Luận án Tính cực đại, tính cực đại địa phương và vấn đề xấp xit của các hàm f - Đa điều hòa dưới - Hoàng Việt

Tổng quan về các vấn đề trong Luận án 15

1 Hàm T’-da diều hòa dưới,

T’-da diều hòa dưới cực đại

và toán tử Monge-Ampère phức 22

1.1 -F-tôpô và hàm-T-đa điều hoà dưắi 22

1.2 Toán tử Monge-Ampère phúc 27

1.3 Hàm «F~đa điều hòa dưới cực đậ 30

2 Tính chất dịa phương của hàm -T-đa diều hòa dưới

cực dại 36

2.1 Tính cực dại dịa phitíiig cùa hàm -T-đa diều hòa dưới

liên tục 37

2.2 Tính cụ- dại địa phưungcủa hàm T’-da diều hòa dưới bị

chận 41

3 Xấp xĩ hàm Z-da diều hoà dưới 52

6

3.1 Lớp £() của các hàm T’-da diều hòa dưới 52

3.2 Lớp cùa cá- hàm Z-da điều hòa dưới GO

3.3 Xấp xỉ hàm Z-da diều hoà dưới G7

Kết luận và kiến nghị 72

Danh mục các công trình sử dụng trong Luận án 74

 

pdf79 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tính cực đại, tính cực đại địa phương và vấn đề xấp xit của các hàm f - Đa điều hòa dưới - Hoàng Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tinh_cuc_dai_tinh_cuc_dai_dia_phuong_va_van_de_xap_x.pdf
Tài liệu liên quan