền vận động dây thần kinh giữa (MCV, m/s) 55,1 ± 7,7 Biên độ cảm giác dây thần kinh giữa (SNAP, mv) 22,5 ± 1,8 Biên độ vận động dây thần kinh giữa (CMAP, mv) 7,1 ± 2,8 Hiệu số tiềm cảm giác giữa - trụ (DSLd, ms ) 1,63 ± 1,0 Hiệu số tiền vận động giữa – trụ (DMLd, ms) 2,7 ± 1,7 73 3.2.2.3. Phân độ chẩn đoán điện theo Steven’s Bảng 3.6. Phân độ chẩn đoán điện theo Steven’s Nhận xét: Trong nhóm hội chứng ống cổ tay, số lượng bệnh nhân ở giai đoạn bệnh trung bình theo phân độ chẩn đoán điện chiếm tỉ lệ cao nhất 64,9%. 3.2.3. Đặc điểm siêu âm và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán Hội chứng ống cổ tay 3.2.3.1. Đặc điểm hình thái Bảng 3.7. Đặc điểm hình thái siêu âm thần kinh giữa Nhận xét: Trong nhóm HCOCT, dấu hiệu dây thần kinh phình to như hình củ hành (Notch) ở đầu gần của ống cổ tay và phù dây thần kinh gặp với tỉ lệ cao nhất, dấu hiệu Noch đảo ngược chỉ gặp duy nhất trên 01 ống cổ tay. Dấu hiệu tăng sinh mạch gặp trên 50% số hội chứng ống cổ tay. Ở nhóm chứng không có dấu hiệu thay đổi hình thái dây thần kinh giữa. Phân độ chẩn đoán điện theo Steven’s HCOCT n % Nh - Chỉ có bất thường cảm giác thần kinh giữa SCV <50 m/s, DML < 4,2 ms 82 27,2 Trung bình – Bất thường cảm giác và vận động SCV 4,2 ms 196 64,9 Nặng – Mất dẫn truyền cảm giác hoặc vận động thần kinh giữa hoặc cả hai 24 7,9 Tổng số 302 100,0 Dấu hiệu siêu âm Nhóm HCOCT Nhóm chứng n = 302 % n = 400 % Dây thần kinh giữa phình to ở đầu gần (Dấu hiệu Notch) 279 92,4 0 0,0 Dây thần kinh giữa phình to ở đầu xa (Notch đảo ngược) 1 0,3 0 0,0 Phù dây thần kinh giữa 270 89,4 0 0,0 Tăng sinh mạch 188 62,3 0 0,0 74 3.2.3.2. Đặc điểm tính chất siêu âm thần kinh giữa. Bảng 3.8. Đặc điểm tính chất siêu âm thần kinh giữa Nhận xét: Diện tích dây thần kinh giữa trong ống cổ tay, đầu xa ống cổ tay, chênh lệch diện tích, tỉ số diện tích, phần trăm diện tích, độ d t, độ khum và độ dày mạc chằng khác nhau có nghĩa thống kê giữa nhóm hội chứng ống cổ tay và nhóm chứng (p < 0,01). Các phép đo Nhóm HCOCT n = 302 Nhóm chứng n= 400 p Diện tích dây thần kinh giữa ngang cơ sấp (mm2) 5,1 ± 0, 97 4,7 ± 0,7 < 0,01 Diện tích dây thần kinh giữa đầu gần ống cổ tay (mm2) 12,2 ± 4,6 6,7 ± 0,9 < 0,01 Diện tích dây thần kinh giữa trong OCT (mm 2 ) 11,9± 4,4 6,6 ± 0,8 < 0,01 Diện tích dây thần kinh giữa đầu xa OCT (mm2) 9,5 ± 2,8 6,3 ± 0,8 < 0,01 Hiệu số diện tích dây thần kinh giữa (mm2) 7,1 ± 4,5 2,0 ± 0,97 < 0,01 Tỉ số diện tích dây thần kinh giữa 2,5 ± 0,93 1,5 ± 0,3 < 0,01 Phần trăm diện tích dây thần kinh giữa (%) 54,9 ± 13,1 29,3 ± 12,4 < 0,01 Đường kính ngang dây thần kinh giữa (mm) 6 ± 1,0 4,8 ± 0,04 < 0,01 Đường kính trước sau dây thần kinh giữa (mm) 2 ± 0,5 1,8 ± 0,03 < 0,01 Tỉ số d t dây thần kinh giữa 3,2 ± 0,7 2,8 ± 0,5 < 0,01 Độ khum mạc chằng (mm) 3,3 ± 0,3 2,3 ± 0,02 < 0,01 Độ dày mạc chằng (mm) 0,66 ± 0,2 0,6 ± 0,3 < 0,01 75 - Độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm Bảng 3.9. Độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm theo đƣờng cong ROC Nhận xét: Diện tích dây thần kinh giữa ở đầu gần ống cổ tay, trong ống cổ tay và hiệu số chênh lệch diện tích có giá trị tốt trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay với diện tích dưới đường cong ROC trên 80%. Với diện tích c t ngang thần kinh giữa là 8,5 mm2 ở đầu gần ống cổ tay và trong ống cổ tay, siêu âm có cùng độ nhạy 89%, độ đặc hiệu 53% và 55%. Với diện tích c t ngang thần kinh giữa là 9,5 mm 2 ở đầu gần ống cổ tay và trong ống cổ tay, siêu âm có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là: 75%, 72% và 70%, 77%. Các phép đo Đi m cut – off Độ nhạy Độ đặc hiệu S đường cong 95% S Diện tích dây thần kinh giữa ngang cơ sấp 4,5 mm 2 72% 33 0,54 46-62 Diện tích dây thần kinh giữa đầu gần 8,5 mm 2 9,5 mm 2 89% 75% 53% 70% 0,83 78-88 Diện tích dây thần kinh giữa trong OCT 8,5 mm 2 9,5 mm 2 89% 72% 55% 77% 0,82 77-87 Diện tích dây thần kinh giữa đầu xa 7,5 mm 2 74 % 67 0,77 70-83 Hiệu số diện tích dây thần kinh giữa 2,5 mm 2 3,5 mm 2 4,4 mm 2 97% 90% 72% 30% 51% 69% 0,82 72-83 Tỉ số diện tích dây thần kinh giữa 1,8 73 % 63% 0,77 71-83 Phần trăm diện tích dây thần kinh giữa 46% 73% 63% 0,77 71-83 Đường kính ngang dây thần kinh giữa 5,5 mm 62% 64% 0,72 66-78 Đường kính trước sau dây thần kinh giữa 1,9 mm 63% 57% 0,66 59-73 Tỉ số d t dây thần kinh giữa (DL/DS) 2,9 60% 50% 0,54 47-62 Độ khum mạc chằng cổ tay 2,9 mm 65% 66% 0,69 62-76 Độ dày mạc chằng 0,7 mm 49 % 67% 0,59 52-66 76 Biểu đồ 3.5. Đƣờng cong ROC theo các chỉ số siêu âm 3.2.3.3. Phân độ siêu âm theo diện tích cắt ngang dây thần kinh giữa Bảng 3.10. Phân độ siêu âm theo diện tích cắt ngang dây thần kinh giữa Chẩn đoán điện CSAb (mm2) p Độ nhạy Độ đặc hiệu CSAb < 9,5 ≥ 9,5 p < 0,01 76,5% 72,7% Bình thường 62 86 Nh +Trung bình+Nặng 19 229 CSAb < 12,5 ≥ 12,5 p < 0,01 73% 79,2% Nh + Trung bình 211 5 Nặng 78 19 CSAb < 15,0 ≥ 15,0 p < 0,01 87,8% 66,7% Trung bình 179 8 Nặng 25 16 Nhận xét: Dựa theo phân độ điện cơ, siêu âm phân độ hội chứng ống cổ tay thành 4 mức độ: bình thường, nh , trung bình, nặng với độ nhạy và độ đặc hiệu trên 70%. Với diện tích c t ngang thần kinh giữa đầu gần ống cổ tay < 9,5 mm 2 chẩn đoán bình thường; từ 9,5 mm2 – 12,5 mm2 mức độ nh ; từ 12,5 mm 2 – 15,0 mm2 mức độ trung bình và trên 15 mm2 mức độ nặng. 77 3.2.3.4. Đặc điểm siêu âm Doppler năng lƣợng: - Số đi m mạch trung bình: 0,92 ± 0,86 - Tỉ lệ tăng sinh mạch: 62,2% - Phân độ tăng sinh mạch Bảng 3.11. Phân độ tăng sinh mạch trên ống cổ tay bệnh Biều đồ 3.6. Phân độ tăng sinh mạch Nhận xét: Trong Hội chứng ống cổ tay, nhóm không có tăng sinh mạch và tăng sinh mạch mức độ 1 chiếm tỉ lệ cao nhất trên 1/3 tổng số hội chứng ống cổ tay, nhóm tăng sinh mạch độ 3 chiếm tỉ lệ thấp nhất. 37,7% 36,8% 21,5% 4,0% Độ 0 Độ 1 Độ 2 Độ 3 Mức độ tăng sinh mạch Nhóm HCOCT Nhóm chứng n % n = 400 % Độ 0 (không có đi m mạch) 114 37,7 0 0,0 Độ 1 (có 1 đi m mạch) 111 36,8 0 0,0 Độ 2 (có 2 - 3 đi m mạch) 65 21,5 0 0,0 Độ 3 ( > 3 đi m mạch) 12 4,0 0 0,0 Tổng số 302 100,0 0 0,0 78 3.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN ĐIỆN VỚI SIÊU ÂM DOPPLER NĂNG LƢỢNG 3.3.1. Liên quan giữa lâm sàng với chẩn đoán điện và siêu âm 3.3.1.1. Liên quan giữa lâm sàng với chẩn đoán điện - Liên quan giữa phân độ lâm sàng M.Mondelli với chẩn đoán điện Bảng 3.12. Liên quan giữa phân độ lâm sàng theo M.Mondelli với các chỉ số chẩn đoán điện Nhận xét: - Trong hội chứng ống cổ tay, tốc độ dẫn truyền cảm giác ở nhóm trung bình chậm hơn nhóm nh theo phân độ lâm sàng M.Mondelli. Sự khác biệt có nghĩa thống kê với p < 0,05. Phân độ M.Mondelli Chỉ số điện cơ Nh n = 162 (1) Trung bình n = 99 (2) Nặng n= 41 (2) p Thời gian tiềm vận động dây thần kinh giữa – DML (ms) 5,1± 1,5 5,4 ± 1,7 5,1 ± 2,0 > 0,05 p1,2> 0,05; p1,3> 0,05; p2,3 > 0,05 Thời gian tiềm cảm giác dây thần kinh giữa – DSL (ms) 3,6 ± 0,9 3,8 ± 0,9 3,8 ± 1,0 > 0,05 p1,2> 0,05; p1,3> 0,05; p2,3 > 0,05 Tốc độ dẫn truyền cảm giác thần kinh giữa - SCV 38,2± 8,3 35,4± 7,9 39,2±11,9 < 0,05 p1,2 0,05 Tốc độ dẫn truyền vận động thần kinh giữa - MCV 55,8± 6,1 55,5± 7,7 50,0 ± 12 < 0,05 p1,3 0,05; p2,3 > 0,05 Biên độ đáp ứng cảm giác dây thần kinh giữa - SNAP 22,6± 4,9 23,2±19, 2 19,5± 25,6 > 0,05 p1,2> 0,05; p1,3> 0,05; p2,3 > 0,05 Biên độ đáp ứng vận động dây thần kinh giữa - CMAP 7,3 ± 2,6 7,0 ± 2,8 5,9 ± 3,2 < 0,05 p1,3 0,05 Hiệu số tiềm cảm giác giữa-trụ 1,5 ± 1,0 1,7 ± 1,0 1,9 ± 1,0 > 0,05 p1,2> 0,05; p1,3> 0,05; p2,3 > 0,05 Hiệu số tiềm vận động giữa – trụ 2,7 ± 1,5 3,0 ± 1,8 2,6 ± 2,0 > 0,05 p1,2> 0,05; p1,3> 0,05; p2,3 > 0,05 79 - Biên độ đáp ứng vận động ở nhóm nh , trung bình cao hơn nhóm nặng. Sự khác biệt có nghĩa thống kê với p < 0,05. Bảng 3.13. Liên quan giữa phân độ lâm sàng theo M.Mondelli và phân độ chẩn đoán điện Nhận xét: Có mối liên quan giữa lâm sàng và chẩn đoán điện trong phân độ hội chứng ống cổ tay có nghĩa thống kê với p < 0,001. - Mối liên quan, tƣơng quan giữa điểm Boston và chẩn đoán điện Bảng 3.14. Liên quan giữa điểm Boston và phân độ chẩn đoán điện Nhận xét: Đi m Boston cảm giác ở nhóm nặng và nhóm trung bình cao hơn nhóm nh . Sự khác biệt có nghĩa thống kê với p < 0,05. Đi m Boston vận động ở nhóm nặng cao hơn nhóm nh và nhóm trung bình. Sự khác biệt có nghĩa thống kê với p < 0,05. Lâm sàng Phân độ điện cơ Nh +Trung bình Nặng p n % n % Nh +Trung bình 253 96,9 25 61,0 < 0,001 Nặng 8 3,1 16 39,0 Tổng số (n = 302) 261 100,0 41 100,0 Phân độ chẩn đoán điện n Đi m Boston cảm giác Đi m Boston vận động Nh (1) 82 1,6 ± 0,5 1,2 ± 0,4 Trung bình (2) 196 1,9 ± 0,7 1,3 ± 0,4 Nặng (3) 24 2,1 ± 0,6 1,7 ± 0,5 Tổng 302 p1,2< 0,05, p1,3 < 0,05 p1,3< 0,05, p2,3 < 0,05 80 Bảng 3.15. Tƣơng quan giữa điểm Boston với phân độ chẩn đoán điện Nhận xét: - Có mối tương quan yếu giữa đi m Boston về cảm giác với mức độ nặng trên chẩn đoán điện; Tuy nhiên chưa tìm thấy mối tương quan giữa đi m Boston về vận động với mức độ nặng trên chẩn đoán điện. 3.3.1.2. Liên quan giữa phân độ lâm sàng với siêu âm - Liên quan giữa phân độ lâm sàng M.Mondelli với các chỉ số siêu âm Bảng 3.16. Liên quan giữa phân độ M.Mondelli với chỉ số siêu âm M.Mondelli Siêu âm Nh (1) n = 162 Trung bình (2), n = 99 Nặng (3) n = 41 p Diện tích đầu gần thần kinh giữa CSAb (mm2) 11 ± 2,8 12 ± 4,3 17 ± 7,0 < 0,05 p1,2< 0,05, p1,3< 0,05, p2,3 < 0,05 Hiệu số diện tích thần kinh giữa Delta S (mm2) 5,8 ± 2,8 7,3 ± 4,1 12 ± 6,9 < 0,05 p1,2< 0,05, p1,3< 0,05, p2,3 < 0,05 Phần trăm diện tích dây thần kinh giữa 52,0 ± 11,5 55,3 ± 13,1 65,3 ± 14,1 < 0,05 p1,2< 0,05, p1,3< 0,05, p2,3 < 0,05 Tỉ số diện tích dây thần kinh giữa 2,2 ± 0,7 2,5 ± 0,9 3,4 ± 1,3 < 0,05 p1,2 > 0,05; p1,3 < 0,05, p2,3 < 0,05 Tỉ số d t thần kinh giữa 3,1 ± 0,7 3,2 ± 0,8 3,3 ± 0,6 > 0,05 p1,2> 0,05, p1,3> 0,05, p2,3 > 0,05 Độ khum (mm) 3,2 ± 0,2 3,6 ± 0,4 3,2 ± 0,6 > 0,05 p1,2> 0,05, p1,3> 0,05, p2,3 > 0,05 Nhận xét: Diện tích c t ngang dây thần kinh giữa đầu gần ống cổ tay, hiệu số chệnh lệch diện tích và phần trăm chênh lệch diện tích khác nhau giữa các nhóm. Sự khác biệt có nghĩa thống kê với p < 0,05. Phân độ chẩn đoán điện (x) Đi m Boston r p Phương trình Đi m Boston cảm giác (y) 0,37 < 0,001 y = 0,275x + 1,016 Đi m Boston vận động (y) 0,21 < 0,001 y = 0,107x + 0,984 81 - Liên quan giữa phân độ sàng M.Mondelli và phân độ siêu âm Bảng 3.17. Liên quan giữa phân độ sàng và phân độ siêu âm Phân độ lâm sàng Siêu âm (mm 2 ) Nh Trung bình + Nặng p n % n % Bình thường + Nh (206 ống cổ tay) 135 83,3 71 50,7 <0,001 Trung bình + Nặng (96 ống cổ tay) 27 16,7 69 49,3 Tổng số (302 ống cổ tay) 162 100,0 140 100,0 Nhận xét: Có mối liên quan giữa phân độ lâm sàng và phân độ siêu âm theo diện tích c t ngang dây thần kinh giữa với p < 0,001. - Tƣơng quan giữa phân độ lâm sàng với siêu âm Bảng 3.18. Tƣơng quan giữa phân độ lâm sàng M.Mondelli với siêu âm Phân độ M.Mondelli Chỉ số siêu âm r p Phương trình Diện tích đầu gần (CSAb) 0,5 < 0,01 y = 2,674 x +7,654 Hiệu số diện tích (Delta S) 0,5 < 0,01 y = 2,538 x + 2,813 Nhận xét: Có mối tương quan giữa mức độ nặng trên lâm sàng theo thang đi m M.Mondelli và diện tích dây thần kinh giữa ở đầu gần ống cổ tay và hiệu số chênh lệch diện tích với r = 0,5 và p < 0,01. 82 - Liên quan giữa phân độ lâm sàng và số điểm mạch Bảng 3.19. Liên quan giữa phân độ lâm sàng và số điểm mạch Phân độ lâm sàng theo M.Mondelli Số đi m mạch n = 302 p Nh (1) 0,76 ± 0,8 < 0,05 Trung bình (2) 1,1 ± 0,9 Nặng (3) 1,0 ± 0,9 p p1,2 0,05, p2,3 > 0,05 Nhận xét: Có sự khác biệt về số đi m mạch trung bình ở nhóm nh so với nhóm trung bình (p < 0,05). Tuy nhiên không có sự khác biệt về số đi m mạch trung bình giữa nhóm nh so với nhóm nặng và nhóm trung bình so với nhóm nặng. Không có mối tương quan giữa phân độ lâm sàng M. Mondelli và số đi m mạch với r = 0,16 (p < 0,005); phương trình: y= 0,19 x +0,61. 3.3.2. Liên quan giữa chẩn đoán điện và siêu âm 3.3.2.1. Liên quan giữa chẩn đoán điện và siêu âm Bảng 3.20. Liên quan giữa phân độ chẩn đoán điện và chỉ số siêu âm Chẩn đoán điện Siêu âm Nh (1) n = 82 Trung bình (2), n = 196 Nặng (3) n = 24 p Diện tích đầu gần 11 ± 3,0 12 ± 3,8 20 ± 7,1 < 0,05 p1,2< 0,05, p1,3< 0,05, p2,3 < 0,05 Hiệu số diện tích 5,9 ± 2,8 6,7 ± 3,7 15 ± 7,0 < 0,05 p1,2 > 0,05; p1,3< 0,05, p2,3 < 0,05 Tỉ số diện tích 2,2 ± 0,6 2,4 ± 0,8 4,1 ± 1,4 < 0,05 p1,2 > 0,05; p1,3< 0,05, p2,3 < 0,05 Phần trăm diện tích 53 ± 11 54 ± 13 72 ± 11 < 0,05 p1,2 > 0,05; p1,3< 0,05, p2,3 < 0,05 Độ d t 3,1 ± 0,7 3,2 ± 0,7 3,3 ± 0,6 > 0,05 p1,2> 0,05, p1,3> 0,05, p2,3 > 0,05 Độ khum 3 ± 0,0 3,5 ± 0,3 3,3 ± 0,1 > 0,05 p1,2> 0,05, p1,3> 0,05, p2,3 > 0,05 83 Nhận xét: Có sự khác biệt diện tích đầu gần dây thần kinh giữa, ở nhóm nh trung bình và nhóm nặng (p< 0,05). Bi u đồ 3.7. Liên quan giữa phân độ chẩn đoán điện và CSAb Nhận xét: Có sự khác biệt về diện tích c t ngang dây thần kinh giữa theo phân độ chẩn đoán điện có nghĩa thống kê (p< 0,05). - Liên quan giữa phân độ chẩn đoán điện và phân độ siêu âm Bảng 3.21. Liên quan giữa phân độ chẩn đoán điện và phân độ siêu âm Chẩn đoán điện Siêu âm (mm 2 ) Nh Trung bình + Nặng p n % n % Bình thường + Nh CSAb < 13 mm 2 64 78,1 142 64,6 p = 0,025 (p < 0,05) Trung bình + Nặng CSAb ≥ 13 mm2 18 22,9 78 35,5 Tổng 82 100,0 220 100,0 Nhận xét: Có mối liên quan giữa mức độ nặng trên điện cơ và mức độ nặng trên siêu âm ở nhóm Hội chứng ống cổ tay. Sự khác biệt có nghĩa thống kê với p < 0,05. 84 - Tƣơng quan giữa phân độ chẩn đoán điện và chỉ số siêu âm Bảng 3.22. Tƣơng quan giữa phân độ chẩn đoán điện và chỉ số siêu âm Phân độ điện cơ (x) Siêu âm (y) r p Phương trình Diện tích đầu gần (CSAb) 0,5 < 0,01 y = 2,54 x + 5,09 Hiệu số diện tích (Delta S) 0,5 < 0,01 y = 2,46 x + 0,26 Nhận xét: Có mối tương quan thuận giữa mức độ nặng trên chẩn đoán điện với diện tích đầu gần dây thần kinh giữa và hiệu số diện tích với r = 0,5 và p < 0,01. - Tƣơng quan giữa tốc độ dẫn truyền cảm giác (SCV), thời gian tiềm vận động (DMLm) với diện tích cắt ngang dây thần kinh giữa (CSAb) + Có mối tương quan nghịch giữa SCV và CSAb: r = - 0,432, p = 0.001 Biểu đồ 3.8. Tƣơng quan giữa SCV và CSAb y = -1,33x + 55,75 r = - 0,432 ; p = 0,001 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 5 10 15 20 25 30 35 CSAb (mm2) S C V ( m /s ) 85 + Có mối tương quan thuận giữa DMLm và CSAb, r = 0,45, p = 0,001 Biểu đồ 3.9. Tƣơng quan giữa DML và CSAb 3.3.2.2. Mối liên quan, tƣơng quan giữa phân độ chẩn đoán điện với siêu âm Doppler năng lƣợng Bảng 3.23. Liên quan giữa phân độ chẩn đoán điện và số điểm mạch Nhận xét: Không có sự khác biệt về số đi m mạch trung bình giữa nhóm nh , trung bình, nặng theo phân độ điện cơ. Không có mối tương quan gữa phân độ điện cơ và số đi m mạch với r = 0,11, p = 0,054; phương trình: y = 0,17x +0,44. y = 0,167x + 2,93 r = 0,45 ; p = 0,001 0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 25 30 35 CSAb ((mm2) D M L ( m s) Phân độ chẩn đoán điện Số đi m mạch p n X ± SD Nh (1) 82 0,8 ± 0,8 > 0,05 Trung bình (2) 196 0,95 ± 0,9 Nặng (3) 24 1,1 ± 0,9 Tổng 302 p1,2> 0,05, p1,3> 0,05, p2,3 > 0,05 86 - Tƣơng quan giữa chẩn đoán điện và số điểm mạch: không có mối tương quan giữa số đi m mạch với thời gian tiềm cảm giác và thời gian tiềm vận động (r = 0,186 và r = 0,173). - Liên quan giữa phân độ chẩn đoán điện và phần trăm điểm mạch Biểu đồ 3.10. Liên quan phân độ chẩn đoán điện và % điểm mạch Nhận xét: có mối liên quan giữa phần trăm đi m mạch ở nhóm trung bình so với nhóm bình thường và nhóm nh (p < 0,05). Tuy nhiên, ở nhóm nặng phần trăm đi m mạch giảm so với nhóm trung bình. 3.3.3. Liên quan giữa siêu âm và siêu âm Doppler năng lƣợng - Liên quan giữa phân độ siêu âm và số điểm mạch Bảng 3.24. Liên quan giữa phân độ siêu âm và số điểm mạch Bình thường (1) 80 0,5 ± 0,7 < 0,05 Nh (2) 126 0,9 ± 0,8 Trung bình (3) 51 1,3 ± 1,0 Nặng (4) 45 1,2 ± 0,9 Tổng 302 p1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_dac_diem_lam_sang_dien_co_va_sieu_am_dopp.pdf
  • pdflethilieu-noik.pdf
Tài liệu liên quan