Luận án Nghiên cứu sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tu xây dựng, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung ở nông thôn Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIÉT TÁT V

DANH MỤC BÁNG vii

DANH MỤC HỈNH X

PHẢN MỞ ĐÀU 1

CHƯƠNG 1 8

TỎNG QUAN CÁC NGHIỀN cửu LIÊN QUAN ĐÈN ĐẺ TÀI 8

1.1. Tổng quan vè các công trinh nghiỏn cứu sự tham gia cùa khu vực tư nhân trong

lình vực cắp nưởc nông thôn 8

1.2. Nghiên cứu các nhản tố ánh hưởng đến sự tham gia cùa khu vực tư nhân 16

1.2.1. Xu hướng thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư công trinh hạ tang cấp nước.

 . . 16

1.2.2. Tồng quan các công trình liên quan đến các nhân tố ảnh hường đến sự tham gia

cũa khu vực tư nhãn 18

1.3. Tài chinh trong các dự án có sự tham gia của khu vực tư nhãn 23

1.4. Khoáng trống nghiên cứu 26

TÓM TÁT CHƯƠNG 1 29

CHƯƠNG 2 30

Cơ SỠ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ sự THAM GIA CỦA KHU vực TƯ NHÂN TRONG DÂU TƯ. QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CÁP NƯỞC SẠCH TẬP TRUNG ơ NÒNG THÔN 30

2.1. Một số khái niệm cơ bàn về sự tham gia cúa khu vục tư nhân vảo lình vực cắp

nước sạch tạp trung ờ nông thôn 30

2.1.1. Cồng trinh cấp nưỏc sạch tập trung nông thôn và đon vị quàn lý 30

2.1.2. Khu vực tư nhân và sự tham gia cùa khu vực tư nhân 33

2.2. Vai trò và sự cần thiết huy động sự tham gia cùa khu vực tư nhân vảo đằu tư xây

dựng, quán lý vận hành công trình cap nước sạch tập trung ở nòng thôn 42

2.2.1. Sự cẩn thiết huy động sự tham gia cùa khu vực tư nhân 42

2.2.2. Vai trỏ cũa khu vực tư nhãn 44

2.3. Chất lượng dịch vụ của các hệ thống cấp nước 47

2.3.1. Chi tiêu vận hành hệ thong cấp nước 47

2.3.2. Sự hài lỏng cùa khách hàng vẻ dịch vụ cúa các cồng trình cấp nước 50

 

pdf208 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tu xây dựng, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung ở nông thôn Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_su_tham_gia_cua_khu_vuc_tu_nhan_trong_dau.pdf
Tài liệu liên quan