Luận án Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quă hoạt dộng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

LỜI CAM KẾT i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT V

DANH MỤC BÃNG B1ÉU vi

DANH MỤC HÌNH vii

PHÀN MỠ ĐÀU I

CHƯƠNG I TỎNG QUAN NGHIÊN cưu 9

1.1. Tổng quan nghiên cứu 9

1.1.1. Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài 9

1.1.2. Tồng quan nghiên cứu trong nước 22

1.2. Khoảng trống nghiên cứu 25

CHƯƠNG 2 Cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ TÁC ĐỘNG GIỮ A CÁU TRÚC SỞ HŨ‘U VÀ

HIỆU QUẢ HOẠT DỘNG CỦA NHTM 29

2.1. Tổng quan về ngân hàng thưo'ng mại 29

2.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 29

2.1.2. Các hình thức ngân hàng chính 31

2.1.3. Chức năng cùa ngân hàng thương mại hiện đại 32

2.2. Cấu trúc sở hữu và hiệu quà hoạt động cua các ngân hàng thương mại.34

2.2.1. Cấu trúc sở hừu của các ngân hàng thương mại 34

2.2.2. Hiệu quà hoạt động cùa ngân hàng thương mại 1

2.2.3. Phương pháp đánh giá hiệu quà hoạt động cùa các NHTM 41

2.3. Mối quan hệ giửa cấu trúc sở hừu và hiệu quả hoạt động cua ngân hàng

thương mại 49

2.3.1. Tác động giũa cấu trúc sờ hữu và hiệu quà hoạt động cùa ngân lùng thương mại 49

2.3.2. Chi sổ Lerner và mối quan hệ với hiệu quá hoạt động cùa NHTM 56

2.4. Mô hình phân tích ãnh hường cũa cẩu trúc sớ hữu tói hiệu quà hoạt động

của các NHTM .62

 

pdf185 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quă hoạt dộng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_cau_truc_so_huu_toi_hieu_qua_hoat_dong.pdf
Tài liệu liên quan