Luận án Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam - Nguyễn Quang Vũ

ời cam đoan

Các chữ viết tắt

Danh mục các phụ lục

Mở đầu .1

Tổng quan vấn đề nghiên cứu .8

Chương 1: Những vấn đề lý luận và chuẩn mực quốc tế, pháp luật

của một số quốc gia về thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là

người chưa thành niên .26

1.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thi hành án phạt tù đối với phạm

nhân là người chưa thành niên .26

1.2. Cơ sở của thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa

thành niên .36

1.3. Nguyên tắc thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa

thành niên .47

1.4. Chuẩn mực quốc tế và pháp luật của một số quốc gia về thi hành án

phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên.53

Chương 2: Pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về thi hành

án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên ở Việt Nam.68

2.1. Pháp luật về thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa

thành niên .68

2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về thi hành án phạt tù đối với phạm

nhân là người chưa thành niên .79

2.3. Đánh giá về thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa

thành niên ở Việt Nam .101

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thi hành án phạt tù đối

với phạm nhân là người chưa thành niên .114

3.1. Hoàn thiện pháp luật về thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là

người chưa thành niên.114

3.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về thi hành án phạt tù đối

với phạm nhân là người chưa thành niên .133

Kết luận . 152

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf192 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam - Nguyễn Quang Vũ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_thi_hanh_an_phat_tu_doi_voi_pham_nhan_la_nguoi_chua.pdf
Tài liệu liên quan