Luận án Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

LỜ! CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH .MỤC CÁC CHƯ viết tát V

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC HỈNH viii

LỜI MỞ ĐÀU I

CHƯƠNG 1: Cơ SỠ LÝ THUYẾT VÉ RŨ RO TÀI CHÍNH VẢ CÁC QUYẾT Đ|NH TÀI CHÍNH CŨA DOANH NGHIỆP 10

LI. Cơ sở lý thuyct VC rủi ro tài chính và các quyết dịnh tài chinh. 10

1.1.1. Cơ sỡ lý thuyết VC rủi ro tài chính cúa doanh nghiệp 10

1.1.2. Cơ sở lý thuyết vể quyết định tài chính 31

1.1.3. Cơ sỡ lý thuyct VC chi phi dại diện 43

1.1.4. Cơ sỡ lý thuyết vể tảc động cũa quyết định tải chính tới rùi ro tải chinh .45

TÓM TÁT CHƯƠNG 1 50

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHltN cứu VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51

2.1. Tống quan nghiên cứu về tác động cúa quyết định tài chinh tới rủi ro

tài chinh.- „ 51

2.1.1. Nghiên cứu về tác động cùa quyết định tài chính tởi rủi ro tài chính cùa

doanh nghiệp 51

2.1.2. Nghiên cứu vè mối quan hộ tương tác cùa chi phí đại diện trong tương quan

giữa quyết định tài chính vả RRTC của DN 60

2.1.3. Khoáng trống nghiên cứu 62

2.2. Phương pháp nghiên cửu.65

2.2.1. Mô hình nghiên cứu và già thuyết nghiên cứu 65

2.2.2. Các biến số và chỉ tiêu đo lường 66

2.2.3. Dừ liệu nghiên cứu và nguồn dừ liệu nghiên cửu 73

2.2.4. Phương pháp phàn tích dử liệu 74

TÓM TÁT CHƯƠNG 2 77

 

pdf199 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_quyet_dinh_tai_chinh_toi_rui_ro_tai_chi.pdf
Tài liệu liên quan