Luận án Tính liên tục của ánh xạ nghiệm của bài toán cân bằng

Chương 1. Tính liên tục của ánh xạ nghiệm cho bài toán

tựa cân bằng 15

1.1. Kiến thức chuẩn bị 15

1.2. Bài toán tựa cân bằng 19

1.3. Hàm (lánh giá cho bài toán tựa cân bằng 21

1.4. Tính hên tục của ánh xạ nghiệm cho bài toán tựa cân bằng . 26

1.5. Áp dụng cho bất đẳng thức tựa biến phân 33

1.6. Kết luận Chương 1 35

Chương 2. Tính hội tụ của tập nghiệm cho bài toán tựa cân

bằng 36

2.1. Dãy các bài toán tựa cân bằng 36

2.2. Tính hội tụ của tập nghiệm cho bài toán tựa cân bằng . 44

2.3. Áp dụng cho bất dẳng thức tựa biến phân 53

2.4. Kết luận Chương 2 55

Chương 3. Tính ổn định và đặt chỉnh cho bài toán cân bằng

hai mức 56

3.1. Tính ổn định cùa. ánh xạ nghiệm cho bài toán cân bằng hai mức 57

3.2. Tính đặt chỉnh của bài toán cân bằng hai mức 71

3.3. Kết luận Chương 3 84

Kết luận chung và kiến nghị 85

Danh mục công trình của tác giả liên quan đến luận án 87

Tài liệu tham khảo

 

pdf99 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tính liên tục của ánh xạ nghiệm của bài toán cân bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tinh_lien_tuc_cua_anh_xa_nghiem_cua_bai_toan_can_ban.pdf
Tài liệu liên quan