Luận án Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC Trang

MỞ ĐẦU1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 6

1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước6

1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài16

1.3. Khái quát những kết quả của các công trình nghiên cứu có liên quan và

những vấn đề luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu 21

Chương 2: THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY Ở

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ

LUẬN VÀ THỰC TIỄN 24

2.1. Huyện ủy và bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng24

2.2. Thẩm quyền, trách nhiệm và thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí

thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng - khái niệm, nội dung, đặc trưng và

mối quan hệ 40

Chương 3: THỰC HIỆN THẨM QUYỀN TRÁCH NHIỆM CỦA BÍ THƯ

HUYỆN ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN

VÀ KINH NGHIỆM 72

3.1. Thực trạng thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằngsông Hồng 72

3.2. Nguyên nhân, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra103

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC

HIỆN TỐT THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY Ở

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẾN NĂM 2025 120

4.1. Dự báo những nhân tố tác động và phương hướng thực hiện tốt thẩm quyền,

trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng 120

4.2. Những giải pháp thực hiện tốt thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy

ở đồng bằng sông Hồng 124

KẾT LUẬN157

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 159

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

pdf221 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
biểu hiện dưới nhiều hình thức, mức độ, phạm vi khác nhau, song tập trung ở một số nội dung: 90 Thứ nhất, hạn chế trong hiện TQ chủ trì, đề xuất: Một là, một số BTHU chưa thực hiện tốt các công việc của HU, BTV và thường trực HU; chủ trì dự thảo nghị quyết của BTV, của BCH; chủ trì, định hướng và kết luận các hội nghị của BCH, BTV và thường trực huyện uỷ. Trong chủ trì các công việc của HU, vẫn còn có những BTHU chưa trao đổi, thảo luận cặn kẽ nhằm tạo sự đồng thuận trong thường trực, BTV, nhất là khi chủ trì những công việc, hội nghị còn có ý kiến khác nhau, trái chiều, có BTHU đã không trao đổi cặn kẽ mà áp đặt, vội vàng kết luận theo ý kiến chủ quan của mình. Điều này thường xảy ra trong bổ nhiệm cán bộ, một số BTHU đã không thận trọng, khách quan, kể cả khi chưa có sự đồng thuận cao trong HU, BTV về một số khâu của công tác cán bộ, nhưng BTHU đã vội vàng quyết định mà bỏ qua việc trao đổi cần thiết. Việc thực hiện TQ chủ trì ban hành các nghị quyết của một số BTHU chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về số lượng, chất lượng, thời hạn ban hành. Do đó, còn nhiều lĩnh vực trọng tâm nhưng chưa được đưa vào dự thảo nghị quyết. Nhiều lĩnh vực dù đã được đề cập, nhưng vì nhiều điều khoản trong nghị quyết chỉ mang tính chất định hướng, do đó lại phải chờ văn bản hướng dẫn khi triển khai. Nhìn chung, “số lượng văn bản được ban hành nhiều, nhưng chất lượng chưa cao” [5, tr. 6]. Những hạn chế đó đã làm cho hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của HU giảm sút, làm mất lòng tin của nhân dân, làm cho tình hình KT-XH không ổn định. Vẫn còn có BTHU đưa ra kết luận, quyết định khi chưa có đủ thông tin cần thiết, chưa có sự đồng thuận của đa số thành viên trong thường trực, BTV, HU. Kết luận của BTHU đưa ra còn chung chung, thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn, không tham khảo, chú ý các ý kiến của các cơ quan, cán bộ tham mưu. Do vậy, một số kết luận này của BTHU chưa rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong 554 phiếu hỏi, còn 10,07% ý kiến của BTHU và 11,98% của cán bộ, đảng viên đánh giá thực hiện chưa đạt TQ chủ trì này (Phụ lục 22, 24). Hai là, thực hiện TQ đề xuất, trao đổi của một số BTHU chưa tốt, không ít trường hợp thiếu tìm tòi, chủ động, đề xuất sáng kiến. Còn một vài BTHU chưa thật sự trăn trở suy nghĩ, đi sâu đi sát cơ sở, nghiên cứu, nắm vững thế mạnh, tiềm năng của địa phương, do đó chưa đề xuất được những ý kiến hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, đề xuất xây dựng các mô hình điểm, chọn điểm chỉ đạo, nhân rộng các mô hình tiên tiến; nhất là xác định đúng đắn nhiệm vụ trọng tâm của HU và những vấn đề trọng yếu, đề 91 xuất biện pháp, cách thức giải quyết tháo gỡ những khó khăn, phức tạp của huyện trong từng thời điểm để đề xuất BTV, BCH thảo luận, quyết định. Vẫn còn 11,27 ý kiến của BTHU đánh giá thực hiện chưa đạt TQ này (Phụ lục 22, 24). Thứ hai, hạn chế trong thực hiện TQ chỉ đạo, điều hành của BTHU Một là, một số BTHU thực hiện chưa tốt TQ chỉ đạo (điều hành) tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quyết định của BCH, BTV HU; chuẩn bị những đề án, chương trình, kế hoạch quan trọng nhằm cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Do còn những BTHU chưa nắm bắt tình hình địa phương một cách sâu sát, quyết đoán, đồng thời chưa có khả năng lãnh đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cấp trên và cấp mình, phát huy trí tuệ tập thể nên nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết của cấp trên cũng như của huyện uỷ chưa được tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Có những nghị quyết, chỉ thị ra đời 5 năm, 10 năm đã bị lãng quên, đến khi cấp trên chỉ đạo sơ kết, tổng kết các HU mới lục lại, ngay cả những đồng chí được giao phụ trách lĩnh vực ấy cũng không biết nội dung. Một số chủ trương, nghị quyết, đề án... của HU, BTV mà đứng đầu là BTHU đề ra chưa sát, chưa phù hợp với với điều kiện thực tế, hoàn cảnh của địa phương, thiếu giải pháp cụ thể nên hiệu quả không cao, thậm chí gây lãng phí. Có tới 18,4% ý kiến của cán bộ, đảng viên đánh giá thực hiện chưa đạt TQ chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy (Phụ lục 22, 24). Hai là, việc chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên BTV, chỉ đạo công việc các phó bí thư có lúc, có nơi, có việc chưa thật cụ thể, rõ ràng, nhất là chưa có chế định ràng buộc giữa TN và quyền hạn. Nghiên cứu, xem xét các quy chế làm việc, các biên bản hội nghị thường trực, hội nghị BCH, BTV và biên bản hội ý giao ban “ba thường trực” của một số HU ở ĐBSH cho thấy: các công việc sau khi thảo luận, thống nhất đều có sự phân công người phụ trách, nhưng cũng có không ít trường hợp chưa đặt ra các yêu cầu, các chế định, điều kiện đảm bảo cho người được giao nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, chịu TN về kết quả công việc mình làm. Một câu hỏi lớn cho các HU là: Vì sao có khá nhiều công việc, có công việc do tập thể quyết định, có công việc do cá nhân quyết định (có cái đúng TQ, thậm chí có cái không đúng TQ) không đem lại hiệu quả, làm thiệt hại lớn đến ngân sách, đến môi trường, đến quy hoạch phát triển..., nhưng không có ai chịu TN? 92 Thứ ba, thực hiện TQ của một số BTHU trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện hiệu quả chưa cao, đó là: Một số BTHU chưa quan tâm đúng mức đến công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Trong đánh giá cán bộ còn nể nang, hình thức, chưa đúng thực chất, cho nên vẫn còn tình trạng cán bộ dưới quyền thiếu tinh thần TN. Phong cách, lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức chậm đổi mới, trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa tâm huyết với công việc, chưa quan tâm đến lợi ích của nhân dân, uy tín thấp, nhưng chậm thay đổi. Công tác quy hoạch cán bộ cấp cơ sở có nơi còn mang tính hình thức, chưa đồng bộ, bền vững. Quy hoạch còn khép kín trong phạm vi cơ quan, đơn vị, chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa đồng đều, chưa liên thông, cơ cấu cán bộ trong quy hoạch chưa cân đối, ít cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, quy định, vì vậy, quy hoạch chưa thật sự trở thành cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Những trường hợp vi phạm tác giả đã đề cập, trên thực tế đã làm giảm tác dụng công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Đáng lưu ý là, vẫn còn tình trạng vì người mà sinh thêm tổ chức, thêm chỉ tiêu biên chế; mất dân chủ, khép kín, cục bộ trong quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Có tình trạng, cán bộ có trình độ, năng lực, đạo đức, tinh thần TN không được cân nhắc, sử dụng; cán bộ kém chuyên môn, nghiệp vụ, độc đoán, chuyên quyền cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm chưa được thay thế, loại bỏ, do được che đậy tinh vi trong cái vỏ bọc của danh nghĩa tập thể. Công tác quản lý CBCC dưới quyền còn nhiều bất cập. Trong tuyển dụng, nạn “chạy công chức” đang là vấn đề nóng trong xã hội. Sử dụng, bổ nhiệm còn nhiều bất cập, dẫn đến đặt người không đúng vị trí, làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn trong quá trình hoạt động của đảng bộ, địa phương. Đào tạo, phát triển CBCC nhìn chung còn kém hiệu quả. Việc xử lý các hành vi vi phạm TN công vụ đối với CBCC dưới quyền chưa đảm bảo tính nghiêm minh, kịp thờiThực trạng này phản ánh thực tế BTHU thực hiện chưa hiệu quả TQ quản lý, sử dụng CBCC. Qua 554 phiếu hỏi, còn tới 16,31 ý kiến của các bộ, đảng viên cho rằng BTHU thực hiện chưa đạt TQ này (Phụ lục 22, 24). 93 Thứ tư, không ít BTHU vẫn còn hạn chế trong vai trò bí thư đảng uỷ quân sự huyện; nắm và chỉ đạo những vấn đề cơ mật về ANQP, đối ngoại. Nhận thức của một số BTHU về nhiệm vụ ANQP chưa đầy đủ. Công tác lãnh đạo tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANQP tới người dân còn một số bất cập, nhất là nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn cơ sở. Dẫn đến một bộ phận nhân dân còn lơ là mất cảnh giác, bị các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng kích động, tuyên truyền đạo trái pháp luật, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự tuy đã được kiềm chế, có mặt giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy, mại dâm chưa quản lý tốt, có chiều hướng gia tăng tại một số địa phương. Công tác lãnh đạo phối hợp hiệp đồng nắm, nhận định, đánh giá tình hình của các lực lượng công an, quân sự và phòng, ban, chính quyền cơ sở còn có lúc chưa kịp thời. Thứ năm, một số BTHU chưa phát huy tốt TQ trong công tác KT, GS việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp. Thời gian qua, một số BTHU chưa nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc về công tác KT, GS, dẫn đến việc chỉ đạo công tác KT, GS còn hạn chế, kết quả chưa góp phần giúp HU đánh giá đúng tình hình thực tế của tổ chức đảng. Vẫn còn những BTHU chưa chỉ đạo sát sao dẫn tới việc ban hành chương trình KT, GS hằng năm của một số đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở còn chậm, nội dung KT, GS còn chung chung, chưa cụ thể và chưa gắn với thực tế của từng loại hình TCCSĐ, thậm chí có nơi chưa xây dựng chương trình và chưa triển khai thực hiện KT, GS. Bên cạnh đó, công tác KT, GS chuyên đề ở một số đảng ủy thực hiện còn hạn chế, một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện không đúng với kế hoạch KT, GS đề ra trong toàn khóa và hàng năm. Việc nắm bắt thông tin còn hạn chế, dẫn tới chất lượng, hiệu quả KT, GS một số nơi còn chưa cao. Đáng lưu ý là, một số BTHU chưa quan tâm đến đội ngũ làm công tác KT, GS, chưa tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ này. Vì vậy, chất lượng KT, GS còn nhiều hạn chế, bất cập. 94 Thứ sáu, hạn chế trong thực hiện TQ thay mặt, đại diện HU, BTV Một là, việc thay mặt BCH, BTV, thường trực huyện uỷ ký các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của BCH, BTV HU cũng còn những bất cập, hạn chế. Bên cạnh những nghị quyết mang tính đột phá, sáng tạo mà BTHU đã ký ban hành, vẫn còn những nghị quyết, chỉ thị chưa tính đến khả năng đáp ứng nguồn lực khi triển khai, do đó không phù hợp, không thực thi với hoàn cảnh địa phương, thậm chí có sai lầm đã gây ra hậu quả xấu về kinh tế, xã hội, làm mất niềm tin của nhân dân, gây dư luận không tốt tại địa phương, là tiền đề cho các điểm nóng, làm mất ổn định tình hình địa phương. Trong 554 phiếu hỏi, có tới 21,13% lượt ý kiến của BTHU tự nhận thực hiện chưa đạt TQ này (Phụ lục 22, 24). Hai là, một số BTHU thực hiện chưa có chiều sâu TQ thay mặt HU, BTV chỉ đạo hoạt động của các thành viên trong HTCT, phát biểu ý kiến chỉ đạo hoặc tham gia ý kiến đối với các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ huyện, các đơn vị, tổ chức theo ngành dọc đứng chân trên địa bàn. Do việc đầu tư thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm, tình hình hoạt động của các thành viên trong HTCT, các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ huyện chưa nhiều, nên một số BTHU còn thực hiện TQ thay mặt một cách hình thức. Từ đó, việc chỉ đạo hoạt động, phát biểu ý kiến đối với các thành viên này một cách chung chung, đại khái, giống nhau không trên cơ sở đặc thù của từng thành viên, tổ chức. Ý kiến chỉ đạo của BTHU còn chưa có chiều sâu, chưa thuyết phục và khó triển khai thực hiện đối với các thành viên trong HTCT và tổ chức đảng thuộc đảng bộ huyện. Thậm chí, có BTHU xao nhãng nhiệm vụ, buông lỏng vai trò, chưa phát huy TQ thay mặt của mình, lại “khoán trắng” cho cấp phó hoặc cấp dưới, “khoán trắng” cho chính quyền huyện, từ đó sinh ra quan liêu, không hiểu rõ thực trạng, nắm chắc thực tế ở đảng bộ, địa phương, nắm công việc một cách chung chung, đại khái, bị cấp dưới “điều khiển ngược”, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, thao túng, khi nảy sinh vụ việc tiêu cực BTHU phải chịu TN chính, lúc đó mới hiểu ra thì đã quá muộn. 95 3.2.2.2. Hạn chế trong thực hiện trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng Thứ nhất, một số BTHU thực hiện TN chủ trì các công việc, các hội nghị; dự thảo nghị quyết của BTV, BCH; đề xuất các biện pháp chủ trương hiệu quả chưa cao. Cụ thể: Một là, trong chủ trì, tổ chức, điều hành các công việc của BCH đảng bộ, BTV, thường trực huyện uỷ, một số BTHU còn chưa bắt nhịp kịp thời. Đơn cử như vẫn còn một số huyện, đầu nhiệm kỳ, BTHU vẫn chưa kịp thời cùng thường trực huyện uỷ xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác của BCH và Quy chế làm việc của UBKT HU, để phân công cụ thể, rõ ràng, hợp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, TN, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp hay không rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức này. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, hiệu quả các hoạt động của BCH đảng bộ và địa phương. Hai là, không ít BTHU chưa phát huy được dân chủ nội bộ đảng, chưa phát huy được trí tuệ tập thể trong chủ trì, định hướng, đề xuất và kết luận các hội nghị của BCH, BTV và thường trực HU. Trong quá trình chủ trì, đề xuất, định hướng và kết luận hội nghị, nhiều BTHU chưa lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung thảo luận. Trong hội nghị, một số BTHU chưa phát huy được dân chủ nội bộ đảng, chưa phát huy được trí tuệ tập thể, chưa khuyến khích được nhiều đại biểu phát biểu ý kiến, đề xuất. Do đó, trong một số trường hợp, phương án được lựa chọn chưa phải là phương án tối ưu nhất. Bên cạnh đó, vai trò điều hành hội nghị của một số BTHU mờ nhạt, chưa thể hiện được khả năng định hướng trong thảo luận. Thậm chí, còn có BTHU có một số biểu hiện thiếu tôn trọng đối với ý kiến, đề xuất của đại biểu, thái độ thiếu tôn trọng trong khi lắng nghe ý kiến của đại biểu. Ba là, về chủ trì dự thảo nghị quyết của BTV, của HU. Một số BTHU lựa chọn vấn đề ra nghị quyết chưa đúng trọng tâm, chưa phù hợp, chưa quán triệt bốn trọng tâm: nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng tâm, nguồn lực trọng tâm và giải pháp trọng tâm trong quá trình chủ trì dự thảo nghị quyết. Tình trạng dàn trải, ôm đồm trong quá trình dự thảo nghị quyết, dẫn đến nghị quyết nhiều, một số nghị quyết mang tính hình thức, qua loa. 96 Thứ hai, hạn chế trong thực hiện TN chỉ đạo: Một là, TN của một số BTHU trong việc tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên; nghị quyết, của HU còn nhiều hạn chế. Còn xảy ra việc một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động ban hành một cách hình thức, cho xong việc, không được triển khai thực hiện cũng như KT, GS việc thực hiện, UBND huyện không cụ thể hóa để thực hiện hoặc làm chiếu lệ, thậm chí còn có trường hợp đồng chí ủy viên BTV không nắm được hoặc không coi đó là nhiệm vụ của mình Nguyên nhân của nó, ngoài yếu tố khách quan chi phối, là do công tác chỉ đạo điều hành thuộc TN của BTHU, do TN của các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách chưa coi trọng công tác chỉ đạo điều tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết thực tiễn, còn chủ quan duy ý chí, phó mặc cho các cơ quan tham mưu. Trong điều hành phối hợp hoạt động của thường trực HU, thường trực HĐND, UBND trong một số công việc chưa thật nhịp nhàng, đồng bộ. Hai là, nhìn chung, nhiều BTHU chưa làm hết TN trong phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phó BTHU. Trong phân công, giao nhiệm vụ, BTHU còn chưa bám sát vào Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của HU và các chương trình, kế hoạch công tác theo từng năm, quý và tháng của HU. Một số BTHU chưa nắm bắt được sở trường, hạn chế để phân công phó BTHU phụ trách, dẫn đến chưa phát huy được năng lực của họ. Chưa quán triệt tinh thần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, làm việc phải có chương trình, kế hoạch, giải quyết công việc đạt mục tiêu trước mắt trong quan hệ với mục tiêu lâu dài. Ba là, nhiều BTHU chưa thật coi trọng, quan tâm, sâu sát trong chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết theo định kỳ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương. Việc sơ kết, tổng kết các chương trình hành động của HU thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương đôi lúc còn mang tính hình thức, “đầu voi, đuôi chuột”, thậm chí phó mặc cho cơ quan tham mưu, giúp việc. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân cấp trên thiếu hướng dẫn, BTHU lại lúng túng, việc kiểm tra đánh gia lại thiếu khách quan, chủ yếu báo cáo bằng văn bản là chính đối với cấp huyện và cấp cơ sở. Một số mục tiêu, chỉ tiêu chưa sát với thực tế; công tác KT, GS chưa thường xuyên; việc 97 cụ thể hóa nghị quyết của HU thành các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển KT-XH của HĐND, UBND huyện chưa kịp thời; đảng bộ các xã, thị trấn chưa vào cuộc một cách quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Thứ ba, một số BTHU chưa thực hiện tốt TN phụ trách công tác xây dựng Đảng. TN của một số BTHU trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tu dưỡng tính đảng có lúc chưa mạnh mẽ. Việc tổ chức triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có nơi chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương điển hình làm theo tấm gương của Người còn chưa nhiều, lan tỏa trong xã hội chưa rộng khắp. Thực hiện TN của một số BTHU trong công tác cán bộ còn có những yếu kém trên một số khâu, cụ thể: trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ cán bộ còn thiếu chủ động, tư tưởng bảo thủ, hẹp hòi, thiếu khách quan trong đánh giá, sử dụng cán bộ chậm được khắc phục đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ. Cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ BTHU nhìn chung chưa đồng bộ và có mặt bất cập, biểu hiện cụ thể là tỉ lệ BTHU là nữ ở ĐBSH cả hai nhiệm kỳ vừa qua đều thấp so với yêu cầu (dưới 15%): 7,6 và 8,7% (xem biểu đồ 3.5). Biểu đồ 3.5: Cơ cấu giới của BTHU ở ĐBSH, so sánh nhiệm kỳ 2010- 2015 với nhiệm kỳ 2015-2020 (Nguồn: Ban Tổ chức Trung ương)[3,4] 98 Bên cạnh, tỉ lệ cấp ủy viên trẻ (dưới 35 tuổi) ở một số nơi còn thấp dưới 5% như: các huyện ở Thái Bình 4,6%, Hải Dương 4,8%; còn có sự chênh lệch và mất cân đối lớn về độ tuổi giữa các thế hệ cán bộ, nên không bảo đảm được tính liên tục, kế thừa, bổ sung và phát triển trong đội ngũ BTHU; tình trạng thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ đầu ngành và chuyên gia giỏi chậm được khắc phục ở các huyện miền núi, huyện đảo. Văn kiện Đại hội Đảng bộ HU Nghĩa Hưng chỉ ra hạn chế: “Phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý còn nhiều hạn chế. Công tác quy hoạch cán bộ ở nhiều TCCSĐ còn khép kín, mang tính hình thức” [43, tr.17]. Vẫn còn tình trạng xử lý mang tính chất tình huống, chắp vá. Còn một số trường hợp bố trí thiếu ổn định, cán bộ chưa tiếp cận công việc, chưa đóng góp nhiều cho địa phương, đơn vị mới lại tiếp tục điều động đi nơi khác. Có trường hợp phân công công tác không đúng chuyên môn được đào tạo, theo quy hoạch; chưa chú trọng luân chuyển cán bộ công tác đoàn thể sang công tác đảng, chính quyền và ngược lại. Việc cử cán bộ đi đào tạo chưa thật gắn với quy hoạch và yêu cầu thực tiễn công tác; chưa chú trọng quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ từ các đoàn thểNhững hạn chế này có một phần thuộc về vai trò, TN của BTHU. Đáng lưu ý, còn có BTHU thực hiện TN trong công tác cán bộ còn thiếu khách quan, công tâm, thậm chí có tiêu cực. Ví dụ, có những BTHU đã tìm cách sắp đặt những vị trí tốt cho người thân, “phe cánh”của họ gây bức xúc trong nhân dân. Dân gian đã có vè: “đi nặng thì về nặng, đi nhẹ thì về nhẹ, đi không thì về không”; “thứ nhất là quan hệ, thứ nhì là tiền tệ, thứ ba là hậu duệ, thứ tư mới đến trí tuệ” [83]. Tình trạng này góp phần dẫn tới tệ bè phái, cục bộ, thiếu thống nhất trong từng tổ chức đảng; không chọn được đúng người để phân công đúng việc, bỏ sót nhiều người có phẩm chất, năng lực. Vì thế nảy sinh tư tưởng ý thức chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng kém, thiếu tin tưởng ở công tác cán bộ. Thứ tư, TN chỉ đạo và thường xuyên KT, GS của không ít BTHU còn hạn chế Hoạt động KT, GS của BTHU ở ĐBSH chưa nhiều, không kiểm tra chặt chẽ, giám sát thường xuyên, thực hiện không đúng chế độ chính sách và sai các quy định của pháp luật, nên có những sự việc phát hiện chậm, để tình hình ngày càng trầm trọng, phức tạp kéo dài, khó giải quyết như vụ sai sót trong quản lý đất đai ở huyện 99 Thanh Oai, (Hà Nội trước năm 2005), vụ Đoàn Văn Vươn, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng, năm 2012) Công tác chỉ đạo KT, GS của BTHU không thường xuyên đã để xảy ra tham nhũng, lãng phí, hư hỏng, thất thoát, sử dụng tài sản công kém hiệu quả, sử dụng sai các nguồn tài chính. Ví dụ: năm 2006, BTHU Từ Sơn (thành lập thị xã từ ngày 24- 9-2008) đã không KT, GS chặt chẽ để xảy ra tình trạng vi phạm ở cán bộ cơ sở. Cụ thể: năm 2006, được phép của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh khởi công khu công nghiệp đô thị Việt Nam - Singapore tại địa phận xã Đại Đồng (Tiên Du) và Phù Chẩn (Từ Sơn). Trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cán bộ các thôn ở xã Phù Chẩn để ngoài sổ sách diện tích đất dôi dư do nhận tiền đền bù của doanh nghiệp lên tới gần 3 tỷ đồng. Việc điều tra truy tố, xét xử kết thúc đã bắt giam một số cán bộ thôn vi phạm pháp luật, cách chức Chủ tịch UBND xã và xác định TN liên đới của Chủ tịch UBND Thị xã. Về quản lý tài nguyên đất, rất nhiều nơi đất đai nằm trong các dự án treo, bị bỏ hoang ở các huyện thuộc Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội) hoặc phục vụ cho các mục đích không thiết thực trong khi người dân không có đất đai để canh tác. Thực tế này vô cùng nhức nhối, “chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch nhất là, quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản còn yếu, gây lãng phí, thất thoát lớn” [19, tr. 167]. Một câu hỏi lớn được đặt ra là, để xảy ra tình trạng như vậy, liệu BTHU đã thực hiện tròn nhiệm vụ, quyền hạn được giao hay chưa? Thứ năm, hạn chế trong TN lãnh đạo phát triển các lĩnh vực trong yếu. TN của BTHU tuy đã được thể hiện rõ và được nâng lên một bước đáng kể, song so với yêu cầu phát triển KT-XH, văn hóa, ANQP, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Ở hai nhiệm kỳ qua, tăng trưởng KT-XH của các huyện ở ĐBSH khá cao nhưng chưa thật vững chắc, sức đề kháng với các biến động kinh tế và thị trường còn thấp. Phát triển các khu công nghiệp vừa và nhỏ, thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng huyện. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế quá chậm. Nông nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế, sản phẩm thiếu sức cạnh tranh, sử dụng đất đai kém hiệu quả. Ở hầu hết các huyện, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP đều đang ở mức trên dưới 50%. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bước đầu còn lúng túng, khó khăn, ách tắc; những 100 mô hình hay, cách làm hiệu quả vẫn chưa kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên nhưng còn khoảng cách khá xa so với nhu cầu. Hầu hết các huyện đã xây dựng được các làng, xã, trường học, cơ quan văn hóa, nhưng hoạt động sau khi khai trương còn kém hiệu quả. Cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí của người dân còn thiếu thốn. Số người thiếu việc làm còn nhiều. Còn nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ở các cụm công nghiệp, làng nghề, nông thôn ngày càng nghiêm trọng, nhưng chưa có hướng khắc phục. Phong trào xây dựng làng văn hóa còn nhiều khó khăn và yếu kém, các phong tục tập quán lạc hậu ở một số nơi phát triển khá mạnh. Tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, trong công tác cán bộ, trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đang là vấn đề nhức nhối, được nhiều người quan tâm. Hoạt động của HĐND, của các đoàn thể CT-XH còn hình thức, nặng tính hành chính, chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác quản lý nhà nước trên một số mặt còn chồng chéo, kém hiệu quả. Thứ sáu, hạn chế về TN rèn luyện phẩm chất, năng lực. Thời gian qua, một số BTHU ở ĐBSH còn chưa thường xuyên, tích cực và tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng của bản thân. Vì thế, chưa kịp thời và kiên quyết ngăn chặn có hiệu quả những tiêu cực nảy sinh như xuất hiện lối sống ích kỷ, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, coi nhẹ lợi ích tập thể hoặc vì thấy lợi ích trước mắt đã quyết định thực hiện một số chủ trương, kế hoạch để lại hậu quả rất nghiêm trọng, hay lối sống tôn thờ đồng tiền, chạy theo các giá trị vật chất, bỏ qua phẩm giá và nhân cách con người, thậm chí vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Ví dụ: BTHU Ngô Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, BTHU Ý Yên (Nam Định), chỉ học hết lớp 8, nhưng đã có một bằng tốt nghiệp bổ túc văn hoá cấp III để học Đại học Luật, hệ tại

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftv_thuc_hien_tham_quyen_6509_1916256.pdf
Tài liệu liên quan