Luận án Nghiên cứu rươi (nereididae: tylorrhynchus) trong hệ sinh thái đất vùng ven biển miền bắc Việt Nam

LƠI CAM ĐOAN ill

MỤC LỤC V

DANH MỤC CÁC TÍ' Vltr TẢT vii

DANH MỰC CẤC BANG visa

DANH MỤC CẤC HỈNH IX

PHÀN MỜ DẤU 1

CHƯƠNG I: TƠNG QCAN tái UẸV 4

1.1. Tit* hith ngháincúuvỉgiutrAỉn Ihigiúi 4

I.X Thà hith nghiin cửu vi Ruoí iNaódidac-. ẠcbrrhravAui) Irẽn Ihỉ giủi 7

1.1. Tia* hia* nghiên cửu vi giũa tiuẽv 10 (PolychKU) ui Véft Naaa 10

M. Tia* hia* nghiincứu vỉRuoílNaddiilae: Ạ4>rr*TwAiu)Uá ViílNun IX

CHUÔNG 2: DOI TƯỢNG. DJA DlE-M. THÓI GIAN VÀ PHƯƠNG PHẤP

NGHIÊN CỨU 26

XI. Dỉá tưựĩọ vi fùma vi ngliỗa cũu 26

XLĐaađiàaanghiỉacũu 26

2.1. Thủi gun aghaỉn cũn 35

X4. Phuong f*áẹ> nghita cửu 36

24J. 36

2.4.2. Phutmgpkf nghUn cám ngoáJ lAur <&> iK

2.4.3. Bhumg pháp nghUn cim ưoagphóng ihi nghiím. 40

CHƯƠNG 3: KÍT QUÁ NGHIỀN cíu 4$

3.1. Phin kxn hoc cùn Ruoi (Ncveidkbe TiAvrAcnrhia) ỏ hỉ sirik tlúi <Ú1 cúng vcn

Nrâ nũ-n bk Vrft Nan 4S

Ì.I.Í Mứu lữữiUiứttkáiKuaHỉitrviđìiiae: l^onhytuhM)4Ỉ

i.1.2. Phiin loai hộc dl truycn phán tứ Knot

Tylarrlnitchm/ i4

3.3.3. Bin h«in vá nhặn ứt Í8

3.X Ruoi (ẠcbrrhncAuc hrimvAnvnc) uoqg cùa Irúc quia cà đỏnạ vát Uiúng xuuug W(ụ cử lủn (MỉacnitauuI ó bỉ kìrA thỉí 4ÌI củng 'ụhíỉn cửu.61

 

pdf182 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu rươi (nereididae: tylorrhynchus) trong hệ sinh thái đất vùng ven biển miền bắc Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_ruoi_nereididae_tylorrhynchus_trong_he_si.pdf
Tài liệu liên quan