Luận án Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á vào Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC iii

DANH MỤC Từ VIẾT TÁT vỉ

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC HÌNH viii

PHÀN MỞ ĐÀU 1

1. Tính cấp thiết của để tài 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên ciru .2

3. Dồi tượng vả phạm vi nghiên cứu -.3

4. Phương pháp nghiên cứu .4

5. Nhũng đóng góp mới của luận án 4

6. Kết cấu cũa luận án.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.6

CHƯƠNG 1 TỎNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CƯU CÓ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ẢN VẢ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cún 7

Ll.Tống quan các công trình nghiên cứu có liên quan đền luận án.7

1.1.1. Tổng quan các công trinh nghiên cứu nước ngoài 7

1.1.2. Tống quan cảc công trinh nghiên cứu trong nước 27

1.1.3. Tỏm lược kết quà tông quan và khoáng trống nghiên cứu 34

1.2. Phương pháp nghiên cứu .35

1.2.1. Khung nghiên cứu và mò hĩnh nghiên cửu 35

1.2.2. Cảu hòi nghiên cứu 39

1.2.3. Phương phảp nghiên cửu cụ thể 40

KÉT LUẬN CHƯƠNG 1 47

CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN VÈ HÁP DÀN VÓN ĐÀU TƯ TRỤC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC NHÂN TÓ HÁP DẢN VỎN ĐÀU TƯ TRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI 48

2.1. Các khái niệm liên quan.48

2.1.1. Đầu tư trục tiếp nước ngoài (FD1) 48

2.1.2. Doanh nghiệp FD1 51

2.1.3. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nưởc ngoải 52

2.1.4. Hấp dẫn vốn đau tư trực ticp nước ngoài 53

2.2. Các nhân tố hầp (lẫn vồn dầu tư trực tiếp nước ngoài 56

2.2.1. Nhỏm nhân tố kinh tế vì mô 57

2.2.2. Nhỏm nhân tổ môi trướng thề chế 60

 

pdf207 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á vào Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nhan_to_hap_dan_von_dau_tu_truc_tiep_nuoc_ngoai_tu_c.pdf