Luận án Thu thập, tuyển chọn và nghiên cứu quy trình nuôi trồng hai loại nấm ăn và nấm dược liệu hoang dại từ vùng Thất Sơn, An Giang - Hồ Thị Thu Ba

MỤC LỤC V

DANH SÁCH BẢNG vui

DANH SÁCH HÌNH X

DANH MỤC CÁC TÙ VIẾT TẤT xii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIÊU 1

1.1 Đặt vấn dề 1

1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 1

1.2.1 Mục tiêu 1

1.2.2 Nội dung nghiên cứu 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 2

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 2

1.4 Những dóng góp mói, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án. 2

CHƯƠNG 2: TÔNG ỌUAN TÀI L1ẸU 3

2.1 Khái quát về nấm trồng 3

2.1.1 Nấm và sinh học nấm lớn 3

2.1.2 Giá trị dinh dường và y dược cùa nấm trồng 5

2.1.3 Nấm ăn và sự phát ưiền nông nghiệp bển vững 10

2.2 Sự phát triển nghề trồng nấm 11

2.2.1 Lịch sư phát triển nghề trồng nấm ăn và nấm dược liệu 11

2.2.2 Sự phát ưien nghe trong nấm trên thế giới 12

2.2.3 Sự phát ưien nghe trong nấm ở Việt Nam 15

2.3 Công nghệ trồng nấm 16

2.3.1 Sơ dồ khái quát quy trình trồng nấm 16

2.3.2 Meo giống nấm 17

2.3.3 Chế biến nguyên liệu thành cơ chất trồng nấm 17

2.3.4 Gieo meo và ù lan tơ 18

2.3.5 Chăm sóc (các yếu tố môi trường và thu hái) 19

2.4 Định danh nấm ăn và nấm dược liệu 20

2.5 Các phương pháp xác dinh hoạt tính gây dộc tế bào và cơ chế tác động kháng ung thư cũa một số loài nấm dược liệu

2.6 Các nghiên cứu có liên quan 23

2.6.1 Các nghiên cứu về khu hệ nấm ờ Việt Nam 23

2.6.2 Các nghiên cứu về nấm ăn và nắm dược liệu ờ Việt Nam 25

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TIẸN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu. 27

3.1 Phương tiện nghiên cứu 27

3.1.1 Thời gian và địa điếm 27

3.1.2 Nguyên vật liệu 27

3.1.3 Hóa chất 27

3.1.4 Thiết bị và dụng cụ 27

3.2 Phương pháp nghiên cứu 28

3.2.1 Sưu tập một số loài nấm lớn ờ vũng rừng núi Thất Sơn AG, điều tra

kháo sát người dân địa phương tìm ra các loài nấm sử dụng dược, dịnh -,g danh các loài nấm nãy

3.2.2 Xác định dộc tinh cấp. phân lập và giai ưình tự gen các loài nấm ăn

vả nâm dược liệu hoang dại không chứa dộc tinh ọọ

3.2.3 Xác định thánh phẩn dinh dưỡng, dược tính, dộc tính bán trường

diễn và thừ tác dộng cùa nấm trên dòng tế bão ung thư máu và ung thư đại 33 trực tràng

3.2.4 Nghiên cứu quy trình công nghệ nuôi trồng hoãn chinh hai chúng

nấm dã dược tuyển chọn 43

CHƯƠNG 4: KẾT ỌUẢ VÀ THÁO LUẬN 48

4.1 Sưu tập một số loài nấm lớn ờ vùng rừng núi Thất Son An Giang, điều tra khào sát người dân địa phương tìm ra các loài nấm sứ dụng được, dinh danh các loài nấm này

. ; 48

4.1.1 Thu thập mảu nấm lớn 48

4.1.2 Điều ữa khao sát cãc mẫu nấm dược chọn 53

4.1.3 Định danh cãc loài nấm dược chọn theo hình thái 54

4.2 Xác định dộc tính cấp, phân lập và giãi trinh tự gen các loài nấm

ăn và nấm dược liệu hoang dại không chứa dộc tính 5g

4.2.1 Xác định dộc tinh cấp các mảu nấm dược chọn từ người dân dịa

Phương 58

4.2.2 Phân lập các loài nấm được chọn lọc ở trên 63

4.2.3 Giai ưình tự ITS xác dịnh loài dựa vào dặc diêm hình thái và trinh 65

tự ITS .

4.3 Xác định thành phần dinh dưỡng, dược tính, độc tính bán trường diễn và thứ tác động ciia nắm trên dòng tế bào ung thư máu và ung 68 thư đại trực tràng

4.3.1 Xác định thành phần dinh dường và dược tính bán trường diễn 68

4.3.2 Xác định thành phần dược tính trong hai mầu nấm linh chi tằng và

thượng hoàng 69

4.3.3 Xác định độc tính bán trường diễn nấm thượng hoàng

 71

4.3.4 Xác định kha năng tác dụng vói té bào ung thư của nấm thượng

hoàng Pheỉỉinus sp 81

4.4 Nghiên cứu quy trình công nghệ nuôi trồng hoàn chinh hai chủng

nấm đã được tuyển chọn 85

4.4.1 Nghiên cứu quy trinh nuôi trồng nấm dai Lentinus squarosoỉus 85

4.4.2 Nghiên cứu quy trinh nuôi trồng nấm thượng hoàng Pheììinus sp. . 93

CHƯƠNG 5: KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ 105

5.1 Kết luận 105

5.2 Kiến nghị 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

PHỤ LỤC 120

 

pdf192 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thu thập, tuyển chọn và nghiên cứu quy trình nuôi trồng hai loại nấm ăn và nấm dược liệu hoang dại từ vùng Thất Sơn, An Giang - Hồ Thị Thu Ba, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_thu_thap_tuyen_chon_va_nghien_cuu_quy_trinh_nuoi_tro.pdf
Tài liệu liên quan